BTSF ja BTSF ACADEMY

Mis on BTSF?

Parem koolitus ohutuma toidu nimel (BTSF) on Euroopa Komisjoni koolitusalgatus, mille eesmärk on parandada toiduohutust, taime-, looma- ja terviseühtsust käsitlevate ELi eeskirjade tundmist ja rakendamist.


Millised on programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ eesmärgid?

Peamised eesmärgid on:

 • Tarbijakaitse ja toiduohutuse, taime-, looma- ja terviseühtsuse kõrge taseme säilitamine
 • Ühtlustatud lähenemisviisi edendamine liidu ja riiklike kontrollisüsteemide toimimise suhtes
 • Võrdsete võimaluste loomine kõigile toidukäitlejatele
 • Ohutu toidu, loomade ja taimede ning nendest valmistatud toodetega kauplemise edendamine
 • Õiglase kaubanduse tagamine kolmandate riikidega ja eelkõige arengumaadega

BTSF-algatust tutvustav video

Kuidas toimub programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitus?

Koolituse aluspõhimõtted hõlmavad teabe andmist, teadmiste/kogemuste jagamist ja võrgustike loomist ning koolitajate koolitamise lähenemisviisi kasutamist saadud teadmiste levitamiseks. Koolitus võib toimuda kontaktkursuste, virtuaalsete klassiruumide või e-õppe või nende kombinatsiooni kaudu.


Käsitsi näkku ja virtuaalse klassi hübriidrühma joonistamine tahvlile

Koolitust korraldavad tavaliselt välised töövõtjad, kes kavandavad ja viivad läbi kursusi, kasutades teemaeksperte tihedas koostöös tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi tehniliste üksustega, ning teevad seda järgmiselt:

 • Õpikojad. Mitmest riigist pärit osalejate rühm (tavaliselt mitte rohkem kui 30) kohtub ühes kohas, et saada koolitust ning osaleda praktilistel harjutustel ja rühmaaruteludel.
 • Pidevad koolitusmissioonid. Rühm osalejaid (10–15) ühest või piirkondlikust riikide rühmast saavad konkreetsel teemal koolitust ühe või kahe valdkonna eksperdi poolt.
 • e-õpe BTSF ACADEMY raames. Üksikisikud osalevad kogu kursuse vältel e-õppes, sealhulgas enesehindamises. Praegu on käimas 14 e-õppe kursust, millest 3 on veel väljatöötamisel.

Kes saavad osaleda programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusel?

BTSF EL

Ametliku kontrolliga tegelevate liikmesriikide pädevate asutuste töötajatele on ette nähtud koolitus, et hoida neid kursis liidu õiguse kõigi aspektidega eespool nimetatud valdkondades ning tagada, et kontrolle tehakse ühetaoliselt, objektiivselt ja rahuldavalt.


ELi liikmesriikide kaart

ELi-väline BTSF

Maailmakaart

Samuti on oluline, et ELi mittekuuluvad riigid ja eelkõige arenguriigid oleksid tuttavad ELi impordinõuetega ja, kui need on olemas, saaksid kasutada ELi toetust. Sel eesmärgil võivad ELi liikmesriikides korraldatavad asjakohased koolitused olla avatud ka ELi mittekuuluvatest riikidest pärit osalejatele ning kohapeal korraldatakse erikoolitusi ka kolmandatest riikidest pärit osalejatele.

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ väljaspool ELi korraldatavad kursused on suunatud ka toidutootjatele ja põllumajandustootjatele ning valitsusametnikele. Programmid hõlmavad tegevusi kahel põhiteemal: toiduohutus ja taimetervis; loomade tervis ja heaolu. Need on suunatud kolmele maailma piirkonnale: Aafrika ja Euroopa naabruspoliitika riigid; Lõuna- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere piirkond; Aasia ja Vaikse ookeani piirkond.


Mis on BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY on Euroopa Komisjoni ühtne koolitus- ja teabeportaal BTSF koolitustegevuse kohta, mis on mõeldud liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevatele asutustele ja sidusrühmadele. Siit leiate asjakohast teavet järgmise kohta:

 • Üle 120 temaatilise koolituskursuse (e-õpe, kontaktkursused ja virtuaalsed klassiruumid)
 • Koolitusmaterjalid (BTSF-raamatukogu)
 • Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ riiklike kontaktpunktide kontaktandmed
 • Avaldatud aruanded ja pakkumiskutsed


BTSF ACADEMY avaleht

BTSF AADEMY raamatukogu

BTSF ACADEMY raamatukogu koosneb õppematerjalide kogumist, mis on koostatud koolitustegevuse rakendamise käigus programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames. Need on kättesaadavad eraldi temaatiliste kursuste kaustades, millele pääseb ligi kodulehelt, ning need sisaldavad tavaliselt koolituskursuste videosalvestisi, esitlusi, dokumente, linke välistele ressurssidele jne.

BTSF ACADEMY raamatukogu eesmärk on aidata ametnikel levitada algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames rohkem kui 120 temaatilise kursuse jaoks kogutud teadmisi ja õppematerjale.

Koolitajate koolitamine

Alates selle käivitamisest 2022. aasta mais on kõigil kogu maailma riiklike pädevate asutuste ELi ja kolmandate riikide ametnikel, kes on registreeritud BTSF ACADEMYs, vaba juurdepääs BTSF ACADEMY raamatukogu sisule ning nad võivad neid kasutada täiendava koolituse arendamiseks oma talitustes või isiklikuks õppimiseks.


Kuidas pääseda ligi BTSF AADEMY raamatukogule

BTSF ACADEMY raamatukogule juurdepääsuks peate end registreerima BSTF ACADEMY, saates e-kirja aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Levitamiskomplektid

Kõik BTSF ACADEMY registreeritud kasutajad saavad need alla laadida ka ACADEMY 120 temaatilise koolituskursuse jaoks. Levitamiskomplektid sisaldavad kõiki asjakohaseid koolitusmaterjale ühes kaustas, mida saab kasutada koolituse levitamiseks. BTSF järgib koolitajate koolitamise põhimõtet: osalejad peavad oma kolleegide seas levitama omandatud teadmisi. See aitab tagada kontrollide järjepideva kohaldamise.

Näidete vaatamiseks klõpsake allolevatel piltidel.


Juurdepääs levitamispaketile

Levitamiskomplekti sektsioon on laiendatud

Levitamise Kit-proov

Levitamise Kit-proov

Mis on BTSFi riiklikud kontaktpunktid?

BTSFi riiklikud kontaktpunktid koordineerivad programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ osalemist ning teevad koostööd komisjoni talituste ja töövõtjatega. Need on määratud ELi liikmesriikidele, laienemisprotsessis osalevatele riikidele ja naaberriikidele ning mõnedele ELi mittekuuluvatele riikidele.


Kes vastutab ja käitab BTSFi?

Euroopa Komisjon kehtestab programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ poliitika ja strateegia, sealhulgas BTSF ACADEMY, ning jälgib selle rakendamist. Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA) haldab BTSF koolituslepingute kõiki etappe alates pakkumiskutsete algatamisest, pakkumuste hindamisest ja lepingute sõlmimisest kuni nende sõlmimiseni. HaDEA vastutab ka BTSF ACADEMY haldamise eest.


Kuidas kursusele kandideerida?

/ Et taotleda BTSF ACADEMY nimekirjas loetletud vahetut või virtuaalset klassiruumis toimuvat koolituskursust, võtke palun ühendust oma riikliku kontaktpunktiga, et teatada oma huvist osalemise vastu. Kui teie riigi riiklikku kontaktpunkti ei ole, võtke registreerimise taotlemiseks ühendust koolituskursuse eest vastutava töövõtjaga. Töövõtja kontaktandmete leidmiseks vaadake BTSF ACADEMY kursuse teabepaketti.

BTSF ACADEMY e-õppe kursusel osalemiseks kasutage palun BTSF e-õppe taotlusvormi. Kui teil on valikukriteeriumide kohta küsimusi, pöörduge palun oma riikliku kontaktpunkti poole.

MÄRKUS: Alates 2023. aasta juulist peab kõigil BTSF ACADEMY kasutajatel olema EU Logini konto. Kui teil seda veel ei ole, saate selle lihtsalt sellel lingil luua.

Kui olete ELi institutsioonide töötaja ja soovite osaleda mõnel eespool nimetatud kursusel, saatke e-kiri aadressil SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Mis on programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ õiguslik alus?

Määruse (EL) 2017/625 (PDF) artikliga 130 on komisjonile antud õigus töötada välja koolitusi liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste töötajatele.


Viimati muudetud: teisipäev, 5. detsember 2023, 09.31 AM