Over BTSF en BTSF ACADEMY

Wat is BTSF?

Betere opleiding voor veiliger voedsel (BTSF) is een opleidingsinitiatief van de Europese Commissie om de kennis en uitvoering van de EU-regels inzake voedselveiligheid, planten, dieren en één gezondheid te verbeteren.


Wat zijn de doelstellingen van het BTSF?

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Handhaving van een hoog niveau van consumentenbescherming en voedselveiligheid, planten, dieren en één gezondheid
 • Bevordering van een geharmoniseerde aanpak van de werking van de controlesystemen van de Unie en de lidstaten
 • Een gelijk speelveld creëren voor alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven
 • Bevordering van de handel in veilige levensmiddelen, dieren en planten en producten daarvan
 • Zorgen voor eerlijke handel met derde landen en met name ontwikkelingslanden

Over BTSF-video

Hoe wordt BTSF-opleiding gegeven?

De basisopleidingsbeginselen omvatten het verstrekken van informatie, het delen van kennis/ervaring en het opzetten van netwerken, en het gebruik van de „train-the-trainer” -aanpak om de verworven kennis te verspreiden. De opleiding kan worden gegeven in de vorm van persoonlijke cursussen, virtuele klaslokalen of eLearning of een combinatie daarvan.


Handmatig tekenen van een hybride face-to-face en virtuele klassegroep op een blackboard

De opleiding wordt meestal georganiseerd door externe contractanten die de cursussen ontwerpen en verzorgen met behulp van deskundigen op het gebied van onderwerpen, in nauwe samenwerking met de technische eenheden van DG SANTE, en deze geven via :

 • Workshops. Een groep deelnemers (gewoonlijk niet meer dan 30) uit verschillende landen komt op één locatie bijeen om opleiding te volgen en deel te nemen aan praktische oefeningen en groepsdiscussies.
 • Permanente opleidingsmissies (STM’s). Een groep deelnemers (10-15) uit één of een regionale groep van landen krijgt een opleiding over een specifiek onderwerp van één of twee deskundigen.
 • eLearning in BTSF ACADEMY. Personen nemen gedurende de hele cursus deel aan zelfverzekerd online leren, met inbegrip van zelfevaluatieoefeningen. Momenteel zijn er 14 eLearning-cursussen, waarvan er nog 3 in ontwikkeling zijn.

Wie kan deelnemen aan BTSF-opleidingen?

BTSF EU

De opleiding is bedoeld voor personeel van bevoegde autoriteiten in de lidstaten dat betrokken is bij officiële controleactiviteiten om hen op de hoogte te houden van alle aspecten van het recht van de Unie op de bovengenoemde gebieden en ervoor te zorgen dat de controles op uniforme, objectieve en bevredigende wijze worden uitgevoerd.


Kaart van de EU-lidstaten

BTSF niet-EU

Wereldkaart

Het is ook van essentieel belang dat derde landen, en met name ontwikkelingslanden, vertrouwd zijn met de invoervoorschriften van de EU en, waar deze bestaat, gebruik kunnen maken van EU-steun. Daartoe kunnen passende opleidingen die voor de lidstaten in de EU worden georganiseerd, ook openstaan voor deelnemers uit niet-EU-landen en worden ook specifieke opleidingscursussen georganiseerd voor deelnemers van buiten de EU ter plaatse.

BTSF-cursussen buiten de EU zijn ook gericht op voedselproducenten, landbouwers en overheidsfunctionarissen. De programma’s omvatten activiteiten rond twee hoofdthema’s: voedselveiligheid en plantgezondheid; en diergezondheid en dierenwelzijn. Zij hebben betrekking op drie regio’s in de wereld : Afrika en de landen van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB); Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied; en Azië en de Stille Oceaan.


Wat is de BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY is het centrale leer- en informatieportaal van de Europese Commissie over BTSF-opleidingsactiviteiten voor personeel van bevoegde autoriteiten en belanghebbenden in lidstaten en niet-EU-landen. Hier vindt u relevante informatie over:

 • Meer dan 120 thematische cursussen (eLearning, face-to-face cursussen en virtuele klaslokalen)
 • Opleidingsmateriaal (BTSF-bibliotheek)
 • Contactgegevens van de nationale BTSF-contactpunten
 • Gepubliceerde verslagen en aanbestedingen


BTSF ACADEMY homepage

BTSF ACADEMY Bibliotheek

De bibliotheek van BTSF ACADEMY bestaat uit een verzameling leermateriaal dat is geproduceerd tijdens de uitvoering van de opleidingsactiviteiten in het kader van het BTSF-initiatief. Deze zijn te vinden in de individuele thematische cursusmappen die vanaf de homepage toegankelijk zijn en bevatten doorgaans video-opnamen van de opleidingssessies, presentaties, documenten, links naar externe bronnen enz.

Het doel van de BTSF ACADEMY-bibliotheek is ambtenaren te helpen bij de verdere verspreiding van de opgebouwde kennis en leermaterialen die zijn ontwikkeld voor meer dan 120 thematische cursussen in het kader van het BTSF-initiatief.

Opleiden van opleiders

Sinds de start ervan in mei 2022 hebben alle EU- en niet-EU-ambtenaren van nationale bevoegde autoriteiten wereldwijd, die zijn geregistreerd in de BTSF ACADEMY, vrije toegang tot de inhoud van de bibliotheek van BTSF ACADEMY en kunnen zij deze gebruiken voor de ontwikkeling van aanvullende opleidingsactiviteiten binnen hun eigen diensten of voor persoonlijk leren.


Toegang tot de bibliotheek van BTSF ACADEMY

Om toegang te krijgen tot de BTSF ACADEMY-bibliotheek moet u zich inschrijven bij het BSTF ACADEMY door een e-mail te sturen naar HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Verspreidingskits

Alle geregistreerde gebruikers van BTSF ACADEMY kunnen deze ook downloaden voor de 120 thematische opleidingscursussen binnen ACADEMY. De verspreidingskits bevatten al het relevante opleidingsmateriaal in één map dat kan worden gebruikt om de opleiding te verspreiden. BTSF volgt het beginsel „trainen de opleiders” : de deelnemers moeten de door hen verworven kennis onder hun collega’s verspreiden. Dit draagt bij tot een consistente toepassing van de controles.

Klik op onderstaande afbeeldingen om enkele voorbeelden te zien.


Kit-toegang voor verspreiding

Afdeling Verspreiding uitgebreid

Steekproef van verspreidingsKit

Steekproef van verspreidingsKit

Wat zijn nationale BTSF-contactpunten (NCP’s)?

De nationale BTSF-contactpunten coördineren de deelname aan BTSF en onderhouden contacten met de diensten van de Commissie en contractanten. Zij zijn aangewezen voor EU-lidstaten, uitbreidingslanden en nabuurschapslanden, en sommige niet-EU-landen.


Wie is verantwoordelijk voor en werkt BTSF?

De Europese Commissie bepaalt het beleid en de strategie voor BTSF, met inbegrip van de BTSF ACADEMY, en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA) beheert alle fasen van BTSF-opleidingscontracten, vanaf de lancering van aanbestedingen, de evaluatie van offertes en de gunning van contracten tot de sluiting ervan. HaDEA is ook verantwoordelijk voor de administratie van BTSF ACADEMY.


Hoe kunt u een cursus aanvragen?

/ om een persoonlijke of virtuele klascursus aan te vragen die in de BTSF ACADEMY is opgenomen, kunt u contact opnemen met uw nationale contactpunt (NCP) om uw belangstelling voor deelname kenbaar te maken. Als er voor uw land geen NCP is vermeld, kunt u contact opnemen met de contractant die verantwoordelijk is voor de opleidingscursus om registratie aan te vragen. Zie het informatiepakket voor de cursus in BTSF ACADEMY om de contactgegevens van de contractant te vinden.

Om een eLearning-cursus in BTSF ACADEMY aan te vragen, kunt u het aanvraagformulier BTSF eLearning gebruiken. Heeft u vragen over de selectiecriteria, raadpleeg dan uw NCP.

OPMERKING: Vanaf juli 2023 moeten alle gebruikers van BTSF ACADEMY over een EU Login-account beschikken. Heeft u er nog geen, dan kunt u het gewoon aanmaken via deze link.

Bent u werkzaam bij de EU-instellingen en wilt u deelnemen aan een van de bovengenoemde cursussen, stuur dan een e-mail naar SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Wat is de rechtsgrondslag voor BTSF?

Artikel 130 van Verordening (EU) 2017/625 (pdf) machtigt de Commissie om opleidingen te ontwikkelen voor personeel van bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van buiten de EU.


Laatste wijziging: maandag, 18 december 2023, 11:27