Om BTSF och BTSF ACADEMY

Vad är BTSF?

Bättre utbildning för säkrare livsmedel (BTSF) är ett utbildningsinitiativ från Europeiska kommissionen för att förbättra kunskapen om och genomförandet av EU:s regler om livsmedelssäkerhet, växtskydd, djur och One Health.


Vilka är målen för BTSF?

De viktigaste målen är:

 • Upprätthålla en hög nivå av konsumentskydd och livsmedelssäkerhet, växtskydd, djur och One Health
 • Främja en harmoniserad strategi för hur unionens kontrollsystem och nationella kontrollsystem fungerar
 • Skapa lika villkor för alla livsmedelsföretagare
 • Förbättrad handel med säkra livsmedel, djur och växter och produkter av dessa
 • Säkerställande av rättvis handel med tredjeländer, särskilt utvecklingsländer

Om BTSF-video

Hur tillhandahålls BTSF-utbildning?

De grundläggande utbildningsprinciperna omfattar tillhandahållande av information, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverksarbete samt användning av utbildning för utbildare för att sprida den kunskap som uppnåtts. Utbildningen kan tillhandahållas genom personliga kurser, virtuella klassrum eller e-lärande eller en kombination av dessa.


Hand ritar en hybridgrupp för personlig och virtuell klass på en svart bräda.

Utbildningen anordnas vanligtvis av externa uppdragstagare som utformar och tillhandahåller kurserna med hjälp av ämnesexperter i nära samarbete med de tekniska enheterna vid GD Hälsa och livsmedelssäkerhet och genomföra dem genom

 • Workshoppar. En grupp deltagare (vanligtvis högst 30 deltagare) från flera länder träffas på en och samma plats för att få utbildning och delta i praktiska övningar och gruppdiskussioner.
 • Fortlöpande utbildningsuppdrag (STM). En grupp deltagare (10–15) från en eller en regional grupp av länder får utbildning i ett särskilt ämne som ges av en eller två ämnesexperter.
 • eLearning in BTSF ACADEMY. Enskilda personer deltar i självverkande online-lärande, inklusive självutvärderingsövningar under hela kursen. För närvarande finns det 14 e-lärandekurser, varav ytterligare 3 är under utveckling.

Vem kan delta i BTSF-utbildning?

BTSF EU

Utbildningen är utformad för personal vid medlemsstaternas behöriga myndigheter som arbetar med offentlig kontroll för att hålla dem uppdaterade om alla aspekter av unionsrätten på de områden som anges ovan och för att säkerställa att kontrollerna utförs på ett enhetligt, objektivt och tillfredsställande sätt.


Karta över EU:s medlemsstater

BTSF utanför EU

Världskarta

Det är också viktigt att länder utanför EU, särskilt utvecklingsländer, känner till EU:s importkrav och, där det finns, kan få EU-stöd. För detta ändamål kan lämplig utbildning som anordnas för medlemsstaterna i EU också vara öppen för deltagare från länder utanför EU, och särskilda utbildningskurser anordnas också för deltagare från länder utanför EU på plats.

BTSF-kurser utanför EU riktar sig också till livsmedelsproducenter och jordbrukare samt till regeringstjänstemän. Programmen omfattar verksamhet inom två huvudområden: livsmedelssäkerhet och växtskydd. samt djurs hälsa och välbefinnande. De riktar sig till tre regioner i världen: Afrika och länderna inom den europeiska grannskapspolitiken. Syd- och Centralamerika samt Västindien. Asien och Stillahavsområdet.


Vad är BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY är Europeiska kommissionens gemensamma portal för lärande och information om utbildningsverksamhet inom ramen för BTSF för behöriga myndigheters personal och berörda parter i medlemsstater och länder utanför EU. Här hittar du relevant information om

 • Över 120 tematiska kurser (e-lärande, kurser med fysisk närvaro och virtuella klassrum)
 • Utbildningsmaterial (BTSF-bibliotek)
 • Kontaktuppgifter för de nationella kontaktpunkterna för BTSF
 • Offentliggjorda rapporter och anbudsinfordringar


BTSF ACADEMY:s startsida

BTSF ACADEMY-biblioteket

BTSF ACADEMY-biblioteket består av en samling läromedel som tagits fram under genomförandet av utbildningsverksamheten inom BTSF-initiativet. Dessa finns i de enskilda tematiska kursfoldrar som finns tillgängliga från hemsidan och innehåller vanligtvis videoinspelningar av utbildningssessionerna, presentationer, dokument, länkar till externa resurser osv.

Syftet med BTSF ACADEMY-biblioteket är att hjälpa tjänstemän att ytterligare sprida det samlade kunskaps- och lärandematerial som tagits fram för över 120 tematiska kurser inom BTSF-initiativet.

Utbildning för utbildare

Sedan starten i maj 2022 har alla EU-tjänstemän och icke-EU-tjänstemän från nationella behöriga myndigheter i hela världen, som är registrerade i BTSF ACADEMY, fri tillgång till innehållet i BTSF ACADEMY-biblioteket och kan använda dem för att utveckla ytterligare utbildningsverksamhet inom sina egna avdelningar eller för personligt lärande.


Hur man får tillgång till BTSF ACADEMY-biblioteket

För att få tillgång till biblioteket BTSF ACADEMY måste du registrera dig i BSTF ACADEMY genom att skicka ett e-postmeddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Informationsmaterial

Alla registrerade användare av BTSF ACADEMY kan också ladda ner dessa för de 120 tematiska utbildningskurserna inom ACADEMY. Spridningspaketen innehåller allt relevant utbildningsmaterial i en mapp som kan användas för att sprida utbildningen. BTSF följer principen om utbildning av utbildare: deltagarna är skyldiga att sprida de kunskaper som de har förvärvat bland sina kollegor. Detta bidrar till att säkerställa en enhetlig tillämpning av kontrollerna.

Klicka på bilderna nedan för att se några exempel.


Spridning av åtkomst till Kit

Sektionen för informationsspridning har utvidgats

Spridning av Kit-prov

Spridning av Kit-prov

Vad är BTSF:s nationella kontaktpunkter?

BTSF:s nationella kontaktpunkter samordnar BTSF:s deltagande och samarbetar med kommissionens avdelningar och uppdragstagare. De är utsedda för EU:s medlemsstater, utvidgnings- och grannländer och vissa länder utanför EU.


Vem ansvarar för och driver BTSF?

Europeiska kommissionen fastställer politiken och strategin för BTSF, inklusive BTSF ACADEMY, och övervakar dess genomförande. Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) administrerar alla faser av BTSF-utbildningskontrakt, från utlysning av anbudsinfordringar, utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt till deras ingående. Hadea ansvarar också för förvaltningen av BTSF ACADEMY.


Hur ansöker man om en kurs?

/ för att ansöka om en klassrumskurs med fysisk eller virtuell klassrumsutbildning som förtecknas i BTSF ACADEMY, kontakta din nationella kontaktpunkt för att anmäla intresse för att delta. Om det inte finns någon nationell kontaktpunkt i ditt land, kontakta den entreprenör som ansvarar för utbildningskursen för att begära registrering. Se informationspaketet för kursen i BTSF ACADEMY för att hitta uppdragstagarens kontaktuppgifter.

För att ansöka om en e-kurs i BTSF ACADEMY måste du använda ansökningsblanketten för e-lärande. Kontakta din nationella kontaktpunkt om du har några frågor om urvalskriterierna.

ANMÄRKNING: Från och med juli 2023 måste alla användare av BTSF ACADEMY ha ett EU Login-konto. Om du inte har en sådan kan du bara skapa den här länken.

Om du är anställd vid EU-institutionerna och vill delta i någon av ovanstående kurser, skicka ett e-postmeddelande till SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Vilken är den rättsliga grunden för BTSF?

Genom artikel 130 i förordning (EU) 2017/625 (pdf) ges kommissionen befogenhet att utveckla utbildning för personal vid behöriga myndigheter i medlemsstaterna och utanför EU.


Senast ändrad: måndag, 18 december 2023, 11:27