Mededeling over gegevensbescherming

Mededeling over gegevensbescherming voor geauthenticeerde gebruikers.

BTSF is een opleidingsinitiatief van de Europese Commissie om de kennis over en de uitvoering van de EU-regels op het gebied van levensmiddelen- en diervoederwetgeving, diergezondheid en dierenwelzijn en de regels inzake plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren.

Deze verwerking heeft betrekking op deelname aan BTSF-opleidingen die een bredere toegankelijkheid van opleidingen op bovengenoemde gebieden bieden. DG Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) is verantwoordelijk voor het BTSF-beleid, dat wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA).

In deze mededeling over gegevensbescherming wordt uitgelegd waarom alle verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt en hoe HaDEA deze verzamelt en verwerkt en de bescherming ervan waarborgt. Ook wordt toegelicht hoe de gegevens worden gebruikt en welke rechten de betrokkene met betrekking tot de gegevens kan uitoefenen.

1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Bij de organisatie van BTSF-cursussen worden persoonsgegevens van natuurlijke personen verzameld. De verwerking valt daarom onder de bepalingen van bovengenoemde verordening.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking is hoofd van eenheid A2 „EU4Health en het programma voor de eengemaakte markt voor de voedselketen” van HaDEA.

Persoonsgegevens zijn toegankelijk voor het HaDEA-personeel dat betrokken is bij het beheer van de BTSF-opleidingen.
De verstrekte gegevens zijn ook toegankelijk voor de nationale BTSF-contactpunten (NCP’s) van uw land en voor DG SANTE.

Uw persoonsgegevens worden namens ons verwerkt door de externe contractanten die bij de organisatie van BTSF-cursussen betrokken zijn. Nadere informatie voor de identificatie van de contractanten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van elke opleidingscursus (s) is hier te vinden: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

De rechtsgrondslag voor de verwerkingsactiviteiten is artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2018/1725 omdat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang (of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van de Unie is verleend) * en artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2018/1725 voor de niet-verplichte data.

Artikel 130 van Verordening (EU) 2017/625 verleent de Commissie de bevoegdheid om opleidingen te ontwikkelen voor personeel van bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van buiten de EU.


2. De gegevens worden verwerkt voor selectie, inschrijving en deelname aan de BTSF-opleidingsactiviteiten en voor statistische doeleinden. De gegevens worden
daarnaast verwerkt voor:

 • planning en organisatie van cursussen voor BTSF-deelnemers;
 • verstrekking van certificaten voor deelname aan cursussen;
 • feedbackverzameling zodat de verwerkingsverantwoordelijke cursussen beter kan laten aansluiten op de behoeften en kennis van de deelnemers en de vaardigheden die zij nodig hebben voor hun werk;
 • evaluatie achteraf van het effect dat het BTSF-initiatief heeft gehad.

HaDEA voorziet in alle behoeften inzake de behandeling van informatie voor het BTSF-initiatief.


3. De volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Gendergelijkheid;
 • Nationaliteit;
 • Gegevens van paspoort of identiteitsbewijs;
 • Contactgegevens (e-mailadres, nummer van vaste/mobiele telefoon, post-/woonadres, en telefoonnummer van de uitzendende organisatie),
 • Expertise, technische vaardigheden en talen, genoten onderwijs, beroepservaring en gegevens over huidige dienstbetrekking en arbeidsverleden.

Dit zijn verplichte gegevens voor de hierboven uiteengezette toepassing (en).

Foto’s en video’s vallen onder deniet-verplichte persoonsgegevens die over u kunnen worden verzameld. Deze gegevens kunnen ook alleen worden verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming op grond van artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2018/1725.


4. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn HaDEA en haar contractanten die belast zijn met de organisatie van de opleiding en de instanties die belast zijn met toezichts- of controletaken op grond van het EU-recht (bv. interne audits, de Rekenkamer, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)). Uw persoonsgegevens worden niet aan derde landen of internationale organisaties doorgegeven.


5. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doelen te bereiken waarvoor zij worden verwerkt.

Voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen wij echter gedurende een langere termijn informatie bewaren waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Dit gaat gepaard met de nodige waarborgen.

Verslagen die persoonsgegevens bevatten, worden gearchiveerd overeenkomstig het rechtskader van HaDEA.

Indien nodig zullen persoonsgegevens echter na deze vertraging worden opgenomen in een lijst van intern gedeelde contactgegevens om in de toekomst in het kader van de activiteiten van HaDEA contact op te nemen met betrokkenen. Indien betrokkenen hier niet mee instemmen, kunnen zij contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, waarbij zij hun verzoek specifiek formuleren.


6. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren als de gegevens onjuist of onvolledig blijken. u heeft ook het recht om te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens waarover de verwerkingsverantwoordelijke beschikt, te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om een kopie ervan op te vragen of om ze te laten wissen. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Er wordt u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekt over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.


7. Voor vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het hoofd van eenheid A2 „EU4Health en het programma voor de eengemaakte markt voor de voedselketen” van HaDEA (entiteit die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke) via: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu


8. U kunt zich te allen tijde wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van HaDEA via HaDEA-DPO@ec.europa.eu en tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS@edps.europa.eu).

* Oprichtingsakte: Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 tot oprichting van het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu, het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid, het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek, het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb, het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad en het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur en tot intrekking van Uitvoeringsbesluiten 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU en 2013/770/EU.


BTSF is een opleidingsinitiatief van de Europese Commissie ter verbetering van de kennis over en de uitvoering van de EU-regels op het gebied van levensmiddelen- en diervoederwetgeving, diergezondheid en dierenwelzijn, alsook van de regels inzake plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen.

Deze verwerkingsactiviteit heeft betrekking op deelname aan in het kader van BTSF eLearning georganiseerde opleidingsactiviteiten in het kader van BTSF ACADEMY, die een ruimere toegang bieden tot opleidingen op bovengenoemde gebieden door middel van interactieve eLearning. DG Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) is verantwoordelijk voor het BTSF-beleid, dat wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom alle verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt en hoe HaDEA deze verzamelt en verwerkt en de bescherming ervan waarborgt. Ook wordt toegelicht hoe de gegevens worden gebruikt en welke rechten de betrokkene met betrekking tot de gegevens kan uitoefenen.

1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Aangezien de BTSF Academy beschikt over persoonsgegevens van natuurlijke personen valt de verwerking van deze gegevens binnen de bepalingen van bovengenoemde verordening.

De verwerkingsverantwoordelijke is het hoofd van eenheid A2 „EU4Health and Single Market Programme Food Chain” van het HaDEA van het HaDEA.

Persoonsgegevens worden verwerkt door het HaDEA-personeel dat betrokken is bij het beheer van de BTSF van de activiteiten in het kader van BTSF Online eLearning.

De verstrekte gegevens zijn ook toegankelijk voor de nationale BTSF-contactpunten (NCP’s) van uw land en voor DG SANTE.

De rechtsgrondslag voor de verwerkingsactiviteiten is artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2018/1725, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang (of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van de Unie is verleend).

Artikel 130 van Verordening (EU) 2017/625 verleent de Commissie de bevoegdheid om opleidingen te ontwikkelen voor personeel van bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van buiten de EU.

2. De gegevens worden verwerkt voor selectie, inschrijving en deelname aan de opleidingsactiviteiten binnen de BTSF Academy en voor statistische doeleinden.

De gegevens worden daarnaast verwerkt voor:

 • planning en organisatie van cursussen voor BTSF-deelnemers;
 • verstrekking van certificaten voor deelname aan cursussen;
 • feedbackverzameling zodat de verwerkingsverantwoordelijke cursussen beter kan laten aansluiten op de behoeften en kennis van de deelnemers en de vaardigheden die zij nodig hebben voor hun werk;
 • bijhouden van logs over de gebruikersactiviteit (toegangstijd, handelingen enz.) voor de oplossing van gebruikersproblemen;
 • evaluatie achteraf van het effect dat het BTSF-initiatief heeft gehad.

HaDEA voorziet in alle behoeften met betrekking tot de behandeling van informatie voor BTSF. De benodigde profielgegevens worden gegenereerd bij de inschrijving en het aanmaken van een account. Via het account kan de gebruiker zich inschrijven voor cursussen. Zijn of haar profielgegevens worden gebruikt om de studievoortgang te volgen. De gebruiker kan zijn of haar profielgegevens bewerken en de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de gegevens te verwijderen.

3. De volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Voornaam en achternaam;
 • Het e-mailadres;
 • Plaats;
 • Nationaliteit van de uitzendende organisatie;
 • Organisatie;
 • Functie in de organisatie.
 • Informatie over bijgewoonde opleidingen;

Dit zijn verplichte gegevens voor de hierboven uiteengezette toepassing (en).

4. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn HaDEA en instanties die belast zijn met toezichts- of inspectietaken op grond van het EU-recht (bv. interne audits, de Rekenkamer, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)). De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of aan internationale organisaties.

5. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doelen te bereiken waarvoor zij worden verwerkt.

De gegevens worden bewaard zolang de gebruiker een actieve account heeft in de BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY verwijdert de account na een periode van 5 jaar van inactiviteit of op verzoek van de gebruiker om het account te annuleren.

Voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen wij echter gedurende een langere termijn informatie bewaren waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Dit gaat gepaard met de nodige waarborgen.

Verslagen die persoonsgegevens bevatten, worden gearchiveerd overeenkomstig het rechtskader van HaDEA.

Indien nodig zullen persoonsgegevens echter na deze vertraging worden opgenomen in een lijst van intern gedeelde contactgegevens om in de toekomst in het kader van de activiteiten van HaDEA contact op te nemen met betrokkenen. Indien betrokkenen hier niet mee instemmen, kunnen zij contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, waarbij zij hun verzoek specifiek formuleren.

6. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren als de gegevens onjuist of onvolledig blijken. u heeft ook het recht om te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens waarover de verwerkingsverantwoordelijke beschikt, te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om een kopie ervan op te vragen of om ze te laten wissen. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Er wordt u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekt over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

7. Voor vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het hoofd van eenheid A2 „EU4Health and Single Market Programme Food Chain of HaDEA” (entiteit die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke) via: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. U kunt zich te allen tijde wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van HaDEA via HADEA-DPO@ec.europa.eu en tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS@edps.europa.eu).

Verordening (EU) 2018/1725 van HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2018

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 1247/2002/EG: PDF


De AVG voor EU-instellingen: uw rechten in het digitale tijdperkpdf

Nieuwe gegevensbeschermingsregels voor EU-instellingen en de gevolgen daarvan voor YOUpdf

Documenteren van gegevensverwerking: De EDPS-gids voor het waarborgen van de verantwoordingsplichtpdfLaatste wijziging: vrijdag, 29 september 2023, 12:30