BTSF Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme

Feldolgozási művelet: A BTSF AKADÉMIA
adatkezelőhöz kapcsolódó személyes adatok kezelése: Európai Bizottság/DG SANTE/ Unit F2
Rekordhivatkozás: DPR-EC-09987.2 sz. dokumentum

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és magánéletének tiszteletben tartása mellett. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy miért kezeljük az Ön személyes adatait az Európai Bizottság által szervezett (egyfajta) üléssel vagy rendezvénnyel összefüggésben. Elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, kezeljük és biztosítjuk az összes megadott személyes adat védelmét, hogyan használjuk fel ezeket az információkat, és milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Meghatározza továbbá az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségét, akinél jogait gyakorolhatja.

A BTSF AKADÉMIÁVAL kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkat az alábbiakban ismertetjük.

2. Miért és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

A BTSF az Európai Bizottság képzési kezdeményezése, amelynek célja az élelmiszer- és takarmányjogra, az állategészségügyre és állatjólétre, valamint a növényegészségügyre és a növényvédő szerekre vonatkozó uniós szabályok ismeretének és végrehajtásának javítása.

Az Ön személyes adatait az Ön országának BTSF nemzeti kapcsolattartó pontjai (NCP-k) gyűjtik. A többi képzési és logisztikai célú személyes adatot a gyakornokok közvetlenül az oktatóknak küldik el. Az oktatók személyes adatait a HADEA, mint a közbeszerzési eljárásokért felelős hatóság gyűjti össze.

Ez az adatkezelési művelet a BTSF fenti területeken folytatott képzési tevékenységeiben való részvételre vonatkozik. Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság (DG SANTE) felelős a BTSF-politikáért. Ezen adatkezelés célja konkrétan a BTSF AKADÉMIA keretében szervezett és szervezett képzési tevékenységek kiválasztására, az azokra való beiratkozásra és az azokon való részvételre, valamint a szakpolitikai elemzéshez és statisztikai célokra használt képzésen való részvételre és az azzal kapcsolatos visszajelzésre vonatkozik. Ezen túlmenően az adatok feldolgozása a következő célokból történik:

 • képzési tevékenységek tervezése és szervezése a BTSF résztvevői számára
 • felhasználók regisztrálása a BTSF AKADÉMIÁN
 • a különböző képzéseken való részvételről szóló igazolások kiállítása
 • visszajelzések gyűjtése a résztvevőktől annak érdekében, hogy az adatkezelő jobb és hatékonyabb képzést nyújthasson a résztvevők igényeinek és ismereteinek, valamint a munkájukhoz szükséges készségeknek megfelelően
 • a BTSF-kezdeményezés hatásának utólagos értékelése.

Emellett statisztikákat vezetnek annak érdekében, hogy javítani lehessen a BTSF AKADÉMIA képzésének minőségét. A statisztikák a képzések résztvevői által benyújtott értékeléseken alapulnak, teljes mértékben anonimizáltak, és excel segítségével kerülnek kinyerésre. Ezért a szóban forgó adatkezelés biztosítékai a személyes adatok anonimizálásán alapulnak, mivel az adatkezelő a személyes adatok kezelése nélkül is el tudja látni a szóban forgó feladatokat.

Ezenkívül fényképek és videók készíthetők a BTSF AKADÉMIA tevékenységeinek népszerűsítése érdekében.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is.

3. Milyen jogalap(ok)on kezeljük az Ön személyes adatait?

A BTSF alapját képező jogszabályok az (EU) 2017/625 rendelet 130. cikkéből származnak, amely felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy képzést dolgozzon ki az illetékes tagállami és nem uniós hatóságok személyzete számára. Ezért az adatkezelési tevékenységek jogalapja az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja, mivel az adatkezelés közérdekből (vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében) végzett feladat teljesítéséhez szükséges. Ezenkívül az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja a fényképeknek és videóknak a BTSF AKADÉMIA honlapján való közzétételéről

 • Ezért az Ön hozzájárulása szükséges a következőkhöz: a BTSF AKADÉMIA weboldalára feltöltött felvételekből (videókból) és/vagy fényképekből származó személyes adatainak feldolgozása, amelyek csak a regisztrált tagok számára lesznek elérhetők.

Az ilyen szolgáltatásokhoz adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk a hozzájárulás visszavonásának módjáról.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk tovább?

A következő személyes adatokat gyűjtjük:

 1. Személyes és virtuális tanterem BTSF tanfolyamok/BTSF AKADÉMIA regisztráció, külső résztvevők: Utónév és vezetéknév, EU Login egyedi azonosító a Bizottságnál, az EU Loginhoz használt e-mail-cím, város, ország, szervezet/intézmény, szervezeti szerep (politika, végrehajtás, egyéb), szervezeti szint (központi, regionális, helyi, egyéb), születési idő, nem, állampolgárság, személyazonosító igazolvány vagy útlevél adatai, kapcsolattartási adatok (e-mail-cím, telefonszám, mobiltelefonszám, a küldő szervezet postacíme, névcíme és telefonszáma), szakértelem, technikai készségek és nyelvek, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, beleértve a jelenlegi és korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatokat is.
 2. Belső személyzet (a Bizottság személyzete oktatóként/megfigyelőként): Név és vezetéknév, e-mail-cím, szervezet, szervezeten belüli beosztás
 3. Általános személyzet – a BTSF AKADÉMIÁN adminisztratív/oktatói feladatokat ellátó külső oktatók: Név és vezetéknév, e-mail-cím, szervezet, a szervezetben betöltött pozíció. A fentieknek megfelelően a videókban és fényképeken szereplő személyes adatok az Ön hozzájárulása alapján is feldolgozhatók.

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait csak a gyűjtés vagy további feldolgozás céljának eléréséhez szükséges ideig őrzi meg.

A feldolgozható személyes adatok minden egyes kategóriájára vonatkozóan az alábbiakban találja a megőrzési adatokat és a vonatkozó adatkezelési nyilvántartásra való hivatkozást:

 • A BTSF AKADÉMIA szervezésével és irányításával kapcsolatos személyes adatokat a felhasználó BTSF AKADÉMIÁN való regisztrációját követően öt évig őrizzük meg.
 • A fényképeken és videókon szereplő személyes adatokat 8 évig őrizzük meg és tesszük közzé a BTSF AKADÉMIA honlapján. Ez a megőrzési időszak megfelel a képzési anyag megőrzési időszakának, amelyet a webhelyen eredeti formájában tartanak fenn a későbbi tervezett felülvizsgálatig és frissítésig, amikor a fényképeket és videókat törlik.

6. Hogyan védjük és védjük az Ön személyes adatait?

Minden elektronikus formátumú személyes adatot (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) az Európai Bizottság szerverein tárolnak (vagy szerződéses vállalkozóinak szerverein, ha szerződéses vállalkozói segítséget nyújtanak az adatkezelőnek egy adott ülés vagy rendezvény megszervezésében és lebonyolításában). Valamennyi adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozat alapján kerül sor.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság számos technikai és szervezési intézkedést vezetett be. A technikai intézkedések magukban foglalják az online biztonság, az adatvesztés, az adatok megváltoztatása vagy a jogosulatlan hozzáférés kockázatának kezelésére irányuló megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve az adatkezelés által jelentett kockázatot és a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést kizárólag azokra a feljogosított személyekre korlátozzák, akiknek erre az adatkezelési művelet céljából jogosan szükségük van.

7. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek továbbítják azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottság ezen adatkezelési művelet elvégzéséért felelős munkatársai és a Bizottság más felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá a szükséges ismeret elvének megfelelően. Az ilyen alkalmazottak betartják a személyzeti szabályzatban és szükség esetén a kiegészítő titoktartási megállapodásokban foglaltakat. Ezenkívül a HaDEA és külső oktatói, valamint az uniós jog alkalmazásában ellenőrzési vagy vizsgálati feladatokkal (pl. belső ellenőrzések, Számvevőszék, Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)) megbízott képzések és szervek szervezésében részt vevő vállalatai hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. A megadott adatokhoz az Ön országának BTSF nemzeti kapcsolattartó pontjai és a résztvevők képzésének megszervezéséért felelős külső oktatók is hozzáférhetnek. Ezenkívül az Ön személyes adatait nem továbbítjuk nem uniós országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és hogyan gyakorolhatja azokat?

Önt az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezete (14–25. cikk) értelmében „érintettként” megilletik bizonyos jogok, különösen a személyes adataihoz való hozzáféréshez, valamint azok helyesbítéséhez való jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Joga van ahhoz, hogy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból kifogást emeljen személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett kezelése ellen.

Jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat az alábbi 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a szóban forgó művelet(ek) hivatkozási számát (lásd az alábbi 10. pontot).

Hozzájárulását visszavonhatja, ha azt az adatkezelő megszerezte, ha e-mailt küld az adatkezelőnek az alább említett funkcionális postafiókon keresztül.

9. Kapcsolattartási adatok

 • Az adatkezelő
  Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, írjon a
  következő e-mail-címre: SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője
  Személyes adatainak az (EU)
  2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatos kérdésekben az adatvédelmi tisztviselőhöz (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)fordulhat.
 • Ha úgy ítéli meg,
  hogy személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során megsértették az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu)fordulhat.

10. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást tesz közzé az Európai Bizottság által végzett, dokumentált és számára bejelentett valamennyi személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Ezt a konkrét adatkezelési műveletet a következő hivatkozási számmal vették fel az adatvédelmi tisztviselő nyilvános nyilvántartásába: DPR-EC-09987.2.

Utolsó módosítás: 2024. április 11., csütörtök, 16:55