Obvestilo o varstvu podatkov

Obvestilo o varstvu podatkov za avtentificirane uporabnike.

Pobuda Evropske komisije za usposabljanje za boljše poznavanje in izvajanje pravil EU, ki zajemajo zakonodajo o živilih in krmi, zdravje in dobrobit živali ter pravila o zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih.

Ta postopek obdelave se nanaša na udeležbo na tečajih usposabljanja BTSF, ki zagotavljajo širši dostop do usposabljanja na zgoraj navedenih področjih. GD za zdravje in varnost hrane (GD SANTE) je odgovoren za politiko BTSF, ki jo izvaja Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA).

V tem obvestilu o varstvu podatkov je pojasnjen razlog za obdelavo vseh predloženih osebnih podatkov ter kako jih agencija HaDEA zbira in z njimi ravna ter zagotavlja njihovo varstvo. Prav tako je podrobno opisano, kako se te informacije uporabljajo in katere pravice lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja v zvezi s podatki.

1. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, službah in agencijah Unije ter o prostem pretoku takih podatkov. Ker organizacija tečajev usposabljanja BTSF vključuje zbiranje osebnih podatkov posameznikov, njihova obdelava spada v okvir določb navedene uredbe.

Upravljavec podatkov v postopku obdelave je vodja enote A2 „Program EU za zdravje in enotni trg – prehranska veriga“ agencije HaDEA.

Do osebnih podatkov dostopa osebje agencije HaDEA, ki sodeluje pri vodenju tečajev usposabljanja BTSF.
Do predloženih podatkov lahko dostopajo tudi nacionalne kontaktne točke BTSF v vaši državi in GD SANTE.

Obdelovalci podatkov so zunanji izvajalci, ki sodelujejo pri organizaciji tečajev usposabljanja BTSF in obdelujejo vaše osebne podatke v našem imenu. Dodatne informacije za določitev izvajalcev, odgovornih za organizacijo vsakega tečaja usposabljanja, so na voljo tukaj: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Pravna podlaga za dejavnosti obdelave je člen 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725, ker je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu (ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije)*, za neobvezne podatke pa člen 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725.

Člen 130 Uredbe (EU) 2017/625 pooblašča Komisijo za pripravo usposabljanja za osebje pristojnih organov držav članic in tretjih držav.


2. Namen(-i) te obdelave je izbira, vpis in udeležba v dejavnostih usposabljanja v okviru BTSF ter za statistične namene.
Poleg tega se podatki obdelujejo za naslednje namene:

 • načrtovati in organizirati dejavnosti usposabljanja za udeležence BTSF;
 • izdajati potrdila o udeležbi za različne tečaje usposabljanja;
 • zbiranje povratnih informacij od udeležencev, da lahko upravljavec zagotovi boljše in učinkovitejše usposabljanje v skladu s potrebami in znanjem udeležencev ter spretnostmi, potrebnimi za njihovo delo;
 • izvedba naknadne ocene učinka pobude BTSF.

Agencija HaDEA krije vse potrebe po obravnavi informacij za pobudo BTSF.


3. Zbiramo naslednje obvezne osebne podatke:

 • Ime in priimek;
 • Datum rojstva;
 • Spol;
 • Državljanstvo;
 • Podatki o osebni izkaznici ali potnem listu;
 • Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona, poštni naslov, ime in telefonska številka organizacije pošiljateljice);
 • Strokovno znanje, tehnično znanje in znanje jezikov, izobrazba, delovne izkušnje, vključno s podrobnostmi o sedanji in pretekli zaposlitvi.

To so obvezni podatki za zgoraj navedene namene.

Zbirajo se lahko neobvezni osebni podatki, kot so fotografije in videoposnetki. Ti podatki se lahko obdelujejo le na podlagi vašega izrecnega predhodnega soglasja na podlagi člena 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725.


4. Prejemniki vaših osebnih podatkov bodo agencija HaDEA in njeni izvajalci, odgovorni za organizacijo usposabljanja, in organi, pristojni za spremljanje ali nadzor pri uporabi prava EU (npr. notranje revizije, Računsko sodišče, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)). Vaši osebni podatki ne bodo posredovani državam nečlanicam EU ali mednarodnim organizacijam.


5. Vaši osebni podatki se bodo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namenov, za katere se obdelujejo.

Vendar lahko informacije, ki vas identificirajo, hranimo daljše obdobje v zgodovinske, statistične ali znanstvene namene z ustreznimi zaščitnimi ukrepi.

Poročila, ki vsebujejo osebne podatke, bodo arhivirana v skladu s pravnim okvirom agencije HaDEA.

Vendar bodo po potrebi po tem roku osebni podatki del seznama kontaktnih podatkov, ki se bodo interno izmenjevali, da bi se v okviru dejavnosti agencije HaDEA v prihodnje obrnili na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki. Če se posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s tem ne strinjajo, se obrnite na upravljavca podatkov prek HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu in izrecno navedite svojo zahtevo.


6. Pravico imate, da dostopate do svojih osebnih podatkov in da zahtevate popravek vseh netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov. po potrebi imate tudi pravico, da zahtevate omejitev ali zavrnete obdelavo podatkov ter da zahtevate kopijo ali izbris podatkov, ki jih hrani upravljavec. Če postopek poteka z vašo privolitvijo, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete, pri čemer to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Vaša zahteva za uveljavljanje ene od zgoraj navedenih pravic bo obravnavana brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v enem mesecu.


7. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, jih lahko naslovite na vodjo enote A2 za prehransko verigo EU za zdravje in enotni trg pri agenciji HaDEA (subjekt, ki deluje kot upravljavec podatkov) prek: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. Kadar koli se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov agencije HaDEA na naslovu HaDEA-DPO@ec.europa.eu in na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS@edps.europa.eu).

*Akt o ustanovitvi: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo, Evropske izvajalske agencije za raziskave, Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ter razveljavitvi izvedbenih sklepov 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU in 2013/770/EU.


Pobuda Evropske komisije za usposabljanje za boljše poznavanje in izvajanje pravil EU, ki zajemajo zakonodajo o živilih in krmi, zdravje in dobrobit živali ter pravila o zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih.

Ta postopek obdelave se nanaša na sodelovanje v dejavnostih usposabljanja za e-učenje BTSF, ki jih gosti BTSF ACADEMY in zagotavlja širši dostop do usposabljanja na zgoraj navedenih področjih z uporabo interaktivnega e-učenja. GD za zdravje in varnost hrane (GD SANTE) je odgovoren za politiko BTSF, ki jo izvaja Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA).

V tem obvestilu o varstvu podatkov je pojasnjen razlog za obdelavo vseh predloženih osebnih podatkov ter kako jih agencija HaDEA zbira in z njimi ravna ter zagotavlja njihovo varstvo. Prav tako je podrobno opisano, kako se te informacije uporabljajo in katere pravice lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja v zvezi s podatki.

1. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, službah in agencijah Unije ter o prostem pretoku takih podatkov. Ker akademija BTSF vsebuje osebne podatke posameznikov, njihova obdelava spada na področje uporabe določb navedene uredbe.

Upravljavec podatkov v postopku obdelave je vodja enote A2 „Program EU za zdravje in enotni trg za prehransko verigo“ agencije HaDEA.

Osebne podatke obdeluje osebje agencije HaDEA, ki sodeluje pri upravljanju BTSF dejavnosti spletnega e-učenja BTSF.

Do predloženih podatkov lahko dostopajo tudi nacionalne kontaktne točke BTSF v vaši državi in GD SANTE.

Pravna podlaga za dejavnosti obdelave je člen 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725, ker je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu (ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije).

Člen 130 Uredbe (EU) 2017/625 pooblašča Komisijo za pripravo usposabljanja za osebje pristojnih organov držav članic in tretjih držav.

2. Namen(-i) te obdelave je izbira, vpis in sodelovanje v dejavnostih usposabljanja v okviru akademije BTSF ter za statistične namene.

Poleg tega se podatki obdelujejo za naslednje namene:

 • načrtovati in organizirati dejavnosti usposabljanja za udeležence BTSF;
 • izdajati potrdila o udeležbi za različne tečaje usposabljanja;
 • zbiranje povratnih informacij od udeležencev, da lahko upravljavec zagotovi boljše in učinkovitejše usposabljanje v skladu s potrebami in znanjem udeležencev ter spretnostmi, potrebnimi za njihovo delo;
 • vodenje dnevnikov, ki vključujejo dejavnosti uporabnikov (čas dostopa, dejanja itd.), ki se lahko uporabijo za reševanje uporabniških incidentov;
 • izvedba naknadne ocene učinka pobude BTSF.

Agencija HaDEA krije vse potrebe po obravnavi informacij za BTSF. Potrebne informacije o profilu se ustvarijo med postopkom registracije in ustvarjanjem računa. Račun uporabniku omogoča, da se prijavi na različne tečaje, njegovi podatki o profilu pa se uporabljajo za sledenje posameznemu napredku. Uporabnik lahko ureja svoje podatke iz svojega profila in od upravljavca zahteva, da jih izbriše.

3. Zbiramo naslednje obvezne osebne podatke:

 • Ime in priimek;
 • Elektronski naslov;
 • Mesto;
 • Državljanstvo organizacije pošiljateljice;
 • Organizacijo;
 • Položaj v organizaciji;
 • Informacije o usposabljanjih, ki so se udeležila usposabljanja;

To so obvezni podatki za zgoraj opisane namene.

4. Prejemniki vaših osebnih podatkov bodo agencija HaDEA in organi, pristojni za spremljanje ali nadzor v skladu s pravom EU (npr. notranje revizije, Računsko sodišče, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)). Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

5. Vaši osebni podatki se bodo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namenov, za katere se obdelujejo.

Podatki se hranijo, dokler ima uporabnik aktivni račun v BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY bo izbrisal račun po petletnem obdobju nedejavnosti ali na zahtevo uporabnika, da račun prekliče.

Vendar lahko informacije, ki vas identificirajo, hranimo daljše obdobje v zgodovinske, statistične ali znanstvene namene z ustreznimi zaščitnimi ukrepi.

Poročila, ki vsebujejo osebne podatke, bodo arhivirana v skladu s pravnim okvirom agencije HaDEA.

Vendar bodo po potrebi po tem roku osebni podatki del seznama kontaktnih podatkov, ki se bodo interno izmenjevali, da bi se v okviru dejavnosti agencije HaDEA v prihodnje obrnili na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki. Če se posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s tem ne strinjajo, se obrnite na upravljavca podatkov prek HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu in izrecno navedite svojo zahtevo.

6. Pravico imate, da dostopate do svojih osebnih podatkov in da zahtevate popravek vseh netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov. po potrebi imate tudi pravico, da zahtevate omejitev ali zavrnete obdelavo podatkov ter da zahtevate kopijo ali izbris podatkov, ki jih hrani upravljavec. Če postopek poteka z vašo privolitvijo, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete, pri čemer to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Vaša zahteva za uveljavljanje ene od zgoraj navedenih pravic bo obravnavana brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v enem mesecu.

7. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, jih lahko naslovite na vodjo enote A2 „Program EU za zdravje in program za enotni trg – prehranska veriga HaDEA“ (subjekt, ki deluje kot upravljavec podatkov) prek: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Kadar koli se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov agencije HaDEA na naslovu HADEA-DPO@ec.europa.eu in na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS@edps.europa.eu).

Uredba (EU) 2018/1725 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 2018

o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES: PDF


Splošna uredba o varstvu podatkov za institucije EU: vaše pravice v digitalni dobiPDF

Nova pravila o varstvu podatkov za institucije EU in njihov vpliv na program YOUPDF

Dokumentiranje obdelave podatkov: Vodnik ENVP za zagotavljanje odgovornostiPDFZadnja sprememba: petek, 29. september 2023, 12.30