Paziņojums par datu aizsardzību

Datu aizsardzības paziņojums autentificētiem lietotājiem.

BTSF ir Eiropas Komisijas mācību iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot zināšanas par ES noteikumiem attiecībā uz pārtikas un barības aprites tiesību aktiem, dzīvnieku veselību un labturību, kā arī noteikumiem par augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem un to īstenošanu.

Šī apstrādes darbība attiecas uz dalību BTSF mācību kursos, kas nodrošina plašāku piekļuvi apmācībai iepriekš minētajās jomās. Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD (SANTE ĢD) ir atbildīgs par BTSF politiku, ko īsteno Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA).

Šajā paziņojumā par datu aizsardzību ir izskaidrots visu sniegto personas datu apstrādes iemesls un tas, kā HaDEA tos vāc un apstrādā un nodrošina to aizsardzību. Tajā ir arī sīki izklāstīts, kā šī informācija tiek lietota un kādas tiesības datu subjekts var izmantot saistībā ar datiem.

1. Jūsu persondatus apstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Tā kā BTSF apmācības kursu organizēšana ietver persondatu vākšanu, uz to apstrādi attiecas iepriekš minētās regulas noteikumi.

Apstrādes darbībasdatu pārzinis ir HaDEA A2 nodaļas “ES veselība un vienotā tirgus programma pārtikas aprite” vadītājs.

Personas datiem piekļūst HaDEA darbinieki, kas iesaistīti BTSF mācību kursu pārvaldībā.
Sniegtajiem datiem var piekļūt arī jūsu valsts BTSF valstu kontaktpunkti (VKP) un SANTE ĢD.

Datu apstrādātāji ir BTSF apmācības kursu organizēšanā iesaistītie ārējie darbuzņēmēji, kas apstrādā jūsu persondatus mūsu vārdā. Sīkāka informācija, lai identificētu darbuzņēmējus, kas atbild par katra(-o) mācību kursa(-u) organizēšanu, ir pieejama šeit: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Apstrādes darbībujuridiskais pamats ir Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts, jo apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras)*, un Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts attiecībā uz neobligātiem datiem.

Regulas (ES) 2017/625 130. pants pilnvaro Komisiju izstrādāt apmācību dalībvalstu un trešo valstu kompetento iestāžu darbiniekiem.


2. Šīs apstrādes mērķis(-i) ir atlase, reģistrēšana un dalība BTSF apmācības pasākumos, kā arī izmantošana statistikas vajadzībām.
Turklāt datus apstrādā šādos nolūkos:

 • plānot un organizēt BTSF dalībniekiem paredzētus apmācības pasākumus;
 • izsniegt dalības sertifikātus par dažādiem apmācības kursiem;
 • apkopot dalībnieku atsauksmes, lai pārzinis varētu nodrošināt labāku un lietderīgāku apmācību atbilstoši dalībnieku vajadzībām un zināšanām, kā arī darbam vajadzīgajām prasmēm;
 • veikt BTSF iniciatīvas ietekmes ex post novērtējumu.

HaDEA aptver visas vajadzības saistībā ar BTSF iniciatīvas informācijas apstrādi.


3. Tiek apkopoti šādi jūsu persondati:

 • Vārds un uzvārds;
 • Dzimšanas datums;
 • Dzimumu līdztiesība;
 • Valstspiederība;
 • Personas apliecības/pases dati;
 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, pasta adrese, nosūtītājas organizācijas nosaukums un tālruņa numurs);
 • Zinātību, tehniskām prasmēm un valodu prasmēm, izglītību, profesionālo pieredzi, tostarp sīku informāciju par pašreizējo un iepriekšējām darba vietām;

Šie dati jāsniedz obligāti iepriekš minētā(-o) mērķa(-u) sasniegšanai.

Var vākt neobligātus persondatus, piemēram, fotogrāfijas un video. Šos datus var apstrādāt tikai, pamatojoties uz jūsu nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu, pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu.


4. Jūsu personas datu saņēmēji būs HaDEA un tās darbuzņēmēji, kas atbild par apmācības organizēšanu, un struktūras, kuru uzdevums ir uzraudzīt vai pārbaudīt ES tiesību aktu piemērošanu (piemēram, iekšējās revīzijas, Revīzijas palāta, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)). Jūsu persondatus nepārsūtīs trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.


5. Jūsu persondatus uzglabās tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu to apstrādes mērķus.

Tomēr mēs varam uzglabāt jūsu identifikācijas informāciju ilgāku laika periodu vēsturiskiem, statistikas vai zinātniskiem mērķiem, piemērojot atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Ziņojumi, kas satur personas datus, tiks arhivēti saskaņā ar HaDEA tiesisko regulējumu.

Tomēr vajadzības gadījumā pēc šīs kavēšanās personas dati tiks iekļauti kontaktinformācijas sarakstā, ar ko apmainās iekšēji, lai nākotnē sazinātos ar datu subjektiem saistībā ar HaDEA darbībām. Ja kā datu subjekts tam nepiekrītat, sazinieties ar pārzini, izmantojot e-pasta adresi HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, un skaidri norādiet savu viedokli.


6. Jums ir tiesības piekļūt saviem persondatiem un prasīt, lai tos izlabo, ja dati ir kļūdaini vai nepilnīgi; attiecīgajā gadījumā jums ir arī tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumu vai iebilst pret apstrādi, pieprasīt savu persondatu kopiju vai izdzēst datu pārziņa glabātos datus par jums. Ja apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, neietekmējot tās apstrādes likumību, kura pamatojās uz jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

Jūsu pieprasījums izmantot kādu no iepriekš minētajām tiesībām tiks izskatīts bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā.


7. Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, varat tos adresēt HaDEA (struktūra, kas darbojas kā datu pārzinis) A2 nodaļas “ES veselība un vienotā tirgus programma pārtikas aprite” vadītājam: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie HaDEA datu aizsardzības speciālista HaDEA-DPO@ec.europa.eu un pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDPS@edps.europa.eu).

*Dibināšanas tiesību akts: Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru, Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības izpildaģentūru, Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru, Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru un atceļ Īstenošanas lēmumus 2013/801/ES, 2013/771/ES, 2013/778/ES, 2013/779/ES, 2013/776/ES un 2013/770/ES.


BTSF ir Eiropas Komisijas mācību iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot zināšanas par ES noteikumiem attiecībā uz pārtikas un barības aprites tiesību aktiem, dzīvnieku veselību un labturību, kā arī noteikumiem par augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem un to īstenošanu.

Šī apstrādes darbība attiecas uz dalību BTSF e-mācību pasākumos, kas tiek rīkoti BTSF ACADEMY un nodrošina plašāku piekļuvi apmācībai iepriekš minētajās jomās, izmantojot interaktīvu e-mācību. Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD (SANTE ĢD) ir atbildīgs par BTSF politiku, ko īsteno Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA).

Šajā paziņojumā par datu aizsardzību ir izskaidrots visu sniegto personas datu apstrādes iemesls un tas, kā HaDEA tos vāc un apstrādā, kā arī nodrošina to aizsardzību. Tajā ir arī sīki izklāstīts, kā šī informācija tiek lietota un kādas tiesības datu subjekts var izmantot saistībā ar datiem.

1. Jūsu persondatus apstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Tā kā BTSF akadēmijā ir fizisku personu persondati, uz to apstrādi attiecas iepriekš minētās regulas noteikumi.

Apstrādes darbībasdatu pārzinis ir HaDEA HaDEA A2 nodaļas “ES veselība un vienotā tirgus programma pārtikas aprite” vadītājs.

Personas datus apstrādā HaDEA darbinieki, kas iesaistīti BTSF tiešsaistes e-mācību darbību BTSF pārvaldībā.

Sniegtajiem datiem var piekļūt arī jūsu valsts BTSF valstu kontaktpunkti (VKP) un SANTE ĢD.

Apstrādes darbībujuridiskais pamats ir Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts, jo apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).

Regulas (ES) 2017/625 130. pants pilnvaro Komisiju izstrādāt apmācību dalībvalstu un trešo valstu kompetento iestāžu darbiniekiem.

2. Šīs apstrādes mērķis(-i) ir atlase, reģistrēšana un dalība BTSF akadēmijas apmācības pasākumos, kā arī izmantošana statistikas vajadzībām.

Turklāt datus apstrādā šādos nolūkos:

 • plānot un organizēt BTSF dalībniekiem paredzētus apmācības pasākumus;
 • izsniegt dalības sertifikātus par dažādiem apmācības kursiem;
 • apkopot dalībnieku atsauksmes, lai pārzinis varētu nodrošināt labāku un lietderīgāku apmācību atbilstoši dalībnieku vajadzībām un zināšanām, kā arī darbam vajadzīgajām prasmēm;
 • uzturēt reģistrus, kuros dokumentēta lietotāju aktivitāte (piekļuves laiks, darbības utt.), ko varētu izmantot, lai atrisinātu ar lietotājiem saistītus incidentus;
 • veikt BTSF iniciatīvas ietekmes ex post novērtējumu.

HaDEA aptver visas vajadzības saistībā ar BTSF informācijas apstrādi. Vajadzīgā profila informācija tiek ģenerēta reģistrācijas procesa un konta izveides laikā. Konts ļauj lietotājam pieteikties dažādos kursos, un viņa/viņas profila datus izmanto, lai sekotu individuālam progresam. Lietotājs var rediģēt savus profila datus un pieprasīt, lai pārzinis tos dzēstu.

3. Tiek apkopoti šādi jūsu persondati:

 • Vārds un uzvārds;
 • E-pasta adrese;
 • Pilsēta;
 • Nosūtošās organizācijas valstspiederība;
 • Organizācija;
 • Organizācijā ieņemamais amats.
 • Informācija par apmeklētajām apmācībām;

Šie dati jāsniedz obligāti iepriekš minētā(-o) mērķa(-u) sasniegšanai.

4. Jūsu personas datu saņēmēji būs HaDEA un struktūras, kuru uzdevums ir uzraudzīt vai pārbaudīt ES tiesību aktu piemērošanu (piemēram, iekšējās revīzijas, Revīzijas palāta, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)). Persondati netiks pārsūtīti ārpussavienības valstīm vai starptautiskām organizācijām.

5. Jūsu persondatus uzglabās tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu to apstrādes mērķus.

Datus glabā tik ilgi, kamēr lietotājam ir aktīvs konts BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY dzēš kontu pēc piecu gadu bezdarbības perioda vai pēc lietotāja pieprasījuma anulēt kontu.

Tomēr mēs varam uzglabāt jūsu identifikācijas informāciju ilgāku laika periodu vēsturiskiem, statistikas vai zinātniskiem mērķiem, piemērojot atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Ziņojumi, kas satur personas datus, tiks arhivēti saskaņā ar HaDEA tiesisko regulējumu.

Tomēr vajadzības gadījumā pēc šīs kavēšanās personas dati tiks iekļauti kontaktinformācijas sarakstā, ar ko apmainās iekšēji, lai nākotnē sazinātos ar datu subjektiem saistībā ar HaDEA darbībām. Ja kā datu subjekts tam nepiekrītat, sazinieties ar pārzini, izmantojot e-pasta adresi HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, un skaidri norādiet savu viedokli.

6. Jums ir tiesības piekļūt saviem persondatiem un prasīt, lai tos izlabo, ja dati ir kļūdaini vai nepilnīgi; attiecīgajā gadījumā jums ir arī tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumu vai iebilst pret apstrādi, pieprasīt savu persondatu kopiju vai izdzēst datu pārziņa glabātos datus par jums. Ja apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, neietekmējot tās apstrādes likumību, kura pamatojās uz jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

Jūsu pieprasījums izmantot kādu no iepriekš minētajām tiesībām tiks izskatīts bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā.

7. Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, varat tos adresēt HaDEA (iestādes, kas darbojas kā datu pārzinis) A2 nodaļas “ES — veselībai un vienotā tirgus programma pārtikas ķēde” vadītājam: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie HaDEA datu aizsardzības speciālista HADEA-DPO@ec.europa.eu un pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDPS@edps.europa.eu).

Eiropas PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris)

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK: PDF


VDAR ES iestādēm: jūsu tiesības digitālajā laikmetāPDF

Jauni datu aizsardzības noteikumi ES iestādēm un kā tie ietekmē YOUPDF

Datu apstrādesdokumentēšana: EDAU rokasgrāmata pārskatatbildības nodrošināšanaiPDFPēdējās izmaiņas: piektdiena, 2023. gada 29. septembris, 12:30