Izjava o zaštiti podataka BTSF-a

Zaštita Vaših osobnih podataka

Postupak obrade: Obrada osobnih podataka povezanih s voditeljem obrade
podataka AKADEMIJE BTSF:
Europska komisija / GU SANTE / Odjel F2
Referentni broj upisa: DPR-EC-09987.2

1. Uvod

Europska komisija predana je zaštiti vaših osobnih podataka i poštovanju vaše privatnosti. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se razlog obrade vaših osobnih podataka u kontekstu (vrste a) sastanka ili događanja koje organizira Europska komisija. Objašnjava način na koji prikupljamo, postupamo i osiguravamo zaštitu svih pruženih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste i koja prava imate u vezi s vašim osobnim podacima. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Informacije u vezi s obradom osobnih podataka povezanih s AKADEMijom BTSF navedene su u nastavku.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

BTSF je inicijativa Europske komisije za osposobljavanje kako bi se poboljšalo poznavanje i provedba pravila EU-a o propisima o hrani i hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja te pravila o zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Vaše osobne podatke prikupljaju nacionalne kontaktne točke za BTSF u vašoj zemlji. Ostatak osobnih podataka za potrebe osposobljavanja i logistike polaznici izravno šalju predavačima. Kad je riječ o osobnim podacima instruktora, prikuplja ih HADEA kao tijelo odgovorno za postupke javne nabave.

Ovaj postupak obrade odnosi se na sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja u okviru programa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” u prethodno navedenim područjima. Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE) odgovorna je za politiku BTSF-a. Konkretno, svrha te obrade podataka odnosi se na odabir, upis i sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja koje se održavaju i organiziraju u okviru AKADEMIJE BTSF, kao i na sudjelovanje i povratne informacije o osposobljavanju koje se upotrebljava za analizu politika i u statističke svrhe. Osim toga, podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:

 • planirati i organizirati aktivnosti osposobljavanja za sudionike programa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”
 • registrirati korisnike u AKADEMIJI BTSF
 • izdavanje potvrda o sudjelovanju na različitim tečajevima osposobljavanja
 • prikupljanje povratnih informacija od sudionika kako bi voditelj obrade mogao pružiti bolje i učinkovitije osposobljavanje u skladu s potrebama i znanjem sudionika te vještinama potrebnima za njihov posao
 • provesti ex post evaluaciju učinka inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

Osim toga, vode se statistički podaci kako bi se poboljšala kvaliteta osposobljavanja AKADEMIJE BTSF. Statistički podaci temelje se na evaluacijama koje su dostavili sudionici tečajeva osposobljavanja, potpuno su anonimizirani i izvađeni su u Excelu. Stoga se zaštitne mjere u predmetnoj obradi podataka temelje na anonimizaciji osobnih podataka jer voditelj obrade može ispuniti predmetne zadaće bez obrade osobnih podataka.

Osim toga, mogu se snimiti fotografije i videozapisi kako bi se promicale aktivnosti AKADEMIJE BTSF.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo vaše osobne podatke?

Zakonodavstvo na kojem se temelji BTSF proizlazi iz članka 130. Uredbe (EU) 2017/625 kojim se Komisija ovlašćuje za razvoj osposobljavanja za osoblje nadležnih tijela država članica i trećih zemalja. Stoga je pravna osnova za aktivnosti obrade članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2018/1725 jer je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa (ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije). Osim toga, članak 5. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) 2018/1725 za objavu fotografija i videozapisa na internetskim stranicama AKADEMIJE BTSF

 • Stoga je vaš pristanak potreban za: obradu vaših osobnih podataka koji proizlaze iz snimki (videozapisa) i/ili fotografija koje će biti učitane na internetsku stranicu AKADEMIJE BTSF i bit će dostupne samo njezinim registriranim članovima.

Vaš pristanak za ove usluge može se povući u bilo kojem trenutku, a detaljne informacije o tome kako povući pristanak navedene su u nastavku.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 1. Tečajevi osposobljavanja za BTSF licem u lice i virtualnu učionicu/prijava za BTSF AKADEMIJU, vanjski sudionici: Ime i prezime, EU Login Jedinstveni identifikator u Komisiji, e-pošta koja se upotrebljava za EU Login, grad, zemlja, organizacija/institucija, uloga u organizaciji (politika, provedba, ostalo), organizacijska razina (središnja, regionalna, lokalna, druga), datum rođenja, spol, državljanstvo, podaci o osobnoj iskaznici ili putovnici, podaci za kontakt (adresa e-pošte, telefonski broj, broj mobilnog telefona, poštanska adresa, adresa i telefonski broj organizacije pošiljateljice), stručnost, tehničke vještine i jezici, obrazovanje, radno iskustvo, uključujući pojedinosti o trenutačnom i prošlom zaposlenju.
 2. Unutarnje osoblje (osoblje Komisije kao voditelji osposobljavanja/promatrači): Ime i prezime, adresa e-pošte, organizacija, radno mjesto u organizaciji
 3. Opće osoblje – vanjski predavači s administrativnim funkcijama/nastavnom ulogom u AKADEMIJI BTSF: Ime i prezime, adresa e-pošte, organizacija, radno mjesto u organizaciji. Također, kao što je gore navedeno, osobni podaci uključeni u videozapise i fotografije mogu se obrađivati na temelju vaše privole.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Voditelj obrade čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade.

Za svaku kategoriju osobnih podataka koji se mogu obrađivati u nastavku se nalaze podaci o zadržavanju i upućivanje na relevantnu evidenciju obrade:

 • Osobni podaci povezani s organizacijom AKADEMIJE BTSF i upravljanjem njome čuvat će se pet godina nakon registracije korisnika u AKADEMIJU BTSF.
 • Osobni podaci sadržani u fotografijama i videozapisima čuvaju se i objavljuju na web stranici BTSF ACADEMY 8 godina. To razdoblje čuvanja odgovara razdoblju čuvanja materijala za osposobljavanje koje se održava na web-mjestu u izvornom obliku do naknadnog planiranog pregleda i ažuriranja nakon brisanja fotografija i videozapisa.

6. Kako štitimo i čuvamo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije (ili njezinih ugovaratelja ako ugovaratelji pomažu voditelju obrade u organizaciji određenog sastanka ili događanja i upravljanju njima). Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Kako bi zaštitila vaše osobne podatke, Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, rizika od gubitka podataka, izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa, uzimajući u obzir rizik koji predstavlja obrada i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je to nužno za potrebe ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i drugo ovlašteno osoblje Komisije prema načelu nužnog pristupa. Takvo osoblje poštuje zakonske i, prema potrebi, dodatne sporazume o povjerljivosti. Osim toga, HaDEA i njezini vanjski predavači i poduzeća koji sudjeluju u organizaciji osposobljavanja i tijela zadužena za praćenje ili inspekcijske poslove u primjeni prava EU-a (npr. unutarnje revizije, Revizorski sud, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)) mogu imati pristup vašim osobnim podacima. Dostavljenim podacima mogu pristupiti i nacionalne kontaktne točke za BTSF u vašoj zemlji i vanjski predavači odgovorni za organizaciju osposobljavanja sudionika. Osim toga, vaši se osobni podaci neće prosljeđivati zemljama koje nisu članice EU-a ili međunarodnim organizacijama.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebno pravo na pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak ako su netočni ili nepotpuni. Ako je primjenjivo, imate pravo izbrisati svoje osobne podatke, ograničiti obradu svojih osobnih podataka, prigovoriti obradi i pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/1725 na temelju vaše posebne situacije.

Svoja prava možete ostvariti tako da se obratite voditelju obrade podataka ili, u slučaju spora, službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihovi podaci za kontakt navedeni su u odjeljku 9. u nastavku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. poglavlja).

Privolu možete povući ako je voditelj obrade dobije slanjem e-poruke voditelju obrade putem funkcionalnog pretinca e-pošte navedenog u nastavku.

9. Podaci za kontakt

 • Voditelj obrade podataka
  Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se na
  adresu SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
 • Komisijin službenik za zaštitu podataka
  Možete se obratiti službeniku
  za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)
  Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka od strane voditelja obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje pronaći detaljnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Europska komisija. Registru možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Taj je postupak obrade uvršten u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem upisa: DPR-EC-09987.2.

Zadnji puta izmijenjeno: četvrtak, 11. travnja 2024., 16:55