Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Ειδοποίηση προστασίας δεδομένων για ταυτοποιημένους χρήστες.

Η BTSF είναι μια πρωτοβουλία κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των γνώσεων και της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ που καλύπτουν τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τους κανόνες για την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η εν λόγω πράξη επεξεργασίας αφορά τη συμμετοχή σε μαθήματα κατάρτισης BTSF που παρέχουν ευρύτερη προσβασιμότητα στην κατάρτιση στους ανωτέρω τομείς. Η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) είναι αρμόδια για την πολιτική BTSF, η οποία υλοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA).

Η παρούσα ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων εξηγεί τον λόγο της επεξεργασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο HaDEA συλλέγει και χειρίζεται τα δεδομένα αυτά και διασφαλίζει την προστασία τους. Περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές και ποια δικαιώματα μπορεί να ασκήσει το υποκείμενο των δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα.

1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Δεδομένου ότι η οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης BTSF συνεπάγεται τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, η επεξεργασία τους εμπίπτει στις διατάξεις του προαναφερθέντος κανονισμού.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της πράξης επεξεργασίας είναι προϊστάμενος της μονάδας A2 «Το EU4Health και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά για την τροφική αλυσίδα» του HaDEA.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχει το προσωπικό του HaDEA που συμμετέχει στη διαχείριση των μαθημάτων κατάρτισης BTSF.
Πρόσβαση στα δεδομένα που παρέχονται μπορούν επίσης να έχουν τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) της χώρας σας και η ΓΔ SANTE.

Οιεκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων είναι οι εξωτερικοί ανάδοχοι που συμμετέχουν στη διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης BTSF, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας. Περισσότερες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των αναδόχων που είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση κάθε κύκλου μαθημάτων κατάρτισης διατίθενται εδώ: Βλ. https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Η νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας είναι το άρθρο 5 παράγραφος στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης) * και το άρθρο 5 παράγραφος στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 για τα μη υποχρεωτικά δεδομένα.

Το άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αναπτύσσει κατάρτιση για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των τρίτων χωρών.


2. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η επιλογή, η εγγραφή και η συμμετοχή στις δραστηριότητες κατάρτισης στο πλαίσιο του BTSF, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.
Επιπλέον, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στο BTSF·
 • έκδοση πιστοποιητικών συμμετοχής για τα διάφορα μαθήματα κατάρτισης·
 • να συλλέγουν ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες, ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να μπορεί να παρέχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατάρτιση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία τους·
 • διενέργεια εκ των υστέρων αξιολόγησης του αντικτύπου της πρωτοβουλίας BTSF.

Ο HaDEA καλύπτει όλες τις ανάγκες σχετικά με την επεξεργασία πληροφοριών για την πρωτοβουλία BTSF.


3. Συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο·
 • Ημερομηνία γέννησης·
 • Φύλο·
 • Ιθαγένεια·
 • Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου·
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, επωνυμία και αριθμός τηλεφώνου του οργανισμού αποστολής)·
 • Εμπειρογνωμοσύνη, τεχνικές δεξιότητες και γλώσσες, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική πείρα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με την τρέχουσα και την προηγούμενη απασχόληση.

Πρόκειται για υποχρεωτικά δεδομένα για τον σκοπό ή τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

Μπορούν να συλλέγονται μηυποχρεωτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως φωτογραφίες και βίντεο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με βάση τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 5 παράγραφος στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.


4. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι ο HaDEA και οι ανάδοχοι που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της κατάρτισης και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα παρακολούθησης ή επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (π.χ. εσωτερικοί έλεγχοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.


5. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ωστόσο, μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας ταυτοποιούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, με τις κατάλληλες διασφαλίσεις.

Οι εκθέσεις που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αρχειοθετούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του HaDEA.

Ωστόσο, όπου απαιτείται, μετά την καθυστέρηση αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα περιλαμβάνονται σε κατάλογο στοιχείων επικοινωνίας που ανταλλάσσονται εσωτερικά με σκοπό την επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων στο μέλλον στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του HaDEA. Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων δεν συμφωνούν με αυτό, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu και διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημά σας.


6. Έχετε το δικαίωμα να σας δοθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή· επίσης, έχετε, κατά περίπτωση, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε σε αυτή, ή ακόμη να ζητήσετε αντίγραφο ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία που έχει γίνει πριν από την απόσυρση της συναίνεσής σας παραμένει νόμιμη.

Το αίτημά σας για άσκηση ενός από τα ανωτέρω δικαιώματα θα εξεταστεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός.


7. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενο της μονάδας A2 «EU4Health and Single Market Programme Food Chain» του HaDEA (οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) μέσω: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu


8. Έχετε δικαίωμα προσφυγής ανά πάσα στιγμή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων HaDEA στη διεύθυνση HaDEA-DPO@ec.europa.eu και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS@edps.europa.eu).

* Πράξη ίδρυσης: Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής, της 12 Φεβρουαρίου 2021, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και για την κατάργηση των εκτελεστικών αποφάσεων 2013/801/ΕΕ, 2013/778/ΕΕ, 2013/779/ΕΕ, 2013/776/ΕΕ, 2013/771/ΕΕ και 2013/770/ΕΕ.


Η BTSF είναι μια πρωτοβουλία κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των γνώσεων και της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ που καλύπτουν τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τους κανόνες για την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η εν λόγω πράξη επεξεργασίας αφορά τη συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης eLearning BTSF που φιλοξενούνται στο BTSF ACADEMY, παρέχοντας ευρύτερη προσβασιμότητα στην κατάρτιση στους ανωτέρω τομείς με τη χρήση διαδραστικής ηλεκτρονικής μάθησης. Η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) είναι αρμόδια για την πολιτική BTSF, η οποία υλοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA).

Η παρούσα ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων εξηγεί τον λόγο της επεξεργασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο HaDEA συλλέγει και χειρίζεται τα δεδομένα αυτά και διασφαλίζει την προστασία τους. Περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές και ποια δικαιώματα μπορεί να ασκήσει το υποκείμενο των δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα.

1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Δεδομένου ότι η Ακαδημία BTSF περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, η επεξεργασία τους εμπίπτει στις διατάξεις του προαναφερθέντος κανονισμού.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της πράξης επεξεργασίας είναι ο προϊστάμενος της μονάδας A2 «Το EU4Health και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά για την τροφική αλυσίδα» του HaDEA του HaDEA.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προσωπικό του HaDEA που συμμετέχει στη διαχείριση του BTSF των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης BTSF.

Πρόσβαση στα δεδομένα που παρέχονται μπορούν επίσης να έχουν τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) της χώρας σας και η ΓΔ SANTE.

Η νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας είναι το άρθρο 5 παράγραφος στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης).

Το άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αναπτύσσει κατάρτιση για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των τρίτων χωρών.

2. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η επιλογή, η εγγραφή και η συμμετοχή στις δραστηριότητες κατάρτισης στο πλαίσιο της Ακαδημίας BTSF, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

Επιπλέον, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στο BTSF·
 • έκδοση πιστοποιητικών συμμετοχής για τα διάφορα μαθήματα κατάρτισης·
 • να συλλέγουν ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες, ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να μπορεί να παρέχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατάρτιση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία τους·
 • να τηρούν αρχεία καταγραφής που περιλαμβάνουν δραστηριότητα χρήστη (χρόνος πρόσβασης, ενέργειες κ.λπ.), τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση συμβάντων χρηστών·
 • διενέργεια εκ των υστέρων αξιολόγησης του αντικτύπου της πρωτοβουλίας BTSF.

Ο HaDEA καλύπτει όλες τις ανάγκες σχετικά με την επεξεργασία πληροφοριών για το BTSF. Οι απαραίτητες πληροφορίες προφίλ παράγονται κατά τη διαδικασία καταχώρισης και τη δημιουργία λογαριασμού. Ο λογαριασμός επιτρέπει στον χρήστη να εγγραφεί σε διάφορα μαθήματα και τα δεδομένα του προφίλ του χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ατομικής προόδου. Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα του προφίλ του και να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να τα διαγράψει.

3. Συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο·
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 • Πόλη·
 • Ιθαγένεια του οργανισμού αποστολής·
 • Την οργάνωση·
 • Θέση στον φορέα·
 • Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης που παρακολουθήθηκαν·

Πρόκειται για υποχρεωτικά δεδομένα για τον (τους) σκοπό (-ους) που περιγράφεται (-ονται) ανωτέρω.

4. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι ο HaDEA και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα παρακολούθησης ή επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (π.χ. εσωτερικοί έλεγχοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)). Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

5. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα ο χρήστης διαθέτει ενεργό λογαριασμό στο BTSF ACADEMY. Η BTSF ACADEMY διαγράφει τον λογαριασμό μετά από 5ετή περίοδο αδράνειας ή κατόπιν αιτήματος του χρήστη για ακύρωση του λογαριασμού.

Ωστόσο, μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας ταυτοποιούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, με τις κατάλληλες διασφαλίσεις.

Οι εκθέσεις που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αρχειοθετούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του HaDEA.

Ωστόσο, όπου απαιτείται, μετά την καθυστέρηση αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα περιλαμβάνονται σε κατάλογο στοιχείων επικοινωνίας που ανταλλάσσονται εσωτερικά με σκοπό την επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων στο μέλλον στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του HaDEA. Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων δεν συμφωνούν με αυτό, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu και διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημά σας.

6. Έχετε το δικαίωμα να σας δοθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή· επίσης, έχετε, κατά περίπτωση, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε σε αυτή, ή ακόμη να ζητήσετε αντίγραφο ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία που έχει γίνει πριν από την απόσυρση της συναίνεσής σας παραμένει νόμιμη.

Το αίτημά σας για άσκηση ενός από τα ανωτέρω δικαιώματα θα εξεταστεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός.

7. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον προϊστάμενο της μονάδας A2 «EU4Health and Single Market Programme Food Chain of the HaDEA (οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) μέσω: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Έχετε δικαίωμα προσφυγής ανά πάσα στιγμή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων HaDEA στη διεύθυνση HADEA-DPO@ec.europa.eu και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS@edps.europa.eu).

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου 2018

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ: PDF


Ο ΓΚΠΔ για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ: τα δικαιώματά σας στην ψηφιακή εποχήPDF

Νέοι κανόνες προστασίας των δεδομένων για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν το YOUPDF

Τεκμηρίωση της επεξεργασίας δεδομένων: Οδηγός του ΕΕΠΔ για τη διασφάλιση της λογοδοσίαςPDFΤελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023, 12:30 μμ