Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi közlemény hitelesített felhasználók számára.

A BTSF az Európai Bizottság képzési kezdeményezése, amelynek célja az élelmiszer- és takarmányjogra, az állategészségügyre és állatjólétre, valamint a növényegészségügyre és a növényvédő szerekre vonatkozó uniós szabályok ismeretének és végrehajtásának javítása.

Ez az adatkezelési művelet a BTSF képzéseken való részvételre vonatkozik, amelyek a fenti területeken szélesebb körű hozzáférést biztosítanak a képzéshez. Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság (DG SANTE) felel a BTSF politikáért, amelyet az Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA) hajt végre.

Ez az adatvédelmi közlemény ismerteti a megadott személyes adatok kezelésének okát, valamint azt, hogy a HaDEA hogyan gyűjti és kezeli azokat, valamint hogyan biztosítja azok védelmét. Azt is részletesen bemutatja, hogy hogyan használják fel ezeket az információkat, és milyen jogokat gyakorolhatnak az érintettek ezen adatokkal összefüggésben.

1. Személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban kezeljük. Mivel a BTSF tanfolyamainak szervezése személyes adatok gyűjtésével jár, azok kezelése a fent említett rendelet rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

Az adatkezelési művelet adatkezelője a HaDEA „Az EU az egészségért és az egységes piac” program A2. egységének vezetője.

A személyes adatokhoz a HaDEA-nak a BTSF-tanfolyamok lebonyolításában részt vevő munkatársai férnek hozzá.
A megadott adatokhoz az Ön országának BTSF nemzeti kapcsolattartó pontjai és az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság is hozzáférhetnek.

Az adatfeldolgozók azok a külső vállalkozók, akik részt vesznek a BTSF tanfolyamainak megszervezésében, és nevünkben kezelik személyes adatait. Az egyes képzések szervezéséért felelős vállalkozók azonosításával kapcsolatos további információk itt találhatók: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Az adatkezelési tevékenységek jogalapja az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja, mivel az adatkezelés közérdekből végzett feladat (vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása)* teljesítéséhez szükséges, a nem kötelező adatok esetében pedig az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

Az (EU) 2017/625 rendelet 130. cikke felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy képzést dolgozzon ki a tagállamok és a nem uniós illetékes hatóságok személyzete számára.


2. Az adatkezelés célja a BTSF keretében folytatott képzési tevékenységekre történő kiválasztás, beiratkozás és az azokban való részvétel; az adatkezelés ezenfelül statisztikai célokat is szolgál.
Emellett az alábbi célból kerül sor az adatok kezelésére:

 • képzési tevékenységek megtervezése és megszervezése a BTSF résztvevői számára,
 • a különböző tanfolyamokon való részvételt tanúsító igazolások kiállítása,
 • visszajelzés gyűjtése a résztvevőktől, hogy az adatkezelő jobb és hatékonyabb képzést nyújthasson a résztvevők igényeinek és tudásának, valamint a munkájukhoz szükséges készségeknek megfelelően,
 • a BTSF-kezdeményezés hatása utólagos értékelésének elvégzése.

A HaDEA fedezi a BTSF kezdeményezéssel kapcsolatos információk kezelésével kapcsolatos valamennyi igényt.


3. Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

 • Családi és utónév;
 • Születési idő;
 • Nem,
 • Állampolgárság;
 • Személyazonosító okmány vagy útlevél adatai,
 • Elérhetőség (e-mail-cím, telefonszám, mobiltelefon száma, levelezési cím, a küldő szervezet neve, címe és telefonszáma),
 • Szakértelem, szakirányú készségek és nyelvtudás, tanulmányok, szakmai tapasztalat, többek között a jelenlegi és korábbi foglalkoztatás részletei.

Ezek a fent ismertetett cél(ok)ból kötelezően megadandó adatok.

Opcionális személyes adatok is gyűjthetők, például fényképek és videók. Ezek az adatok kizárólag az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása alapján, az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján kezelhetők.


4. Az Ön személyes adatainak címzettjei a HaDEA és annak a képzés megszervezéséért felelős szerződő felei, valamint az uniós jog szerinti nyomonkövetési és vizsgálati feladatokkal megbízott szervek (pl. belső ellenőrzések, Számvevőszék, Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)). Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.


5. Személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk.

Történelmi, statisztikai vagy tudományos célból azonban előfordulhat, hogy az Ön azonosítására alkalmas információkat megfelelő biztosítékok mellett hosszabb ideig megőrzünk.

A személyes adatokat tartalmazó jelentéseket a HaDEA jogi keretének megfelelően archiválják.

Mindazonáltal szükség esetén e késedelem után a személyes adatok a HaDEA tevékenységeivel összefüggésben az érintettekkel való jövőbeli kapcsolatfelvétel céljából belsőleg megosztott elérhetőségi adatok jegyzékének részét képezik majd. Amennyiben érintettként ezzel nem ért egyet, forduljon az adatkezelőhöz a HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu címen, és egyértelműen fogalmazza meg kérését.


6. Önnek joga van betekinteni személyes adataiba, és az ott található helytelen vagy hiányos adatok javítását kérni. Önnek (adott esetben) joga van ahhoz, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, vagy hogy kifogást emeljen az adatkezelés ellen. Ön másolatot is kérhet az adatkezelőnél tárolt személyes adatairól, valamint kérheti a személyes adatai törlését is. Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásával az előzőleg végrehajtott adatkezelés jogszerűsége nem kérdőjelezhető meg.

A fenti jogok egyikének gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül kezeljük.


7. Ha személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon a HaDEA (adatkezelőként eljáró szervezet) „Az EU az egészségügyért és az egységes piac” program A2. egységének vezetőjéhez a következő címen: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. Önnek bármikor jogában áll a HaDEA adatvédelmi tisztviselőjéhez (HaDEA-DPO@ec.europa.eu) és az európai adatvédelmi biztoshoz (EDPS@edps.europa.eu) fordulni.

*Jogosítványt keletkeztető jogszabály: A Bizottság (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (2021. február 12.) az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség, az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2013/801/EU, a 2013/771/EU, a 2013/778/EU, a 2013/779/EU, a 2013/776/EU és a 2013/770/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről.


A BTSF az Európai Bizottság képzési kezdeményezése, amelynek célja az élelmiszer- és takarmányjogra, az állategészségügyre és állatjólétre, valamint a növényegészségügyre és a növényvédő szerekre vonatkozó uniós szabályok ismeretének és végrehajtásának javítása.

Ez az adatkezelési művelet a BTSF AKADÉMIA keretében szervezett BTSF e-tanulási képzési tevékenységekben való részvételre vonatkozik, amelyek interaktív e-tanulás révén szélesebb körű hozzáférést biztosítanak a fenti területekre vonatkozó képzésekhez. Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság (DG SANTE) felel a BTSF politikáért, amelyet az Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA) hajt végre.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a megadott személyes adatok kezelésének okát, valamint azt, hogy a HaDEA hogyan gyűjti és kezeli azokat, és hogyan biztosítja azok védelmét. Azt is részletesen bemutatja, hogy hogyan használják fel ezeket az információkat, és milyen jogokat gyakorolhatnak az érintettek ezen adatokkal összefüggésben.

1. Személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban kezeljük. Minthogy a BTSF Akadémia személyes adatokat tartalmaz, azok kezelése a fent említett rendelet rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

Az adatkezelési művelet adatkezelője a HaDEA HaDEA „Az EU az egészségért és az egységes piac” elnevezésű A2. egységének vezetője.

A személyes adatokat a HaDEA-nak a BTSF online e-tanulási tevékenységeinek irányításában részt vevő munkatársai kezelik.

A megadott adatokhoz az Ön országának BTSF nemzeti kapcsolattartó pontjai és az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság is hozzáférhetnek.

Az adatkezelési tevékenységek jogalapja az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja, mivel az adatkezelés közérdekből (vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében) végzett feladat teljesítéséhez szükséges.

Az (EU) 2017/625 rendelet 130. cikke felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy képzést dolgozzon ki a tagállamok és a nem uniós illetékes hatóságok személyzete számára.

2. Az adatkezelés célja a BTSF Akadémia keretében folytatott képzési tevékenységekre történő kiválasztás, beiratkozás és az azokban való részvétel, az adatkezelés ezenfelül statisztikai célokat is szolgál.

Emellett az alábbi célból kerül sor az adatok kezelésére:

 • képzési tevékenységek megtervezése és megszervezése a BTSF résztvevői számára,
 • a különböző tanfolyamokon való részvételt tanúsító igazolások kiállítása,
 • visszajelzés gyűjtése a résztvevőktől, hogy az adatkezelő jobb és hatékonyabb képzést nyújthasson a résztvevők igényeinek és tudásának, valamint a munkájukhoz szükséges készségeknek megfelelően,
 • a többek között a felhasználói aktivitást (hozzáférés ideje, tevékenységek stb.) naplózó nyilvántartások vezetése, amelyek a felhasználói incidensek rendezésére használhatók,
 • a BTSF-kezdeményezés hatása utólagos értékelésének elvégzése.

A HaDEA fedezi a BTSF-re vonatkozó információk kezelésével kapcsolatos valamennyi igényt. A szükséges profilinformációkat a regisztráció és a felhasználói fiók létrehozása során hozzuk létre. A fiók lehetővé teszi, hogy a felhasználó feliratkozzon a különböző tanfolyamokra, profiladatait az egyéni fejlődés nyomon követésére használjuk fel. A felhasználónak lehetősége van profiladatai szerkesztésére, és kérheti az adatkezelőtől azok törlését.

3. Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

 • Családi és utónév;
 • E-mail címe;
 • Város;
 • A küldő szervezet állampolgársága;
 • Szervezet;
 • A szervezetben betöltött pozíció.
 • A részt vevő képzésekre vonatkozó információk;

Ezek a fent ismertetett cél(ok)ból kötelezően megadandó adatok.

4. Az Ön személyes adatainak címzettjei a HaDEA, valamint az uniós jog alkalmazásában nyomonkövetési vagy vizsgálati feladatokkal megbízott szervek (pl. belső ellenőrzések, Számvevőszék, Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)). Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

5. Személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk.

Az adatokat addig őrzik meg, amíg a felhasználó aktív fiókkal rendelkezik a BTSF ACADEMY-ben. A BTSF AKADÉMIA ötéves inaktivitást követően vagy a felhasználó kérésére törli a fiókot.

Történelmi, statisztikai vagy tudományos célból azonban előfordulhat, hogy az Ön azonosítására alkalmas információkat megfelelő biztosítékok mellett hosszabb ideig megőrzünk.

A személyes adatokat tartalmazó jelentéseket a HaDEA jogi keretének megfelelően archiválják.

Mindazonáltal szükség esetén e késedelem után a személyes adatok a HaDEA tevékenységeivel összefüggésben az érintettekkel való jövőbeli kapcsolatfelvétel céljából belsőleg megosztott elérhetőségi adatok jegyzékének részét képezik majd. Amennyiben érintettként ezzel nem ért egyet, forduljon az adatkezelőhöz a HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu címen, és egyértelműen fogalmazza meg kérését.

6. Önnek joga van betekinteni személyes adataiba, és az ott található helytelen vagy hiányos adatok javítását kérni. Önnek (adott esetben) joga van ahhoz, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, vagy hogy kifogást emeljen az adatkezelés ellen. Ön másolatot is kérhet az adatkezelőnél tárolt személyes adatairól, valamint kérheti a személyes adatai törlését is. Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásával az előzőleg végrehajtott adatkezelés jogszerűsége nem kérdőjelezhető meg.

A fenti jogok bármelyikének gyakorlására irányuló kérelme alapján indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen egy hónapon belül intézkednek.

7. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon a HaDEA „Az EU az egészségügyért és az egységes piac” program (az adatkezelőként eljáró szervezet) A2. egységének (az adatkezelőként eljáró szervezet) vezetőjéhez: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Önnek bármikor jogában áll a HaDEA adatvédelmi tisztviselőjéhez (HADEA-DPO@ec.europa.eu) ésaz európai adatvédelmi biztoshoz (EDPS@edps.europa.eu) fordulni.

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1725 RENDELETE (2018. október 23.)

a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről: PDF


Az általános adatvédelmi rendelet az uniós intézmények számára: az Ön jogai a digitális korszakbanPDF

Az uniós intézményekre vonatkozó új adatvédelmi szabályok és azok hatása

Az adatfeldolgozás dokumentálása: Az európai adatvédelmi biztos útmutatója az elszámoltathatóság biztosításáhozPDFUtolsó módosítás: 2023. szeptember 29., péntek, 12:30