Vyhlásenie o ochrane osobných údajov BTSF

Ochrana vašich osobných údajov

Spracovateľská operácia: Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so správcom
údajov AKADÉMIE BTSF:
Európska komisia/GR SANTE/oddelenie F2 Referenčné číslo
záznamu:
DPR-EC-09987.2

1. Úvod

Európska komisia sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľuje dôvod spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s (druhom) stretnutia alebo podujatia, ktoré organizuje Európska komisia. Vysvetľuje spôsob, akým zhromažďujeme všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako sa tieto informácie používajú a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti s AKADÉMIOU BTSF sú uvedené ďalej.

2. Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

BTSF je iniciatíva odbornej prípravy Európskej komisie na zlepšenie znalostí a vykonávania pravidiel EÚ týkajúcich sa potravinového a krmivového práva, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj pravidiel týkajúcich sa zdravia rastlín a prípravkov na ochranu rastlín.

Vaše osobné údaje zhromažďujú národné kontaktné miesta BTSF vo vašej krajine. Zvyšok osobných údajov na účely odbornej prípravy a logistiky zasielajú stážisti priamo školiteľom. Pokiaľ ide o osobné údaje školiteľov, zhromažďuje ich agentúra HADEA ako orgán zodpovedný za postupy verejného obstarávania.

Táto spracovateľská operácia sa týka účasti na činnostiach odbornej prípravy BTSF v uvedených oblastiach. GR pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE) je zodpovedné za politiku BTSF. Účel tohto spracúvania údajov sa konkrétne týka výberu, zápisu a účasti na činnostiach odbornej prípravy organizovaných a organizovaných AKADÉMIOU BTSF, ako aj účasti a spätnej väzby v súvislosti s odbornou prípravou, ktorá sa používa na analýzu politík a na štatistické účely. Okrem toho sa údaje spracúvajú na tieto účely:

 • plánovať a organizovať činnosti odbornej prípravy pre účastníkov BTSF
 • registrovať používateľov v AKADÉMII BTSF
 • vydávať osvedčenia o účasti na rôznych kurzoch odbornej prípravy
 • zhromažďovať spätnú väzbu od účastníkov, aby prevádzkovateľ mohol poskytovať lepšiu a účinnejšiu odbornú prípravu podľa potrieb a znalostí účastníkov, ako aj zručností potrebných na ich prácu;
 • vykonať ex post hodnotenie vplyvu iniciatívy BTSF.

Okrem toho sa vedú štatistiky, aby sa mohla zlepšiť kvalita odbornej prípravy AKADÉMIE BTSF. Štatistiky sú založené na hodnoteniach predložených účastníkmi kurzov odbornej prípravy, sú plne anonymizované a extrahované prostredníctvom programu Excel. Záruky pri predmetnom spracúvaní údajov sú preto založené na anonymizácii osobných údajov, keďže prevádzkovateľ operácie môže plniť dané úlohy bez spracúvania osobných údajov.

Okrem toho sa môžu nasnímať fotografie a videá s cieľom propagovať činnosti AKADÉMIE BTSF.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na žiadne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Právne predpisy, na ktorých je založené BTSF, sú odvodené z článku 130 nariadenia (EÚ) 2017/625, ktorým sa Komisia splnomocňuje na prípravu odbornej prípravy pre zamestnancov príslušných orgánov členských štátov a krajín mimo EÚ. Právnym základom pre spracovateľské činnosti je preto článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725, pretože spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie). Okrem toho článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725 o uverejňovaní fotografií a videí na webovom sídle AKADÉMIE BTSF.

 • Váš súhlas je preto potrebný pre: spracúvanie vašich osobných údajov vyplývajúcich zo záznamov (videí) a/alebo fotografií, ktoré budú nahraté na webovú stránku AKADÉMIE BTSF a budú dostupné len jej registrovaným členom.

Váš súhlas s týmito službami môžete kedykoľvek odvolať a podrobné informácie o tom, ako odvolať súhlas, sú uvedené nižšie.

4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Zhromažďujú sa tieto vaše osobné údaje:

 1. Prezenčné a virtuálne kurzy odbornej prípravy BTSF/registrácia AKADÉMIE BTSF, externí účastníci: Meno a priezvisko, jedinečný identifikátor EU Login v Komisii, e-mail používaný na účely EU Login, mesto, krajina, organizácia/inštitúcia, úloha v organizácii (politika, vykonávanie, iné), organizačná úroveň (centrálna, regionálna, miestna, iná), dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, údaje o preukaze totožnosti alebo pase, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, poštová adresa, meno a telefónne číslo vysielajúcej organizácie), odborné znalosti, technické zručnosti a jazyky, vzdelanie, odborná prax vrátane podrobností o súčasnom a minulom zamestnaní.
 2. Interní zamestnanci (zamestnanci Komisie ako školitelia/pozorovatelia): Meno a priezvisko, e-mailová adresa, organizácia, funkcia v organizácii
 3. Generálni zamestnanci – externí školitelia s administratívnymi funkciami/výučbovou úlohou v AKADÉMII BTSF: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, organizácia, funkcia v organizácii. Tiež, ako je uvedené vyššie, osobné údaje obsiahnuté vo videách a fotografiách môžu byť spracované na základe vášho súhlasu.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu zhromažďovania alebo ďalšieho spracúvania.

Pre každú z kategórií osobných údajov, ktoré sa môžu spracúvať, nájdete nižšie údaje o uchovávaní a odkaz na príslušný záznam o spracúvaní:

 • Osobné údaje týkajúce sa organizácie a riadenia AKADÉMIE BTSF sa budú uchovávať päť rokov po registrácii používateľa v AKADÉMII BTSF.
 • Osobné údaje obsiahnuté vo fotografiách a videách sa uchovávajú a uverejňujú na webovom sídle AKADÉMIE BTSF 8 rokov. Toto obdobie uchovávania zodpovedá obdobiu uchovávania školiacich materiálov, ktoré sa uchovávajú na stránke v pôvodnom formáte, až do následnej plánovanej revízie a aktualizácie, keď sa fotografie a videá vymažú.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie (alebo jej dodávateľov, ak sú dodávatelia zapojení do pomoci prevádzkovateľovi pri organizácii a riadení konkrétneho zasadnutia alebo podujatia). Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

S cieľom chrániť vaše osobné údaje Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení. Technické opatrenia zahŕňajú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie, a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a iným oprávneným zamestnancom Komisie podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti. Okrem toho môže mať prístup k vašim osobným údajom agentúra HaDEA a jej externí školitelia a spoločnosti zúčastňujúce sa na organizácii odbornej prípravy a orgány poverené úlohami monitorovania alebo inšpekcie pri uplatňovaní práva EÚ [napr. interné audity, Dvor audítorov, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)]. K poskytnutým údajom majú prístup aj národné kontaktné miesta BTSF vo vašej krajine a externí školitelia zodpovední za organizovanie odbornej prípravy účastníkov. Okrem toho sa vaše osobné údaje nebudú prenášať do krajín mimo EÚ ani medzinárodným organizáciám.

8. Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu v prípade, že sú nepresné alebo neúplné. V prípade potreby máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa údajov alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, vo svojej žiadosti ich opíšte [t. j. uveďte ich referenčné označenie(-a) záznamu, ako sa uvádza v bode 10].

Svoj súhlas, ak ho prevádzkovateľ získal, môžete odvolať zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi prostredníctvom funkčnej e-mailovej schránky uvedenej nižšie.

9. Kontaktné informácie


 • Prevádzkovateľ Ak
  by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
 • Zodpovedná osoba Komisie
  V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
  Ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t.j. môžete podať sťažnosť) (edps@edps.europa.eu).

10. Kde možno nájsť podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Európskou komisiou, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. K registru sa môžete dostať prostredníctvom tohto odkazu: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra zodpovednej osoby s týmto referenčným označením záznamu: DPR-EC-09987.2.

Posledná zmena: Štvrtok, 11 apríl 2024, 16:55