Σχετικά με τα BTSF και BTSF ACADEMY

Τι είναι το BTSF;

Η καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα (BTSF) είναι μια πρωτοβουλία κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των γνώσεων και της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ που καλύπτουν την ασφάλεια των τροφίμων, τα φυτά, τα ζώα και τη «Μία υγεία».


Ποιοι είναι οι στόχοι του BTSF;

Οι κύριοι στόχοι είναι:

 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας των τροφίμων, των φυτών, των ζώων και της προσέγγισης «Μία υγεία»
 • Προώθηση εναρμονισμένης προσέγγισης για τη λειτουργία των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ελέγχου
 • Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων
 • Ενίσχυση του εμπορίου ασφαλών τροφίμων, ζώων και φυτών και των προϊόντων τους
 • Εξασφάλιση δίκαιου εμπορίου με τρίτες χώρες και ιδίως με αναπτυσσόμενες χώρες

Σχετικά με το βίντεο BTSF

Πώς παρέχεται η κατάρτιση BTSF;

Οι βασικές αρχές κατάρτισης περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών, την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών και τη δικτύωση, καθώς και τη χρήση της προσέγγισης της κατάρτισης των εκπαιδευτών για τη διάδοση των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Η παροχή κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διά ζώσης μαθημάτων, εικονικών αιθουσών διδασκαλίας ή ηλεκτρονικής μάθησης ή συνδυασμού αυτών.


Χειροκίνητη σχεδίαση υβριδικής ομάδας διά ζώσης και εικονικής τάξης σε μαύρη λίστα

Η κατάρτιση οργανώνεται συνήθως από εξωτερικούς αναδόχους, οι οποίοι σχεδιάζουν και παραδίδουν τα μαθήματα χρησιμοποιώντας εμπειρογνώμονες επί θεμάτων σε στενή συνεργασία με τις τεχνικές μονάδες της ΓΔ SANTE και την παρέχουν μέσω:

 • Εργαστήρια. Μια ομάδα συμμετεχόντων (συνήθως όχι περισσότεροι από 30) από διάφορες χώρες συνεδριάζουν σε έναν τόπο για να λάβουν κατάρτιση και να συμμετάσχουν σε πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές συζητήσεις.
 • Διαρκείς εκπαιδευτικές αποστολές (ΕΕΜ). Ομάδα συμμετεχόντων (10-15) από μία ή περιφερειακή ομάδα χωρών λαμβάνει κατάρτιση σχετικά με συγκεκριμένο θέμα, η οποία παρέχεται από έναν ή δύο εμπειρογνώμονες επί θεμάτων.
 • eLearning in BTSF ACADEMY. Τα άτομα συμμετέχουν σε απευθείας ηλεκτρονική μάθηση, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων αυτοαξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων. Επί του παρόντος, αναπτύσσονται 14 κύκλοι μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, εκ των οποίων 3 ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε κατάρτιση BTSF;

BTSF EU

Η κατάρτιση έχει σχεδιαστεί για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που συμμετέχει σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων, ώστε να ενημερώνεται για όλες τις πτυχές του δικαίου της Ένωσης στους τομείς που προσδιορίζονται ανωτέρω και να διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με ομοιόμορφο, αντικειμενικό και ικανοποιητικό τρόπο.


Χάρτης των κρατών μελών της ΕΕ

BTSF εκτός ΕΕ

Παγκόσμιος χάρτης

Είναι επίσης σημαντικό οι τρίτες χώρες, και ιδίως οι αναπτυσσόμενες, να είναι εξοικειωμένες με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τις εισαγωγές και, όπου υπάρχουν, να μπορούν να επωφεληθούν από τη στήριξη της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η κατάλληλη κατάρτιση που οργανώνεται για τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ανοικτή σε συμμετέχοντες από τρίτες χώρες και διοργανώνονται επίσης ειδικά μαθήματα κατάρτισης για συμμετέχοντες εκτός ΕΕ επί τόπου.

Τα μαθήματα BTSF εκτός ΕΕ απευθύνονται επίσης σε παραγωγούς τροφίμων και γεωργούς, καθώς και σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν δραστηριότητες σε δύο κύρια θέματα: ασφάλεια των τροφίμων και υγεία των φυτών· και υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων. Αφορούν τρεις περιοχές του κόσμου: Αφρική και χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· Νότια και Κεντρική Αμερική και Καραϊβική· και Ασία και Ειρηνικός.


Τι είναι το BTSF ACADEMY;

Η BTSF ACADEMY είναι η ενιαία πύλη μάθησης και πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες κατάρτισης BTSF για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών και τα ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες. Εδώ μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με:

 • Πάνω από 120 θεματικά μαθήματα κατάρτισης (ηλεκτρονική μάθηση, διά ζώσης μαθήματα και εικονικές αίθουσες διδασκαλίας)
 • Εκπαιδευτικό υλικό (Βιβλιοθήκη BTSF)
 • Στοιχεία επικοινωνίας για τα εθνικά σημεία επαφής BTSF
 • Δημοσιευμένες εκθέσεις και προσκλήσεις υποβολής προσφορών


Αρχική σελίδα BTSF ACADEMY

Βιβλιοθήκη BTSF ACADEMY

Η βιβλιοθήκη BTSF ACADEMY αποτελείται από μια συλλογή διδακτικού υλικού που παρήχθη κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας BTSF. Μπορείτε να βρείτε στους επιμέρους θεματικούς φακέλους μαθημάτων που είναι προσβάσιμοι από την αρχική σελίδα και συνήθως περιέχουν βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων κατάρτισης, παρουσιάσεις, έγγραφα, συνδέσμους προς εξωτερικούς πόρους κ.λπ.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης BTSF ACADEMY είναι να βοηθήσει τους υπαλλήλους να διαδώσουν περαιτέρω τη συσσωρευμένη γνώση και το διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε για περισσότερα από 120 θεματικά μαθήματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας BTSF.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Από την έναρξή της τον Μάιο του 2022, όλοι οι υπάλληλοι της ΕΕ και τρίτων χωρών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές παγκοσμίως, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο BTSF ACADEMY, έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης BTSF ACADEMY και μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη πρόσθετων δραστηριοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο των δικών τους υπηρεσιών ή για προσωπική μάθηση.


Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη BTSF ACADEMY

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη BTSF ACADEMY, πρέπει να εγγραφείτε στην ACADEMY του BSTF αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Κιτ διάδοσης

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της BTSF ACADEMY μπορούν επίσης να τα τηλεφορτώσουν για τα 120 θεματικά μαθήματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ACADEMY. Τα κιτ διάδοσης περιέχουν όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε έναν φάκελο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση της κατάρτισης. Η BTSF ακολουθεί την αρχή της «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών»: οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαδίδουν τις γνώσεις που απέκτησαν στους συναδέλφους τους. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση της συνέπειας στην εφαρμογή των ελέγχων.

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να δείτε ορισμένα παραδείγματα.


ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στο ΚΙΤΥΟ

Διεύρυνση του τμήματος «κιτ διάδοσης»

Δείγμα κιτ διάδοσης

Δείγμα κιτ διάδοσης

Τι είναι τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) BTSF;

Τα εθνικά σημεία επαφής BTSF συντονίζουν τη συμμετοχή του BTSF και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τους αναδόχους. Ορίζονται για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες διεύρυνσης και γειτονίας, καθώς και ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ.


Ποιος είναι υπεύθυνος για το BTSF και το διαχειρίζεται;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει την πολιτική και τη στρατηγική για το BTSF, συμπεριλαμβανομένης της BTSF ACADEMY, και παρακολουθεί την εφαρμογή της. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) διαχειρίζεται όλες τις φάσεις των συμβάσεων κατάρτισης BTSF, από την προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προσφορών, την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση των συμβάσεων έως τη σύναψή τους. Ο HaDEA είναι επίσης υπεύθυνος για τη διοίκηση της BTSF ACADEMY.


Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα μάθημα;

/ για να υποβάλετε αίτηση για διά ζώσης ή εικονικό πρόγραμμα κατάρτισης στην τάξη που περιλαμβάνεται στο BTSF ACADEMY, επικοινωνήστε με το εθνικό σας σημείο επαφής (ΕΣΕ) για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής. Εάν δεν υπάρχουν εθνικά σημεία επαφής για τη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο ανάδοχο για τον κύκλο κατάρτισης για να ζητήσετε την εγγραφή σας. Για να βρείτε τα στοιχεία του αναδόχου, συμβουλευθείτε το ενημερωτικό πακέτο για τον κύκλο μαθημάτων στο BTSF ACADEMY.

Για να υποβάλετε αίτηση για μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης στο BTSF ACADEMY, χρησιμοποιήστε το έντυπο αίτησης ηλεκτρονικής μάθησης BTSF. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, συμβουλευτείτε το ΕΣΕ σας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Από τον Ιούλιο του 2023 όλοι οι χρήστες BTSF ACADEMY θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό EU Login. Αν δεν έχετε ακόμη, μπορείτε απλώς να το δημιουργήσετε σ’ αυτόν τον σύνδεσμο.

Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μαθήματα, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Ποια είναι η νομική βάση για το BTSF;

Το άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 (PDF) εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αναπτύσσει κατάρτιση για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των τρίτων χωρών.


Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023, 11:27 πμ