Om BTSF og BTSF ACADEMY

Hvad er BTSF?

Bedre uddannelse for sikrere fødevarer (BTSF) er et uddannelsesinitiativ fra Europa-Kommissionen, der skal forbedre kendskabet til og gennemførelsen af EU-reglerne om fødevaresikkerhed, plante-, dyre- og One Health.


Hvad er målene for programmet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed"?

De vigtigste mål er:

 • Opretholdelse af et højt niveau for forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed, plante-, dyre- og One Health
 • Fremme af en harmoniseret tilgang til driften af Unionens og de nationale kontrolsystemer
 • At skabe lige vilkår for alle fødevarevirksomhedsledere
 • Øget handel med sikre fødevarer, dyr og planter og produkter heraf
 • Sikring af fair handel med tredjelande og navnlig udviklingslande

Om BTSF-video

Hvordan gennemføres BTSF-uddannelse?

Grunduddannelsesprincipperne omfatter formidling af information, udveksling af viden/erfaringer og netværkssamarbejde og anvendelse af undervisertilgangen til formidling af den opnåede viden. Kurserne kan foregå gennem personlige kurser, virtuelle klasseværelser eller e-læring eller en kombination af disse.


Håndtegning af en hybrid personlig og virtuel klassegruppe på en sorttavle

Uddannelsen organiseres normalt af eksterne kontrahenter, der udformer og leverer kurserne ved hjælp af emneeksperter i tæt samarbejde med GD SANTE's tekniske enheder og leverer dem gennem:

 • Værksteder. En gruppe deltagere (normalt højst 30) fra flere lande mødes på ét sted for at modtage uddannelse og deltage i praktiske øvelser og gruppediskussioner.
 • Vedvarende uddannelsesmissioner (STM'er). En gruppe deltagere (10-15) fra et land eller en regional gruppe af lande modtager uddannelse i et bestemt emne, der udbydes af en eller to eksperter på området.
 • eLearning in BTSF ACADEMY. Enkeltpersoner deltager i selvpakket onlinelæring, herunder selvevalueringsøvelser under hele kurset. I øjeblikket er der 14 e-læringskurser, hvoraf yderligere 3 er under udvikling.

Hvem kan deltage i BTSF-uddannelse?

BTSF EU

Uddannelse er udformet for personale hos de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter, for at holde dem ajour med alle aspekter af EU-retten på ovennævnte områder og sikre, at kontrollen gennemføres på en ensartet, objektiv og tilfredsstillende måde.


Kort over EU's medlemsstater

BTSF uden for EU

Verdenskort

Det er også vigtigt, at lande uden for EU, og navnlig udviklingslandene, er bekendt med EU's importkrav og, hvor det findes, kan få EU-støtte. Med henblik herpå kan passende uddannelse, der tilrettelægges for medlemsstaterne i EU, også være åben for deltagere fra lande uden for EU, og der arrangeres særlige uddannelseskurser på stedet for deltagere fra lande uden for EU.

BTSF-kurser uden for EU er også rettet mod fødevareproducenter og -landbrugere samt statslige embedsmænd. Programmerne omfatter aktiviteter inden for to hovedtemaer: fødevaresikkerhed og plantesundhed samt dyresundhed og -velfærd. De henvender sig til tre regioner i verden: Afrika og de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik (ENP) Syd- og Mellemamerika og Caribien og Asien og Stillehavsområdet.


Hvad er BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY er Europa-Kommissionens fælles lærings- og informationsportal om BTSF-uddannelsesaktiviteter for kompetente myndigheders personale og interessenter i medlemsstater og lande uden for EU. Her kan du finde relevante oplysninger om:

 • Over 120 tematiske uddannelseskurser (e-læring, personlige kurser og virtuelle klasseværelser)
 • Undervisningsmateriale (BTSF-biblioteket)
 • Kontaktoplysninger for de nationale kontaktpunkter for BTSF
 • Offentliggjorte rapporter og udbud


BTSF ACADEMY-hjemmeside

BTSF ACADEMY-biblioteket

BTSF ACADEMY-biblioteket består af en samling af undervisningsmateriale, der er udarbejdet under gennemførelsen af uddannelsesaktiviteterne inden for rammerne af BTSF-initiativet. Disse kan findes i de individuelle tematiske kursusmapper, der er tilgængelige fra hjemmesiden, og indeholder typisk videooptagelser af kurserne, præsentationer, dokumenter, links til eksterne ressourcer osv.

Formålet med BTSF ACADEMY-biblioteket er at bistå embedsmænd med at videreformidle det akkumulerede viden- og læringsmateriale, der er udviklet til mere end 120 tematiske kurser i BTSF-initiativet.

Uddannelse af undervisere

Siden lanceringen i maj 2022 har alle embedsmænd i og uden for EU fra nationale kompetente myndigheder i hele verden, som er registreret i BTSF ACADEMY, gratis adgang til indholdet af BTSF ACADEMY-biblioteket og kan bruge dem til at udvikle yderligere uddannelsesaktiviteter inden for deres egne tjenester eller til personlig læring.


Sådan får du adgang til BTSF ACADEMY-biblioteket

For at få adgang til BTSF ACADEMY-biblioteket skal du registrere dig i BSTF ACADEMY ved at sende en e-mail til HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Udsendelsessæt

Alle registrerede brugere af BTSF ACADEMY kan også downloade dem til de 120 tematiske uddannelseskurser i ACADEMY. Formidlingssæt indeholder alt relevant undervisningsmateriale i én mappe, der kan anvendes til at formidle uddannelsen. BTSF følger princippet om "uddannelse af undervisere": deltagerne skal formidle den viden, de har erhvervet, til deres kolleger. Dette bidrager til at sikre en ensartet anvendelse af kontrollen.

Klik på billederne nedenfor for at se nogle eksempler.


Adgang til formidlingskit

Sektionen for formidlingskit udvidet

Stikprøve af formidlingskit

Stikprøve af formidlingskit

Hvad er de nationale kontaktpunkter for BTSF?

BTSF 's nationale kontaktpunkter koordinerer BTSF's deltagelse og samarbejder med Kommissionens tjenestegrene og kontrahenter. De er udpeget for EU's medlemsstater, udvidelses- og naboskabslande og visse lande uden for EU.


Hvem er ansvarlig for og driver BTSF?

Europa-Kommissionen fastlægger politikken og strategien for BTSF, herunder BTSF ACADEMY, og overvåger gennemførelsen heraf. Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA) forvalter alle faser af BTSF-uddannelseskontrakter, lige fra lanceringen af udbud, evalueringen af tilbud og tildelingen af kontrakter til deres indgåelse. HaDEA er også ansvarlig for administrationen af BTSF ACADEMY.


Hvordan ansøger du om et kursus?

/ for at ansøge om et personligt eller virtuelt klassekursus, der er opført under BTSF ACADEMY, bedes du kontakte dit nationale kontaktpunkt for at tilkendegive interesse for at deltage. Hvis der ikke er opført et nationalt kontaktpunkt for dit land, bedes du kontakte den relevante kontrahent med ansvar for kurset for at anmode om registrering. Se informationspakken for kurset i BTSF ACADEMY for at finde kontrahentens kontaktoplysninger.

For at ansøge om et e-læringskursus i BTSF ACADEMY bedes du bruge ansøgningsformularen "BTSF eLearning". Hvis du har spørgsmål om udvælgelseskriterierne, bedes du kontakte dit nationale kontaktpunkt.

BEMÆRK: Fra juli 2023 skal alle brugere af BTSF ACADEMY have en EU Login-konto. Hvis du endnu ikke har en, kan du blot oprette det på dette link.

Hvis du er ansat i EU-institutionerne og ønsker at deltage i et af ovennævnte kurser, bedes du sende en e-mail til SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Hvad er retsgrundlaget for BTSF?

Ved artikel 130 i forordning (EU) 2017/625 (PDF) tillægges Kommissionen beføjelse til at udvikle uddannelse af personale fra medlemsstaternes og tredjelandes kompetente myndigheder.


Senest ændret: mandag den 18. december 2023, 11:27