BTSF Data Personvernerklæring

Beskyttelse av dine personopplysninger

Bearbeidingsoperasjon: Behandling av personopplysninger knyttet til BTSF ACADEMY
Data Controller: EU-kommisjonen/DG SANTE/Unit F2
Record referanse: DPR-EC-09987.2

1. Introduksjon

EU-kommisjonen er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine og respektere personvernet ditt. Kommisjonen samler inn og videre behandler personopplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger.

Denne personvernerklæringen forklarer årsaken til behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med et (type a) møte eller arrangement, organisert av EU-kommisjonen. Det forklarer hvordan vi samler inn, håndterer og sikrer beskyttelse av alle oppgitte personopplysninger, hvordan denne informasjonen brukes og hvilke rettigheter du har i forhold til dine personopplysninger. Den spesifiserer også kontaktinformasjonen til den ansvarlige behandlingsansvarlige som du kan utøve dine rettigheter med, personvernombudet og den europeiske datatilsynsmannen.

Informasjonen i forbindelse med behandling av personopplysninger knyttet til BTSF ACADEMY, presenteres nedenfor.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi personopplysningene dine?

BTSF er et EU-kommisjonens opplæringsinitiativ for å forbedre kunnskapen og gjennomføringen av EU-regler som dekker mat- og fôrlovgivning, dyrehelse og velferd, samt regler om plantehelse og plantevernmidler.

Dine personopplysninger samles inn av BTSFs nasjonale kontaktpunkter (NCP-er) i ditt land. Resten av personopplysningene for opplæring og logistiske formål sendes av traineene direkte til trenerne. Når det gjelder trenernes personopplysninger, samles de inn av HADEA, som myndighet med ansvar for anskaffelsesprosedyrene.

Denne behandlingsoperasjonen gjelder deltakelse i BTSF-opplæringsaktiviteter på ovennevnte områder. DG Health and Food Safety (DG SANTE) er ansvarlig for BTSFs retningslinjer. Formålet med denne databehandlingen gjelder spesielt valg, påmelding og deltakelse i opplæringsaktivitetene som arrangeres og organiseres gjennom BTSF ACADEMY, samt deltakelse og tilbakemelding på opplæringen som brukes til politisk analyse og til statistiske formål. I tillegg behandles data for følgende formål:

 • planlegge og organisere opplæringsaktiviteter for BTSF-deltakere
 • for å registrere brukere i BTSF ACADEMY
 • utstede sertifikater for deltakelse for de ulike opplæringskursene
 • å samle inn tilbakemeldinger fra deltakerne slik at kontrolleren kan levere bedre og mer effektiv opplæring, i henhold til deltakernes behov og kunnskap samt ferdighetene som er nødvendige for jobben
 • å utføre ex-post evaluering av virkningen av BTSF-initiativet.

I tillegg blir det holdt statistikk slik at kvaliteten på opplæringen av BTSF ACADEMY kan forbedres. Statistikken er basert på evalueringer fra deltakerne i opplæringskursene, er fullstendig anonymisert og hentes ut via excel. Sikkerhetstiltakene i den aktuelle databehandlingen er derfor basert på anonymisering av personopplysningene, da den behandlingsansvarlige kan utføre de aktuelle oppgavene uten behandling av personopplysninger.

Videre kan bilder og videoer tas for å fremme BTSF ACADEMY aktiviteter.

Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til automatiserte beslutninger, inkludert profilering.

3. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysningene dine?

Lovgivningen som BTSF bygger på, er avledet fra artikkel 130 i forordning (EU) 2017/625, som gir Kommisjonen myndighet til å utvikle opplæring for personale fra vedkommende myndighet utenfor EU. Det rettslige grunnlaget for behandlingsaktivitetene er derfor artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i forordning EU 2018/1725 fordi behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som utføres i allmennhetens interesse (eller for å utøve offentlig myndighet som er tillagt unionsinstitusjonen eller -organet). I tillegg artikkel 5 nr. 1 bokstav d) i forordning EU 2018/1725 for publisering av bilder og videoer på BTSF ACADEMY-nettstedet

 • Derfor er ditt samtykke nødvendig for: behandlingen av dine personopplysninger som stammer fra opptak (videoer) eller/og bilder som vil bli lastet opp på BTSF ACADEMY nettsted, og de vil kun være tilgjengelig for sine registrerte medlemmer.

Ditt samtykke til disse tjenestene kan trekkes tilbake når som helst og detaljert informasjon om hvordan du trekker tilbake samtykket er gitt nedenfor.

4. Hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler videre?

Følgende av dine personopplysninger samles inn:

 1. Ansikt til ansikt og Virtual Classroom BTSF kurs/BTSF ACADEMY registrering, Eksterne deltakere: Fornavn og etternavn, EU-pålogging Unik identifikator hos Kommisjonen, E-post som brukes til EU-pålogging, by, land, organisasjon/institusjon, rolle i organisasjonen (politikk, gjennomføring, annet), organisasjonsnivå (Central, regional, lokal, annet), fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, ID eller passdetaljer, kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, mobilnummer, postadresse, navn og telefonnummer til sendeorganisasjonen), kompetanse, tekniske ferdigheter og språk, pedagogisk bakgrunn, yrkeserfaring, inkludert detaljer om nåværende og tidligere ansettelse.
 2. Intern stab (KOM-ansatte som trenere/observere): Navn og etternavn, e-postadresse, organisasjon, posisjon i organisasjonen
 3. Generell stab — Eksterne trenere med administrative funksjoner/undervisningsrolle i BTSF ACADEMY: Navn og etternavn, e-postadresse, organisasjon, posisjon i organisasjonen. Også, som nevnt ovenfor, kan personopplysninger som er inkludert i videoer og bilder behandles basert på ditt samtykke.

5. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Den behandlingsansvarlige beholder bare dine personopplysninger i den tiden som er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamling eller videre behandling.

For hver av kategoriene av personopplysninger som kan behandles, finner du nedenfor oppbevaringsdetaljene og referansen til den relevante registreringen av behandlingen:

 • Personopplysninger knyttet til organisering og administrasjon av BTSF ACADEMY vil bli oppbevart i fem år etter brukerens registrering i BTSF ACADEMY.
 • Personopplysninger som er inkludert i bilder og videoer, oppbevares og publiseres på BTSF ACADEMY-nettstedet i 8 år. Denne oppbevaringsperioden tilsvarer oppbevaringsperioden for opplæringsmaterialet som opprettholdes på nettstedet i sitt opprinnelige format til etterfølgende planlagt gjennomgang og oppdatering når bildene og videoene vil bli slettet.

6. Hvordan beskytter og beskytter vi personopplysningene dine?

Alle personopplysninger i elektronisk format (e-post, dokumenter, databaser, opplastede grupper av data, etc.) lagres på EU-kommisjonens servere (eller deres kontraktører, hvis entreprenører er engasjert for å bistå den behandlingsansvarlige i organiseringen og styringen av et bestemt møte eller arrangement). Alle behandlingsoperasjoner utføres i henhold til kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2017/46 av 10. januar 2017 om kommunikasjons- og informasjonssystemers sikkerhet i EU-kommisjonen.

For å beskytte personopplysningene dine har Kommisjonen iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak. Tekniske tiltak inkluderer hensiktsmessige tiltak for å håndtere nettsikkerhet, risiko for tap av data, endring av data eller uautorisert tilgang, idet det tas hensyn til risikoen som er forbundet med behandlingen og arten av personopplysningene som behandles. Organisatoriske tiltak inkluderer å begrense tilgangen til personopplysningene utelukkende til autoriserte personer med et legitimt behov for å vite i forbindelse med denne behandlingsoperasjonen.

7. Hvem har tilgang til dine personopplysninger, og til hvem blir de videreformidlet?

Tilgang til dine personopplysninger gis til Kommisjonens personale som er ansvarlig for å utføre denne behandlingsoperasjonen og til andre autoriserte ansatte i kommisjonen i henhold til "need to know" -prinsippet. Slike ansatte overholder lovbestemte, og når det er nødvendig, ytterligere konfidensialitetsavtaler. I tillegg kan HaDEA og dets eksterne instruktører og selskaper som deltar i organiseringen av opplæring og organer som har ansvar for overvåkings- eller inspeksjonsoppgaver i henhold til EU-retten (f.eks. internrevisjoner, Revisjonsrett, Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)) ha tilgang til personopplysningene dine. Dataene som er oppgitt, kan også nås av BTSFs nasjonale kontaktpunkter (NCP-er) i ditt land og de eksterne trenerne som er ansvarlige for å organisere opplæring av deltakerne. Videre vil dine personopplysninger ikke bli overført til ikke-EU-land eller internasjonale organisasjoner.

8. Hva er dine rettigheter og hvordan kan du utøve dem?

Du har spesifikke rettigheter som "registrert" i henhold til kapittel III (artikkel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, spesielt retten til tilgang, dine personopplysninger og til å rette dem i tilfelle dine personopplysninger er unøyaktige eller ufullstendige. Der det er aktuelt, har du rett til å slette personopplysningene dine, begrense behandlingen av personopplysningene dine, motsette deg behandlingen og retten til dataportabilitet.

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, som er lovlig utført i henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2018/1725 av grunner knyttet til din spesielle situasjon.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte behandlingsansvarlig, eller i tilfelle konflikt med databeskyttelsesansvarlig. Hvis det er nødvendig, kan du også henvende deg til European Data Protection Supervisor. Deres kontaktinformasjon er gitt under Overskrift 9 nedenfor.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter i forbindelse med en eller flere spesifikke behandlingsoperasjoner, vennligst oppgi deres beskrivelse (dvs. deres Record-referanse(er) som angitt under Overskrift 10 nedenfor) i forespørselen din.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt, hvis det innhentes av kontrolleren, ved å sende en e-post til kontrolleren ved hjelp av den funksjonelle postboksen som er nevnt nedenfor.

9. Kontaktinformasjon

 • Hvis
  du ønsker å utøve dine rettigheter i henhold til forordning (EU) 2018/1725, eller hvis du har kommentarer, spørsmål eller bekymringer, eller hvis du ønsker å sende inn en klage angående innsamling og bruk av dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
 • Databeskyttelsesansvarlig (DPO) i Kommisjonen
  Du kan kontakte databeskyttelsesansvarlig (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) med hensyn til problemer knyttet til behandling av dine personopplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.
 • European Data Protection Supervisor (EDPS)
  Du har rett til å få regress (dvs. du kan sende inn en klage) til EUs datatilsynsmann (edps@edps.europa.eu) hvis du mener at dine rettigheter i henhold til forordning (EU) 2018/1725 har blitt krenket som følge av behandlingen av dine personopplysninger av datakontrolløren.

10. Hvor finner du mer detaljert informasjon?

Kommisjonens databeskyttelsesansvarlig (DPO) publiserer registeret over alle behandlingsoperasjoner på personopplysninger av EU-kommisjonen, som er dokumentert og varslet til ham. Du kan få tilgang til registeret via følgende link: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Denne spesifikke behandlingsoperasjonen er tatt med i DPOs offentlige register med følgende postreferanse: DPR-EC-09987.2.

Sist endret: torsdag, 11. april 2024, 16:55