Informace o BTSF a BTSF ACADEMY

Co je to BTSF?

Lepší odborná příprava pro zvýšení bezpečnosti potravin (BTSF) je vzdělávací iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je zlepšit znalosti a provádění pravidel EU týkajících se bezpečnosti potravin, rostlin, zvířat a „jednoho zdraví“.


Jaké jsou cíle BTSF?

Hlavní cíle jsou:

 • Zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin, rostlin, zvířat a „jedno zdraví“
 • Podpora harmonizovaného přístupu k fungování unijních a vnitrostátních kontrolních systémů
 • Vytvoření rovných podmínek pro všechny provozovatele potravinářských podniků
 • Zlepšení obchodu s bezpečnými potravinami, zvířaty a rostlinami a jejich produkty
 • Zajištění spravedlivého obchodu se třetími zeměmi, a zejména s rozvojovými zeměmi

O Videu BTSF

Jak je poskytováno školení v rámci programu BTSF?

Zásady základní odborné přípravy zahrnují poskytování informací, sdílení znalostí a zkušeností a vytváření sítí a využívání přístupu „školení školitelů“ k šíření získaných znalostí. Poskytování odborné přípravy může probíhat prostřednictvím prezenčních kurzů, virtuálních tříd nebo elektronického učení nebo jejich kombinace.


Ruční kreslení hybridní osobní a virtuální třídy na černé tabuli

Školení obvykle organizují externí dodavatelé, kteří navrhují a dodávají kurzy za pomoci odborníků v úzké spolupráci s technickými odděleními GŘ SANTE a poskytují je prostřednictvím:

 • Workshopy. Skupina účastníků (obvykle ne více než 30) z několika zemí se sejde na jednom místě, aby absolvovali školení a zúčastnili se praktických cvičení a skupinových diskusí.
 • Trvalé výcvikové mise. Skupina účastníků (10–15) z jedné nebo regionálního seskupení zemí absolvuje odbornou přípravu na konkrétní téma, kterou poskytuje jeden nebo dva odborníci na danou oblast.
 • eLearning in BTSF ACADEMY. Jednotlivci se v průběhu kurzu účastní samostudia on-line, včetně sebehodnocení. V současné době probíhá 14 kurzů elektronického učení, přičemž další tři se připravují.

Kdo se může školení BTSF zúčastnit?

BTSF EU

Odborná příprava je určena pro pracovníky příslušných orgánů v členských státech, kteří se podílejí na úředních kontrolách, s cílem aktualizovat je se všemi aspekty práva Unie ve výše uvedených oblastech a zajistit, aby kontroly byly prováděny jednotným, objektivním a uspokojivým způsobem.


Mapa členských států EU

BTSF mimo EU

Mapa světa

Je rovněž nezbytné, aby země mimo EU, a zejména rozvojové země, byly obeznámeny s požadavky EU na dovoz a aby tam, kde existuje, mohly využít podpory EU. Za tímto účelem může být vhodná odborná příprava organizovaná pro členské státy v EU rovněž otevřena účastníkům ze zemí mimo EU a pro účastníky ze zemí mimo EU jsou rovněž pořádány zvláštní kurzy odborné přípravy na místě.

Kurzy BTSF mimo EU jsou rovněž určeny producentům potravin a zemědělcům, jakož i vládním úředníkům. Programy zahrnují činnosti zaměřené na dvě hlavní témata: bezpečnost potravin a zdraví rostlin; a zdraví a dobré životní podmínky zvířat. Zabývají se třemi světovými regiony: Afrika a země evropské politiky sousedství (EPS); Jižní a Střední Amerika a Karibik; a Asie a Tichomoří.


Co je AKADEMIE BTSF?

BTSF ACADEMY je jednotný vzdělávací a informační portál Evropské komise o vzdělávacích činnostech BTSF pro zaměstnance příslušných orgánů a zúčastněné strany v členských státech a zemích mimo EU. Zde naleznete příslušné informace o:

 • Více než 120 tematických kurzů odborné přípravy (eLearning, prezenční kurzy a virtuální učebny)
 • Školicí materiály (knihovnaBTSF)
 • Kontaktní údaje národních kontaktních míst BTSF
 • Zveřejněné zprávy a výzvy k podávání nabídek


Úvodní stránka BTSF ACADEMY

Knihovna BTSF ACADEMY

Knihovna BTSF ACADEMY sestává ze souboru učebních materiálů vytvořených během provádění vzdělávacích činností v rámci iniciativy BTSF. Ty jsou k dispozici v jednotlivých tematických složkách kurzů přístupných z domovské stránky a obvykle obsahují videozáznamy školení, prezentace, dokumenty, odkazy na externí zdroje atd.

Účelem knihovny BTSF ACADEMY je pomáhat úředníkům při dalším šíření nashromážděných znalostí a učebních materiálů vytvořených pro více než 120 tematických kurzů v rámci iniciativy BTSF.

Školitelé

Od jeho spuštění v květnu 2022 mají všichni úředníci z EU i ze zemí mimo EU z příslušných vnitrostátních orgánů po celém světě, kteří jsou registrováni v AKADEMIE BTSF, bezplatný přístup k obsahu knihovny ACADEMY BTSF a mohou je využívat k rozvoji dalších vzdělávacích činností v rámci svých vlastních služeb nebo pro osobní učení.


Jak získat přístup ke knihovně AKADEMY BTSF

Chcete-li získat přístup do Knihovny AKADEMIE BTSF, musíte se zaregistrovat v AKADEMIE BSTF zasláním e-mailu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Soubory pro šíření informací

Všichni registrovaní uživatelé AKADEMIE BTSF si je mohou stáhnout pro 120 tematických kurzů odborné přípravy v rámci ACADEMY. Sady pro šíření obsahují všechny příslušné školicí materiály v jedné složce, které lze využít k šíření školení. BTSF se řídí zásadou „školení školitelů“: účastníci jsou povinni šířit znalosti, které získali, mezi svými kolegy. To pomáhá zajistit jednotnost při uplatňování kontrol.

Chcete-li zobrazit některé příklady, klikněte na níže uvedené obrázky.


Přístup k souboru pro šíření informací

Rozšíření sekce pro šíření informací

Vzorek sady pro šíření

Vzorek sady pro šíření

Co jsou národní kontaktní místa BTSF?

Národní kontaktní místa BTSF koordinují účast BTSF a spolupracují s útvary Komise a dodavateli. Jsou určeny pro členské státy EU, země procesu rozšíření a sousední země a některé země mimo EU.


Kdo je odpovědný za BTSF a kdo za něj provozuje?

Evropská komise stanoví politiku a strategii pro BTSF, včetně ACADEMY BTSF, a sleduje její provádění. Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) spravuje všechny fáze smluv o odborné přípravě v rámci programu BTSF, od vyhlášení výzev k podávání nabídek, hodnocení nabídek až po jejich uzavření. HaDEA je rovněž odpovědná za správu BTSF ACADEMY.


Jak se ucházet o kurz?

Chcete-li se ucházet o prezenční nebo virtuální kurz ve třídě uvedený v AKADEMY BTSF, obraťte se prosím na své národní kontaktní místo ( NCP), abyste vyjádřili zájem o účast. Pokud pro vaši zemi není uvedeno žádné národní kontaktní místo, obraťte se na příslušného dodavatele odpovědného za kurz odborné přípravy, abyste požádali o registraci. Kontaktní údaje dodavatele naleznete v informačním balíčku pro kurz BTSF ACADEMY.

Chcete-li se ucházet o kurz eLearning v AKADEMIE BTSF, použijte formulář aplikace BTSF eLearning. Máte-li jakékoli dotazy týkající se kritérií výběru, obraťte se na své národní kontaktní místo.

POZNÁMKA: Od července 2023 budou muset mít všichni uživatelé BTSF ACADEMY účet EU Login. Pokud jej ještě nemáte, můžete jej jednoduše vytvořit na tomto odkazu.

Pokud jste zaměstnancem, který pracuje v orgánech EU a chcete se zúčastnit kteréhokoli z výše uvedených kurzů, zašlete prosím e-mail na adresu SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Jaký je právní základ pro BTSF?

Článek 130 nařízení (EU) 2017/625 (PDF) zmocňuje Komisi k vypracování odborné přípravy pro pracovníky příslušných orgánů členských států a třetích zemí.


Naposledy změněno: Pondělí, 18. prosince 2023, 11.27