Tietoa BTSF:stä ja BTSF:stä

Mitä BTSF on?

Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi (BTSF) on Euroopan komission koulutusaloite, jolla parannetaan elintarviketurvallisuutta, kasvi-, eläin- ja yhteinen terveys -sääntöjen tuntemusta ja täytäntöönpanoa.


Mitkä ovat BTSF:n tavoitteet?

Tärkeimmät tavoitteet ovat

 • Kuluttajansuojan ja elintarvikkeiden turvallisuuden korkean tason ylläpitäminen sekä kasvien, eläinten ja yhteinen terveys
 • Yhdenmukaisen lähestymistavan edistäminen unionin ja kansallisten valvontajärjestelmien toiminnassa
 • Tasapuolisten toimintaedellytysten luominen kaikille elintarvikealan toimijoille
 • Turvallisten elintarvikkeiden, eläinten ja kasvien sekä niistä saatavien tuotteiden kaupan edistäminen
 • Oikeudenmukaisen kaupan varmistaminen kolmansien maiden ja erityisesti kehitysmaiden kanssa

Tietoa BTSF-videotallenteista

Miten BTSF-koulutus toteutetaan?

Koulutuksen perusperiaatteisiin kuuluu tietojen toimittaminen, tietämyksen/kokemusten jakaminen ja verkottuminen sekä kouluttajien kouluttautumista koskevan lähestymistavan käyttö saadun tietämyksen levittämiseksi. Koulutuksen tarjoaminen voi tapahtua henkilökohtaisilla kursseilla, virtuaalisilla luokkahuoneilla tai verkko-oppimisella tai näiden yhdistelmällä.


Käteen piirtää kasvo- ja virtuaalinen hybridiryhmä mustalevylle

Koulutuksen järjestävät yleensä ulkopuoliset toimeksisaajat, jotka suunnittelevat ja järjestävät kurssit aihepiirin asiantuntijoiden avulla tiiviissä yhteistyössä terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston teknisten yksiköiden kanssa ja järjestävät sen seuraavien kautta:

 • Työpajat. Ryhmä osallistujia (yleensä enintään 30) eri maista kokoontuu yhdessä paikassa saadakseen koulutusta ja osallistuakseen käytännön harjoituksiin ja ryhmäkeskusteluihin.
 • Jatkuvat koulutusoperaatiot. Yhdestä tai useammasta maasta kotoisin oleva osallistujaryhmä (10–15) saa tiettyä aihetta koskevaa koulutusta, jonka antaa yksi tai kaksi alan asiantuntijaa.
 • verkko-opiskelu BTSF-akatemiassa. Yksilöt osallistuvat itseohjautuvaan verkko-opiskeluun, mukaan lukien itsearviointiharjoitukset koko kurssin ajan. Tällä hetkellä on 14 eLearning-kurssia, joista kolme on kehitteillä.

Kuka voi osallistua BTSF-koulutukseen?

BTSF EU

Koulutus on suunniteltu virallisiin valvontatoimiin osallistuvalle jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle, jotta se pysyisi kaikkien unionin lainsäädännön näkökohtien tasalla edellä mainituilla aloilla ja jotta voidaan varmistaa, että valvonta suoritetaan yhtenäisellä, objektiivisella ja tyydyttävällä tavalla.


EU:n jäsenvaltioiden kartta

BTSF EU:n ulkopuolinen

Maailmankartta

On myös olennaisen tärkeää, että EU:n ulkopuoliset maat ja erityisesti kehitysmaat tuntevat EU:n tuontivaatimukset ja voivat saada EU:n tukea, jos niitä on olemassa. Tätä varten EU:n jäsenvaltioille järjestettävä asianmukainen koulutus voi olla avoin myös EU:n ulkopuolisista maista tuleville osallistujille, ja myös EU:n ulkopuolisille osallistujille järjestetään erityiskoulutusta paikan päällä.

BTSF:n EU:n ulkopuolisille kursseille on suunnattu myös elintarvikkeiden tuottajille ja viljelijöille sekä valtion virkamiehille. Ohjelmiin sisältyy toimia, jotka koskevat kahta pääaihetta: elintarvikkeiden turvallisuus ja kasvien terveys; sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Ne koskevat kolmea maailman aluetta: Afrikan maat ja Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) maat; Etelä- ja Keski-Amerikka sekä Karibian alue; sekä Aasia ja Tyynenmeren alue.


Mikä on BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY on Euroopan komission keskitetty oppimis- ja tiedotusportaali, jossa käsitellään jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle ja sidosryhmille suunnattuja koulutustoimia. Täältä löytyy tietoa seuraavista aiheista:

 • Yli 120 temaattista koulutusta (sähköinen oppiminen, henkilökohtaiset kurssit ja virtuaaliset luokkahuoneet)
 • Koulutusmateriaali (BTSF-kirjasto)
 • BTSF:n kansallisten yhteyspisteiden yhteystiedot
 • Julkaistut raportit ja tarjouspyynnöt


BTSF ACADEMYn kotisivu

BTSF ACADEMY -kirjasto

BTSF ACADEMY -kirjasto koostuu kokoelmasta oppimateriaaleja, jotka on tuotettu BTSF-aloitteen koulutustoimien täytäntöönpanon yhteydessä. Ne löytyvät kotisivulta saatavilla olevista yksittäisistä temaattisista kurssikansioista, ja niissä on yleensä videotallenteita koulutustilaisuuksista, esityksistä, asiakirjoista, linkkejä ulkoisiin resursseihin jne.

BTSF ACADEMY -kirjaston tarkoituksena on auttaa virkamiehiä levittämään edelleen tietoa ja oppimateriaaleja, joita on kehitetty yli 120 aihepiirikohtaiselle kurssille BTSF-aloitteessa.

Kouluttajat

Sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön toukokuussa 2022, kaikilla EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten virkamiehillä, jotka ovat rekisteröityneet BTSF ACADEMY -tietokantaan, on ollut vapaa pääsy BTSF ACADEMY -kirjaston sisältöön, ja he voivat käyttää niitä lisäkoulutustoimien kehittämiseen omissa yksiköissään tai henkilökohtaiseen oppimiseen.


BTSF ACADEMY-kirjaston käyttöohjeet

BTSF ACADEMY -kirjastoon pääsemiseksi sinun on rekisteröidyttävä BSTF ACADEMY -tietokantaan lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Levityspaketit

Kaikki BTSF ACADEMYn rekisteröidyt käyttäjät voivat ladata ne myös ACADEMYn 120 aihekohtaiseen koulutukseen. Levityssarjat sisältävät yhdessä kansiossa kaiken asiaankuuluvan koulutusmateriaalin, jota voidaan käyttää koulutuksen levittämiseen. BTSF noudattaa kouluttajien kouluttamista koskevaa periaatetta: osallistujien on levitettävä hankkimansa tietämys kollegojensa kesken. Tämä auttaa varmistamaan valvonnan soveltamisen johdonmukaisuuden.

Klikkaa alla olevia kuvia nähdäksesi joitakin esimerkkejä.


Jakelukanavan käyttömahdollisuus

Levitystä käsittelevän osion laajentaminen

Jakelunäyte

Jakelunäyte

Mitkä ovat BTSF:n kansalliset yhteyspisteet?

BTSF:n kansalliset yhteyspisteet koordinoivat BTSF:n osallistumista ja pitävät yhteyttä komission yksiköihin ja toimeksisaajiin. Ne on nimetty EU:n jäsenvaltioihin, laajentumismaihin ja naapurimaihin sekä joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin.


Kuka vastaa BTSF:stä ja vastaa sen toiminnasta?

Euroopan komissio vahvistaa BTSF:ää koskevan politiikan ja strategian, mukaan lukien BTSF ACADEMY, ja seuraa sen täytäntöönpanoa. Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA) hallinnoi kaikkia BTSF:n koulutussopimusten vaiheita tarjouskilpailujen käynnistämisestä, tarjousten arvioinnista ja sopimusten tekemisestä niiden tekemiseen saakka. HaDEA vastaa myös BTSF ACADEMYn hallinnosta.


Miten kurssille haetaan?

Jos haluat hakea BTSF ACADEMY -järjestelmässä lueteltua lähiopetusta tai virtuaalista luokkahuonekoulutusta, ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen. Jos maassasi ei ole luetteloitu kansallista yhteyspistettä, voit pyytää ilmoittautumista koulutuksesta vastaavalta toimeksisaajalta. Toimeksisaajan yhteystiedot löytyvät BTSF ACADEMYn kurssin tietopaketista.

Jos haluat hakea eLearning-kurssia BTSF ACADEMY -järjestelmässä, käyttäkää BTSF:n eLearning-hakulomaketta. Jos sinulla on kysyttävää valintaperusteista, ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen.

HUOMAUTUS: Heinäkuusta 2023 alkaen kaikilla BTSF ACADEMY -käyttäjillä on oltava EU Login -tili. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, voit luoda sen tästä linkistä.

Jos olet EU:n toimielimissä työskentelevä henkilöstön jäsen ja haluat osallistua johonkin edellä mainituista kursseista, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Mikä on BTSF:n oikeusperusta?

Asetuksen (EU) 2017/625 (PDF) 130 artiklassa siirretään komissiolle valta kehittää koulutusta jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle.


Viimeksi muutettu: maanantai 18. joulukuu 2023, 11.27