Informacja o ochronie danych,

Informacja o ochronie danych dla uwierzytelnionych użytkowników.

BTSF to inicjatywa szkoleniowa Komisji Europejskiej mająca na celu poprawę znajomości i wdrażania przepisów UE dotyczących prawa żywnościowego i paszowego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także przepisów dotyczących zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Operacja przetwarzania danych dotyczy uczestnictwa w kursach szkoleniowych BTSF zapewniających szerszy dostęp do szkoleń w wyżej wymienionych obszarach. DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) odpowiada za politykę BTSF, którą realizuje Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA).

W niniejszym zawiadomieniu o ochronie danych wyjaśniono powód przetwarzania wszystkich dostarczonych danych osobowych oraz sposób, w jaki HaDEA gromadzi je i przetwarza, a także zapewnia ich ochronę. Przedstawiono również szczegóły na temat sposobu wykorzystywania tych informacji i praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, w odniesieniu do tych danych.

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Z uwagi na to, że organizacja kursów szkoleniowych w ramach programu BTSF wymaga gromadzenia danych osobowych osób fizycznych przetwarzanie tych danych podlega przepisom wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Administratorem danych operacji przetwarzania jest kierownik działu A2 „Program UE dla zdrowia i jednolitego rynku – łańcuch żywnościowy” HaDEA.

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy HaDEA zaangażowani w zarządzanie kursami szkoleniowymi w ramach programu BTSF.
Do przekazanych danych mają również dostęp krajowe punkty kontaktowe BTSF w Państwa kraju oraz DG SANTE.

Podmioty przetwarzające dane to zewnętrzni wykonawcy zaangażowani w organizację kursów szkoleniowych w ramach programu BTSF, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Dalsze informacje umożliwiające identyfikację wykonawców odpowiedzialnych za organizację poszczególnych kursów szkoleniowych można znaleźć pod adresem: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Podstawą prawną czynności przetwarzania jest art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1725, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii)* oraz art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725 w odniesieniu do danych nieobowiązkowych.

W art. 130 rozporządzenia (UE) 2017/625 uprawniono Komisję do opracowania szkoleń dla pracowników właściwych organów państw członkowskich i spoza UE.


2. Celem takiego przetwarzania danych jest wybór, rejestracja i udział uczestników w działaniach szkoleniowych w ramach programu BTSF; przetwarzanie przeprowadzane jest również do celów statystycznych.
Ponadto dane przetwarzane są w następujących celach:

 • planowanie i organizowanie działań szkoleniowych dla uczestników programu BTSF;
 • wydawanie świadectw potwierdzających udział w różnych kursach szkoleniowych;
 • gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników, aby administrator mógł zapewnić lepsze i bardziej efektywne szkolenia, dostosowane do potrzeb i wiedzy uczestników, a także umiejętności niezbędnych na ich stanowisku pracy;
 • przeprowadzenie oceny ex post wpływu inicjatywy BTSF.

HaDEA pokrywa wszystkie potrzeby w zakresie przetwarzania informacji na potrzeby inicjatywy BTSF.


3. Gromadzone są następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Płeć;
 • Obywatelstwo;
 • Dane dotyczące dowodu tożsamości lub paszportu;
 • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres pocztowy, nazwa, adres i numer telefonu organizacji wysyłającej);
 • Wiedza fachowa, umiejętności techniczne i znajomość języków, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, w tym szczegółowe informacje dotyczące obecnego i poprzedniego miejsca pracy.

Są to dane obowiązkowe gromadzone dla celów przedstawionych powyżej.

Nieobowiązkowe dane osobowe, takie jak zdjęcia i filmy, również mogą być gromadzone. Dane te mogą być również przetwarzane wyłącznie na podstawie uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej na podstawie art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725.


4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą HaDEA i jej wykonawcy odpowiedzialni za organizację szkoleń oraz organy odpowiedzialne za monitorowanie lub kontrolę zgodnie z prawem UE (np. audyty wewnętrzne, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)). Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.


5. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są one przetwarzane.

Możemy jednak przechowywać dane pozwalające zidentyfikować Państwa tożsamość przez dłuższy czas w celach historycznych, statystycznych lub naukowych, stosując przy tym odpowiednie zabezpieczenia.

Sprawozdania zawierające dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z ramami prawnymi HaDEA.

Niemniej jednak, w razie potrzeby, po tym opóźnieniu, dane osobowe znajdą się w wykazie danych kontaktowych udostępnianych wewnętrznie w celu skontaktowania się w przyszłości z osobami, których dane dotyczą, w kontekście działalności HaDEA. Jeżeli osoby, których dane dotyczą, nie wyrażają na to zgody, powinny skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, i wyraźnie określić, czego dotyczy wniosek.


6. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Mają prawo domagać się ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne; w stosownych przypadkach użytkownicy mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bądź zwrócić się o kopię lub o usunięcie danych osobowych przechowywanych przez administratora danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Państwa wniosek o skorzystanie z jednego z powyższych praw zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca.


7. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych można kierować do kierownika działu A2 „Program UE dla zdrowia i jednolitego rynku – łańcuch żywnościowy” HaDEA (podmiotu pełniącego funkcję administratora danych) za pośrednictwem: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. Mają Państwo prawo odwołania się w każdej chwili do inspektora ochrony danych HaDEA pod adresem HaDEA-DPO@ec.europa.eu oraz do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS@edps.europa.eu).

*Akt ustanawiający: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiająca Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury oraz uchylająca decyzje wykonawcze 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE i 2013/770/UE.


Program BTSF to inicjatywa szkoleniowa Komisji Europejskiej mająca na celu poprawę znajomości i wdrażania przepisów UE dotyczących prawa żywnościowego i paszowego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także przepisów dotyczących zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Ta operacja przetwarzania danych dotyczy uczestnictwa w szkoleniach e-uczenia się w ramach programu BTSF prowadzonych w ramach programu BTSF ACADEMY, zapewniających szerszy dostęp do szkoleń w wyżej wymienionych dziedzinach dzięki interaktywnemu e-uczeniu się. DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) odpowiada za politykę BTSF, którą realizuje Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA).

W niniejszej informacji o ochronie danych wyjaśniono powód przetwarzania wszystkich dostarczonych danych osobowych oraz sposób, w jaki HaDEA gromadzi je i przetwarza, a także zapewnia ich ochronę. Przedstawiono również szczegóły na temat sposobu wykorzystywania tych informacji i praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, w odniesieniu do tych danych.

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Z uwagi na to, że program BTSF Academy zawiera dane osobowe osób fizycznych przetwarzanie tych danych podlega przepisom wyżej wymienionego rozporządzenia.

Administratorem danych w odniesieniu do operacji przetwarzania jest kierownik działu A2 „Program UE dla zdrowia i jednolitego rynku – łańcuch żywnościowy” HaDEA.

Dane osobowe są przetwarzane przez personel HaDEA zaangażowany w zarządzanie programem BTSF w ramach e-uczenia się online.

Do przekazanych danych mają również dostęp krajowe punkty kontaktowe BTSF w Państwa kraju oraz DG SANTE.

Podstawą prawną czynności przetwarzania jest art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1725, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii).

W art. 130 rozporządzenia (UE) 2017/625 uprawniono Komisję do opracowania szkoleń dla pracowników właściwych organów państw członkowskich i spoza UE.

2. Celem takiego przetwarzania danych jest wybór, rejestracja i udział uczestników w działaniach szkoleniowych w ramach programu BTSF Academy; przetwarzanie przeprowadzane jest również do celów statystycznych.

Ponadto dane przetwarzane są w następujących celach:

 • planowanie i organizowanie działań szkoleniowych dla uczestników programu BTSF;
 • wydawanie świadectw potwierdzających udział w różnych kursach szkoleniowych;
 • gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników, aby administrator mógł zapewnić lepsze i bardziej efektywne szkolenia, dostosowane do potrzeb i wiedzy uczestników, a także umiejętności niezbędnych na ich stanowisku pracy;
 • prowadzenie rejestrów aktywności użytkowników (czas dostępu, działania itp.), które mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów użytkowników;
 • przeprowadzenie oceny ex post wpływu inicjatywy BTSF.

HaDEA pokrywa wszystkie potrzeby w zakresie przetwarzania informacji w ramach programu BTSF. Niezbędne informacje na temat profilu generowane są podczas procesu rejestracji i tworzenia konta. Posiadanie konta umożliwia użytkownikowi zapisanie się na różne kursy, a dane dotyczące jego profilu wykorzystywane są do śledzenia indywidualnych postępów. Użytkownik może edytować dane dotyczące swojego profilu i zażądać ich usunięcia przez administratora.

3. Gromadzone są następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres poczty elektronicznej;
 • Miejscowość;
 • Obywatelstwo organizacji wysyłającej;
 • Organizacja;
 • Stanowisko zajmowane w organizacji.
 • Informacje o uczestnictwie w szkoleniach;

Są to dane obowiązkowe gromadzone dla celów przedstawionych powyżej.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą HaDEA i organy odpowiedzialne za monitorowanie lub kontrolę zgodnie z prawem UE (np. audyty wewnętrzne, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)). Dane osobowe nie są przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są one przetwarzane.

Dane są przechowywane tak długo, jak długo użytkownik posiada aktywne konto w BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY usuwa konto po pięcioletnim okresie bezczynności lub na wniosek użytkownika o anulowanie konta.

Możemy jednak przechowywać dane pozwalające zidentyfikować Państwa tożsamość przez dłuższy czas w celach historycznych, statystycznych lub naukowych, stosując przy tym odpowiednie zabezpieczenia.

Sprawozdania zawierające dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z ramami prawnymi HaDEA.

Niemniej jednak, w razie potrzeby, po tym opóźnieniu, dane osobowe znajdą się w wykazie danych kontaktowych udostępnianych wewnętrznie w celu skontaktowania się w przyszłości z osobami, których dane dotyczą, w kontekście działalności HaDEA. Jeżeli osoby, których dane dotyczą, nie wyrażają na to zgody, powinny skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, i wyraźnie określić, czego dotyczy wniosek.

6. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Mają prawo domagać się ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne; w stosownych przypadkach użytkownicy mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bądź zwrócić się o kopię lub o usunięcie danych osobowych przechowywanych przez administratora danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Państwa wniosek o skorzystanie z jednego z powyższych praw zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w każdym razie w ciągu jednego miesiąca.

7. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych można kierować do kierownika działu A2 „Program UE dla zdrowia i jednolitego rynku – łańcuch żywnościowy HaDEA (podmiot pełniący funkcję administratora danych) za pośrednictwem: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Mają Państwo prawo odwołania się w każdej chwili do inspektora ochrony danych HaDEA pod adresem HADEA-DPO@ec.europa.eu oraz do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS@edps.europa.eu).

Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE: PDF


RODO dla instytucji UE: Twoje prawa w erze cyfrowejPDF

Nowe przepisy o ochronie danych obowiązujące instytucje UE i ich wpływ na YOUPDF

Dokumentowanie przetwarzania danych: Przewodnik EIOD dotyczący zapewnienia rozliczalnościPDFOstatnia modyfikacja: piątek, 29 września 2023, 12:30