BTSF datu konfidencialitātes paziņojums

Jūsu personas datu aizsardzība

Apstrādes darbība: Personas datu apstrāde, kas saistīta ar BTSF AKADĒMIJAS
datu pārzini: Eiropas Komisija/SANTE ĢD/F2 nodaļa
Ieraksta atsauce: DPR-EC-09987.2

1. Ievešana

Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots jūsu personas datu apstrādes iemesls saistībā ar (a) sanāksmi vai pasākumu, ko organizē Eiropas Komisija. Tajā ir paskaidrots, kā mēs apkopojam, apstrādājam un nodrošinām visu sniegto personas datu aizsardzību, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Tajā ir norādīta arī tā atbildīgā datu pārziņa kontaktinformācija, ar kuru jūs varat izmantot savas tiesības, datu aizsardzības inspektora un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Informācija par personas datu apstrādi saistībā ar BTSF ACADEMY ir sniegta turpmāk.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

BTSF ir Eiropas Komisijas apmācības iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot zināšanas par ES noteikumiem par pārtikas un barības aprites tiesību aktiem, dzīvnieku veselību un labturību, kā arī noteikumiem par augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem un to īstenošanu.

Jūsu personas datus vāc jūsu valsts BTSF valstu kontaktpunkti (VKP). Pārējos personas datus mācību un loģistikas nolūkos apmācāmie nosūta tieši instruktoriem. Attiecībā uz pasniedzēju personas datiem tos vāc HADEA kā iestāde, kas atbildīga par iepirkuma procedūrām.

Šī apstrādes darbība attiecas uz dalību BTSF apmācības pasākumos iepriekš minētajās jomās. Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD (DG SANTE) ir atbildīgs par BTSF politiku. Konkrētāk, šīs datu apstrādes mērķis ir atlase, reģistrācija un dalība apmācības pasākumos, kas tiek rīkoti un organizēti BTSF AKADĒMIJAS ietvaros, kā arī dalība un atgriezeniskā saite par apmācību, ko izmanto politikas analīzei un statistikas vajadzībām. Turklāt datus apstrādā šādiem nolūkiem:

 • plānot un organizēt mācību pasākumus BTSF dalībniekiem
 • lai reģistrētu lietotājus BTSF AKADĒMIJAS
 • izsniegt dalības sertifikātus dažādiem mācību kursiem
 • apkopot dalībnieku atsauksmes, lai kontrolieris varētu nodrošināt labāku un efektīvāku apmācību atbilstoši dalībnieku vajadzībām un zināšanām, kā arī viņu darbam nepieciešamajām prasmēm;
 • veikt BTSF iniciatīvas ietekmes ex post novērtējumu.

Turklāt tiek saglabāti statistikas dati, lai varētu uzlabot BTSF AKADĒMIJAS apmācības kvalitāti. Statistikas pamatā ir mācību kursu dalībnieku iesniegtie novērtējumi, tie ir pilnībā anonimizēti un iegūti, izmantojot Excel. Tādējādi attiecīgo datu apstrādes aizsardzības pasākumu pamatā ir personas datu anonimizācija, jo darbības pārzinis var veikt attiecīgos uzdevumus bez personas datu apstrādes.

Turklāt fotogrāfijas un videomateriālus var uzņemt, lai popularizētu BTSF ACADEMY darbības.

Jūsu personas dati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

3. Uz kāda(-iem) tiesiska(-iem) pamata(-iem) mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Tiesību akti, kas ir BTSF pamatā, ir atvasināti no Regulas (ES) 2017/625 130. panta, kas pilnvaro Komisiju izstrādāt apmācību dalībvalstu un trešo valstu kompetento iestāžu darbiniekiem. Tādējādi apstrādes darbību juridiskais pamats ir Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts, jo apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai piešķirtās oficiālās pilnvaras). Turklāt Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts attiecībā uz fotoattēlu un video publicēšanu BTSF AKADĒMIJAS tīmekļa vietnē

 • Tāpēc jūsu piekrišana ir nepieciešama, lai: jūsu personas datu apstrāde, kas izriet no ierakstiem (video) vai/un fotoattēliem, kas tiks augšupielādēti BTSF ACADEMY tīmekļa vietnē, un tie būs pieejami tikai tās reģistrētajiem dalībniekiem.

Jūsu piekrišanu šiem pakalpojumiem var atsaukt jebkurā laikā, un sīkāka informācija par to, kā atsaukt piekrišanu, ir sniegta zemāk.

4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam?

Tiek vākti šādi jūsu personas dati:

 1. Face to Face un Virtual Classroom BTSF apmācības kursi/BTSF AKADĒMIJAS reģistrācija, Ārējie dalībnieki: Vārds un uzvārds, “EU Login” unikālais identifikators Komisijā, e-pasts, ko izmanto EU Login, pilsēta, valsts, organizācija/iestāde, loma organizācijā (politika, īstenošana, citi), organizācijas līmenī (centrālais, reģionālais, vietējais, cits), dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība, personas apliecība vai pase, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, pasta adrese, nosūtītājas organizācijas nosaukums, adrese un tālruņa numurs), ekspertīze, tehniskās prasmes un valodas, izglītība, profesionālā pieredze, tostarp informācija par pašreizējo un iepriekšējo nodarbinātību.
 2. Iekšējie darbinieki (Komisijas darbinieki kā instruktori/novērotāji): Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, organizācija, ieņemamais amats organizācijā
 3. Ģenerāldarbinieki — Ārējie instruktori, kas pilda administratīvās funkcijas/skolotājus BTSF AKADĒMIJAS ietvaros: Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, organizācija, ieņemamais amats organizācijā. Tāpat, kā norādīts iepriekš, video un fotoattēlos iekļautos personas datus var apstrādāt, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Datu pārzinis glabā jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķi.

Par katru personas datu kategoriju, ko var apstrādāt, lūdzu, skatiet informāciju par saglabāšanu un atsauci uz attiecīgo apstrādes ierakstu:

 • Personas dati, kas saistīti ar BTSF AKADĒMIJAS organizāciju un pārvaldību, tiks glabāti piecus gadus pēc lietotāja reģistrācijas BTSF ACADEMY.
 • Personas dati, kas iekļauti fotogrāfijās un videoklipos, tiek glabāti un publicēti BTSF ACADEMY tīmekļa vietnē 8 gadus. Šis glabāšanas periods atbilst mācību materiāla glabāšanas periodam, kas tiek glabāts vietnē tā sākotnējā formātā līdz turpmākai plānotai pārskatīšanai un atjaunināšanai, kad fotogrāfijas un video tiks dzēsti.

6. Kā mēs aizsargājam un sargājam jūsu personas datus?

Visi personas dati elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas (vai tās līgumslēdzēju, ja darbuzņēmēji ir iesaistīti, lai palīdzētu pārzinim organizēt un vadīt konkrētu sanāksmi vai pasākumu) serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 (2017. gada 10. janvāris) par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver atbilstošas darbības, lai novērstu tiešsaistes drošību, datu zuduma risku, datu izmaiņas vai neatļautu piekļuvi, ņemot vērā apstrādes radīto risku un apstrādājamo personas datu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu personas datiem, attiecinot to tikai uz pilnvarotām personām, kurām ir likumīga vajadzība zināt šīs apstrādes darbības vajadzībām.

7. Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam tie tiek izpausti?

Jūsu personas datiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šīs apstrādes darbības veikšanu, un citi pilnvaroti Komisijas darbinieki saskaņā ar principu “nepieciešamība zināt”. Šādi darbinieki ievēro tiesību aktos noteiktos un vajadzības gadījumā papildu konfidencialitātes nolīgumus. Turklāt HaDEA un tās ārējiem pasniedzējiem un uzņēmumiem, kas piedalās apmācību organizēšanā, un struktūrām, kuru uzdevums ir uzraudzīt vai pārbaudīt ES tiesību aktu piemērošanu (piemēram, iekšējās revīzijas, Revīzijas palāta, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)), var būt piekļuve jūsu personas datiem. Sniegtajiem datiem var piekļūt arī jūsu valsts BTSF valstu kontaktpunkti (VKP) un ārējie pasniedzēji, kas ir atbildīgi par dalībnieku apmācības organizēšanu. Turklāt jūsu personas dati netiks pārsūtīti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļu (14.–25. pants) ir īpašas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot, ja jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi, iebilst pret apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju.

Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar datu pārzini vai konflikta gadījumā ar datu aizsardzības inspektoru. Ja nepieciešams, varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. To kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, savā pieprasījumā sniedziet to aprakstu (t. i., to atsauces numuru(-us), kā norādīts 10. punktā).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, ja pārzinis to ir saņēmis, nosūtot e-pastu pārzinim, izmantojot turpmāk minēto funkcionālo pastkasti.

9. Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis
  Ja vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
 • Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725,
  varat sazināties ar Komisijas
  datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU)
  Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (t. i., varat iesniegt sūdzību) (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa veiktās jūsu personas datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

10. Kur atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS) publicē visu Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādes darbību reģistru, kas ir dokumentēts un viņam paziņots. Jūs varat piekļūt reģistram, izmantojot šādu saiti: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta DAI publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-09987.2.

Pēdējās izmaiņas: ceturtdiena, 2024. gada 11. aprīlis, 16:55