Oznámenie o ochrane údajov

Oznámenie o ochrane údajov pre autentifikovaných používateľov.

BTSF je iniciatíva Európskej komisie zameraná na odbornú prípravu s cieľom zlepšiť znalosti a vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa potravinového a krmivového práva, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj pravidiel týkajúcich sa zdravia rastlín a prípravkov na ochranu rastlín.

Táto spracovateľská operácia sa týka účasti na kurzoch odbornej prípravy BTSF, ktoré poskytujú širší prístup k odbornej príprave v uvedených oblastiach. GR pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE) je zodpovedné za politiku BTSF, ktorú vykonáva Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA).

V tomto oznámení o ochrane údajov sa vysvetľuje dôvod spracúvania všetkých poskytnutých osobných údajov a spôsob, akým ich agentúra HaDEA zhromažďuje a nakladá s nimi a zabezpečuje ich ochranu. Ďalej sa tu vysvetľuje, aké informácie sa používajú a aké práva si môžu dotknuté osoby v súvislosti s týmito údajmi uplatniť.

1. Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Keďže pri organizovaní kurzov odbornej prípravy v rámci BTSF je nevyhnutné zhromažďovať osobné údaje osôb, ich spracúvanie patrí do rozsahu pôsobnosti ustanovení uvedeného nariadenia.

Prevádzkovateľom spracovateľskej operácie je vedúci oddelenia A2 „EU4Health a Program pre jednotný trh Potravinový reťazec“ HaDEA.

Prístup k osobným údajom majú zamestnanci HaDEA zapojení do riadenia kurzov odbornej prípravy BTSF.
K poskytnutým údajom majú prístup aj národné kontaktné miesta BTSF vo vašej krajine a GR SANTE.

Sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, sú externí dodávatelia zabezpečujúci organizáciu kurzov odbornej prípravy v rámci BTSF. Ďalšie informácie na identifikáciu dodávateľov zodpovedných za organizáciu každého kurzu odbornej prípravy sú k dispozícii tu: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Právnym základom pre spracovateľské činnosti je článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725, pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie)*, a článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725 v prípade nepovinných údajov.

Článkom 130 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje rozvíjať odbornú prípravu pre zamestnancov príslušných orgánov členských štátov a mimo EÚ.


2. Účelom tohto spracúvania je výber, registrácia a účasť v rámci činností odbornej prípravy spojenej s BTSF. Spracúvanie zároveň slúži na štatistické účely.
Spracúvanie osobných údajov ďalej slúži na tieto účely:

 • plánovanie a organizovanie činností odbornej prípravy pre účastníkov BTSF,
 • vydávanie certifikátov o účasti na rôznych kurzoch odbornej prípravy,
 • získavanie spätnej väzby od účastníkov s cieľom umožniť prevádzkovateľovi poskytovať kvalitnejšiu a účinnejšiu odbornú prípravu v závislosti od potrieb a znalostí účastníkov aj so zohľadnením zručností potrebných v ich zamestnaní,
 • vyhodnocovanie vplyvu iniciatívy BTSF ex post.

Agentúra HaDEA pokrýva všetky potreby týkajúce sa zaobchádzania s informáciami pre iniciatívu BTSF.


3. Zhromažďujú sa tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko;
 • Dátum narodenia,
 • Rodová rovnosť;
 • Štátna príslušnosť;
 • Údaje z občianskeho preukazu alebo pasu,
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, poštová adresa, názov, adresa a telefónne číslo vysielajúcej organizácie),
 • Odborné znalosti, technické zručnosti a jazyky, dosiahnuté vzdelanie, odborná prax vrátane informácií o súčasnom a predchádzajúcom zamestnaní.

Toto sú povinné údaje nevyhnutné na uvedené účely.

Môžu sa zhromažďovať aj nepovinné osobné údaje ako fotografie alebo videozáznamy. Tieto údaje možno spracúvať len na základe vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu na základe článku 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725.


4. Príjemcami vašich osobných údajov budú agentúra HaDEA a jeho dodávatelia zodpovední za organizáciu odbornej prípravy a orgány poverené úlohami monitorovania alebo inšpekcie pri uplatňovaní práva EÚ [napr. vnútorné audity, Dvor audítorov, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)]. Vaše údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.


5. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať len na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, na ktoré sa spracúvajú.

Môžeme však dlhší čas uchovávať informácie, podľa ktorých vás možno identifikovať, a to na účely záznamov o histórii, štatistické alebo vedecké účely, so zabezpečením primeraných záruk.

Správy obsahujúce osobné údaje sa archivujú podľa právneho rámca agentúry HaDEA.

V prípade potreby však budú osobné údaje po tomto oneskorení súčasťou zoznamu kontaktných údajov, ktoré sa interne vymieňajú na účely kontaktovania dotknutých osôb v budúcnosti v kontexte činností agentúry HaDEA. Ak s tým ako dotknutá osoba nesúhlasíte, kontaktujte prevádzkovateľa na adrese HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu s jasným uvedením svojej požiadavky.


6. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné; v náležitých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie alebo namietať voči spracovaniu, požiadať o kópiu alebo o vymazanie vašich osobných údajov v držbe prevádzkovateľa. Ak spracúvanie osobných údajov vychádza z vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaša žiadosť o uplatnenie jedného z uvedených práv bude vybavená bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca.


7. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich adresovať vedúcemu oddelenia A2 „EU4Health a Program jednotného trhu Potravinový reťazec“ HaDEA (subjekt konajúci ako prevádzkovateľ) prostredníctvom: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov HaDEA na adrese HaDEA-DPO@ec.europa.eu a na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS@edps.europa.eu).

*Akt o zriadení: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu, Európska výkonná agentúra pre výskum, Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru a ktorým sa zrušujú vykonávacie rozhodnutia 2013/801/EÚ, 2013/771/EÚ, 2013/778/EÚ, 2013/779/EÚ, 2013/776/EÚ a 2013/770/EÚ.


BTSF je iniciatíva Európskej komisie zameraná na odbornú prípravu s cieľom zlepšiť znalosti a vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa potravinového a krmivového práva, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj pravidiel týkajúcich sa zdravia rastlín a prípravkov na ochranu rastlín.

Táto spracovateľská operácia sa týka účasti na činnostiach odbornej prípravy v oblasti elektronického učenia sa BTSF, ktoré sa uskutočňujú v rámci BTSF ACADEMY, ktoré poskytujú širší prístup k odbornej príprave v uvedených oblastiach prostredníctvom interaktívneho elektronického učenia sa. GR pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE) je zodpovedné za politiku BTSF, ktorú vykonáva Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA).

V tomto oznámení o ochrane údajov sa vysvetľuje dôvod spracúvania všetkých poskytnutých osobných údajov a spôsob, akým ich agentúra HaDEA zhromažďuje a nakladá s nimi a zabezpečuje ich ochranu. Ďalej sa tu vysvetľuje, aké informácie sa používajú a aké práva si môžu dotknuté osoby v súvislosti s týmito údajmi uplatniť.

1. Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Keďže Akadémia BTSF obsahuje osobné údaje fyzických osôb, ich spracúvanie patrí do rozsahu pôsobnosti ustanovení uvedeného nariadenia.

Prevádzkovateľom spracovateľskej operácie je vedúci oddelenia A2 „EU4Health a Program jednotného trhu Potravinový reťazec“ HaDEA.

Osobné údaje spracúvajú zamestnanci agentúry HaDEA zapojení do riadenia BTSF činností elektronického učenia sa online.

K poskytnutým údajom majú prístup aj národné kontaktné miesta BTSF vo vašej krajine a GR SANTE.

Právnym základom spracovateľských činností je článok 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725, pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie).

Článkom 130 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje rozvíjať odbornú prípravu pre zamestnancov príslušných orgánov členských štátov a mimo EÚ.

2. Účelom tohto spracúvania je výber, registrácia a účasť v rámci činností odbornej prípravy uskutočňovaných v Akadémii BTSF. Spracúvanie zároveň slúži na štatistické účely.

Spracúvanie osobných údajov ďalej slúži na tieto účely:

 • plánovanie a organizovanie činností odbornej prípravy pre účastníkov BTSF,
 • vydávanie certifikátov o účasti na rôznych kurzoch odbornej prípravy,
 • získavanie spätnej väzby od účastníkov s cieľom umožniť prevádzkovateľovi poskytovať kvalitnejšiu a účinnejšiu odbornú prípravu v závislosti od potrieb a znalostí účastníkov aj so zohľadnením zručností potrebných v ich zamestnaní,
 • uchovávanie záznamov obsahujúcich aktivitu používateľov (trvanie prihlásenia, vykonané úkony a pod.), ktoré možno využiť pri riešení používateľských problémov,
 • vyhodnocovanie vplyvu iniciatívy BTSF ex post.

Agentúra HaDEA pokrýva všetky potreby týkajúce sa zaobchádzania s informáciami pre BTSF. Potrebné profilové informácie sa generujú počas registrácie a vytvárania konta. Konto umožňuje používateľovi zaregistrovať sa na rôzne kurzy, pričom jeho profilové údaje sa používajú na sledovanie jeho pokroku. Používateľ môže svoje profilové údaje upraviť a požiadať prevádzkovateľa o ich vymazanie.

3. Zhromažďujú sa tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko;
 • E-mailovú adresu;
 • Mesto;
 • Štátna príslušnosť vysielajúcej organizácie;
 • Organizácia;
 • Pozícia zastávaná v organizácii.
 • Informácie o absolvovanej odbornej príprave;

Toto sú povinné údaje nevyhnutné na uvedené účely.

4. Príjemcami vašich osobných údajov budú agentúra HaDEA a orgány poverené úlohami monitorovania alebo inšpekcie pri uplatňovaní práva EÚ [napr. vnútorné audity, Dvor audítorov, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)]. Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

5. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať len na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, na ktoré sa spracúvajú.

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým má používateľ aktívny účet v BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY vymaže účet po 5-ročnom období nečinnosti alebo na žiadosť používateľa o zrušenie účtu.

Môžeme však dlhší čas uchovávať informácie, podľa ktorých vás možno identifikovať, a to na účely záznamov o histórii, štatistické alebo vedecké účely, so zabezpečením primeraných záruk.

Správy obsahujúce osobné údaje sa archivujú podľa právneho rámca agentúry HaDEA.

V prípade potreby však budú osobné údaje po tomto oneskorení súčasťou zoznamu kontaktných údajov, ktoré sa interne vymieňajú na účely kontaktovania dotknutých osôb v budúcnosti v kontexte činností agentúry HaDEA. Ak s tým ako dotknutá osoba nesúhlasíte, kontaktujte prevádzkovateľa na adrese HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu s jasným uvedením svojej požiadavky.

6. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné; v náležitých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie alebo namietať voči spracovaniu, požiadať o kópiu alebo o vymazanie vašich osobných údajov v držbe prevádzkovateľa. Ak spracúvanie osobných údajov vychádza z vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaša žiadosť o uplatnenie niektorého z uvedených práv sa spracuje bez zbytočného zdržania a v každom prípade do jedného mesiaca.

7. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich adresovať vedúcemu oddelenia A2 „EU4Health a Program jednotného trhu Potravinový reťazec HaDEA (subjekt konajúci ako prevádzkovateľ) prostredníctvom: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov HaDEA na adrese HADEA-DPO@ec.europa.eu ana európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS@edps.europa.eu).

Nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES: PDF


Všeobecné nariadenie o ochrane údajov pre inštitúcie EÚ: vaše práva v digitálnej érePDF

Nové pravidlá ochrany údajov pre inštitúcie EÚ a ich vplyv na YOUPDF

Zdokumentovanie spracovania údajov: Príručka EDPS na zabezpečenie zodpovednostiPDFPosledná zmena: Piatok, 29 september 2023, 12:30