BTSF Data Privacy Statement

Beskyttelse af dine personoplysninger

Forarbejdning: Behandling af personoplysninger knyttet til BTSF ACADEMY
Dataansvarlig: Europa-Kommissionen/ GD SANTE/ Kontor F2
Referencenummer: DPR-EC-09987.2

1. Indledning

Europa-Kommissionen er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og respektere dit privatliv. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Denne databeskyttelseserklæring forklarer årsagen til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med et (type af) møde eller arrangement, der afholdes af Europa-Kommissionen. Den forklarer, hvordan vi indsamler, håndterer og sikrer beskyttelse af alle personlige data, der leveres, hvordan disse oplysninger bruges, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personlige data. Den indeholder også kontaktoplysninger for den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over for, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Oplysningerne i forbindelse med behandling af personoplysninger i forbindelse med BTSF ACADEMY fremgår nedenfor.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

BTSF er et uddannelsesinitiativ fra Europa-Kommissionen, der skal forbedre kendskabet til og gennemførelsen af EU's regler om fødevare- og foderstoflovgivning, dyresundhed og dyrevelfærd samt regler om plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler.

Dine personoplysninger indsamles af de nationale BTSF-kontaktpunkter i dit land. Resten af personoplysningerne til uddannelsesmæssige og logistiske formål sendes af praktikanterne direkte til underviserne. For så vidt angår underviseres personoplysninger indsamles de af HADEA, som er den myndighed, der er ansvarlig for udbudsprocedurerne.

Denne behandling vedrører deltagelse i BTSF-uddannelsesaktiviteter på ovennævnte områder. GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE) er ansvarligt for BTSF-politikken. Formålet med denne databehandling vedrører specifikt udvælgelse, tilmelding og deltagelse i de uddannelsesaktiviteter, der hostes og tilrettelægges gennem BTSF ACADEMY, samt deltagelse og feedback om den uddannelse, der anvendes til politikanalyse og til statistiske formål. Derudover behandles data til følgende formål:

 • at planlægge og tilrettelægge uddannelsesaktiviteter for BTSF-deltagere
 • at registrere brugere i BTSF ACADEMY
 • at udstede deltagerbeviser for de forskellige uddannelseskurser
 • at indsamle feedback fra deltagerne, så den dataansvarlige kan levere bedre og mere effektiv uddannelse i overensstemmelse med deltagernes behov og viden samt de færdigheder, der er nødvendige for deres job
 • at foretage en efterfølgende evaluering af virkningen af initiativet "Bedre uddannelse – større fødevaresikkerhed".

Desuden føres der statistikker, så kvaliteten af uddannelsen af BTSF ACADEMY kan forbedres. Statistikken er baseret på evalueringer indsendt af deltagerne i kurserne, er fuldt anonymiseret og udtrækkes via Excel. Garantierne i den pågældende databehandling er derfor baseret på anonymisering af personoplysningerne, da den operationelle dataansvarlige kan udføre de foreliggende opgaver uden behandling af personoplysninger.

Desuden kan der tages billeder og videoer for at fremme BTSF ACADEMY-aktiviteter.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatiseret beslutningstagning, herunder profilering.

3. På hvilket/hvilke retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Den lovgivning, som BTSF er baseret på, er afledt af artikel 130 i forordning (EU) 2017/625, som giver Kommissionen beføjelse til at udvikle uddannelse for ansatte i kompetente myndigheder i og uden for EU. Retsgrundlaget for behandlingsaktiviteterne er derfor artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725, fordi behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse (eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af Unionens institutioner eller organer har fået pålagt). Desuden artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725 om offentliggørelse af fotos og videoer på BTSF ACADEMY's websted.

 • Derfor kræves dit samtykke til: behandlingen af dine personoplysninger, der stammer fra optagelser (videoer) og/eller fotos, som vil blive uploadet på BTSF ACADEMY's websted, og de vil kun være tilgængelige for dets registrerede medlemmer.

Dit samtykke til disse tjenester kan til enhver tid trækkes tilbage, og detaljerede oplysninger om, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, findes nedenfor.

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Følgende af dine personoplysninger indsamles:

 1. Ansigt til ansigt og virtuelt klasseværelse BTSF-kurser/BTSF ACADEMY-registrering, eksterne deltagere: Fornavn og efternavn, unik EU Login-identifikator i Kommissionen, e-mail, der anvendes til EU Login, by, land, organisation/institution, rolle i organisationen (politik, gennemførelse, andet), organisatorisk niveau (centralt, regionalt, lokalt, andet), fødselsdato, køn, nationalitet, ID- eller pasoplysninger, kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, postadresse, navn og telefonnummer på sendeorganisationen), ekspertise, tekniske færdigheder og sprog, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring, herunder oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.
 2. Internt personale (COM-personale som undervisere/observatører): Navn og efternavn, e-mailadresse, organisation, stilling i organisationen
 3. Generalstaben – Eksterne undervisere med administrative funktioner/undervisningsrolle i BTSF ACADEMY: Fornavn og efternavn, e-mailadresse, organisation, stilling i organisationen. Som nævnt ovenfor kan personoplysninger, der indgår i videoer og fotos, også behandles på grundlag af dit samtykke.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Den dataansvarlige opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen.

For hver af de kategorier af personoplysninger, der kan behandles, finder du nedenfor opbevaringsoplysningerne og henvisningen til den relevante fortegnelse over behandling:

 • Personoplysninger vedrørende tilrettelæggelsen og forvaltningen af BTSF ACADEMY opbevares i fem år efter brugerens registrering i BTSF ACADEMY.
 • Personoplysninger, der indgår i fotos og videoer, opbevares og offentliggøres på BTSF ACADEMY-webstedet i 8 år. Denne opbevaringsperiode svarer til opbevaringsperioden for undervisningsmaterialet, som vedligeholdes på webstedet i dets oprindelige format indtil efterfølgende planlagt gennemgang og opdatering, når fotografierne og videoerne slettes.

6. Hvordan beskytter og beskytter vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede datasamlinger osv.) lagres på Europa-Kommissionens (eller dens kontrahenters) servere, hvis kontrahenterne er ansat til at bistå den dataansvarlige med tilrettelæggelsen og forvaltningen af et bestemt møde eller arrangement. Alle behandlingsaktiviteter udføres i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger omfatter passende foranstaltninger til håndtering af onlinesikkerhed, risiko for tab af data, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen, og arten af de personoplysninger, der behandles. Organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende til formålet med behandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Det personale i Kommissionen, der er ansvarligt for at foretage denne behandling, og andet autoriseret personale i Kommissionen har adgang til dine personoplysninger i overensstemmelse med "need to know"-princippet. Dette personale overholder vedtægtsmæssige og om nødvendigt yderligere fortrolighedsaftaler. Desuden kan HADEA og dets eksterne undervisere og virksomheder, der deltager i tilrettelæggelsen af uddannelse og organer, der har til opgave at overvåge eller kontrollere gennemførelsen af EU-retten (f.eks. interne revisioner, Revisionsretten, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)), få adgang til dine personoplysninger. De oplysninger, der gives, kan også tilgås af de nationale BTSF-kontaktpunkter i dit land og af de eksterne undervisere, der er ansvarlige for at tilrettelægge deltagernes uddannelse. Desuden vil dine personoplysninger ikke blive overført til lande uden for EU eller internationale organisationer.

8. Hvad er dine rettigheder, og hvordan kan du udøve dem?

Du har særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, navnlig retten til indsigt i dine personoplysninger og til at berigtige dem, hvis dine personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige. Hvor det er relevant, har du ret til at slette dine personoplysninger, begrænse behandlingen af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen og ret til dataportabilitet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres lovligt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725, af grunde, der vedrører din særlige situation.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af konflikt databeskyttelsesrådgiveren. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Deres kontaktoplysninger findes under punkt 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med en eller flere specifikke behandlingsaktiviteter, bedes du angive deres beskrivelse (dvs. deres referencenummer som angivet under punkt 10 nedenfor) i din anmodning.

Du kan trække dit samtykke tilbage, hvis det er indhentet af den dataansvarlige, ved at sende en e-mail til den dataansvarlige ved hjælp af nedenstående fællespostkasse.

9. Kontaktoplysninger

 • Den dataansvarlige
  Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har bemærkninger, spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
 • Kommissionens databeskyttelsesrådgiver
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren
  (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)vedrørende spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.
 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)
  Du har ret til at klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu),hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Hvor kan man finde mere detaljerede oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører et register over alle Europa-Kommissionens behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til ham. Du kan få adgang til registret via følgende link: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Denne specifikke behandling er opført i databeskyttelsesrådgiverens offentlige register med følgende referencenummer: DPR-EC-09987.2.

Senest ændret: torsdag den 11. april 2024, 16:55