Isikuandmete kaitse põhimõtted

Andmekaitseteade autenditud kasutajatele.

BTSF on Euroopa Komisjoni koolitusalgatus, mille eesmärk on parandada toidu- ja söödaalaseid õigusnorme, loomatervist ja loomade heaolu ning taimetervist ja taimekaitsevahendeid käsitlevate ELi eeskirjade tundmist ja rakendamist.

See töötlemistoiming hõlmab osalemist programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolituskursustel, mis pakuvad laiemat juurdepääsu koolitusele eespool nimetatud valdkondades. Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (DG SANTE) vastutab BTSF-poliitika eest, mida rakendab Tervise ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA).

Käesolevas andmekaitseteates selgitatakse kõigi esitatud isikuandmete töötlemise põhjust ning seda, kuidas HaDEA neid kogub ja käitleb ning tagab selle kaitse. Samuti on teates täpsustatud, kuidas sellist teavet kasutatakse ja mis on andmesubjekti õigused seoses nende andmetega.

1. Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Kuna BTSF-algatuse koolituskursuste korraldamiseks on vaja koguda üksikisikute isikuandmeid, kuulub see töötlemistoiming eespool nimetatud määruse kohaldamisalasse.

Töötlemistoiminguvastutav töötleja on HaDEA üksuse A2 „EL tervise heaks ja ühtse turu programmi toiduahela“ juhataja.

Isikuandmetele pääsevad ligi HaDEA töötajad, kes tegelevad BTSF koolituskursuste juhtimisega.
Esitatud andmetele võivad juurde pääseda ka teie riigi BTSFi riiklikud kontaktpunktid ning tervise ja toiduohutuse peadirektoraat.

Isikuandmete volitatud töötlejad on välistöövõtjad, kes osalevad BTSF-algatuse koolituskursuste korraldamises ja töötlevad teie isikuandmeid meie nimel. Lisateavet iga koolituskursuse korraldamise eest vastutavate töövõtjate kohta leiate siit: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Töötlemistoimingute õiguslik alus on määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt a, sest töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks)* ning mittekohustuslike andmete puhul määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt d.

Määruse (EL) 2017/625 artikliga 130 on komisjonile antud õigus töötada välja koolitusi liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste töötajatele.


2. Töötlemistoiming on vajalik BTSF -algatuse raames korraldatavate koolitustegevustega seotud valiku- ja registreerimisprotsessi jaoks ning koolitustegevustes osalemiseks, samuti statistika koostamiseks.
Lisaks töödeldakse andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • BTSF-algatuse tegevustes osalejatele koolituste kavandamiseks ja korraldamiseks;
 • tunnistuste väljaandmiseks eri koolituste läbimise kohta;
 • osalejatelt tagasiside kogumiseks, et vastutav töötleja saaks pakkuda paremat ja tõhusamat koolitust, mis vastaks osalejate vajadustele ja teadmistele ja annaks tööks vajalikud oskused;
 • teha algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ mõju järelhindamine.

HaDEA hõlmab kõiki vajadusi, mis on seotud teabe käsitlemisega algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames.


3. Kogutakse järgmisi isikuandmeid:

 • Nime ja eesnime;
 • Sünnikuupäev;
 • Sooküsimused;
 • Kodakondsus;
 • Isikutunnistuse või passi andmed;
 • Kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, postiaadress, lähetava organisatsiooni nimi, aadress ja telefoninumber);
 • Eksperditeadmised, tehnilised oskused ja keeleoskus, haridus, töökogemus, sh üksikasjalik teave praeguse töökoha ja varasemate töökohtade kohta.

Need on kohustuslikud andmed, mida tuleb koguda eespool nimetatud eesmärgil (eesmärkidel).

Võidakse koguda mittekohustuslikke isikuandmeid, näiteks fotosid ja videoid. Neid andmeid võib töödelda ka ainult teie selgesõnalise eelneva nõusoleku alusel vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktile d.


4. Teie isikuandmete vastuvõtjad on HaDEA ja selle töövõtjad, kes vastutavad koolituse korraldamise eest, ning asutused, kelle ülesanne on ELi õiguse kohaldamisel järelevalve- või kontrolliülesanded (nt siseauditid, kontrollikoda, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)). Teie isikuandmeid ei edastata ELi mittekuuluvatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.


5. Teie isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni seda on vaja eesmärgil, milleks andmeid töödeldakse.

Võime säilitada teid identifitseerivaid andmeid siiski ka kauem ajaloolistel, statistilistel või teaduslikel eesmärkidel, võttes asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Isikuandmeid sisaldavad aruanded arhiveeritakse vastavalt HaDEA õigusraamistikule.

Sellest hoolimata on isikuandmed vajaduse korral pärast seda viivitust osa kontaktandmete nimekirjast, mida jagatakse asutusesiseselt, et võtta tulevikus HaDEA tegevuse raames andmesubjektidega ühendust. Kui andmesubjektid ei ole sellega nõus, tuleks ühendust võtta vastutava töötlejaga aadressil HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, täpsustades selgesõnaliselt oma taotlust.


6. Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist juhul, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud. vajaduse korral on Teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid nende töötlemisele, taotleda koopiat vastutava töötleja valduses olevatest isikuandmetest või nende kustutamist. Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus nõusolek mis tahes ajal tühistada, ilma et see mõjutaks töötlemistoimingu seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist.

Teie taotlust kasutada mõnda eespool nimetatud õigustest käsitletakse põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe kuu jooksul.


7. Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võite need esitada HaDEA (vastutava töötlejana tegutsev üksus) üksuse A2 „EL tervise heaks ja ühtse turu programmi toiduahela“ juhatajale järgmisel aadressil: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. Teil on õigus pöörduda igal ajal HaDEA andmekaitseametniku poole aadressil HaDEA-DPO@ec.europa.eu ja Euroopa Andmekaitseinspektori poole (EDPS@edps.europa.eu).

*Asutamisakt: Komisjoni 12. veebruari 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/173, millega asutatakse Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet, Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet, Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet, Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet, Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet ning Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsused 2013/801/EL, 2013/771/EL, 2013/778/EL, 2013/779/EL, 2013/776/EL ja 2013/770/EL.


BTSF on Euroopa Komisjoni koolitusalgatus, mille eesmärk on parandada toidu- ja söödaalaseid õigusnorme, loomatervist ja loomade heaolu ning taimetervist ja taimekaitsevahendeid käsitlevate ELi eeskirjade tundmist ja rakendamist.

See töötlemistoiming hõlmab osalemist BTSF ACADEMY korraldatavatel BTSF e-õppe koolitustel, mis pakuvad interaktiivse e-õppe abil laialdasemat juurdepääsu koolitusele eespool nimetatud valdkondades. Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (DG SANTE) vastutab BTSF-poliitika eest, mida rakendab Tervise ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA).

Käesolevas andmekaitseteates selgitatakse kõigi esitatud isikuandmete töötlemise põhjust ning seda, kuidas HaDEA neid kogub ja käitleb ning tagab selle kaitse. Samuti on teates täpsustatud, kuidas sellist teavet kasutatakse ja mis on andmesubjekti õigused seoses nende andmetega.

1. Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Kuna BTSF-Akadeemia sisaldab üksikisikute isikuandmeid, kuulub nende andmete töötlemine määruse (EL) 2018/1725 kohaldamisalasse.

Töötlemistoiminguvastutav töötleja on HaDEA HaDEA üksuse A2 „EL tervise heaks ja ühtse turu programm“ juhataja.

Isikuandmeid töötlevad HaDEA töötajad, kes tegelevad BTSFi veebipõhise e-õppe tegevuste BTSF juhtimisega.

Esitatud andmetele võivad juurde pääseda ka teie riigi BTSFi riiklikud kontaktpunktid ning tervise ja toiduohutuse peadirektoraat.

Töötlemistoimingute õiguslik alus on määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt a, sest töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks).

Määruse (EL) 2017/625 artikliga 130 on komisjonile antud õigus töötada välja koolitusi liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste töötajatele.

2. Töötlemistoiming on vajalik BTSF -Akadeemia kaudu pakutavate koolitustegevustega seotud valiku- ja registreerimisprotsessi jaoks ning koolitustegevustel osalemiseks, samuti statistika koostamiseks.

Lisaks töödeldakse andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • BTSF-algatuse tegevustes osalejatele koolituste kavandamiseks ja korraldamiseks;
 • tunnistuste väljaandmiseks eri koolituste läbimise kohta;
 • osalejatelt tagasiside kogumiseks, et vastutav töötleja saaks pakkuda paremat ja tõhusamat koolitust, mis vastaks osalejate vajadustele ja teadmistele ja annaks tööks vajalikud oskused;
 • kasutajate tegevuse (süsteemi kasutamise aeg, toimingud jne) kohta logi pidamiseks, mida võidakse kasutada kasutajate intsidentide lahendamiseks;
 • teha algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ mõju järelhindamine.

HaDEA hõlmab kõiki vajadusi, mis on seotud teabe käsitlemisega programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ jaoks. Vajalik profiiliteave genereeritakse registreerimisprotsessi ja konto loomise käigus. Konto kaudu saab kasutaja registreeruda eri koolitustele ja profiiliandmed võimaldavad jälgida kasutaja isiklikku arengut. Kasutaja saab oma profiiliandmeid muuta ja nõuda, et vastutav töötleja need kustutaks.

3. Kogutakse järgmisi isikuandmeid:

 • Nime ja eesnime;
 • E-posti aadress;
 • Linn;
 • Lähetava organisatsiooni kodakondsus;
 • Korraldamine;
 • Ametikoht organisatsioonis.
 • Teave koolitustel osalenute kohta;

Need on kohustuslikud andmed, mida tuleb koguda eespool nimetatud eesmärgil/eesmärkidel.

4. Teie isikuandmete vastuvõtjad on HaDEA ja asutused, kelle ülesanne on teostada järelevalvet või kontrolli ELi õiguse kohaldamisel (nt siseauditid, kontrollikoda, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)). Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

5. Teie isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni seda on vaja eesmärgil, milleks andmeid töödeldakse.

Andmeid säilitatakse seni, kuni kasutajal on BTSF ACADEMY aktiivne konto. BTSF ACADEMY kustutab konto pärast viieaastast tegevusetusperioodi või kasutaja taotluse korral konto tühistada.

Võime säilitada teid identifitseerivaid andmeid siiski ka kauem ajaloolistel, statistilistel või teaduslikel eesmärkidel, võttes asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Isikuandmeid sisaldavad aruanded arhiveeritakse vastavalt HaDEA õigusraamistikule.

Sellest hoolimata on isikuandmed vajaduse korral pärast seda viivitust osa kontaktandmete nimekirjast, mida jagatakse asutusesiseselt, et võtta tulevikus HaDEA tegevuse raames andmesubjektidega ühendust. Kui andmesubjektid ei ole sellega nõus, tuleks ühendust võtta vastutava töötlejaga aadressil HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, täpsustades selgesõnaliselt oma taotlust.

6. Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist juhul, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud. vajaduse korral on Teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid nende töötlemisele, taotleda koopiat vastutava töötleja valduses olevatest isikuandmetest või nende kustutamist. Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus nõusolek mis tahes ajal tühistada, ilma et see mõjutaks töötlemistoimingu seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist.

Teie taotlust eespool nimetatud õigus(t)e kasutamiseks käsitletakse põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe kuu jooksul.

7. Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võite need esitada HaDEA (vastutava töötlejana tegutsev üksus) üksuse A2 „EL tervise heaks ja ühtse turu programmi toiduahela“ juhatajale järgmisel aadressil: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Teil on õigus pöörduda igal ajal HaDEA andmekaitseametniku poole aadressil HADEA-DPO@ec.europa.eu ja Euroopa Andmekaitseinspektori poole (EDPS@edps.europa.eu).

Euroopa PARLAMENDI JA NÕUKOGU 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725.

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ: PDF


Isikuandmete kaitse üldmäärus ELi institutsioonide jaoks: teie õigused digitaalajastulPDF

Uued andmekaitse-eeskirjad ELi institutsioonidele ja nende mõju noortelePDF

Andmetöötluse dokumenteerimine: Euroopa andmekaitseinspektori aruandluskohustuse tagamise juhendPDFViimati muudetud: reede, 29. september 2023, 12.30 PM