BTSF-i isikuandmete kaitse põhimõtted

Teie isikuandmete kaitse

Töötlemistoiming: BTSF-AKADEEMIA
vastutava töötlejaga seotud isikuandmete töötlemine: Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi üksuse F2
kirje viide: DPR-EÜ-09987.2

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks Teie isikuandmeid töödeldakse Euroopa Komisjoni korraldatud koosoleku või ürituse (või selle liigi) kontekstis. Selles selgitatakse, kuidas me kogume, töötleme ja kaitseme kõiki esitatud isikuandmeid, kuidas seda teavet kasutatakse ja millised õigused teil on seoses oma isikuandmetega. Selles on esitatud ka selle vastutava töötleja kontaktandmed, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, ning andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

BTSF-AKADEEMIAga seotud teave isikuandmete töötlemise kohta on esitatud allpool.

2. Miks ja kuidas me teie isikuandmeid töötleme?

„Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ on Euroopa Komisjoni koolitusalgatus, mille eesmärk on parandada toidu- ja söödaalaseid õigusnorme, loomade tervist ja heaolu ning taimetervist ja taimekaitsevahendeid käsitlevate ELi eeskirjade tundmist ja rakendamist.

Teie isikuandmeid koguvad teie riigi programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ riiklikud kontaktpunktid. Ülejäänud isikuandmed, mis on vajalikud koolituseks ja logistilistel eesmärkidel, saadavad koolitatavad otse koolitajatele. Koolitajate isikuandmeid kogub HADEA kui hankemenetluste eest vastutav asutus.

Töötlemistoiming on seotud osalemisega programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitustegevuses eespool nimetatud valdkondades. Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (DG SANTE) vastutab programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ poliitika eest. Täpsemalt puudutab see andmetöötlus BTSF-AKADEEMIA kaudu korraldatavate koolituste valimist, nendel osalemist ja neis osalemist, samuti osalemist ja tagasisidet koolituse kohta, mida kasutatakse poliitika analüüsimiseks ja statistilistel eesmärkidel. Lisaks töödeldakse andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kavandada ja korraldada koolitustegevust programmis „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ osalejatele;
 • registreerida kasutajaid BTSF-AKADEEMIAS
 • anda välja erinevate koolituskursuste osalemistunnistusi;
 • koguda osalejatelt tagasisidet, et vastutav töötleja saaks pakkuda paremat ja tõhusamat koolitust vastavalt osalejate vajadustele ja teadmistele ning nende tööks vajalikele oskustele;
 • viia läbi algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ mõju järelhindamine.

Lisaks säilitatakse statistikat, et parandada BTSF-AKADEEMIA koolituse kvaliteeti. Statistika põhineb koolituskursustel osalejate esitatud hinnangutel, on täielikult anonüümne ja saadakse Exceli kaudu. Seega põhinevad kõnealuse andmetöötluse kaitsemeetmed isikuandmete anonüümimisel, kuna vastutav töötleja saab kõnealuseid ülesandeid täita ilma isikuandmeid töötlemata.

Lisaks võib BTSF-AKADEEMIA tegevuse edendamiseks teha fotosid ja videoid.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Millistel õiguslikel alustel me teie isikuandmeid töötleme?

Õigusaktid, millel BTSF-algatus põhineb, tulenevad määruse (EL) 2017/625 artiklist 130, millega antakse komisjonile õigus töötada välja koolitusi liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevate asutuste töötajatele. Seega on töötlemistoimingute õiguslik alus määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt a, sest töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks). Lisaks määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkt d fotode ja videote avaldamiseks BTSF-AKADEEMIA veebisaidil.

 • Seetõttu on teie nõusolek vajalik selleks, et: BTSF-AKADEEMIA veebisaidile üles laaditavatest salvestistest (videod) ja/või fotodest tulenevate isikuandmete töötlemine ning need on kättesaadavad ainult selle registreeritud liikmetele.

Teie nõusoleku nende teenuste kasutamiseks võib igal ajal tagasi võtta ja üksikasjalik teave selle kohta, kuidas nõusolekut tagasi võtta, on esitatud allpool.

4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Kogutakse järgmisi isikuandmeid:

 1. Näost näkku ja virtuaalses klassiruumis toimuvad BTSF-koolituskursused / BTSF-AKADEEMIA registreerimine, välisosalejad: Ees- ja perekonnanimi, EU Logini kordumatu tunnus komisjonis, EU Logini jaoks kasutatav e-post, linn, riik, organisatsioon/institutsioon, roll organisatsioonis (poliitika, rakendamine, muu), organisatsiooni tasand (keskne, piirkondlik, kohalik, muu), sünniaeg, sugu, kodakondsus, ID-kaardi või passi andmed, kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, postiaadress, saatva organisatsiooni nimi ja telefoninumber), eksperditeadmised, tehnilised oskused ja keeled, hariduslik taust, töökogemus, sealhulgas üksikasjad praeguse ja varasema töötamise kohta.
 2. Sisetöötajad (komisjoni töötajad koolitajate/vaatlejatena): Nimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, organisatsioon, ametikoht organisatsioonis
 3. Üldpersonal – väliskoolitajad, kellel on BTSF-AKADEEMIA raames haldus-/õpetamisülesanded: Nimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, organisatsioon, ametikoht organisatsioonis. Nagu eespool märgitud, võidakse videotes ja fotodel sisalduvaid isikuandmeid töödelda ka teie nõusoleku alusel.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Vastutav töötleja säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks.

Allpool on esitatud iga töödeldava isikuandmete kategooria säilitamise üksikasjad ja viide asjakohasele töötlemisregistrile:

 • BTSF-AKADEEMIA korralduse ja juhtimisega seotud isikuandmeid säilitatakse viis aastat pärast kasutaja registreerimist BTSF-AKADEEMIAS.
 • Fotodes ja videotes sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse ja avaldatakse BTSF-AKADEEMIA veebisaidil kaheksa aastat. See säilitamisaeg vastab koolitusmaterjali säilitamisajale, mida säilitatakse saidil algses vormingus kuni järgmise plaanilise läbivaatamise ja ajakohastamiseni, mil fotod ja videod kustutatakse.

6. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ja kaitseme?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmehulgad jne) hoitakse Euroopa Komisjoni (või tema töövõtjate, kui töövõtjad abistavad vastutavat töötlejat konkreetse koosoleku või ürituse korraldamisel ja haldamisel) serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitsmiseks on komisjon võtnud mitmeid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed hõlmavad asjakohaseid meetmeid võrguturvalisuse, andmete kaotsimineku ohu, andmete muutmise või neile loata juurdepääsu vältimiseks, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on õigustatud vajadus neid teada kõnealuse töötlemistoimingu eesmärgil.

7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

Teie isikuandmetele on juurdepääs kõnealuse töötlemistoimingu eest vastutavatel komisjoni töötajatel ja teistel komisjoni volitatud töötajatel vastavalt teadmisvajaduse põhimõttele. Sellised töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest. Lisaks võib HaDEA-l ja selle välistel koolitajatel ning koolituse korraldamises osalevatel ettevõtetel ja asutustel, kelle ülesanne on teostada järelevalvet või kontrolli ELi õiguse kohaldamise üle (nt siseauditid, kontrollikoda, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)), olla juurdepääs teie isikuandmetele. Esitatud andmetele võivad juurde pääseda ka Teie riigi programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ riiklikud kontaktpunktid ja väliskoolitajad, kes vastutavad osalejate koolituse korraldamise eest. Lisaks ei edastata teie isikuandmeid ELi mittekuuluvatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

8. Millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohaselt on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui teie isikuandmed on ebatäpsed või mittetäielikud. Kui see on asjakohane, on teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata nende töötlemist, esitada vastuväide nende töötlemisele ja õigus andmete ülekandmisele.

Teil on õigus esitada oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub seaduslikult vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktile a.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on esitatud punktis 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage oma taotluses nende kirjeldus (st viitenumber (-numbrid), nagu on täpsustatud punktis 10).

Kui vastutav töötleja on nõusoleku saanud, võite oma nõusoleku tagasi võtta, saates vastutavale töötlejale e-kirja allpool nimetatud eriotstarbelisel e-posti aadressil.

9. Kontaktandmed

 • Vastutav töötleja Kui
  soovite kasutada oma määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust e-posti aadressil
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
 • Kui
  Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 alusel, võite ühendust võtta komisjoni
  andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Euroopa Andmekaitseinspektoril
  on
  õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu),kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida üksikasjalikumat teavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest Euroopa Komisjoni isikuandmete töötlemise toimingutest, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmise lingi kaudu: https://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-09987.2.

Viimati muudetud: neljapäev, 11. aprill 2024, 16.55 PM