Prohlášení o ochraně osobních údajů BTSF

Ochrana vašich osobních údajů

Zpracování: Zpracování osobních údajů spojených se správcem
údajů AKADEMIE BTSF:
Evropská komise / GŘ SANTE / oddělení F2
Referenční číslo záznamu: DPR-EC-09987.2

1. Úvod

Evropská komise je odhodlána chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje důvod zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s (druhem a) zasedáním nebo akcí pořádanou Evropskou komisí. Vysvětluje způsob, jakým shromažďujeme, zpracováváme a zajišťujeme ochranu všech poskytnutých osobních údajů, jak jsou tyto informace používány a jaká práva máte ve vztahu ke svým osobním údajům. Uvádí rovněž kontaktní údaje odpovědného správce údajů, u něhož můžete uplatnit svá práva, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Informace týkající se zpracování osobních údajů souvisejících s AKADEMIE BTSF jsou uvedeny níže.

2. Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?

BTSF je vzdělávací iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je zlepšit znalosti a provádění pravidel EU týkajících se právních předpisů v oblasti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i pravidel týkajících se zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány národními kontaktními místy BTSF ve vaší zemi. Zbývající osobní údaje pro účely školení a logistiky jsou stážisty zasílány přímo školitelům. Pokud jde o osobní údaje školitelů, jsou shromažďovány agenturou HADEA jakožto orgánem odpovědným za zadávací řízení.

Tato operace zpracování se týká účasti na činnostech odborné přípravy v rámci programu BTSF ve výše uvedených oblastech. GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) odpovídá za politiku BTSF. Konkrétně se účel tohoto zpracování údajů týká výběru, zápisu a účasti na vzdělávacích činnostech pořádaných a organizovaných prostřednictvím AKADEMIE BTSF, jakož i účasti a zpětné vazby k odborné přípravě, která se používá pro analýzu politik a pro statistické účely. Kromě toho jsou údaje zpracovávány pro následující účely:

 • plánovat a organizovat vzdělávací činnosti pro účastníky programu BTSF
 • registrovat uživatele do AKADEMIE BTSF
 • vydávat osvědčení o účasti na různých vzdělávacích kurzech
 • shromažďovat zpětnou vazbu od účastníků, aby správce mohl poskytovat lepší a účinnější odbornou přípravu podle potřeb a znalostí účastníků, jakož i dovedností potřebných pro jejich práci;
 • provádět následné hodnocení dopadu iniciativy BTSF.

Kromě toho se vedou statistiky, aby bylo možné zlepšit kvalitu odborné přípravy AKADEMIE BTSF. Statistiky jsou založeny na hodnoceních předložených účastníky vzdělávacích kurzů, jsou plně anonymizovány a jsou extrahovány prostřednictvím aplikace Excel. Proto jsou záruky při daném zpracování údajů založeny na anonymizaci osobních údajů, neboť správce operace může plnit dané úkoly bez zpracování osobních údajů.

Kromě toho mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem propagace činností AKADEMIE BTSF.

Vaše osobní údaje nebudou použity k žádnému automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

3. Na jakém právním základě (jakých právních základech) zpracováváme vaše osobní údaje?

Právní předpisy, z nichž BTSF vychází, jsou odvozeny z článku 130 nařízení (EU) 2017/625, který zmocňuje Komisi k rozvoji odborné přípravy pro pracovníky příslušných orgánů členských států a třetích zemí. Právním základem činností zpracování je proto čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, protože zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen). Kromě toho čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725 o zveřejňování fotografií a videí na internetových stránkách AKADEMIE BTSF

 • Váš souhlas je proto vyžadován pro: zpracování vašich osobních údajů vyplývajících z nahrávek (videí) nebo/a fotografií, které budou nahrány na webové stránky AKADEMIE BTSF a budou k dispozici pouze jejím registrovaným členům.

Váš souhlas s těmito službami lze kdykoli odvolat a podrobné informace o tom, jak souhlas odvolat, jsou uvedeny níže.

4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Shromažďují se následující osobní údaje:

 1. Tváří v tvář a virtuální učebna školení BTSF / registrace AKADEMIE BTSF, externí účastníci: Jméno a příjmení, jedinečný identifikátor služby EU Login v Komisi, e-mail používaný pro službu EU Login, město, zemi, organizaci/instituci, úlohu v organizaci (politika, provádění, ostatní), organizační úroveň (ústřední, regionální, místní, jiná), datum narození, pohlaví, státní příslušnost, údaje o průkazu totožnosti nebo cestovním pasu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, poštovní adresa, jméno a telefonní číslo vysílající organizace), odborné znalosti, technické dovednosti a jazyky, vzdělání, odborná praxe včetně podrobností o současném a minulém zaměstnání.
 2. Interní zaměstnanci (zaměstnanci Komise jako školitelé/pozorovatelé): Jméno a příjmení, e-mailová adresa, organizace, funkce zastávaná v organizaci
 3. Generální zaměstnanci – externí školitelé s administrativními funkcemi / učitelskou úlohou v AKADEMII BTSF: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, organizace, funkce zastávaná v organizaci. Také, jak je uvedeno výše, osobní údaje obsažené ve videích a fotografiích mohou být zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Správce údajů uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování.

Pro každou kategorii osobních údajů, které mohou být zpracovávány, naleznete níže podrobnosti o uchovávání a odkaz na příslušný záznam o zpracování:

 • Osobní údaje týkající se organizace a řízení AKADEMIE BTSF budou uchovávány po dobu pěti let od registrace uživatele v AKADEMII BTSF.
 • Osobní údaje obsažené ve fotografiích a videích jsou uchovávány a zveřejňovány na webových stránkách AKADEMIE BTSF po dobu 8 let. Tato doba uchovávání odpovídá době uchovávání vzdělávacího materiálu, který je na webu uchováván v původním formátu, až do následné plánované revize a aktualizace, kdy budou fotografie a videa vymazány.

6. Jak chráníme a chráníme vaše osobní údaje?

Veškeré osobní údaje v elektronické podobě (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané soubory údajů atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise (nebo jejích dodavatelů, pokud jsou dodavatelé zaměstnáni, aby správci pomáhali při organizaci a řízení konkrétní schůze nebo akce). Veškeré operace zpracování se provádějí podle rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují vhodná opatření k řešení bezpečnosti online, rizika ztráty údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu, s přihlédnutím k riziku, které představuje zpracování, a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům pouze na oprávněné osoby s legitimní potřebou vědět pro účely této operace zpracování.

7. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou zpřístupněny?

Přístup k vašim osobním údajům je poskytován zaměstnancům Komise odpovědným za provedení této operace zpracování a dalším oprávněným zaměstnancům Komise v souladu se zásadou „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci se řídí zákonnými a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti. Kromě toho může mít k vašim osobním údajům přístup agentura HaDEA a její externí školitelé a společnosti podílející se na organizaci školení a subjekty pověřené úkoly v oblasti sledování nebo inspekce při uplatňování práva EU (např. interní audity, Účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)). K poskytnutým údajům mají přístup také národní kontaktní místa BTSF ve vaší zemi a externí školitelé odpovědní za organizaci odborné přípravy účastníků. Kromě toho nebudou vaše osobní údaje předávány do zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

8. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Jako „subjekt údajů“ máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 zvláštní práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. V příslušných případech máte právo na výmaz vašich osobních údajů, omezení zpracování vašich osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je v souladu se zákonem prováděno podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725 z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit také na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo několika konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo (čísla) záznamu, jak je uvedeno v bodě 10 níže).

Svůj souhlas můžete odvolat, pokud jej správce získá, zasláním e-mailu správci prostřednictvím níže uvedené funkční e-mailové schránky.

9. Kontaktní údaje

 • Správce údajů
  Chcete-li
  uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky či obavy nebo chcete-li podat stížnost týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na adresu
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
 • V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete
  obrátit na pověřence Komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)
  Máte právo obrátit se (tj. můžete podat stížnost) na evropského inspektoraochrany údajů (edps@edps.europa.eu), pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů byla porušena vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

10. Kde najít podrobnější informace?

Pověřenec Komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů Evropskou komisí, které byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík je přístupný prostřednictvím tohoto odkazu: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování byla zapsána do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů s tímto referenčním číslem: DPR-EC-09987.2.

Naposledy změněno: Čtvrtek, 11. dubna 2024, 16.55