Informacje o BTSF i BTSF ACADEMY

Czym jest program BTSF?

Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności (BTSF) to inicjatywa szkoleniowa Komisji Europejskiej mająca na celu poprawę wiedzy na temat przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa roślin, zwierząt i zasady „Jedno zdrowie” i „Jedno zdrowie”.


Jakie są cele programu BTSF?

Głównymi celami są:

 • Utrzymanie wysokiego poziomu ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywności, roślin, zwierząt i zdrowia
 • Promowanie zharmonizowanego podejścia do funkcjonowania unijnych i krajowych systemów kontroli
 • Stworzenie równych warunków działania dla wszystkich podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze
 • Poprawa handlu bezpieczną żywnością, zwierzętami i roślinami oraz ich produktami
 • Zapewnienie sprawiedliwego handlu z państwami trzecimi, w szczególności z krajami rozwijającymi się

Film dotyczący programu BTSF

W jaki sposób prowadzone są szkolenia w ramach programu BTSF?

Podstawowe zasady szkolenia obejmują dostarczanie informacji, wymianę wiedzy/doświadczenia oraz tworzenie sieci kontaktów, a także stosowanie podejścia opartego na szkoleniu instruktorów w celu rozpowszechniania uzyskanej wiedzy. Szkolenia mogą odbywać się za pośrednictwem kursów bezpośrednich, wirtualnych sal lekcyjnych, e-uczenia się lub ich kombinacji.


Ręczne skręcanie hybrydowej wirtualnej i wirtualnej grupy klasy na czarnej tablicy

Szkolenia są zazwyczaj organizowane przez wykonawców zewnętrznych, którzy opracowują i prowadzą kursy z wykorzystaniem ekspertów tematycznych w ścisłej współpracy z działami technicznymi DG SANTE i realizują je poprzez:

 • Warsztaty. Grupa uczestników (zazwyczaj nie więcej niż 30) z kilku krajów spotyka się w jednym miejscu, aby odbyć szkolenie i wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych i dyskusjach grupowych.
 • Stałe misje szkoleniowe (STM). Grupa uczestników (10–15) z jednego lub regionalnej grupy krajów przechodzi szkolenie na konkretny temat prowadzone przez jednego lub dwóch ekspertów tematycznych.
 • eLearning in BTSF ACADEMY. Osoby fizyczne uczestniczą w samodzielnym uczeniu się on-line, w tym w ćwiczeniach samooceny przez cały czas trwania kursu. Obecnie istnieje 14 kursów e-uczenia się, a 3 kolejne są opracowywane.

Kto może uczestniczyć w szkoleniach BTSF?

BTSF UE

Szkolenia są przeznaczone dla pracowników właściwych organów w państwach członkowskich uczestniczących w czynnościach związanych z kontrolami urzędowymi w celu informowania ich o wszystkich aspektach prawa Unii w wyżej wymienionych obszarach oraz w celu zapewnienia, aby kontrole były przeprowadzane w sposób jednolity, obiektywny i zadowalający.


Mapa państw członkowskich UE

BTSF spoza UE

Mapa świata

Istotne jest również, aby kraje spoza UE, a w szczególności kraje rozwijające się, były zaznajomione z wymogami UE w zakresie przywozu i mogły korzystać ze wsparcia UE, jeżeli takowe istnieją. W tym celu odpowiednie szkolenia organizowane dla państw członkowskich w UE mogą być również otwarte dla uczestników z państw spoza UE, a na miejscu organizowane są również specjalne kursy szkoleniowe dla uczestników spoza UE.

Kursy pozaunijne w ramach programu BTSF są również skierowane do producentów żywności i rolników, a także urzędników rządowych. Programy obejmują działania dotyczące dwóch głównych tematów: bezpieczeństwo żywności i zdrowie roślin; oraz zdrowie i dobrostan zwierząt. Dotyczą one trzech regionów świata: Afryka i kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa (EPS); Ameryka Południowa i Środkowa oraz Karaiby; oraz Azja i Pacyfik.


Czym jest program BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY to jednolity portal informacyjny Komisji Europejskiej dotyczący szkoleń w ramach programu BTSF dla pracowników właściwych organów i zainteresowanych stron w państwach członkowskich i państwach trzecich. Tutaj można znaleźć istotne informacje na temat:

 • Ponad 120 tematycznych kursów szkoleniowych (eLearning, kursy bezpośrednie i wirtualne sale lekcyjne)
 • Materiały szkoleniowe (BibliotekaBT)
 • Dane kontaktowe krajowych punktów kontaktowych BTSF
 • Opublikowane sprawozdania i zaproszenia do składania ofert


Strona główna BTSF ACADEMY

Biblioteka BTSF ACADEMY

Biblioteka BTSF ACADEMY składa się z zbioru materiałów dydaktycznych opracowanych podczas realizacji działań szkoleniowych w ramach inicjatywy BTSF. Można je znaleźć w folderach kursów tematycznych dostępnych na stronie głównej i zazwyczaj zawierają nagrania wideo z sesji szkoleniowych, prezentacje, dokumenty, linki do zasobów zewnętrznych itp.

Celem biblioteki BTSF ACADEMY jest pomoc urzędnikom w dalszym rozpowszechnianiu zgromadzonej wiedzy i materiałów edukacyjnych opracowanych na potrzeby ponad 120 kursów tematycznych w ramach inicjatywy BTSF.

Trenerzy szkoleniowi

Od czasu jej uruchomienia w maju 2022 r. wszyscy urzędnicy UE i spoza UE z właściwych organów krajowych na całym świecie, którzy są zarejestrowani w BTSF ACADEMY, mają swobodny dostęp do treści Biblioteki BTSF ACADEMY i mogą korzystać z nich w celu opracowania dodatkowych szkoleń w ramach swoich służb lub w celu osobistego uczenia się.


Jak uzyskać dostęp do biblioteki BTSF ACADEMY

Aby uzyskać dostęp do biblioteki BTSF ACADEMY, należy zarejestrować się w BSTF ACADEMY, wysyłając e-mail na adres HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu.


Zestawy rozpowszechniania

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy BTSF ACADEMY mogą je również pobrać na 120 tematycznych kursów szkoleniowych w ramach ACADEMY. Zestawy do rozpowszechniania zawierają wszystkie odpowiednie materiały szkoleniowe w jednym folderze, które można wykorzystać do rozpowszechniania szkoleń. Program BTSF jest zgodny z zasadą „szkolenia szkoleniowców”: uczestnicy muszą rozpowszechniać wśród swoich kolegów wiedzę, którą nabyli. Pomaga to zapewnić spójność w stosowaniu kontroli.

Kliknij na poniższe obrazy, aby zobaczyć kilka przykładów.


Dostęp do narzędzi rozpowszechniania

Rozbudowa sekcji zestawu rozpowszechnienia

Próba zestawu rozpowszechnienia

Próba zestawu rozpowszechnienia

Czym są krajowe punkty kontaktowe programu BTSF?

Krajowe punkty kontaktowe programu BTSF koordynują uczestnictwo w programie i współpracują ze służbami Komisji i wykonawcami. Są one wyznaczane dla państw członkowskich UE, krajów objętych procesem rozszerzenia i sąsiedztwa oraz niektórych państw spoza UE.


Kto odpowiada za program BTSF i prowadzi go?

Komisja Europejska określa politykę i strategię w zakresie BTSF, w tym BTSF ACADEMY, i monitoruje jej wdrażanie. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) zarządza wszystkimi etapami umów szkoleniowych w ramach programu BTSF, począwszy od ogłaszania zaproszeń do składania ofert, oceny ofert i udzielania zamówień aż do ich zawarcia. HaDEA jest również odpowiedzialna za administrację BTSF ACADEMY.


Jak zgłosić się do udziału w kursie?

Aby zgłosić zainteresowanie uczestnictwem w programie BTSF ACADEMY, należy skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym (KPK) w celu zgłoszenia zainteresowania uczestnictwem. W przypadku braku wykazu KPK w Państwa kraju należy skontaktować się z odpowiednim wykonawcą odpowiedzialnym za szkolenie w celu złożenia wniosku o rejestrację. Aby znaleźć dane kontaktowe wykonawcy, zob. pakiet informacyjny dotyczący kursu w ramach programu BTSF ACADEMY.

Aby ubiegać się o kurs e-uczenia się w ramach programu BTSF ACADEMY, należy skorzystać z formularza e-uczenia się w ramach programu BTSF. Wszelkie pytania dotyczące kryteriów wyboru należy skonsultować się z KPK.

UWAGA: Od lipca 2023 r. wszyscy użytkownicy BTSF ACADEMY będą musieli posiadać konto EU Login. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz go po prostu utworzyć pod tym linkiem.

Jeśli są Państwo pracownikami pracującymi w instytucjach UE i chcą uczestniczyć w którymkolwiek z powyższych kursów, prosimy o przesłanie e-maila na adres SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Jaka jest podstawa prawna programu BTSF?

W art. 130 rozporządzenia (UE) 2017/625 (PDF) uprawniono Komisję do opracowania szkoleń dla pracowników właściwych organów państw członkowskich i spoza UE.


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 grudnia 2023, 11:27