Meddelelse om databeskyttelse

Databeskyttelsesmeddelelse for autentificerede brugere.

BTSF er et uddannelsesinitiativ fra Europa-Kommissionen, der skal forbedre kendskabet til og gennemførelsen af EU's regler om fødevare- og foderlovgivning, dyresundhed og dyrevelfærd samt regler om plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler.

Denne behandling vedrører deltagelse i BTSF-uddannelseskurser, der giver bedre adgang til uddannelse på ovennævnte områder. GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE) er ansvarligt for BTSF-politikken, som gennemføres af Forvaltningsorganet for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA).

I denne databeskyttelsesmeddelelse forklares årsagen til behandlingen af alle de personoplysninger, der gives, og hvordan HaDEA indsamler og behandler dem og sikrer, at de beskyttes. Den præciserer også, hvordan disse oplysninger anvendes, og hvilke rettigheder den registrerede kan udøve i forbindelse med oplysningerne.

1. Behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Da tilrettelæggelsen af BTSF-uddannelseskurser indebærer indsamling af personoplysninger om enkeltpersoner, er behandlingen heraf omfattet af bestemmelserne i ovennævnte forordning.

Den dataansvarlige for behandlingen er chef for kontor A2 "EU4Health and Single Market Programme Food Chain" i HaDEA.

Personoplysninger tilgås af det HaDEA-personale, der er involveret i forvaltningen af BTSF-uddannelseskurserne.
Oplysningerne kan også tilgås af de nationale kontaktpunkter (BTSF) i dit land og af GD SANTE.

Databehandlerne er de eksterne kontrahenter, der er involveret i tilrettelæggelsen af BTSF-uddannelseskurser, og som behandler dine personoplysninger på vores vegne. Yderligere oplysninger til identifikation af de kontrahenter, der er ansvarlige for tilrettelæggelsen af hvert kursus, kan findes her: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Retsgrundlaget for behandlingsaktiviteterne er artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725, fordi behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse (eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som EU-institutionen eller -organet har fået pålagt) *, og artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725 for så vidt angår ikkeobligatoriske oplysninger.

Ved artikel 130 i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at udvikle uddannelse af medlemsstaternes og tredjelandes kompetente myndigheders personale.


2. Formålet med denne behandling er at udvælge, registrere og deltage i uddannelsesaktiviteter under BTSF samt til statistiske formål.
Desuden behandles oplysningerne til følgende formål:

 • at planlægge og tilrettelægge uddannelsesaktiviteter for deltagere i BTSF
 • at udstede deltagelsesbeviser for de forskellige uddannelseskurser
 • at indsamle feedback fra deltagerne, således at den dataansvarlige kan levere bedre og mere effektiv uddannelse i overensstemmelse med deltagernes behov og viden samt de færdigheder, der er nødvendige for deres job
 • at foretage efterfølgende evaluering af virkningen af initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed".

HaDEA dækker alle behov for behandling af oplysninger i forbindelse med BTSF-initiativet.


3. Følgende personoplysninger indsamles og behandles:

 • Navn og efternavn
 • Fødselsdato,
 • Kønsaspektet,
 • Statsborgerskab
 • Identitets- eller pasoplysninger
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, postadresse, navn og telefonnummer på den udsendende organisation)
 • Ekspertise, tekniske kompetencer og sprog, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring, herunder oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Disse data er obligatoriske til det eller de formål, der er beskrevet ovenfor.

Der kan indsamles ikkeobligatoriske personoplysninger såsom fotos og videoer. Disse oplysninger kan også kun behandles på grundlag af dit udtrykkelige forudgående samtykke på grundlag af artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725.


4. Modtagerne af dine personoplysninger vil være HaDEA og dens kontrahenter med ansvar for tilrettelæggelsen af uddannelse og organer, der har til opgave at overvåge eller kontrollere gennemførelsen af EU-retten (f.eks. interne revisioner, Revisionsretten, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)). Dine personoplysninger vil ikke blive overført til lande uden for EU eller internationale organisationer.


5. Dine personoplysninger opbevares kun, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de behandles.

Vi kan dog opbevare oplysninger, der identificerer dig, i en længere periode til historiske, statistiske og videnskabelige formål på grundlag af de fornødne garantier.

Rapporter, der indeholder personoplysninger, vil blive arkiveret i overensstemmelse med HaDEA's retlige rammer.

Når det er nødvendigt, vil personoplysninger efter denne forsinkelse ikke desto mindre indgå i en liste over kontaktoplysninger, der deles internt med henblik på at kontakte registrerede i fremtiden i forbindelse med HaDEA's aktiviteter. Hvis de registrerede ikke er enige i dette, bedes du kontakte den dataansvarlige på HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu og ved udtrykkeligt at angive din anmodning.


6. Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at rette eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger. hvor det er relevant, har du ret til at anmode om begrænsning af eller gøre indsigelse mod behandlingen, bede om en kopi eller sletning af dine personoplysninger, som den registeransvarlige har gemt. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er foretaget med dit samtykke, før du trak det tilbage.

Din anmodning om at udøve en af ovennævnte rettigheder vil blive behandlet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en måned.


7. Spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger kan rettes til chefen for kontor A2 "EU4Health and Single Market Programme Food Chain" i HaDEA (enhed, der fungerer som dataansvarlig) via: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu


8. Du kan til enhver tid rette henvendelse til HaDEA's databeskyttelsesansvarlige på HaDEA-DPO@ec.europa.eu og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS@edps.europa.eu).

* Lov om etablering: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 af 12. februar 2021 om oprettelse af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning, Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er, Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU og 2013/770/EU.


BTSF er et uddannelsesinitiativ fra Europa-Kommissionen, der skal forbedre kendskabet til og gennemførelsen af EU's regler om fødevare- og foderlovgivning, dyresundhed og dyrevelfærd samt regler om plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler.

Denne behandling vedrører deltagelse i "BTSF eLearning" -uddannelsesaktiviteter, der afholdes i BTSF ACADEMY, og som giver bedre adgang til uddannelse på ovennævnte områder ved hjælp af interaktiv eLearning. GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE) er ansvarligt for BTSF-politikken, som gennemføres af Forvaltningsorganet for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA).

I denne databeskyttelsesmeddelelse forklares årsagen til behandlingen af alle de personoplysninger, der gives, og hvordan HaDEA indsamler og behandler dem og sikrer, at de beskyttes. Den præciserer også, hvordan disse oplysninger anvendes, og hvilke rettigheder den registrerede kan udøve i forbindelse med oplysningerne.

1. Behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Da BTSF-akademiet indeholder personoplysninger om fysiske personer, er behandlingen heraf omfattet af bestemmelserne i ovennævnte forordning.

Den dataansvarlige for behandlingen er chefen for kontor A2 "EU4Health and Single Market Programme Food Chain" i HaDEA.

Personoplysninger behandles af det HaDEA-personale, der er involveret i forvaltningen af BTSF Online eLearning-aktiviteter.

Oplysningerne kan også tilgås af de nationale kontaktpunkter (BTSF) i dit land og af GD SANTE.

Retsgrundlaget for behandlingsaktiviteterne er artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/1725, fordi behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse (eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som EU-institutionen eller -organet har fået pålagt).

Ved artikel 130 i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at udvikle uddannelse af medlemsstaternes og tredjelandes kompetente myndigheders personale.

2. Formålet med denne behandling er at udvælge, registrere og deltage i uddannelsesaktiviteter under BTSF-akademiet samt til statistiske formål.

Desuden behandles oplysningerne til følgende formål:

 • at planlægge og tilrettelægge uddannelsesaktiviteter for deltagere i BTSF
 • at udstede deltagelsesbeviser for de forskellige uddannelseskurser
 • at indsamle feedback fra deltagerne, således at den dataansvarlige kan levere bedre og mere effektiv uddannelse i overensstemmelse med deltagernes behov og viden samt de færdigheder, der er nødvendige for deres job
 • at opbevare logfiler, der omfatter brugeraktivitet (adgangstid, handlinger osv.), som kan anvendes til at løse brugerhændelser
 • at foretage efterfølgende evaluering af virkningen af initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed".

HaDEA dækker alle behov for behandling af oplysninger til BTSF. De nødvendige profiloplysninger genereres under registreringsprocessen og kontooprettelsen. Kontoen gør det muligt for brugeren at tilmelde sig forskellige kurser, og hans eller hendes profildata bruges til at spore individuelle fremskridt. Brugeren kan redigere sine profildata og anmode den dataansvarlige om at slette dem.

3. Følgende personoplysninger indsamles og behandles:

 • Navn og efternavn
 • E-mailadresse
 • By
 • Sendeorganisationens nationalitet
 • Organisation
 • Stilling i organisationen
 • Oplysninger om de kurser, man har deltaget i

Der er tale om obligatoriske data til ovennævnte formål.

4. Modtagerne af dine personoplysninger vil være HaDEA og organer, der har til opgave at overvåge eller føre tilsyn med anvendelsen af EU-retten (f.eks. interne revisioner, Revisionsretten, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)). Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjelande eller internationale organisationer.

5. Dine personoplysninger opbevares kun, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de behandles.

Data opbevares, så længe brugeren har en aktiv konto i BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY sletter kontoen efter en periode på 5 år uden aktivitet eller efter anmodning fra brugeren om at annullere kontoen.

Vi kan dog opbevare oplysninger, der identificerer dig, i en længere periode til historiske, statistiske og videnskabelige formål på grundlag af de fornødne garantier.

Rapporter, der indeholder personoplysninger, vil blive arkiveret i overensstemmelse med HaDEA's retlige rammer.

Når det er nødvendigt, vil personoplysninger efter denne forsinkelse ikke desto mindre indgå i en liste over kontaktoplysninger, der deles internt med henblik på at kontakte registrerede i fremtiden i forbindelse med HaDEA's aktiviteter. Hvis de registrerede ikke er enige i dette, bedes du kontakte den dataansvarlige på HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu og ved udtrykkeligt at angive din anmodning.

6. Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at rette eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger. hvor det er relevant, har du ret til at anmode om begrænsning af eller gøre indsigelse mod behandlingen, bede om en kopi eller sletning af dine personoplysninger, som den registeransvarlige har gemt. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er foretaget med dit samtykke, før du trak det tilbage.

Din anmodning om at udøve en af ovennævnte rettigheder vil blive behandlet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en måned.

7. Spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger kan rettes til chefen for kontor A2 "EU4Health and Single Market Programme Food Chain of the HaDEA (enhed, der fungerer som dataansvarlig) via: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Du kan til enhver tid rette henvendelse til HaDEA's databeskyttelsesansvarlige på HADEA-DPO@ec.europa.eu og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS@edps.europa.eu).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018.

om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 1247/2002/EF: PDF


Den generelle forordning om databeskyttelse for EU-institutionerne: dine rettigheder i den digitale tidsalderPDF

Nye databeskyttelsesregler for EU-institutionerne, og hvordan de påvirker YOUPDF

Dokumentation af databehandling: EDPS "vejledning til sikring af ansvarlighedPDFSenest ændret: fredag den 29. september 2023, 12:30