Συχνές ερωτήσεις ηλεκτρονικής μάθησης

—μλανγκ και Βεβαίωση

Συχνές ερωτήσεις — Συχνές ερωτήσεις

Διαπιστευτήρια

Δεν έλαβα ποτέ τα διαπιστευτήριά μου

Επισημαίνεται ότι, μετά την υποβολή των εντύπων πριν από την εγγραφή, το αντίστοιχο εθνικό σημείο επαφής θα επανεξετάσει τις αιτήσεις και θα επικυρώσει τις αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλογής για κάθε κύκλο μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Οι αιτούντες για τους οποίους το έντυπο/τα έντυπα προεγγραφής έχουν επικυρωθεί για ένα ή περισσότερα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης θα λάβουν αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα κατά τη στιγμή της επικύρωσης με το θέμα: «BTSF ACADEMY — Προεγγραφή επικύρωσης». Η ομάδα BTSF συλλέγει όλες τις επικυρωμένες αιτήσεις που ελήφθησαν από την προηγούμενη Παρασκευή (ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας σύμφωνα με το βελγικό ημερολόγιο) από τις 00: 00 π.μ. έως τις 11: 59 μ.μ. (αμφότερες ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της επόμενης Πέμπτης. Ως εκ τούτου, οι επικυρώσεις που διεκπεραιώνονται την Παρασκευή περιλαμβάνονται στην επόμενη ημερομηνία εγγραφής.

Εάν δεν έχετε λάβει ακόμη τα διαπιστευτήριά σας μετά την επανάληψη αυτής της διαδικασίας, είναι πιθανό το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εστάλη από το σύστημα κατά τη στιγμή της εγγραφής σας να έχει φιλτραριστεί. Μπορείτε να ελέγξετε τον φάκελο ανεπιθύμητων μηνυμάτων προτού ζητήσετε υποστήριξη πρόσβασης. Για τους επικυρωμένους συμμετέχοντες, είναι επίσης δυνατή η αυτόματη ανάκτηση νέου κωδικού πρόσβασης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Ξεκλήστε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης;» στην οθόνη Log in. Χρησιμοποιήστε την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την υποβολή εντύπου προεγγραφής στην αίτησή σας.

Ξεχάσθηκα το όνομα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασης

Για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, παρακαλείστε να υποβάλετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (αυτή που παρέχεται στο έντυπο εγγραφής) στον ακόλουθο σύνδεσμο: Βλ. https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα περιγράφονται οδηγίες σχετικά με το πώς να αποκτήσετε εκ νέου πρόσβαση.

Το όνομα χρήστη και/ή ο κωδικός πρόσβασής μου δεν λειτουργεί/δεν λειτουργεί

Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του κουμπιού «Σύνδεση» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας;

Γράψτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας δίνοντας προσοχή στους χαρακτήρες (χωρίς διαστήματα), στο ψηφίο (-α), στο (στα) κάτω γράμμα (-α), στο (στα) κεφαλαίο (-α) γράμμα (-α), στα σημεία στίξης.

Ναυσιπλοΐα

Κλειδωμένο — Δεν μπορώ να προχωρήσω με την επόμενη οθόνη/μονάδα.

Επισημαίνεται ότι το τμήμα/η μονάδα θα μπορούσε να υπόκειται σε ειδικούς κανόνες ολοκλήρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό Φοιτητών.

Σε κάθε κύκλο μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, η υποβολή της προκαταρκτικής δοκιμασίας είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στην ενότητα, η οποία πρέπει να επανεξεταστεί πλήρως ώστε να έχει πρόσβαση στη δοκιμασία μετά τη δοκιμή. Εάν η μετά τη δοκιμή υποβληθεί με το 75 % των σωστών απαντήσεων, καθίσταται διαθέσιμη η έρευνα (ερωτηματολόγιο ικανοποίησης). Μόλις συμπληρωθεί και υποβληθεί, το δίπλωμα (πιστοποιητικό ολοκλήρωσης) θα είναι προσβάσιμο για τηλεφόρτωση.
Στο πλαίσιο των ενοτήτων, γενικά, οι οθόνες στις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης αποτελούνται από διάφορους πόρους (π.χ. καρτέλες, κουτιά, κουίζ κ.λπ.). Ανοίξτε και συμπληρώστε όλους τους διαθέσιμους πόρους που εμφανίζονται σε κάθε οθόνη για να συνεχίσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ! Μην ξεχνάτε ότι για να πλοηγηθείτε στην επόμενη μονάδα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μενού TOC. Επισημαίνεται ότι, μόλις φτάσει στην τελευταία οθόνη μιας μονάδας, το βέλος «Επόμενο» στους Ελέγχους Επιλογής (Playback Controls) δεν θα ανοίξει την ακόλουθη μονάδα. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για παραπομπή.

TOC Menu

Δοκιμή

Απέτυχα στην εκ των υστέρων δοκιμή: θα μπορούσα να έχω άλλη ευκαιρία να επανέλθω στη δοκιμασία;

Υπό τις συνθήκες ολοκλήρωσης μετά τη δοκιμή στο BTSF ACADEMY, επιτρέπονται τρεις απόπειρες. Εάν δυσκολεύεστε να λάβετε τον βαθμό επιτυχίας που απαιτείται για το ερωτηματολόγιο, ελέγξτε το περιεχόμενο της ενότητας προτού προσπαθήσετε να υποβάλετε ξανά τη δοκιμασία μετά τη δοκιμή.

Περίοδος εγγραφής

Προθεσμία/Δεν μπορώ να ολοκληρώσω τον κύκλο μαθημάτων εντός της προθεσμίας. Θα μπορούσα να έχω κάποιες επιπλέον ημέρες;

Το BTSF ACADEMY επικαιροποίησε τους όρους συμμετοχής το 2018: η πρόσβαση στα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος, ενημερώνοντας τις HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ή enrolment@btsfacademy.eu.

Τα αντίστοιχα εθνικά σημεία επαφής θα ενημερώνονται για τις παρατάσεις.

Επισημαίνεται ότι ο μέσος απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης κυμαίνεται από 6 έως 9 ώρες. Μην ξεχνάτε το γεγονός αυτό κατά την υποβολή των αιτήσεών σας, ώστε να οργανώσετε αναλόγως το πρόγραμμά σας.

Εκτύπωση

Είναι δυνατή η εκτύπωση του περιεχομένου του μαθήματος;

Είναι δυνατή η εκτύπωση του περιεχομένου του μαθήματος. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την εκτυπώσιμη έκδοση κάθε μονάδας και να την αποθηκεύσετε (ως file.pdf) στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση».

Πώς να εκτυπώσετε την ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης;

ΜΛΑΝΓΛΑΝG ΒΟΗΘΟΣ ΜΠΑΝΤΛΑΝG de ΒΟΗΘΗΚΕ

Häufig gestellte Fragen — Συχνές ερωτήσεις

Anmeldedaten

ICH habe keine Anmeldedaten erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformulare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt..

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformular (e) für einen oder mehrere E-Learning-Kurse bestätigt wurde (n), erhalten anschließend eine Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: «BTSF ACADEMY — Προεγγραφή επικύρωσης» (BTSF ACADEMY — Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Η Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, πέφτει η daher unter das nächste Registrierungsdatum in der folgenden Woche.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer nicht erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise στο Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst immer στην παραλία Ihrem Spam-Ordner, bevor Sie sich an den Support Wenden. Bereits bestätigte Teilnehmer können über den Link «Forgotten your username or password?» auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, die Sie im Vorabanmeldeformular angegeben haben.

ICH habe Meinen Benutzernamen und/oder mein Passwort vergessen.

UM Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformular angegeben haben) αποδίδοντας dem folgenden Link ein: Βλ. https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Informationen, wie Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert nicht.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche “Log In” in der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden;

Geben Sie ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen ein.

Sperre

ICH kann in meinem E-Learning-Kurs nicht zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild wechseln. De angeforderte Ressource ist gesperrt.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Unit abschließen müssen, bevor Sie mit dem Kurs fortfahren können. Weitere Informationen können Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

Στο jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum muss erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest ablegen können. Wenn Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterladen bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenen Ressourcen zusammen (z. B. Registerkarten, Textkästen, Quizze). Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: De Navigation zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menо. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der «Weiter» -Pfeil in der Wiedergabesteuerung Sie nicht automatisch zur nächsten Unit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

ΤΟ-Μεντ

Δοκιμή

ICH habe den Abschlusstest nicht bestanden. Kann ich den Test wiederholen;

Für den Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu Studieren.

Προθεσμία

ICH kann den Kurs nicht bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann ich Meinen Zugang verlängern;

De BTSF ACADEMY hat die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder enrolment@btsfacademy.eu verlängert werden.

Τα αντίστοιχα εθνικά σημεία επαφής θα ενημερώνονται για τις παρατάσεις.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs in Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie: Durchschnittlich nimmt jeder E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden στο Anspruch. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Drucken

Kann ich die Kursinhalte ausdrucken; WIE drucke ich das E-Learning-Modul aus;

ES besteht die Möglichkeit, die Kursinhalte auszudrucken. Sie können jede Unit als Druckversion herunterladen und als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche «Print» (στο der Abbildung rot umrandet).

Πώς να εκτυπώσετε την ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης;

—μλανγκούργη-μλανγκ fr

Ερωτήσεις Foire Aux — Συχνές ερωτήσεις

Αναγνωριστικά de connexion

JE n’ ai jamais reçu mes identifiants de connexion

Veuillez NOTER qu’ après avoir soumis les formulaires depréinscription, le point de contact national respondant Passera en revue les demandes et validera celles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’Apptissage en ligne.

Les candidats dont le (s) formulaire (s) de préinscription a/ont été validé (s) pour un ou plusieurs cours d’Apptissage en ligne recevront un courrier électronique automatisé au time de la validation. Μήνυμα CE aura pour objet: «BTSF ACADEMY — Validation de la préinscription». L’équipe BTSF collecte toutes les demandes validées qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du programrier belge) à 00 h 00 et le jeudi suivant à 23 h 59 (HEC dans les deux cas).Les validations traitées le vendredi sont donc incluses pour la date d’inscription suivante.

SI vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procédure a poscé, λειτούργησε όσο το δυνατόν περισσότερο «que le message automatisé envoyé par le Cοrème au moment de votre inscription ait été filtré». Veuillez vérifier votre file spams avant de SOLLICITER de l’aide pour accéder à la plateforme. SI votre participation a été validée, il est également possible de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien “Forgotten your username or password?” (Vous avez oublié votre nom d’UTILISATEUR ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Veuillez use l’adresse de courrier électronique officielle pour soumettre un formulaire de préinscription en ligne dans votre application.

J’ ai oublié mon nom d’UTILISATEUR et/ou mon mot de passe.

Pour Réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’UTILISATEUR ou votre adresse de courrier électronique (celle fournie dans le formulaire d’inscription) après avoir cliqué sur le lien suivant: Βλ. https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Vous recevrez un courrier électronique comportant des instructions pour pouvoir accéder de nouveau à la plateforme.

MoT de passe/Mon nom d’UTILISATEUR et/ou mon mot de passe ne fonctionne (nt) pas

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en use le bouton “Login” (Connexion) sité en haut à droit de la page d’accueil;

Veuillez saisir votre nom d’UTILISATEUR et votre mot de passe en faisant particulièrement attention aux caractères (sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

JE ne peux pas accéder à la section/l’unité/l’écran suivant (e) de mon cours d’leartissage en ligne. La ressource demandée est bloquée

Veuillez NOTER que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques μπροστά στην οριστικοποίηση. Pour de plus amples informations, refrefz-vous au Guide à l’attention des étudiants.

IPour chaque cours d’leartissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pour pouvoir accéder au Module, lequel doit être révisé intégralement pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. SI le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le peut accéder à la Survey (Enquête, ερωτηματολόγιο ικανοποίησης). UNE fois l’enquête renseignée et transise, le Diploma (Diplôme, attestation d’achèvement) est à son tour disponible au Téléchargement.
De manière générale, les écrans des modules d’Apptissage en ligne comportent plusieurs ressources (c.-.d., τραγούδια, encadrés, ερωτηματολόγια κ.λπ.). Veuillez ouvrir et compléter toutes les responibles dans chaque écran avant de poursuivre. ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Rappelez-vous que pour pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez χρησιμοποιεί το μενού του πίνακα των matières. Veuillez NOTER que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche «suivant» présente dans les commandes de lecture ne pourra pas ouvrir d’unité ultérigx. Reporz-vous à l’image ci-dessous pour une απεικόνιση.

Πίνακας των matières

Δοκιμή

J’ ai échoué au test d’achèvement du cours: Est-ce que je peux retenter ma time;

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions relatives à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 Essais sont autorisés. SI vous rencontrez des reés pour obtenir la note requise pour valider le questionnaire, veuillez réviser le contenu du dulant de retenter le test d’achèvement du cours.

Δηλάι

JE ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires;

EN 2018, la BTSF ACADEMY a actualisé les conditions de participation: l’accès aux cours d’Apptissage en ligne peut être extené sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

Les points de contact nationaux respondants seront tenus informés des éventuelles Extenations provisations -ées (Les points de contact nationaux respondants seront tenus informés des éventuelles extension).

Il y a lieu de NOTER que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours complet varie entre 6 et 9 heures. Veuillez garder cette information à l’esprit lorsque vous soumettez vos demandes de participation, de façon à organiser votre calrier en conséquence.

Εντύπωση

Peut-on imprimer le contenu du cours; Σχόλιο imprimer un modules d’leartissage en ligne;

Oui, il il’ imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (au format PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton “Print” (Imprimer, entouré en rouge sur l’Illustration).

Σχόλιο imprimer un modules d’leartissage en ligne;

ΜΛΑΝΓΛΑΝG ΒΟΗΘΗΚΕ mlang es ΒΟΗΘΗΤΟΝ

Preguntas Frecuentes — Συχνές ερωτήσεις

Κρεδενσιάλες

Όχι Recibido mis credenciales

Tenga en cuenta que, tras la presentación de los formularios de preinscripción, el respondiente punto de contacto nacional examará las solicitudes y validará aquellas que se αντίστοιχο con los marginios de selección para cada curso de aprendizaje electrónico.

Los Solicitantes a los que se les haya validado el formulario de preinscripción (έντυπο αίτησης προεγγραφής) para uno o varios cursos de aprendizaje electrónico recibirán un correo electrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: «BTSF ACADEMY — Validación de la preinscripción». EL equipment de BTSF recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el Viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al programario belga) a las 00.00 horas hasta las 11.59 horas (hora central europea en ambos casos) del Jueves siguiente. Por lo tanto, las VALIDACIONES procesadas los Viernes se incluyen en la siguiente fecha de inscripción.

SI todavía no ha Recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es posible que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse se haya FILTRADO. Le rogamos que, antes de Solicitar la ayuda para el accouno, compruebe su Carpeta de correo no deseado (spam). Para los participantes validados, también es posible Recuperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el enlace «Forgotten your username or password?» (Ha olvidado su usuario o contraseña?) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo electrónico oficial utilizada para presentar un formulario de preinscripción en línea en su solicitud.

Olvidado mi nombre usuario o contraseña

Para restablecer su contraseña, indique su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico (la que figura en el formulario de inscripción) en el siguiente enlace: Βλ. https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correo electrónico en el que se description las direcciones para Acceder de nuevo.

MI nombre de usuario o contraseña no Funciona

Está intentando Acceder a través del botón “Login” (iniciar sesión) en la Esquina superior derecha de la página de inicio;

Escriba su nombre de usuario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espacios), los dígitos, las minúsculas ymayúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

No puedo pasar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje electrónico. EL recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Para más información, véase la Guía del alumno.

EN cada curso de aprendizaje electrónico, es necesario presentar la prueba prea (pre-Test) para Acceder al módulo (Module) que deberá ser revisada en su totalidad para Acceder a la prueba posterior (μετά τη δοκιμή). SI la prueba posterior se presenta con el 75 % de Respuestas correctas, estará disponible la Encuesta (Έρευνα) (Cuestionario de ounción). Una vez que se haya cumplimentado y presentado, podrá accederse al Diploma (Certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electrónico están numerestas de varios recursos (por Ejemplo, pestañas, casillas, cuestionarios κ.λπ.). ABRA y full todos los recursos disponibles de cada pantalla. ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Recuerde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menо del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una unidad, la Flecha «Next» (siguiente) de los controles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Consulte la imagen que figura más abajo como referencia

Navegación

Προυεμπά

Όχι superado la prueba posterior: puedo Volver a intentarlo;

SE permiten tres intentos para superar la prueba posterior en BTSF ACADEMY. EN caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el Cuestionario, αναθεώρηση του el contenido del módulo antes de Volver a presentar dicha prueba.

Πλαζο

No puedo finalizar el curso en el plazo. Sépuedo contar con algunos días adicionales;

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: EL accacceno a los cursos de aprendizaje electrónico puede ampliarse profora solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o enrolment@btsfacademy.eu.

SE informará a los respondientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de presentar sus solicitudes, con el fin de organizar su programa como responda.

Ιμαπρουόν

SE puede imprimir el contenido el curso; Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico;

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón «Print» (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico;

mlang о mlang pt

Συχνότητα Perguntas — Συχνές ερωτήσεις

Κρεδενσιάτη

Nunca recebi ως minhas credenciais

Queira notar que após o envio dos formulários de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional Correspondente examará as Candidaturas e validará aquelas que respondam aos critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrónica.

OS Candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um ou mais cursos de aprendizagem Eletrónica receberão uma mensagem de Correio eletrónico automática aquando da validação com o assunto: «Ακαδημαϊκή κοινότητα BTSF — Validação da pré-inscrição». A Equipa BTSF recolhe todas as Candidaturas validadas recebidas na sexta-feira anterior (ou no último dia útil da semana de acordo com o programário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, ως validações procadas às sextas-feiras são incluídas na próxima data de inscrição.

SE ainda não tiver recebido as suas credenciais quando este proco tiver sido concluído, é containível que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar a sua pasta de spam antes de pedir apoio para acesso. Para os participantes validados também é containível Recuperar automaticamente uma nova palavra-passe, clicando na hiperligação «Forgotten your username or password?» (Esqueceu o seu nome de utilizador ou palavra-passe?) no ecrgxde iniciar sessão. Χρησιμοποιήστε το Endereço de Correio eletrónico oficial utilizado para enviar um FORMULÁRIO em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou palavra-passe

Para repor a sua palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou Endereço de Correio eletrónico (o que foi indicado no FORMULÁRIO de inscrição) na seguinte hiperligação: Βλ. https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de Correio eletrónico com ως Instruções para obter Novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou palavra-passe não Funciona

Está a tentar aceder através do Botão “Login” (iniciar sessão) situation no canto superior direito da página de início;

Escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe prestando ATENÇо O aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrgxseguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrónica. O recurso solicitado está bloqueado.

Tenha em ATENÇо O que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, consulte o Guia do Estudante.

EM cada curso de aprendizagem Eletrónica, o envio do Pré-Teste é obrigatório para aceder ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para aceder ao Pós-Teste. SE o Pós-Teste for enviado com 75 % de Respostas corretas o Inquérito (Questionário de Satisfação) fica disponível. ASSIM que for preenchido e enviado, o Diploma (Certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

Αριθ. módulos, em termos gerais, os ecrãs dos módulos de aprendizagem Eletrónica são Compostos por vários recursos (ou seja, aloadores, caixas, quesários κ.λπ.). ABRA e complete os recursos disponíveis para cada ecrgxpara Avançar. ΕΙΣΑΓΩΓΉ! Não se esqueça que para navegar para a unidade seguinte tem de Utilizar o menu TOC. Tenha em ATENÇо O que, uma vez alcançado o último ecrgxde uma unidade, ένα σετσουάνα «seguinte» nos controlos de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Consulte a imagem infra para Referência

Μενού Conteúdos

Τεστ

Reprovei no pós-teste: Poso ter outra oportunidade para Voltar a realizar o pós-teste;

Ως condições para a realização do pós-teste na ACADEMIA BTSF são: 3 tentativas permitidas. Caso encontre Dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no quesário, αποκαλύπτει τη ja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar Novamente um pós-teste.

Πραζο

Não consigo terminar o curso no prazo. Φύσιγγες παχύντας (dias suplementares);

A ACADEMIA BTSF atualizou as condições de interpoência em 2018: o acesso aos cursos de aprendizagem Eletrónica pode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

OS Pontos de contacto nacionais respondentes serão informados das prorrogações.

Tenha em ATENÇо O que o tempo médio exporário para a conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha isto presente quando envia as suas Candidaturas, fim de organizar a sua agenda em conformidade.

Impressão

É possível imprimir os Conteúdos do curso; Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica;

É possível imprimir os Conteúdos do curso. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e guardá-la (como ficheiro.pdf) no seu computador.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica;

—μλανγκ * * * *
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022, 5:44 μμ