BTSF ja BTSF ACADEMY

Mis on „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“?

Parem koolitus ohutuma toidu nimel (BTSF) on Euroopa Komisjoni koolitusalgatus, mille eesmärk on parandada toiduohutust, taime-, looma- ja terviseühtsust käsitlevate ELi eeskirjade tundmist ja rakendamist.


Millised on programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ eesmärgid?

Peamised eesmärgid on:

 • Tarbijakaitse ja toiduohutuse, taime-, looma- ja terviseühtsuse kõrge taseme säilitamine
 • Liidu ja riiklike kontrollisüsteemide toimimise ühtlustatud lähenemisviisi edendamine
 • Võrdsete võimaluste loomine kõigile toidukäitlejatele
 • Ohutu toidu, loomade ja taimede ning nendest valmistatud toodetega kauplemise tõhustamine
 • Õiglase kaubanduse tagamine kolmandate riikidega ja eelkõige arengumaadega

BTSF-algatust tutvustav video

Kuidas toimub programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitus?

Peamised koolituspõhimõtted hõlmavad teabe jagamist, teadmiste/kogemuste jagamist ja võrgustike loomist ning koolitajate lähenemisviisi kasutamist omandatud teadmiste levitamiseks. Koolitus võib toimuda näost näkku kursuste, virtuaalsete klassiruumide või e-õppe või nende kombinatsiooni kaudu.


Käsitsi joonistab tahvlil hübriidse näost näkku ja virtuaalse klassirühma

Koolitust korraldavad tavaliselt välistöövõtjad, kes tihedas koostöös tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi tehniliste üksustega kursusi kavandavad ja viivad läbi kursusi, kasutades selleks valdkonna eksperte, ning viivad need läbi:

 • Õpikojad. Mitmest riigist pärit osalejate rühm (tavaliselt mitte rohkem kui 30) kohtub ühes kohas, et saada koolitust ning osaleda praktilistel õppustel ja rühmaaruteludel.
 • Pidevad koolitusmissioonid. Osalejate rühm (10–15) ühest või mitmest piirkondlikust riikide rühmast saab koolitust konkreetsel teemal, mida pakuvad üks või kaks valdkonna eksperti.
 • e-õpe BTSF-AKADEMYs. Inimesed osalevad kogu kursuse vältel iseeneslikus veebipõhises õppes, sealhulgas enesehindamisõppustes. Praegu on 14 e-õppe kursust, millest kolm on väljatöötamisel.

Kes saavad osaleda programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusel?

„PAREM KOOLITUS OHUTUMA TOIDU NIMEL“

Ametlikes kontrollides osalevate liikmesriikide pädevate asutuste töötajatele pakutakse koolitust, et hoida neid kursis liidu õiguse kõigi aspektidega eespool nimetatud valdkondades ning tagada, et kontrolle tehakse ühetaoliselt, objektiivselt ja rahuldavalt.


ELi liikmesriikide kaart

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ väljaspool ELi

Maailmakaart

Samuti on oluline, et ELi mittekuuluvad riigid, eelkõige arengumaad, oleksid tuttavad ELi impordinõuetega ja saaksid võimaluse korral saada ELi toetust. Sel eesmärgil võivad ELi liikmesriikidele korraldatavad asjakohased koolitused olla avatud ka kolmandatest riikidest pärit osalejatele ning kohapeal korraldatakse ka ELi mittekuuluvatele osalejatele spetsiaalseid koolituskursusi.

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ ELi-välised kursused on suunatud ka toidutootjatele ja põllumajandustootjatele ning valitsusametnikele. Programmid hõlmavad tegevusi kahel peamisel teemal: toiduohutus ja taimetervis; ning loomade tervis ja heaolu. Need on suunatud kolmele maailma piirkonnale: Aafrika ja Euroopa naabruspoliitika (ENP) riigid; Lõuna- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere piirkond; Aasia ja Vaikse ookeani piirkond.


Mis on BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY on Euroopa Komisjoni ühtne õppe- ja teabeportaal BTSF koolitustegevuse kohta, mis on mõeldud liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste töötajatele ja sidusrühmadele. Siit leiate asjakohast teavet järgmise kohta:

 • Rohkem kui 120 temaatilist koolituskursust (e-õpe, kontaktkursused ja virtuaalsed klassiruumid)
 • Koolitusmaterjalid (BTSFi raamatukogu)
 • BTSFi riiklike kontaktpunktide kontaktandmed
 • Avaldatud aruanded ja pakkumiskutsed


BTSF ACADEMY avaleht

BTSF ACADEMY raamatukogu

BTSF ACADEMY raamatukogu koosneb BTSFi algatuse koolitustegevuse käigus koostatud õppematerjalide kogumist. Neid võib leida üksikutest temaatilistest kursustest, mis on kättesaadavad kodulehel ja sisaldavad tavaliselt koolituste videosalvestisi, esitlusi, dokumente, linke välisressurssidele jne.

BTSF ACADEMY raamatukogu eesmärk on aidata ametnikel levitada BTSFi algatuse raames enam kui 120 temaatilise kursuse jaoks välja töötatud kogutud teadmisi ja õppematerjale.

Koolitajad

Alates selle käivitamisest 2022. aasta mais on kõigil ELi ja kolmandate riikide riiklike pädevate asutuste ametnikel, kes on registreeritud BTSF ACADEMYs, tasuta juurdepääs BTSF ACADEMY raamatukogu sisule ning nad võivad neid kasutada täiendavate koolituste korraldamiseks oma talitustes või isiklikuks õppimiseks.


Kuidas pääseda ligi BTSF ACADEMY raamatukogule

BTSF ACADEMY raamatukogule juurdepääsu saamiseks peate registreeruma BSTFi ACADEMYs, saates e-kirja aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Levitamiskomplektid

Kõik BTSF ACADEMY registreeritud kasutajad saavad need alla laadida ka ACADEMY 120 temaatilise koolituskursuse jaoks. Levitamiskomplektid sisaldavad kõiki asjakohaseid koolitusmaterjale ühes kaustas, mida saab kasutada koolituse levitamiseks. BTSF järgib koolitajate koolitamise põhimõtet: osalejad peavad levitama omandatud teadmisi kolleegide seas. See aitab tagada kontrollide kohaldamise järjepidevust.

Klõpsake allpool esitatud piltidel, et näha mõningaid näiteid.


Teabeedastuskomplektile juurdepääs

Levitamiskomplekti osa on laiendatud

Levitamiskomplekti valim

Levitamiskomplekti valim

Mis on BTSFi riiklikud kontaktpunktid?

BTSFi riiklikud kontaktpunktid koordineerivad osalemist ning suhtlevad komisjoni talituste ja töövõtjatega. Need on määratud ELi liikmesriikidele, laienemisprotsessis osalevatele riikidele ja naaberriikidele ning mõnedele ELi mittekuuluvatele riikidele.


Kes vastutab programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ eest ja käitab seda?

Euroopa Komisjon kehtestab BTSF-poliitika ja strateegia, sealhulgas BTSF ACADEMY, ning jälgib selle rakendamist. Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA) haldab BTSF koolituslepingute kõiki etappe alates pakkumiskutsete väljakuulutamisest, pakkumuste hindamisest ja lepingute sõlmimisest kuni nende sõlmimiseni. HaDEA vastutab ka BTSF ACADEMY haldamise eest.


Kuidas kursusele kandideerida?

/BTSF ACADEMYs loetletud näost näkku või virtuaalse klassiõppekursuse taotlemiseks võtke palun ühendust oma riikliku kontaktpunktiga, et väljendada oma huvi osalemise vastu. Kui teie riigis ei ole ühtegi riiklikku kontaktpunkti, võtke palun ühendust koolituskursuse eest vastutava töövõtjaga, et taotleda registreerimist. Töövõtja kontaktandmed leiate BTSF ACADEMY kursuse teabepaketist.

E-õppe kursuse taotlemiseks BTSF ACADEMYs kasutage palun BTSF e-õppe taotlusvormi. Kui teil on valikukriteeriumide kohta küsimusi, konsulteerige palun oma riikliku kontaktpunktiga.

MÄRKUS: Alates 2023. aasta juulist peab kõigil BTSF ACADEMY kasutajatel olema EU Logini konto. Kui teil seda veel ei ole, saate selle lihtsalt luua sellel lingil.

Kui olete ELi institutsioonides töötav töötaja ja soovite osaleda mõnel eespool nimetatud kursusel, saatke palun e-kiri aadressil SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Milline on programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ õiguslik alus?

Määruse (EL) 2017/625 artikliga 130 on komisjonile antud õigus töötada välja koolitus liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste töötajatele.


Viimati muudetud: esmaspäev, 18. detsember 2023, 11.27 AM