Declarație de confidențialitate a datelor BTSF

Protecția datelor dvs. cu caracter personal

Operațiune de prelucrare: Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de operatorul de
date BTSF ACADEMY: Comisia Europeană/DG SANTE/Referința registrului
Unității F2: DPR-EC-09987.2

1. Introducere

Comisia Europeană se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte confidențialitatea. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Această declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul unei (tip de a) reuniune sau eveniment organizat de Comisia Europeană. Acesta explică modul în care colectăm, tratăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Acesta specifică, de asemenea, datele de contact ale operatorului de date responsabil cu care vă puteți exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal legate de BTSF ACADEMY sunt prezentate mai jos.

2. De ce și cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

BTSF este o inițiativă de formare a Comisiei Europene pentru a îmbunătăți cunoștințele și punerea în aplicare a normelor UE referitoare la legislația privind alimentele și furajele, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și normele privind sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de punctele de contact naționale BTSF din țara dumneavoastră. Restul datelor cu caracter personal în scopuri de instruire și logistică sunt transmise de către stagiari direct formatorilor. În ceea ce privește datele cu caracter personal ale formatorilor, acestea sunt colectate de HADEA, în calitate de autoritate responsabilă pentru procedurile de achiziții publice.

Această operațiune de prelucrare se referă la participarea la activități de formare BTSF în domeniile de mai sus. DG Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) este responsabilă de politica BTSF. În mod specific, scopul acestei prelucrări de date se referă la selectarea, înscrierea și participarea la activitățile de formare găzduite și organizate prin ACADEMIA BTSF, precum și la participarea și feedback-ul cu privire la formarea care este utilizată pentru analiza politicilor și în scopuri statistice. În plus, datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • planificarea și organizarea de activități de formare pentru participanții BTSF
 • pentru a înregistra utilizatorii în ACADEMIA BTSF
 • eliberarea certificatelor de participare pentru diferitele cursuri de formare
 • colectarea de feedback de la participanți, astfel încât operatorul să poată oferi o formare mai bună și mai eficientă, în funcție de nevoile și cunoștințele participanților, precum și de competențele necesare pentru locul lor de muncă;
 • efectuarea unei evaluări ex post a impactului inițiativei BTSF.

În plus, statisticile sunt păstrate astfel încât calitatea formării ACADEMiei BTSF să poată fi îmbunătățită. Statisticile se bazează pe evaluările prezentate de participanții la cursurile de formare, sunt complet anonimizate și sunt extrase prin Excel. Prin urmare, garanțiile în ceea ce privește prelucrarea datelor în cauză se bazează pe anonimizarea datelor cu caracter personal, deoarece operatorul de operațiuni poate îndeplini sarcinile în cauză fără prelucrarea datelor cu caracter personal.

În plus, pot fi realizate fotografii și videoclipuri pentru a promova activitățile de ACADEMIE BTSF.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru niciun proces decizional automatizat, inclusiv pentru crearea de profiluri.

3. Pe ce temei(i) legal(e) prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Legislația pe care se bazează BTSF este derivată din articolul 130 din Regulamentul (UE) 2017/625, care împuternicește Comisia să dezvolte cursuri de formare pentru personalul autorităților competente din statele membre și din afara UE. Prin urmare, temeiul juridic pentru activitățile de prelucrare este articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725, deoarece prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public (sau în exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii). În plus, articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725 pentru publicarea de fotografii și materiale video pe site-ul ACADEMIA BTSF

 • Prin urmare, consimțământul dvs. este necesar pentru: prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care rezultă din înregistrări (videoclipuri) sau/și fotografii care vor fi încărcate pe site-ul BTSF ACADEMY și vor fi disponibile numai membrilor săi înregistrați.

Consimțământul dvs. pentru aceste servicii poate fi retras în orice moment și informații detaliate privind modul de retragere a consimțământului sunt furnizate mai jos.

4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm în continuare?

Următoarele date cu caracter personal sunt colectate:

 1. Cursuri de formare față în față și virtuală BTSF/înregistrare ACADEMIE BTSF, Participanți externi: Numele și prenumele, identificatorul unic EU Login în cadrul Comisiei, adresa de e-mail utilizată pentru EU Login, oraș, țară, organizație/instituție, rol în organizație (politică, punere în aplicare, altele), nivel organizațional (central, regional, local, de altă natură), data nașterii, sexul, naționalitatea, datele de identitate sau pașaportul, datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, adresa poștală, adresa numelui și numărul de telefon al organizației de trimitere), expertiză, competențe tehnice și limbi, studii, experiență profesională, inclusiv detalii privind locul de muncă actual și trecut.
 2. Personal intern (personalul Comisiei în calitate de formatori/observatori): Nume și Prenume, Adresă de e-mail, Organizare, Poziție deținută în organizație
 3. Personal general – Formatori externi cu funcții administrative/rol didactic în ACADEMIA BTSF: Numele și prenumele, adresa de e-mail, organizația, poziția deținută în organizație. De asemenea, după cum s-a menționat mai sus, datele cu caracter personal incluse în videoclipuri și fotografii pot fi prelucrate pe baza consimțământului dvs.

5. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Operatorul de date păstrează datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopului colectării sau prelucrării ulterioare.

Pentru fiecare dintre categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate, vă rugăm să găsiți mai jos detaliile de păstrare și trimiterea la evidența relevantă a prelucrării:

 • Datele cu caracter personal legate de organizarea și gestionarea ACADEMIA BTSF vor fi păstrate timp de cinci ani de la înregistrarea utilizatorului în ACADEMIA BTSF.
 • Datele cu caracter personal incluse în fotografii și videoclipuri sunt păstrate și publicate pe site-ul BTSF ACADEMY timp de 8 ani. Această perioadă de păstrare corespunde perioadei de păstrare a materialului de instruire care este păstrat pe site în formatul său original până la revizuirea și actualizarea programată ulterioară, atunci când fotografiile și videoclipurile vor fi șterse.

6. Cum protejăm și protejăm datele dvs. personale?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene (sau ale contractanților săi, în cazul în care contractanții sunt angajați să asiste operatorul în organizarea și gestionarea unei anumite reuniuni sau evenimente). Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în temeiul Deciziei (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea online, riscul de pierdere a datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrare și natura datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile organizatorice includ restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate cu o necesitate legitimă de a cunoaște în scopul acestei operațiuni de prelucrare.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt divulgate acestea?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este oferit personalului Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și altor membri ai personalului autorizat al Comisiei, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul respectiv respectă acordurile de confidențialitate statutare și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare. În plus, HaDEA, formatorii și societățile sale externe care participă la organizarea formării și a organismelor însărcinate cu sarcinile de monitorizare sau inspecție în aplicarea legislației UE [de exemplu, audituri interne, Curtea de Conturi, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)] pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele furnizate pot fi accesate, de asemenea, de punctele de contact naționale ale BTSF din țara dumneavoastră și de formatorii externi responsabili cu organizarea formării participanților. În plus, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către țări din afara UE sau organizații internaționale.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

Aveți drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” în temeiul capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special dreptul de acces, de date cu caracter personal și de rectificare a acestora în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete. Dacă este cazul, aveți dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, de a vă opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care este efectuată în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725 din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Informațiile de contact ale acestora sunt prezentate la rubrica 9 de mai jos.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să furnizați în cererea dumneavoastră descrierea acestora [referința (referințele) lor de înregistrare, astfel cum se specifică la rubrica 10 de mai jos].

Vă puteți retrage consimțământul, dacă este obținut de către operator, prin trimiterea unui e-mail către operator, utilizând căsuța poștală funcțională menționată mai jos.

9. Informații de contact

 • Operatorulde date
  Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
 • Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei
  puteți contacta responsabilul cu protecția datelor ( DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)în ceea ce privește aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.
 • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
  Aveți dreptul de a sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (și anume, puteți depune o plângere) încazulîn care considerați că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date.

10. Unde puteți găsi informații mai detaliate?

Responsabilul cu protecția datelor al Comisiei (RPD) publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisia Europeană, care au fost documentate și notificate acestuia. Puteți accesa registrul prin intermediul următorului link: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Această operațiune de prelucrare specifică a fost inclusă în registrul public al RPD cu următoarea referință de înregistrare: DPR-EC-09987.2.

Ultima modificare: joi, 11 aprilie 2024, 16:55