Tietoa BTSF:stä ja BTSF:stä

Mikä on BTSF?

Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi (BTSF) on Euroopan komission koulutusaloite, jonka tavoitteena on parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta, kasvien ja eläinten turvallisuutta sekä yhteinen terveys koskevien EU:n sääntöjen tuntemusta ja täytäntöönpanoa.


Mitkä ovat BTSF:n tavoitteet?

Tärkeimmät tavoitteet ovat

 • Kuluttajansuojan ja elintarvikkeiden turvallisuuden, kasvien, eläinten ja yhteisen terveyden korkean tason säilyttäminen
 • Yhdenmukaisen lähestymistavan edistäminen unionin ja kansallisten valvontajärjestelmien toiminnassa
 • Tasapuolisten toimintaedellytysten luominen kaikille elintarvikealan toimijoille
 • Turvallisten elintarvikkeiden, eläinten ja kasvien sekä niistä saatavien tuotteiden kaupan parantaminen
 • Reilun kaupan varmistaminen kolmansien maiden ja erityisesti kehitysmaiden kanssa

Tietoa BTSF-videotallenteista

Miten BTSF-koulutus toteutetaan?

Koulutuksen perusperiaatteisiin kuuluu tiedon tuottaminen, tietämyksen/kokemuksen jakaminen ja verkostoituminen sekä kouluttajan ja kouluttajan lähestymistavan käyttäminen saavutetun tietämyksen levittämiseen. Koulutus voidaan järjestää kasvokkain pidettävillä kursseilla, virtuaalisilla luokkahuoneilla tai verkko-opiskeluilla tai näiden yhdistelmällä.


Kasvokkain ja virtuaalisen hybridiluokan piirtäminen käsin mustalle levylle

Koulutuksen järjestäjinä ovat yleensä ulkopuoliset toimeksisaajat, jotka suunnittelevat ja toteuttavat kursseja tiiviissä yhteistyössä terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston teknisten yksiköiden kanssa ja toteuttavat kurssit seuraavilla tavoilla:

 • Työpajat. Ryhmä (yleensä enintään 30) osallistujaa useista maista kokoontuu yhteen paikkaan saadakseen koulutusta ja osallistuakseen käytännön harjoituksiin ja ryhmäkeskusteluihin.
 • Jatkuvat koulutusoperaatiot. Yhdestä maasta kotoisin oleva osallistujaryhmä (10–15) tai alueellinen ryhmittymä saa yhden tai kahden aiheen asiantuntijan järjestämää koulutusta tietystä aiheesta.
 • eLearning in BTSF ACADEMY. Yksilöt osallistuvat itse suoritettavaan verkko-opiskeluun, myös itsearviointiharjoituksiin koko kurssin ajan. Tällä hetkellä on 14 verkko-opiskelukurssia, joista kolme on kehitteillä.

Kuka voi osallistua BTSF-koulutukseen?

BTSF EU

Koulutus on suunniteltu virallisiin valvontatoimiin osallistuville jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle, jotta heidät voidaan pitää ajan tasalla kaikista unionin oikeuden näkökohdista edellä määritellyillä aloilla ja varmistaa, että valvonta suoritetaan yhdenmukaisella, objektiivisella ja tyydyttävällä tavalla.


EU:n jäsenvaltioiden kartta

BTSF EU:n ulkopuolinen

Maailmankartta

On myös olennaisen tärkeää, että EU:n ulkopuoliset maat ja erityisesti kehitysmaat tuntevat EU:n tuontivaatimukset ja voivat tarvittaessa saada EU:n tukea. Tätä varten EU:n jäsenvaltioille voidaan järjestää asianmukaista koulutusta myös EU:n ulkopuolisista maista tuleville osallistujille, ja paikan päällä järjestetään myös erityisiä kursseja EU:n ulkopuolisille osallistujille.

EU:n ulkopuoliset BTSF-kurssit on suunnattu myös elintarvikkeiden tuottajille ja viljelijöille sekä valtion virkamiehille. Ohjelmiin sisältyy toimia, jotka koskevat kahta pääaihetta: elintarvikkeiden turvallisuus ja kasvien terveys; sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Ne koskevat kolmea maailman aluetta: Afrikka ja Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) maat; Etelä- ja Keski-Amerikka ja Karibian alue; sekä Aasia ja Tyynenmeren alue.


Mikä on BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY on Euroopan komission yhteinen oppimis- ja tietoportaali, jossa käsitellään BTSF-koulutustoimia jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle ja sidosryhmille. Täältä löytyy tietoa seuraavista aiheista:

 • Yli 120 aihekohtaista koulutusta (eLearning, henkilökohtaiset kurssit ja virtuaaliset luokkahuoneet)
 • Koulutusmateriaali (BTSF-kirjasto)
 • BTSF:n kansallisten yhteyspisteiden yhteystiedot
 • Julkaistut raportit ja tarjouspyynnöt


BTSF:n ACADEMY-kotisivu

BTSF ACADEMY-kirjasto

BTSF:n ACADEMY-kirjasto koostuu oppimismateriaalista, joka on tuotettu BTSF-aloitteeseen kuuluvien koulutustoimien toteuttamisen aikana. Ne löytyvät kotisivulta saatavilla olevista yksittäisistä aihekohtaisista kurssikansioista, ja ne sisältävät yleensä videotallenteita koulutustilaisuuksista, esityksiä, asiakirjoja, linkkejä ulkoisiin resursseihin jne.

BTSF:n ACADEMY-kirjaston tarkoituksena on auttaa virkamiehiä levittämään edelleen BTSF-aloitteessa yli 120 aihepiirikohtaista kurssia varten kehitettyä tietoa ja oppimateriaalia.

Kouluttajien kouluttaminen

Sen käynnistämisestä toukokuussa 2022 lähtien kaikilla EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden kansallisten viranomaisten virkamiehillä, jotka on rekisteröity BTSF ACADEMY -tietokantaan, on ollut vapaa pääsy BTSF ACADEMY -kirjaston sisältöön, ja he voivat käyttää niitä lisäkoulutustoimien kehittämiseen omissa yksiköissään tai henkilökohtaiseen oppimiseen.


BTSF:n ACADEMY-kirjaston käyttö

Jotta pääset käyttämään BTSF ACADEMY -kirjastoa, sinun on rekisteröidyttävä BSTF ACADEMY -tietokantaan lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu.


Levityssarjat

Kaikki BTSF-akatemian rekisteröidyt käyttäjät voivat ladata ne myös ACADEMY-ohjelman 120 aihekohtaiselle kurssille. Levityspaketeissa on kaikki asiaankuuluva koulutusmateriaali yhdessä kansiossa, jota voidaan käyttää koulutuksen levittämiseen. BTSF noudattaa kouluttajien kouluttamista koskevaa periaatetta: osallistujien on levitettävä hankkimansa tiedot kollegoilleen. Tämä auttaa varmistamaan valvonnan johdonmukaisen soveltamisen.

Voit nähdä joitakin esimerkkejä alla olevista kuvista.


Levityskiitin käyttöoikeudet

Levityskiit-jaostoa laajennettu

Levityskiitin näyte

Levityskiitin näyte

Mitkä ovat BTSF:n kansalliset yhteyspisteet?

BTSF:n kansalliset yhteyspisteet koordinoivat BTSF:ään osallistumista ja pitävät yhteyttä komission yksiköihin ja toimeksisaajiin. Ne on nimetty EU:n jäsenvaltioille, laajentumis- ja naapuruusmaille sekä joillekin EU:n ulkopuolisille maille.


Kuka vastaa BTSF:stä ja hallinnoi sitä?

Euroopan komissio määrittelee BTSF:ää koskevan politiikan ja strategian, mukaan lukien BTSF ACADEMY, ja seuraa sen täytäntöönpanoa. Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA) hallinnoi BTSF:n koulutussopimusten kaikkia vaiheita tarjouspyyntöjen käynnistämisestä, tarjousten arvioinnista ja sopimusten tekemisestä niiden tekemiseen saakka. HaDEA vastaa myös BTSF ACADEMYn hallinnosta.


Miten kurssille haetaan?

/ Jos haluat hakea BTSF-akatemiassa lueteltua henkilökohtaista tai virtuaalista luokkahuonetta koskevaa kurssia, ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen ja ilmoittaa halukkuudestaan osallistua. Jos maassasi ei ole lueteltu kansallisia yhteyspisteitä, ota yhteyttä koulutuksesta vastaavaan toimeksisaajaan ja pyydä rekisteröitymistä. Toimeksisaajan yhteystiedot löytyvät BTSF ACADEMY -kurssin tietopaketista.

Jos haluat hakea verkko-opiskelukurssia BTSF-akatemiassa, käytä BTSF-eLearning-hakulomaketta. Jos sinulla on kysyttävää valintaperusteista, ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen.

HUOMAUTUS: Heinäkuusta 2023 alkaen kaikilla BTSF ACADEMYn käyttäjillä on oltava EU Login -tili. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, voit yksinkertaisesti luoda sen tälle linkille.

Jos olet EU:n toimielimissä työskentelevä henkilöstön jäsen ja haluat osallistua johonkin edellä mainituista kursseista, lähetä sähköposti osoitteeseen SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Mikä on BTSF:n oikeusperusta?

Asetuksen (EU) 2017/625 (PDF) 130 artiklassa siirretään komissiolle valta kehittää koulutusta jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle.


Viimeksi muutettu: tiistai 5. joulukuu 2023, 09.31