Δήλωση απορρήτου δεδομένων BTSF

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εργασίες μεταποίησης: Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδομένων της BTSF ACADEMY:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΓΔ SANTE/Μονάδα F2 Αριθμός
μητρώου:
DPR-EC-09987.2 Αριθ. CAS:

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγεί τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο (είδους) συνεδρίασης ή εκδήλωσης που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και διασφαλίζουμε την προστασία όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ BTSF παρουσιάζονται παρακάτω.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το BTSF είναι μια πρωτοβουλία κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της γνώσης και της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ που καλύπτουν τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τους κανόνες για την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) της χώρας σας. Τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα για εκπαιδευτικούς και υλικοτεχνικούς σκοπούς αποστέλλονται απευθείας από τους εκπαιδευόμενους στους εκπαιδευτές. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτών, συλλέγονται από τον HADEA, ως αρμόδια αρχή για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Αυτή η πράξη επεξεργασίας αφορά τη συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης BTSF στους ανωτέρω τομείς. Η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) είναι αρμόδια για την πολιτική BTSF. Συγκεκριμένα, ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας δεδομένων αφορά την επιλογή, την εγγραφή και τη συμμετοχή στις δραστηριότητες κατάρτισης που φιλοξενούνται και διοργανώνονται μέσω της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ BTSF, καθώς και την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση σχετικά με την κατάρτιση που χρησιμοποιείται για ανάλυση πολιτικής και για στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στην BTSF
 • για την εγγραφή χρηστών στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ BTSF
 • να εκδίδουν πιστοποιητικά συμμετοχής για τα διάφορα μαθήματα κατάρτισης
 • συλλογή παρατηρήσεων από τους συμμετέχοντες, ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να μπορεί να παρέχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατάρτιση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία τους
 • διενέργεια εκ των υστέρων αξιολόγησης του αντικτύπου της πρωτοβουλίας BTSF.

Επιπλέον, τηρούνται στατιστικά στοιχεία ώστε να μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της κατάρτισης της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ BTSF. Τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στις αξιολογήσεις που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στα μαθήματα κατάρτισης, είναι πλήρως ανώνυμα και εξάγονται μέσω excel. Ως εκ τούτου, οι διασφαλίσεις στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων βασίζονται στην ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να εκπληρώσει τα εν λόγω καθήκοντα χωρίς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, μπορούν να ληφθούν φωτογραφίες και βίντεο για την προώθηση των δραστηριοτήτων της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ BTSF.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η νομοθεσία στην οποία βασίζεται η BTSF απορρέει από το άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, το οποίο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αναπτύσσει κατάρτιση για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας είναι το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης). Επιπλέον, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 για τη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στον ιστότοπο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ BTSF

 • Ως εκ τούτου, η συγκατάθεσή σας απαιτείται για: την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που προέρχονται από εγγραφές (βίντεο) ή/και φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της BTSF ACADEMY και θα είναι διαθέσιμα μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη της.

Η συγκατάθεσή σας για αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης παρέχονται παρακάτω.

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

Συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Face to Face and Virtual Classroom BTSF training courses/BTSF ACADEMY registration, Εξωτερικοί Συμμετέχοντες: Όνομα και επώνυμο, EU Login Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός στην Επιτροπή, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησιμοποιείται για το EU Login, Πόλη, Χώρα, Οργανισμός/Ίδρυμα, Ρόλος στον οργανισμό (Πολιτική, Εφαρμογή, Άλλο), Οργανωτικό επίπεδο (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό, άλλο), Ημερομηνία γέννησης, Φύλο, Ιθαγένεια, Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ονόματος και αριθμός τηλεφώνου του οργανισμού αποστολής), Εμπειρογνωμοσύνη, τεχνικές δεξιότητες και γλώσσες, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική πείρα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με την τρέχουσα και την προηγούμενη απασχόληση.
 2. Εσωτερικό προσωπικό (προσωπικό της Επιτροπής ως εκπαιδευτές/παρατηρητές): Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οργανισμός, θέση που κατείχε ο οργανισμός
 3. Γενικό Επιτελείο - Εξωτερικοί εκπαιδευτές με διοικητικά καθήκοντα/διδακτικό ρόλο στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ BTSF: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οργανισμός, θέση που κατείχε στον οργανισμό. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε βίντεο και φωτογραφίες μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας.

Για κάθε μία από τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, παρατίθενται κατωτέρω τα στοιχεία διατήρησης και η αναφορά στο σχετικό αρχείο επεξεργασίας:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διαχείριση της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ BTSF θα διατηρούνται για πέντε έτη μετά την εγγραφή του χρήστη στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ BTSF.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε φωτογραφίες και βίντεο φυλάσσονται και δημοσιεύονται στον ιστότοπο της BTSF ACADEMY για 8 χρόνια. Αυτή η περίοδος διατήρησης αντιστοιχεί στην περίοδο διατήρησης του εκπαιδευτικού υλικού που διατηρείται στον ιστότοπο στην αρχική του μορφή μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη αναθεώρηση και ενημέρωση όταν οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διαγραφούν.

6. Πώς προστατεύουμε και διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ή των αναδόχων της, εάν οι ανάδοχοι έχουν προσληφθεί για να συνδράμουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διοργάνωση και τη διαχείριση συγκεκριμένης συνεδρίασης ή εκδήλωσης). Όλες οι πράξεις επεξεργασίας διενεργούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη γνώσης για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας και σε άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Το εν λόγω προσωπικό τηρεί τις θεσμοθετημένες και, όταν απαιτείται, πρόσθετες συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, ο HaDEA και οι εξωτερικοί εκπαιδευτές του και οι εταιρείες που συμμετέχουν στην οργάνωση της κατάρτισης και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα παρακολούθησης ή επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ [π.χ. εσωτερικοί έλεγχοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)] μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Πρόσβαση στα παρεχόμενα δεδομένα έχουν επίσης τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) της BTSF της χώρας σας και οι εξωτερικοί εκπαιδευτές που είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση της κατάρτισης των συμμετεχόντων. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου III (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία διενεργείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, περιγράψτε τις εν λόγω πράξεις (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς τους, όπως ορίζονται στο σημείο 10 κατωτέρω) στην αίτησή σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εάν ληφθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα που αναφέρεται παρακάτω.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εάν
  επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ανησυχίες, ή εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής
  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
 • Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)
  Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu), εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

10. Πού μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μητρώο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-09987.2.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024, 4:55 μμ