Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste varmennetuille käyttäjille.

BTSF on Euroopan komission koulutusaloite, jonka tarkoituksena on parantaa elintarvike- ja rehulainsäädäntöä, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien EU:n sääntöjen tuntemusta ja täytäntöönpanoa.

Tämä käsittelytoimi koskee osallistumista BTSF-koulutuskursseihin, joilla tarjotaan laajempi pääsy koulutukseen edellä mainituilla aloilla. Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (SANTE) vastaa BTSF-politiikasta, jota toteuttaa terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA).

Tässä tietosuojailmoituksessa selitetään, miksi kaikkia toimitettuja henkilötietoja käsitellään ja miten HaDEA kerää ja käsittelee niitä ja varmistaa niiden suojan. Siinä kerrotaan myös, miten kyseisiä tietoja käytetään ja mitä oikeuksia rekisteröity voi käyttää tietojen osalta.

1. Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta Koska BTSF-kurssien järjestäminen edellyttää ihmisten henkilötietojen keräämistä, niiden käsittely kuuluu edellä mainitun asetuksen säännösten soveltamisalaan.

Käsittelytoimen rekisterinpitäjä on HaDEAn yksikön A2 ”EU4Health- ja sisämarkkinaohjelma elintarvikeketjua” päällikkö.

Henkilötietoihin pääsee BTSF:n kurssien hallinnointiin osallistuvalta HaDEAn henkilöstöltä.
Toimitettuihin tietoihin voivat tutustua myös oman maanne kansalliset yhteyspisteet ja terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto.

Tietojen käsittelijät ovat ulkopuolisia toimeksisaajia, jotka ovat mukana BTSF-kurssien järjestämisessä ja jotka käsittelevät henkilötietoja Chafean puolesta. Lisätietoja kunkin kurssin/kurssien järjestämisestä vastaavien toimeksisaajien yksilöimiseksi on täällä: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Käsittelytoimien oikeusperusta on asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan a alakohta, koska käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tai unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi)* ja asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan d alakohta ei-pakollisten tietojen osalta.

Asetuksen (EU) 2017/625 130 artiklassa siirretään komissiolle valta kehittää koulutusta jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle.


2. Käsittelyn tarkoituksena on valitseminen, rekisteröinti ja osallistuminen BTSF:ään kuuluviin koulutustoimiin sekä tilastointi.
Tietoja käsitellään myös seuraavia tarkoituksia varten:

 • suunnitellaan ja järjestetään koulutustoimia BTSF-osallistujille
 • myönnetään osallistumistodistuksia eri kursseista
 • kerätään osallistujilta palautetta, jotta rekisterinpitäjä voi parantaa ja tehostaa koulutusta osallistujien tarpeiden ja tietämyksen sekä heidän työssään tarvittavan osaamisen perusteella
 • tehdään jälkiarviointi BTSF-aloitteen vaikutuksesta.

HaDEA kattaa kaikki BTSF-aloitteen tietojen käsittelyyn liittyvät tarpeet.


3. Seuraavat henkilötiedot kerätään:

 • Etunimi ja sukunimi;
 • Syntymäaika;
 • Sukupuoli
 • Kansalaisuus;
 • Henkilökortin tai passin numero
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, jakeluosoite, lähettävän organisaation nimi, osoite ja puhelinnumero)
 • Osaaminen, tekniset taidot, kielitaito, koulutus, työkokemus, mukaan lukien tiedot nykyisestä ja aiemmasta työstä.

Nämä ovat pakollisia tietoja edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Muita kuin pakollisia henkilötietoja, kuten valokuvia ja videotallenteita, voidaan kerätä. Näitä tietoja voidaan käsitellä myös ainoastaan nimenomaisen ennakkosuostumuksen perusteella asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla.


4. Henkilötietojen vastaanottajat ovat HaDEA ja sen toimeksisaajat, jotka vastaavat koulutuksen järjestämisestä ja EU:n lainsäädännön mukaisista valvonta- tai tarkastustehtävistä (esim. sisäiset tarkastukset, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)). Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolisiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille.


5. Henkilötietoja säilytetään vain aika, joka tarvitaan niiden käsittelyn tarkoitusten saavuttamiseen.

Tietoja, joista henkilö tunnistetaan, voidaan kuitenkin säilyttää kauemmin historian tutkimusta, tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia varten, kun niiden suojaamiseksi on käytössä asianmukaiset toimenpiteet.

Henkilötietoja sisältävät raportit arkistoidaan HaDEAn oikeudellisen kehyksen mukaisesti.

Tämän viivästyksen jälkeen henkilötiedot sisällytetään kuitenkin tarvittaessa yhteystietoluetteloon, joka jaetaan sisäisesti, jotta rekisteröityihin voidaan tulevaisuudessa ottaa yhteyttä HaDEAn toiminnan yhteydessä. Jos rekisteröidyt eivät hyväksy tätä, siitä on ilmoitettava rekisterinpitäjälle osoitteeseen HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu ja yksilöitävä pyyntö.


6. Sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi ja pyytää niiden oikaisemista, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia; sinulla on oikeus rajoittaa tai vastustaa rekisterinpitäjän hallussa olevien henkilötietojesi käsittelyä, saada niistä kopio tai pyytää niiden poistamista. Jos käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mikä ei vaikuta perumista edeltäneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Pyyntösi käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksista käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa.


7. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit osoittaa ne HaDEAn (rekisterinpitäjänä toimiva yksikkö) yksikön A2 ”EU4Health- ja sisämarkkinaohjelma Elintarvikeketju” päällikölle: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. Hakijalla on milloin tahansa oikeus kääntyä HaDEAn tietosuojavastaavan puoleen osoitteessa HaDEA-DPO@ec.europa.eu ja Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS@edps.europa.eu) puoleen.

*Perustamissäädös: Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/173, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston, Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston, Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston, Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston, Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston ja Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja täytäntöönpanopäätösten 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU ja 2013/770/EU kumoamisesta.


BTSF on Euroopan komission koulutusaloite, jonka tarkoituksena on parantaa elintarvike- ja rehulainsäädäntöä, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien EU:n sääntöjen tuntemusta ja täytäntöönpanoa.

Tämä käsittelytoimi koskee osallistumista BTSF-ohjelman eLearning-koulutustoimiin, joita järjestetään BTSF-akatemiassa ja jotka mahdollistavat koulutuksen laajemman saatavuuden edellä mainituilla aloilla vuorovaikutteisen verkko-oppimisen avulla. Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (SANTE) vastaa BTSF-politiikasta, jota toteuttaa terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA).

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi kaikkia toimitettuja henkilötietoja käsitellään ja miten HaDEA kerää ja käsittelee niitä ja varmistaa niiden suojan. Siinä kerrotaan myös, miten kyseisiä tietoja käytetään ja mitä oikeuksia rekisteröity voi käyttää tietojen osalta.

1. Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta Koska BTSF-akatemiassa on ihmisten henkilötietoja, sen käsittely kuuluu edellä mainitun asetuksen säännösten soveltamisalaan.

Käsittelytoimen rekisterinpitäjä on HaDEAn HaDEAn yksikön A2 ”EU4Health- ja sisämarkkinaohjelma elintarvikeketjua” päällikkö.

Henkilötietoja käsittelee se HaDEAn henkilöstö, joka osallistuu BTSF:n verkko-opiskelutoimien hallinnointiin.

Toimitettuihin tietoihin voivat tutustua myös oman maanne kansalliset yhteyspisteet ja terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto.

Käsittelytoimien oikeusperusta on asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan a alakohta, koska käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tai unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

Asetuksen (EU) 2017/625 130 artiklassa siirretään komissiolle valta kehittää koulutusta jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle.

2. Käsittelyn tarkoituksena on valitseminen, rekisteröinti ja osallistuminen BTSF-akatemiaan kuuluviin koulutustoimiin sekä tilastointi.

Tietoja käsitellään myös seuraavia tarkoituksia varten:

 • suunnitellaan ja järjestetään koulutustoimia BTSF-osallistujille
 • myönnetään osallistumistodistuksia eri kursseista
 • kerätään osallistujilta palautetta, jotta rekisterinpitäjä voi parantaa ja tehostaa koulutusta osallistujien tarpeiden ja tietämyksen sekä heidän työssään tarvittavan osaamisen perusteella
 • pidetään käyttäjän toimia (tuloaika, toimet jne.) sisältäviä lokeja, joita voidaan käyttää käyttöhäiriöiden ratkaisemiseksi
 • tehdään jälkiarviointi BTSF-aloitteen vaikutuksesta.

HaDEA kattaa kaikki BTSF:n tietojen käsittelyyn liittyvät tarpeet. Tarvittavat profiilitiedot luodaan rekisteröintiprosessissa ja tilin luomisessa. Tilin avulla käyttäjä voi rekisteröityä eri kursseille, ja hänen profiilitietojaan käytetään edistymisen seuraamiseen. Käyttäjä voi muokata profiilitietojaan tai pyytää rekisterinpitäjää poistamaan ne.

3. Seuraavat henkilötiedot kerätään:

 • Etunimi ja sukunimi;
 • Sähköpostiosoite;
 • Paikkakunta;
 • Lähettävän organisaation kansalaisuus;
 • Järjestäminen;
 • Asema organisaatiossa
 • Tiedot koulutukseen osallistumisesta;

Nämä ovat pakollisia tietoja edellä mainittuja tarkoituksia varten.

4. Henkilötietojen vastaanottajat ovat HaDEA ja EU:n lainsäädännön mukaisista valvonta- tai tarkastustehtävistä vastaavat elimet (esim. sisäiset tarkastukset, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)). Henkilötietoja ei toimiteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

5. Henkilötietoja säilytetään vain aika, joka tarvitaan niiden käsittelyn tarkoitusten saavuttamiseen.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjällä on aktiivinen tili BTSF ACADEMYssä. BTSF ACADEMY poistaa tilin viiden vuoden toimimattomuuden jälkeen tai käyttäjän pyynnöstä peruuttaa tilin.

Tietoja, joista henkilö tunnistetaan, voidaan kuitenkin säilyttää kauemmin historian tutkimusta, tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia varten, kun niiden suojaamiseksi on käytössä asianmukaiset toimenpiteet.

Henkilötietoja sisältävät raportit arkistoidaan HaDEAn oikeudellisen kehyksen mukaisesti.

Tämän viivästyksen jälkeen henkilötiedot sisällytetään kuitenkin tarvittaessa yhteystietoluetteloon, joka jaetaan sisäisesti, jotta rekisteröityihin voidaan tulevaisuudessa ottaa yhteyttä HaDEAn toiminnan yhteydessä. Jos rekisteröidyt eivät hyväksy tätä, siitä on ilmoitettava rekisterinpitäjälle osoitteeseen HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu ja yksilöitävä pyyntö.

6. Sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi ja pyytää niiden oikaisemista, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia; sinulla on oikeus rajoittaa tai vastustaa rekisterinpitäjän hallussa olevien henkilötietojesi käsittelyä, saada niistä kopio tai pyytää niiden poistamista. Jos käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mikä ei vaikuta perumista edeltäneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn pyyntö jonkin edellä mainitun oikeuden käyttämisestä käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa.

7. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit osoittaa ne HaDEAn (rekisterinpitäjänä toimiva yksikkö) yksikön A2 ”EU4Health- ja sisämarkkinaohjelma Elintarvikeketju” päällikölle: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Hakijalla on milloin tahansa oikeus kääntyä HaDEAn tietosuojavastaavan puoleen osoitteessa HADEA-DPO@ec.europa.eu ja Euroopan tietosuojavaltuutettuun (EDPS@edps.europa.eu).

Euroopan PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018,

luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta: PDF


EU:n toimielimiä koskeva yleinen tietosuoja-asetus: oikeutesi digitaalisella aikakaudellaPDF

EU:n toimielinten uudet tietosuojasäännöt ja niiden vaikutus nuorisoon – PDF

Tietojenkäsittelyn dokumentointi: Euroopan tietosuojavaltuutetun opas vastuuvelvollisuuden varmistamiseksiPDFViimeksi muutettu: perjantai 29. syyskuu 2023, 12.30