Často kladené otázky na elektronické učenie sa

†mlang en ⌫

Často kladené otázky – často kladené otázky

Prihlasovacie údaje

Nikdy som nedostal(-a) moje prihlasovacie údaje

Upozorňujeme, že po predložení predregistračných formulárov príslušné národné kontaktné miesto preskúma žiadosti a potvrdí tie, ktoré spĺňajú výberové kritériá pre každý kurz elektronického učenia sa.

Žiadatelia, ktorých predregistračné formuláre boli vyhodnotené ako oprávnené na jeden alebo viacero kurzov elektronického učenia sa, dostanú po vyhodnotení automatický e-mail s predmetom: Akadémia BTSF – Vyhodnotenie pred registráciou. Tím BTSF zhromaždí všetky vyhodnotené žiadosti prijaté od 00.00 hod. predchádzajúceho piatka (alebo posledného pracovného dňa v týždni podľa belgického kalendára) do 23.59 hod. (SEČ) nasledujúceho štvrtka. Vyhodnotenia spracované v piatok sú preto zahrnuté do ďalšieho dátumu registrácie.

Ak po obnovení tohto procesu ešte stále nedostali vaše prihlasovacie údaje, je možné, že automatizovaná správa zaslaná systémom v čase vašej registrácie bola filtrovaná. Pred tým, ako požiadajte o podporu prístupu, skontrolujte si priečinok s nevyžiadanou poštou. V prípade validovaných účastníkov je takisto možné automaticky získať nové heslo kliknutím na odkaz „Zabudli ste svoje používateľské meno alebo heslo?“ na prihlásení sa na obrazovke. Vo svojej žiadosti použite na odoslanie predregistračného online formulára oficiálnu e-mailovú adresu.

Zabudol som svoje používateľské meno a/alebo heslo

Na obnovenie hesla zašlite svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu (s adresou uvedenou v prihlasovacom formulári) na tomto odkaze: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Dostanete e-mail s opisom pokynov, ako znovu získať prístup.

Moje používateľské meno a/alebo heslo nefunguje/nefunguje

Pokúšate sa získať prístup cez tlačidlo Login (Prihlásiť sa) v pravom hornom rohu domovskej stránky?

Napíšte svoje používateľské meno a heslo, pričom dbajte na znaky (bez medzier), číslicu (čísla), malé písmeno (písmená), veľké písmeno (písmená) a interpunkčné znamienka.

Navigácia

Uzamknuté – nemôžem pokračovať s ďalšou obrazovkou/jednotkou.

Upozorňujeme, že sekcia/oddelenie by mohlo podliehať osobitným pravidlám dokončenia. Viac informácií nájdete v Príručke pre študentov.

Pri každom kurze elektronického učenia sa je na prístup k modulu nevyhnutné odoslať predbežný test, ktorý je potrebné v plnej miere vyhodnotiť, aby sa umožnil prístup k záverečnému testu. Ak sa postup po skúške predloží so 75 % správnych odpovedí, je k dispozícii prieskum (dotazník o spokojnosti). Po jeho vyplnení a odoslaní sa sprístupní na prevzatie diplom (osvedčenie o absolvovaní kurzu).
V moduloch elektronického učenia sa sú vo všeobecnosti obrazovky zložené z niekoľkých zdrojov (napr. kariet, rámčekov, kvízov atď.). Otvorte a vypracujte všetky dostupné zdroje na každej obrazovke a potom prejdite ďalej.

DÔLEŽITÉ! Nezabudnite, že na prechod na ďalšiu jednotku budete musieť použiť ponuku TOC (Obsah). Je potrebné poznamenať, že po dosiahnutí poslednej obrazovky jednotky sa šípkou Next (Ďalej) v ovládacích prvkoch prehrávania neotvorí ďalšia jednotka. Prehľadne sa to vysvetľuje na ďalšom obrázku.

Ponuka TOC

Skúška

Posttest som zlyhal: môžem mať inú šancu na opätovné vykonanie testu?

Za podmienok dokončenia po skúške v rámci BTSF ACADEMY sú povolené tri pokusy. Ak je pre vás náročné dosiahnuť požadovanú známku na to, aby ste mohli prejsť na dotazník, skúste si pred ďalším pokusom o vypracovanie záverečného testu znova prejsť obsah modulu.

Obdobie zápisu

Lehota/Nestihnem celý kurz dokončiť v stanovenej lehote. Mohol(-a) som mať niekoľko dodatočných dní?

BTSF ACADEMY aktualizoval podmienky účasti v roku 2018: prístup k kurzom elektronického učenia sa možno na požiadanie rozšíriť informovaním HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu alebo enrolment@btsfacademy.eu.

Príslušné národné kontaktné miesta budú o predĺžení informované.

Upozorňujeme, že priemerný čas potrebný na dokončenie sa pohybuje od 6 do 9 hodín. Myslite na to pri odosielaní žiadosti, aby ste si vedeli všetko dobre naplánovať.

Potlač

Je možné vytlačiť obsah kurzu?

Je možné vytlačiť obsah kurzu. Môžete si stiahnuť vytlačenú verziu každej jednotky a uložiť ju (ako súbor.pdf) do svojho počítača kliknutím na tlačidlo „Tlačiť“.

Ako tlačiť modul elektronického vzdelávania?

†mlang-Gang-de—

Häufig gestellte Fragen – často kladené otázky

Anmeldedaten

ICH habe keine Anmeldedaten erhalten.

Bitte plachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformulare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt.

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformular(e) für einen oder mehrere E-Learning-Kurse bestätigt wurde(n), erhalten anschließend eine Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: „BTSF ACADEMY – Pre-enrolment Validation“ (BTSF ACADEMY – Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem Kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, padák stáča unter das nächste Registrierungsdatum in der folgenden Woche.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise in Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst v Ihrem Spam-Ordner nach, bevor Sie sich a den Support wenden. Bereits bestätigte Teilnehmer können über den Link „Zabudli ste svoje používateľské meno alebo heslo?“ auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, die Sie im Vorabanmeldeformular angegeben haben.

ICH habe Meinen Benutzernamen und/oder mein Passwort vergessen.

UM Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformular angegeben haben) unter dem folgenden Link ein: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Informationen, wie Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert segment.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche „Log In“ in der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden?

Geben Sie ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen ein.

Sperre

Kanón ICH v meinem E-Learning-Kurs špecializovaných zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild zuchseln. Die angeforderte Ressource ist gesperrt.

Bitte plachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Unit abschließen müssen, bevor Sie mit dem Kurs fortfahren können. Witere Informationen können Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

Jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum muss erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest ablegen können. Wnn Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterladen bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenen Ressourcen zusammen (z. B. Registerkarten, Textkästen, Quizze). Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: Die Navigation zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menü. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der „Weiter“-Pfeil in der Wiedergabesteuerung Sie nicht automatisch zur nächsten Unit. Witere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

TOC-Menü

Skúška

ICH habe den Abschlusstest jemný. Kann ich den Test wiederholen?

Für den Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu studieren.

Frista

ICH kann den Kurs 175 bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann ich Meinen Zugang verlängern?

Die BTSF ACADEMY hat die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder enrolment@btsfacademy.eu verlängert werden.

Príslušné národné kontaktné miesta budú o predĺžení informované.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs in Kenntnis gesetzt. Bitte plachten Sie: Durchschnittlich nimmt Kader E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden in Anspruch. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Drucken

Kann ich die Kursinhalte ausdrucken? WIE drucke ich das E-Learning-Modul aus?

ES besteht die Möglichkeit, die Kursinhalte auszudrucken. Sie können jedžová jednotka als Druckversion herunterladen und als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche „Print“ (in der Abbildung rot umrandet).

Ako tlačiť modul elektronického vzdelávania?

Кmlang-tank-fi

Otázky Foire Aux – často kladené otázky

Identifikanty de connexion

JE n’ai jamais reçu mes identifiants de connexion

Veuillez NOTER qu’après avoir soumis les formulaires de préinscription, le point de contact national correspondant Passera en revue les demandes et valideracelles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’apprentissage en ligne.

Les candidats dont le(s) formulaire(s) de préinscription a/ont été validé (s) pour un ou plusieurs cours cours d’apprentissage en ligne recevront un courrier électronique automatisé au moment de la validation. Správa CE aura pour objet: „BTSF ACADEMY – Validation de la préinscription“. L’équipe BTSF collecte toutes les demandes validées qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du calendrier belge) à 00 h 00 et le jeudi suivant à 23 h 59 (HEC dans les deux cas).Les validácie traitées le vendredi sont donc incluses pour la date d’inscription suivante.

Si vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procédure a recommencé, il que que que le automatisé envoyé par le système au moment de votre inscription ait été filtré. Veuillez vérifier votre dossier spams avant de SOLLICITER de l’aide pour accéder à la platforme. SI Votre participation a été validée, il est également possible de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien „Zabudli ste svoje používateľské meno alebo heslo?“ (Vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Veuillez user l’adresse de courrier électronique officielle pour soumettre un formulaire de préinscription en ligne dans votre application.

J’ai oublié mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe.

Pour Réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’utilisateur ou votre adresse de courrier électronique (celle 4nie dans le formulaire d’inscription) après avoir cliqué sur le lien suivant: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Vous recevrez un courrier électronique comportant des instructions pour pouvoir accéder de nouveau à la platforme.

MoT de passe/Mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe ne fonctionne(nt) pas

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en utilisant le bouton „Login“ (Connexion) situé en haut à droit de la page d’accueil?

Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe en faisant particulièrement attention aux caractères (sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

JE ne peux pas accéder à la section/l’unité/l’écran suivant(e) de mon cours d’apprentissage en ligne. La ressource demandée est bloquée

Veuillez NOTER que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques concernant na finalizáciu. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide à l’attention des étudiants.

IPour chaque cours d’apprentissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pouvoir accéder au Module, lequel doit révisé révisé intégralement pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. Si le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le participant peut accéder à la Survey (Enquête, dotazník o spokojnosti). UNE fois l’enquête renseignée et transmise, le Diploma (Diplôme, Certificate d’achèvement) est à son tour disponible au Téléchargement.
De manière générale, les écrans des module d’apprentissage en ligne comportent plusieurs ressources (c. à-d., onglets, encadrés, dotazníky atď.). Veuillez ouvrir et compléter toutes les ressources disponibles dans chaque écran avant de poursuivre. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Rappelez-vous que pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez user le menu de la table des matières. Veuillez NOTER que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche „suivant“ présente dans les commandes de lecture ne pourra pas ouvrir d’unité ultérieure. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour une ilustrácia.

Table des matières

Skúška

J’ai échoué au test d’achèvement du cours: est-ce que je peux retenter ma šanca?

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions relatives à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 essais sont autorisés. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir la note requise pour valider le questionnaire, veuillez réviser le contenu du module avant de retenter le test d’achèvement du cours.

Délai

JE ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires?

EN 2018, AKADEMY a realisé les conditions de participation: L’accès aux cours d’apprentissage en ligne peut êtrelongé sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

Les Point de contact nationaux Corants seront tenus informés des éventuelleslongées.

Il y a lieu de NOTER que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours Complet varie entre 6 a 9 heures. Veuillez garder cette information à l’esprit lorsque vous soumettez vos demandes de participation, de façon à organisationr votre calendrier en conséquence.

Dojem

Peut-on imprimer le contenu du cours? Pripomienkujte imprimer un modul d’apprentissage en ligne?

Oui, il possible d’imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (au formát PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton „Print“ (Imprimer, entouré en rouge sur l’illustration).

Pripomienkujte imprimer un modul d’apprentissage en ligne?

Кmlang-Gang Кmlang esό

Preguntas Frecuentes – najčastejšie otázky

Credenciales

Žiadny recibido nesprávny credenciales

Tenga en cuenta que, tras la presentación de los formularios de preinscripción, el correspondiente punto de contacto nacional examinará las solicitudes y validará aquellas que se correspondan con los criterios de selección para cada curso de aprendizaje electrónico.

Los solicittantes a los que se les haya validado el formulario de preinscripción (formulár/s) para uno o varios cursos de aprendizaje electrónico recibirán un correo electrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: „BTSF ACADEMY – Validación de la preinscripción“. EL equipo de BTSF recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el Viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al calendario belga) a las 00.00 horas hasta las 11.59 horas (hora central europea en ambos casos) del Jueves siguiente. Por lo tanto, las VALIDACIONES procesadas los Viernes se incluyen en la siguiente fecha de inscripción.

Si todavía no ha Recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es možný que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse se haya FILTRADO. Le rogamos que, antes de Solicitar la ayuda para el acceso, compruebe su Carpeta de correo no deseado (spam). Para los participantes validados, también es možný Recuperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el enlace „Zabudli ste svoje používateľské meno alebo heslo?“ (Vyjadrenie vášho používateľského mena alebo hesla?) de la pantalla de inicio de sesión (Ha olvidado su usuario o contraseña?) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo electrónico oficial utilizada para presentar un formulario de preinscripción en línea en su solicitud.

Olvidado mi nombre usuario o contraseña

Para restablecer su contraseña, indique su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico (la que figura en el formulario de inscripción) en el siguiente enlace: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correo electrónico en el que se opisuje las instrucciones para Acceder de nuevo.

Mi nombre de usuario o contraseña no Funciona

Ěestá intentando Acceder a través del botón „Login“ (iniciar sesión) en la Esquina superior derecha de la página de inicio?

Escriba su nombre de usuario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espacios), los dígitos, las minúsculas ymayúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

Žiadne puedo pasarar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje electrónico. EL recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Para más información, véase la Guía del alumno.

EN cada curso de aprendizaje electrónico, es necesario presentar la prueba previa (Pretest) para Acceder al módulo (Module) que deberá ser revisada en su totalidad para Acceder a la prueba posterior (Post-Test). Si la prueba posterior se presenta con el 75 % de Respuestas correctas, estará disponible la Encuesta (Survey) (Cuestionario de satisfacción). Una vez que se haya cumplimentado y presentado, podrá Accrse al Diploma (certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electrónico están compuestas de varios recursos (por Ejemplo, pestañas, casillas, cuestionarios atď.). ABRA y úplný todos los recursos disponibles de cada pantalla. DÔLEŽITÉ: Recuerde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menú del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una una unidad, la Flecha „Next“ (siguiente) de los controles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Consulte la imagen que figura más abajo como referencia

Navegación

Prueba

No superado la prueba posterior: †puedo Volver a intentarlo?

SE povoľuje stroms intentos para superar la prueba posterior en BTSF ACADEMY. EN caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el CUESTIONARIO, revízia el contenido del módulo antes de Volver a presentar dicha prueba.

Plazo

Žiadne puedo finalizar el curso en el plazo. „Puedo contar con algunos días adicionales“ (Contar contar congunos días adicionales)?

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: EL acceso a los cursos de aprendizaje electrónico puede ampliarse previa solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o enrolment@btsfacademy.eu.

SE informará a los Corientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de presentar sus solicitudes, con el fin de organizar su programa comokora.

Impresión

„SE puede imprimir el contenido el curso“? Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón „Print“ (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

Кmlang-Gang-Pt-lang pt—

Perguntas Frequentes – často kladené otázky

Credenciais

Nunca recebi ako minhas credenciais

Queira notar que após o envio dos Phos de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional Correspondente examinará as Candidaturas e validará aquelas que correspondam aos critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrónica.

OS Candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um ou mais cursos de aprendizagem Eletrónica receberão uma mensagem de Correio eletrónico automática aquando da validação com o assunto: „Academia BTSF – Validação da pré-inscrição“. A Equipa BTSF recolhe todas as Candidaturas validadas recebidas na sexta-feira anterior (nie último dia útil da semana de acordo com o calendário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, ako validações processadas às sextas-Feiras são incluídas na próxima data de inscrição.

SE ainda não tiver recebido as suas credenciais quando este processo tiver sido concluído, é possível que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar a sua pasta de spam antes de pedir apoio para acesso. Účastníci para os validados também é possível Recuperar automaticamente uma nova Palavra-passe, clicando na hiperligação „Zabudli ste svoje používateľské meno alebo heslo?“ (Esqueceu o seu nome de utilizador ou Palavra-passe?) n ecrã de iniciar sessão. Use o Endereço de Correio eletrónico oficial utilizado para enviar um FORMULÁRIO em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou Palavra-passe

Para repor a sua Palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou Endereço de Correio eletrónico (o que foi indicado no FORMULÁRIO de inscrição) na seguinte hiperligação: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de Correio eletrónico com ako instruções para obter Novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou Palavra-passe não Funciona

Está a tentar aceder através do Botão „Login“ (iniciar sessão) situado no canto superior direito da página de início?

Escreva o seu nome de utilizador e Palavra-passe prestando ATENÇěO aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrã seguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrónica. O recurso solicitado está bloqueado.

Tenha em ATENÇěO que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, consulte o Guia do Estudante.

EM cada curso de aprendizagem Eletrónica, o envio do Pré-Teste é obrigatório para aceder ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para aceder ao Pós-Teste. SE o Pós-Teste for enviado com 75 % de Respostas corretas o Inquérito (Questionário de Satisfação) fica disponível. ASSIM que for preenchido e enviado, o Diploma (certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

Nos módulos, em termos gerais, os ecrãs dos módulos de aprendizagem Eletrónica são Compostos por vários recursos (ou seja, separadores, caixas, questionários atď.). ABRA e úplný os recursos disponíveis para cada ecrã para Avançar. DÔLEŽITÉ! Não se esque que para navegar para a unidade seguinte tem de Utilizar o menu TOC. Tenha em ATENÇěO que, uma vez alcançado o último ecrã de uma unidade, seta „seguinte“ nos controlos de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Consulte a imagem infra para Referência

Menu Conteúdos

Testovaný

Reprovei no Pós-teste: posso ter outra oportunidade para Voltar a realizar o Pós-teste?

Ako condições para a realização do Pós-teste na ACADEMIA BTSF são: 3 tentativas permitidas. Caso encontre Dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no questionário, reveja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar Novamente um Pós-teste.

Prazo

Não consigo terminar o curso no prazo. Posso ter alguns dias suplementares?

A ACADEMIA BTSF atualizou as condições de frequência em 2018: o acesso aos cursos de aprendizagem Eletrónica pode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

OS Pontos de contacto nacionais Corentes serão informados das prorrogações.

Tenha em ATENÇěO que o tempo médio necessário para a conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha isto present quando envia ako suas Candidaturas, fim de organizarar a sua agenda emfulidade.

Impressão

É possível imprimir os Conteúdos do curso? Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

É possível imprimir os Conteúdos do curso. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e guardá-la (como ficheiro.pdf) bez seu komputadora.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

Кmlang-čistota
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2022, 17:44