Obavijest o zaštiti podataka

Obavijest o zaštiti podataka za autentificirane korisnike.

BTSF je inicijativa Europske komisije za osposobljavanje za poboljšanje znanja i provedbe pravila EU-a koja se odnose na propise o hrani i hrani za životinje, zdravlje i dobrobit životinja te pravila o zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Taj postupak obrade odnosi se na sudjelovanje u tečajevima osposobljavanja u okviru programa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” kojima se osigurava šira dostupnost osposobljavanja u prethodno navedenim područjima. GU za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE) odgovoran je za politiku BTSF-a, koju provodi Izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA).

U ovoj Obavijesti o zaštiti podataka objašnjava se razlog za obradu svih dostavljenih osobnih podataka te kako ih HaDEA prikuplja i obrađuje te osigurava njihovu zaštitu. U njemu se također detaljno opisuje kako se te informacije upotrebljavaju i koja prava osoba čiji se podaci obrađuju može ostvariti u vezi s podacima.

1. Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Budući da organizacija tečajeva osposobljavanja u okviru programa BTSF podrazumijeva prikupljanje osobnih podataka pojedinaca, njihova obrada obuhvaćena je odredbama prethodno navedene Uredbe.

Voditelj obrade podataka u postupku obrade načelnik je Odjela A2 „EU za zdravlje i program za prehrambeni lanac jedinstvenog tržišta” HaDEA-e.

Osobnim podacima pristupa osoblje HaDEA-e uključeno u upravljanje tečajevima osposobljavanja u okviru programa BTSF.
Dostavljenim podacima mogu pristupiti i nacionalne kontaktne točke za BTSF u vašoj zemlji i GU SANTE.

Izvršitelji obrade podataka vanjski su izvođači uključeni u organizaciju tečajeva osposobljavanja u okviru programa BTSF koji obrađuju vaše osobne podatke u naše ime. Dodatne informacije za identifikaciju izvođača zaduženih za organizaciju svakog tečaja osposobljavanja dostupne su ovdje: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Pravna je osnova za aktivnosti obrade članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2018/1725 jer je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa (ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije)* i članak 5. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) 2018/1725 za neobvezne podatke.

Člankom 130. Uredbe (EU) 2017/625 Komisija se ovlašćuje za razvoj osposobljavanja za osoblje nadležnih tijela država članica i trećih zemalja.


2. Svrha je te obrade odabir, upis i sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja u okviru BTSF-a, kao i u statističke svrhe.
Osim toga, podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:

 • planiranje i organiziranje aktivnosti osposobljavanja za sudionike programa BTSF;
 • izdavanje potvrda o sudjelovanju za različite tečajeve osposobljavanja;
 • prikupljanje povratnih informacija od sudionika kako bi voditelj obrade mogao pružiti bolje i učinkovitije osposobljavanje u skladu s potrebama i znanjem sudionika te vještinama potrebnima za njihov posao;
 • provesti ex post evaluaciju učinka inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

HaDEA pokriva sve potrebe u pogledu postupanja s informacijama za inicijativu BTSF.


3. Prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • Ime i prezime,
 • Datum rođenja;
 • Spol;
 • Državljanstvo;
 • Podaci o osobnoj iskaznici ili putovnici;
 • Podatke za kontakt (adresa e-pošte, telefonski broj, broj mobilnog telefona, poštanska adresa, adresa i telefonski broj organizacije pošiljateljice);
 • Stručnost, tehničke vještine i jezici, obrazovanje, radno iskustvo, uključujući pojedinosti o trenutačnom i prošlom zaposlenju.

To su obvezni podaci za prethodno navedene svrhe.

Neobvezni osobni podaci mogu se prikupljati kao što su fotografije i videozapisi. Ti se podaci mogu obrađivati samo na temelju vašeg izričitog prethodnog pristanka na temelju članka 5. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2018/1725.


4. Primatelji vaših osobnih podataka bit će HaDEA i njezini izvođači zaduženi za organizaciju osposobljavanja i tijela zaduženih za praćenje ili inspekciju u skladu s pravom EU-a (npr. unutarnje revizije, Revizorski sud, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)). Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.


5. Vaši osobni podaci čuvat će se samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju se obrađuju.

Međutim, možemo čuvati informacije kojima se identificirate tijekom duljeg razdoblja u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe uz odgovarajuće zaštitne mjere.

Izvješća koja sadržavaju osobne podatke arhivirat će se u skladu s pravnim okvirom HaDEA-e.

Međutim, prema potrebi, nakon te odgode osobni podaci bit će dio popisa podataka za kontakt koji se interno razmjenjuju u svrhu kontaktiranja ispitanika u budućnosti u kontekstu aktivnosti HaDEA-e. Ako se ispitanici ne slažu s time, obratite se voditelju obrade na HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu i potanko opišite svoj zahtjev.


6. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima i zatražiti da se vaši osobni podaci isprave ako su netočni ili nepotpuni. ako je primjenjivo, imate pravo zatražiti ograničenje, uložiti prigovor na obradu ili zatražiti primjerak ili brisanje svojih osobnih podataka koji su u posjedu voditelja obrade. Ako se obrada temelji na vašoj privoli, imate pravo povući je u bilo kojem trenutku, no to ne utječe na zakonitost obrade na temelju vaše privole prije njezina povlačenja.

Vaš zahtjev za ostvarivanje jednog od navedenih prava rješavat će se bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana.


7. Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, možete ih uputiti načelniku Odjela A2 „EU za zdravlje i program za prehrambeni lanac jedinstvenog tržišta” HaDEA-e (subjekt koji djeluje kao voditelj obrade podataka) na sljedeću adresu: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. U bilo kojem trenutku imate pravo obratiti se službeniku za zaštitu podataka HaDEA-e na HaDEA-DPO@ec.europa.eu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS@edps.europa.eu).

*Poslovni akt: Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/173 оd 12. veljače 2021. o osnivanju Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš, Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo, Europske izvršne agencije za istraživanje, Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove, Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća i Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i stavljanju izvan snage provedbenih odluka 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU i 2013/770/EU.


BTSF je inicijativa Europske komisije za osposobljavanje za poboljšanje znanja i provedbe pravila EU-a koja se odnose na propise o hrani i hrani za životinje, zdravlje i dobrobit životinja te pravila o zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Ovaj postupak obrade odnosi se na sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja u okviru programa BTSF e-učenje u okviru programa BTSF ACADEMY, čime se omogućuje šira dostupnost osposobljavanja u navedenim područjima upotrebom interaktivnog e-učenja. GU za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE) odgovoran je za politiku BTSF-a, koju provodi Izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA).

U ovoj obavijesti o zaštiti podataka objašnjava se razlog za obradu svih dostavljenih osobnih podataka te kako ih HaDEA prikuplja i obrađuje te osigurava njezinu zaštitu. U njemu se također detaljno opisuje kako se te informacije upotrebljavaju i koja prava osoba čiji se podaci obrađuju može ostvariti u vezi s podacima.

1. Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Budući da Akademija BTSF sadržava osobne podatke pojedinaca, njihova obrada obuhvaćena je odredbama prethodno navedene Uredbe.

Voditelj obrade podataka u postupku obrade načelnik je Odjela A2 „EU za zdravlje i program za prehrambeni lanac jedinstvenog tržišta” HaDEA-e.

Osobne podatke obrađuje osoblje HaDEA-e uključeno u upravljanje BTSF-ovim aktivnostima internetskog učenja.

Dostavljenim podacima mogu pristupiti i nacionalne kontaktne točke za BTSF u vašoj zemlji i GU SANTE.

Pravna je osnova za aktivnosti obrade članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2018/1725 jer je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa (ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije).

Člankom 130. Uredbe (EU) 2017/625 Komisija se ovlašćuje za razvoj osposobljavanja za osoblje nadležnih tijela država članica i trećih zemalja.

2. Svrha je te obrade odabir, upis i sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja u okviru Akademije BTSF te u statističke svrhe.

Osim toga, podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:

 • planiranje i organiziranje aktivnosti osposobljavanja za sudionike programa BTSF;
 • izdavanje potvrda o sudjelovanju za različite tečajeve osposobljavanja;
 • prikupljanje povratnih informacija od sudionika kako bi voditelj obrade mogao pružiti bolje i učinkovitije osposobljavanje u skladu s potrebama i znanjem sudionika te vještinama potrebnima za njihov posao;
 • vođenje evidencije koja uključuje korisničku aktivnost (vrijeme pristupa, radnje itd.) koja bi se mogla upotrijebiti za rješavanje incidenata korisnika;
 • provesti ex post evaluaciju učinka inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

HaDEA pokriva sve potrebe u pogledu obrade informacija za BTSF. Potrebne informacije o profilu generiraju se tijekom postupka registracije i stvaranja računa. Račun korisniku omogućuje upis na različite tečajeve, a podaci o njegovu profilu upotrebljavaju se za praćenje pojedinačnog napretka. Korisnik može uređivati svoje podatke o profilu i zatražiti da ih voditelj obrade izbriše.

3. Prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • Ime i prezime,
 • E-adresa;
 • Mjesto,
 • Državljanstvo organizacije pošiljateljice;
 • Organizacija;
 • Radno mjesto u organizaciji;
 • Informacije o pohađanim osposobljavanjima;

To su obvezni podaci za prethodno navedene svrhe.

4. Primatelji vaših osobnih podataka bit će HaDEA i tijela zadužena za praćenje ili inspekciju u skladu s pravom EU-a (npr. unutarnje revizije, Revizorski sud, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)). Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

5. Vaši osobni podaci čuvat će se samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju se obrađuju.

Podaci se čuvaju sve dok korisnik ima aktivan račun u BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY izbrisat će račun nakon petogodišnjeg razdoblja neaktivnosti ili na zahtjev korisnika radi otkazivanja računa.

Međutim, možemo čuvati informacije kojima se identificirate tijekom duljeg razdoblja u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe uz odgovarajuće zaštitne mjere.

Izvješća koja sadržavaju osobne podatke arhivirat će se u skladu s pravnim okvirom HaDEA-e.

Međutim, prema potrebi, nakon te odgode osobni podaci bit će dio popisa podataka za kontakt koji se interno razmjenjuju u svrhu kontaktiranja ispitanika u budućnosti u kontekstu aktivnosti HaDEA-e. Ako se ispitanici ne slažu s time, obratite se voditelju obrade na HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu i potanko opišite svoj zahtjev.

6. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima i zatražiti da se vaši osobni podaci isprave ako su netočni ili nepotpuni. ako je primjenjivo, imate pravo zatražiti ograničenje, uložiti prigovor na obradu ili zatražiti primjerak ili brisanje svojih osobnih podataka koji su u posjedu voditelja obrade. Ako se obrada temelji na vašoj privoli, imate pravo povući je u bilo kojem trenutku, no to ne utječe na zakonitost obrade na temelju vaše privole prije njezina povlačenja.

Vaš zahtjev za ostvarivanje jednog od navedenih prava rješavat će se bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana.

7. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, možete ih uputiti načelniku Odjela A2 „EU za zdravlje i program „EU za zdravlje” i „Program za prehrambeni lanac” HaDEA-e (subjekt koji djeluje kao voditelj obrade podataka) na sljedeću adresu: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. U bilo kojem trenutku imate pravo obratiti se službeniku za zaštitu podataka HaDEA-e na HADEA-DPO@ec.europa.eu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS@edps.europa.eu).

Uredba (EU) 2018/1725 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. listopada 2018.

o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ: PDF


Općauredba o zaštiti podataka za institucije EU-a: vaša prava u digitalnom dobuPDF

Nova pravila o zaštiti podataka za institucije EU-a i kako ona utječu na YOUPDF

Dokumentiranje obrade podataka: Vodič Europskog nadzornika za zaštitu podataka za osiguravanje odgovornostiPDFZadnji puta izmijenjeno: petak, 29. rujna 2023., 12:30