Meddelande om skydd av personuppgifter

Meddelande om skydd av personuppgifter för autentiserade användare.

BTSF är ett utbildningsinitiativ från Europeiska kommissionen för att förbättra kunskapen om och genomförandet av EU:s bestämmelser om livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa och djurskydd samt regler om växtskydd och växtskyddsmedel.

Denna behandling gäller deltagande i BTSF-utbildningskurser som ger bredare tillgång till utbildning på ovannämnda områden. GD Hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) ansvarar för BTSF-politiken, som genomförs av genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea).

I detta meddelande om skydd av personuppgifter förklaras varför alla personuppgifter behandlas och hur Hadea samlar in och hanterar dem och skyddar dem. Här finns även information om hur dessa uppgifter används och vilka rättigheter som den registrerade kan utöva gällande uppgifterna.

1. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. Eftersom anordnandet av BTSF-utbildningskurser innebär insamling av enskilda personers personuppgifter omfattas dess behandling av bestämmelserna i ovannämnda förordning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är chef för enhet A2 ”EU4Health and Single Market Programme Food Chain” vid Hadea.

Hadeas personal som deltar i förvaltningen av BTSF:s utbildningskurser har tillgång till personuppgifterna.
Uppgifterna kan också nås av BTSF:s nationella kontaktpunkter i ditt land och av GD Hälsa och livsmedelssäkerhet.

Personuppgiftsbiträden är de externa uppdragstagare som deltar i anordnandet av BTSF-utbildningskurser som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Ytterligare information för att identifiera de uppdragstagare som ansvarar för anordnandet av varje kurs finns här: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Denrättsliga grunden för behandlingen är artikel 5.1 a i förordning (EU) 2018/1725, eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning) * och artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725 för icke-obligatoriska uppgifter.

Genom artikel 130 i förordning (EU) 2017/625 ges kommissionen befogenhet att utveckla utbildning för personal vid behöriga myndigheter i medlemsstaterna och utanför EU.


2. Syftet med denna behandling är urval, inskrivning och deltagande i utbildningsverksamheten inom ramen för BTSF samt för statistiska ändamål.
Utöver detta behandlas personuppgifterna i följande syften:

 • för att planera och anordna utbildningsverksamhet för BTSF-deltagare.
 • för att utfärda kursintyg till deltagare i olika utbildningar.
 • för att samla in återkoppling från deltagarna så att ansvarig person kan skapa bättre och effektivare utbildning utifrån deltagarnas behov och kunskaper samt beroende på vilka färdigheter som krävs för arbetet.
 • för att genomföra efterhandsutvärderingar av effekterna av BTSF-initiativet.

Hadea täcker alla behov av informationsbehandling för BTSF-initiativet.


3. Följande personuppgifter samlas in:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Jämställdhet,
 • Medborgarskap;
 • Identitets- eller passuppgifter.
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, postadress, namn- och telefonnummer för den sändande organisationen).
 • Sakkunskap, tekniska färdigheter och språk, utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet inklusive uppgifter om nuvarande och tidigare anställning.

Dessa är obligatoriska uppgifter för de ändamål som anges ovan.

Icke-obligatoriska personuppgifter kan samlas in, t.ex. foton och videor. Dessa uppgifter får bara behandlas om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725.


4. Mottagarna av dina personuppgifter kommer att vara Hadea och dess uppdragstagare med ansvar för att anordna utbildning och organ som ansvarar för övervakning eller kontroll av tillämpningen av EU-lagstiftningen (t.ex. internrevisioner, revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)). Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU eller internationella organisationer.


5. Dina personuppgifter kommer endast att behållas under den tid som krävs för att uppnå det syfte för vilket de behandlas.

Vi kan dock komma att behålla uppgifter för att identifiera dig under en längre period i historiskt, statistiskt eller vetenskapligt syfte med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Rapporter som innehåller personuppgifter kommer att arkiveras i enlighet med Hadeas rättsliga ram.

Vid behov kommer dock personuppgifter efter denna försening att ingå i en förteckning över kontaktuppgifter som delas internt i syfte att kontakta registrerade i framtiden inom ramen för Hadeas verksamhet. Om den registrerade inte samtycker ska personuppgiftsansvarig kontaktas på HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu med en uttrycklig begäran.


6. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter. i vissa fall har du också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen, begära en kopia av de insamlade uppgifterna eller begära att de raderas. Om behandlingen sker enligt ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar behandlingens rättssäkerhet baserat på ditt samtycke före återkallandet.

Din begäran om att utöva någon av ovanstående rättigheter kommer att behandlas utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad.


7. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till chefen för enhet A2 ”EU4Health and Single Market Programme Food Chain” vid Hadea (registeransvarig) på följande adress: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu


8. Du har rätt att när som helst vända dig till Hadeas dataskyddsombud på HaDEA-DPO@ec.europa.eu och till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS@edps.europa.eu).

* Etableringslag: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 om inrättande av Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö, Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor, Europeiska genomförandeorganet för forskning, Europeiska innovationsrådet och genomförandeorganet för små och medelstora företag, genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet och Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur samt om upphävande av genomförandebesluten 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU och 2013/770/EU.


BTSF är ett utbildningsinitiativ från Europeiska kommissionen för att förbättra kunskapen om och genomförandet av EU:s bestämmelser om livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa och djurskydd samt regler om växtskydd och växtskyddsmedel.

Denna behandling gäller deltagande i BTSF-utbildning inom e-lärande som anordnas i BTSF ACADEMY och som ger bredare tillgång till utbildning inom ovannämnda områden med hjälp av interaktiv e-lärande. GD Hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) ansvarar för BTSF-politiken, som genomförs av genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea).

I det här meddelandet om skydd av personuppgifter förklaras varför alla personuppgifter behandlas och hur Hadea samlar in och hanterar dem och skyddar dem. Här finns även information om hur dessa uppgifter används och vilka rättigheter som den registrerade kan utöva gällande uppgifterna.

1. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. Eftersom BTSF Academy innehåller personuppgifter om enskilda personer omfattas dess behandling av bestämmelserna i ovannämnda förordning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är chefen för enhet A2 ”EU4Health and Single Market Programme Food Chain” vid Hadea vid Hadea.

Personuppgifter behandlas av Hadeas personal som deltar i förvaltningen av BTSF för e-lärande online.

Uppgifterna kan också nås av BTSF:s nationella kontaktpunkter i ditt land och av GD Hälsa och livsmedelssäkerhet.

Denrättsliga grunden för behandlingen är artikel 5.1 a i förordning (EU) 2018/1725, eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning).

Genom artikel 130 i förordning (EU) 2017/625 ges kommissionen befogenhet att utveckla utbildning för personal vid behöriga myndigheter i medlemsstaterna och utanför EU.

2. Syftet med denna behandling är urval, inskrivning och deltagande i utbildningsverksamheten inom BTSF-akademin samt för statistiska ändamål.

Utöver detta behandlas personuppgifterna i följande syften:

 • för att planera och anordna utbildningsverksamhet för BTSF-deltagare.
 • för att utfärda kursintyg till deltagare i olika utbildningar.
 • för att samla in återkoppling från deltagarna så att ansvarig person kan skapa bättre och effektivare utbildning utifrån deltagarnas behov och kunskaper samt beroende på vilka färdigheter som krävs för arbetet.
 • föra loggar som omfattar användarnas aktivitet (åtkomsttid, åtgärder osv.), som skulle kunna användas för att lösa användarincidenter.
 • för att genomföra efterhandsutvärderingar av effekterna av BTSF-initiativet.

Hadea täcker alla behov av informationsbehandling för BTSF. Den nödvändiga profilinformationen genereras under registreringsprocessen och när konton skapas. Med hjälp av kontot kan du skriva in sig på olika kurser och hans eller hennes profildata används för att följa enskilda framsteg. Användaren kan redigera sina profiluppgifter och begära att den personuppgiftsansvarige tar bort dem.

3. Följande personuppgifter samlas in:

 • För- och efternamn.
 • E-postadress.
 • Ort,
 • Den sändande organisationens nationalitet.
 • Organisation,
 • Befattning i organisationen.
 • Information om deltagande i utbildningar.

Dessa är obligatoriska uppgifter för ovanstående ändamål.

4. Mottagarna av dina personuppgifter kommer att vara Hadea och organ som ansvarar för övervakning eller kontroll av tillämpningen av EU-lagstiftningen (t.ex. internrevisioner, revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)). Dina personuppgifter överförs inte till tredje land eller internationella organisationer.

5. Dina personuppgifter kommer endast att behållas under den tid som krävs för att uppnå det syfte för vilket de behandlas.

Uppgifterna sparas så länge som användaren har ett aktivt konto i BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY kommer att radera kontot efter en 5-årsperiod av inaktivitet, eller på begäran av användaren att annullera kontot.

Vi kan dock komma att behålla uppgifter för att identifiera dig under en längre period i historiskt, statistiskt eller vetenskapligt syfte med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Rapporter som innehåller personuppgifter kommer att arkiveras i enlighet med Hadeas rättsliga ram.

Vid behov kommer dock personuppgifter efter denna försening att ingå i en förteckning över kontaktuppgifter som delas internt i syfte att kontakta registrerade i framtiden inom ramen för Hadeas verksamhet. Om den registrerade inte samtycker ska personuppgiftsansvarig kontaktas på HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu med en uttrycklig begäran.

6. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter. i vissa fall har du också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen, begära en kopia av de insamlade uppgifterna eller begära att de raderas. Om behandlingen sker enligt ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar behandlingens rättssäkerhet baserat på ditt samtycke före återkallandet.

Din begäran om att utöva någon av ovanstående rättigheter kommer att behandlas utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad.

7. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till chefen för enhet A2 ”EU4Health and Single Market Programme Food Chain of the Hadea (enhet som är personuppgiftsansvarig) på följande adress: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Du har rätt att när som helst vända dig till Hadeas dataskyddsombud HADEA-DPO@ec.europa.eu och till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS@edps.europa.eu).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018.

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG: PDF


Den allmänna dataskyddsförordningen för EU-institutionerna: dina rättigheter i den digitala tidsåldernpdf

Nya dataskyddsregler för EU-institutionerna och hur de påverkar Ditt Europapdf

Dokumentering av databehandling: Europeiska datatillsynsmannens vägledning för att säkerställa ansvarsskyldighetpdfSenast ändrad: fredag, 29 september 2023, 12:30