Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně údajů pro ověřené uživatele.

BTSF je vzdělávací iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je zlepšit znalosti a provádění pravidel EU týkajících se právních předpisů týkajících se potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i pravidel týkajících se zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Tato operace zpracování se týká účasti na vzdělávacích kurzech BTSF, které zajišťují širší dostupnost odborné přípravy ve výše uvedených oblastech. GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) odpovídá za politiku BTSF, kterou provádí Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA).

Toto oznámení o ochraně údajů vysvětluje důvod zpracování všech poskytnutých osobních údajů a způsob, jakým agentura HaDEA shromažďuje a jak s nimi nakládá a zajišťuje jejich ochranu. Rovněž podrobně uvádí, jak jsou tyto informace používány a jaká práva může subjekt údajů ve vztahu k údajům uplatnit.

1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Jelikož organizace školicích kurzů BTSF zahrnuje sběr osobních údajů jednotlivců, jejich zpracování spadá do oblasti působnosti výše uvedeného nařízení.

Správcem údajů v rámci operace zpracování je vedoucí oddělení A2 „Program EU pro zdraví a jednotný trh – potravinový řetězec“ agentury HaDEA.

K osobním údajům mají přístup zaměstnanci agentury HaDEA, kteří se podílejí na řízení kurzů odborné přípravy BTSF.
K poskytnutým údajům mohou mít přístup také národní kontaktní místa BTSF vaší země a GŘ SANTE.

Zpracovateli údajů jsou externí dodavatelé účastnící se pořádání školicích kurzů BTSF, kteří zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem. Další informace pro identifikaci dodavatelů odpovědných za organizaci jednotlivých kurzů odborné přípravy jsou k dispozici zde: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Právním základem činností zpracování je čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, protože zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen)*, a čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725 pro nepovinné údaje.

Článek 130 nařízení (EU) 2017/625 zmocňuje Komisi k vypracování odborné přípravy pro pracovníky příslušných orgánů členských států a třetích zemí.


2. Účelem tohoto zpracování je výběr, zápis a účast na školicích činnostech v rámci programu BTSF, jakož i statistické účely.
Kromě toho se údaje zpracovávají pro tyto účely:

 • plánování a organizování školicí činnosti pro účastníky programu BTSF,
 • vydávání osvědčení o účasti na různých školicích kurzech,
 • získávání zpětné vazby od účastníků, aby mohl správce zajistit lepší a účinnější školení v souladu s potřebami a znalostmi účastníků, jakož i dovednostmi potřebnými pro jejich práci,
 • provádění následného hodnocení dopadu iniciativy BTSF.

Agentura HaDEA pokrývá všechny potřeby týkající se nakládání s informacemi pro iniciativu BTSF.


3. Shromažďují se tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Datum narození;
 • Pohlaví,
 • Státní příslušnost;
 • Číslo průkazu totožnosti nebo cestovního pasu,
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, poštovní adresa, název, adresa a telefonní číslo vysílající organizace),
 • Odbornost, technické dovednosti a jazyky, vzdělání, praxe včetně podrobných údajů o stávajícím a předchozím zaměstnání.

Jedná se o povinné údaje pro výše uvedené účely.

Mohou být shromažďovány nepovinné osobní údaje, jako jsou fotografie a videa. Tyto údaje lze rovněž zpracovávat pouze na základě vašeho výslovného předchozího souhlasu na základě čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725.


4. Příjemci vašich osobních údajů budou agentura HaDEA a jeho dodavatelé odpovědní za organizaci školení a subjekty pověřené sledováním nebo kontrolou při uplatňování práva EU (např. interní audity, Účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)). Vaše osobní údaje nebudou předány třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.


5. Vaše osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány.

Je však možné, že s příslušnými zárukami budeme uchovávat informace, které Vás identifikují, delší dobu, a to pro historické, statistické nebo vědecké účely.

Zprávy obsahující osobní údaje budou archivovány v souladu s právním rámcem HaDEA.

V případě potřeby však budou osobní údaje po tomto prodlení součástí seznamu kontaktních údajů, které budou interně sdíleny pro účely budoucího kontaktování subjektů údajů v souvislosti s činnostmi agentury HaDEA. Pokud s tím subjekty údajů nesouhlasí, je třeba se obrátit na správce na adrese HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu a jasně formulovat svou žádost.


6. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo k nim získat přístup a zažádat o jejich opravu. v příslušných případech máte právo požádat o omezení zpracování údajů či proti tomuto zpracování vznést námitku nebo požádat o kopii údajů v držení správce údajů či o jejich výmaz. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.

Vaše žádost o uplatnění některého z výše uvedených práv bude vyřízena bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce.


7. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je zaslat vedoucímu oddělení A2 „Program EU pro zdraví a jednotný trh – potravinový řetězec“ agentury HaDEA (subjekt jednající jako správce údajů) prostřednictvím: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.


8. Máte právo se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů HaDEA na adrese HaDEA-DPO@ec.europa.eu a na evropského inspektora ochrany údajů (EDPS@edps.europa.eu).

Zřizovací akt: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Evropská výkonná agentura pro výzkum, Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu a zrušují prováděcí rozhodnutí 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU.


BTSF je vzdělávací iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je zlepšit znalosti a provádění pravidel EU týkajících se právních předpisů týkajících se potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i pravidel týkajících se zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Tato operace zpracování se týká účasti na odborné přípravě v rámci programu BTSF eLearning pořádané v rámci AADEMIE BTSF, která poskytuje širší dostupnost odborné přípravy ve výše uvedených oblastech prostřednictvím interaktivního elektronického učení. GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) odpovídá za politiku BTSF, kterou provádí Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA).

Toto oznámení o ochraně údajů vysvětluje důvod zpracování všech poskytnutých osobních údajů a způsob, jakým agentura HaDEA shromažďuje a jak s nimi nakládá a zajišťuje jejich ochranu. Rovněž podrobně uvádí, jak jsou tyto informace používány a jaká práva může subjekt údajů ve vztahu k údajům uplatnit.

1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Jelikož Akademie BTSF obsahuje osobní údaje jednotlivců, jejich zpracování spadá do oblasti působnosti výše uvedeného nařízení.

Správcem údajů pro zpracování údajů je vedoucí oddělení A2 „Program EU pro zdraví a jednotný trh – potravinový řetězec“ agentury HaDEA.

Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci agentury HaDEA, kteří se podílejí na řízení BTSF on-line činností elektronického učení BTSF.

K poskytnutým údajům mohou mít přístup také národní kontaktní místa BTSF vaší země a GŘ SANTE.

Právním základem činností zpracování je čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725, protože zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen).

Článek 130 nařízení (EU) 2017/625 zmocňuje Komisi k vypracování odborné přípravy pro pracovníky příslušných orgánů členských států a třetích zemí.

2. Účelem tohoto zpracování je výběr, zápis a účast na školicích činnostech v rámci Akademie BTSF, jakož i statistické účely.

Kromě toho se údaje zpracovávají pro tyto účely:

 • plánování a organizování školicí činnosti pro účastníky programu BTSF,
 • vydávání osvědčení o účasti na různých školicích kurzech,
 • získávání zpětné vazby od účastníků, aby mohl správce zajistit lepší a účinnější školení v souladu s potřebami a znalostmi účastníků, jakož i dovednostmi potřebnými pro jejich práci,
 • uchovávání protokolů, které zahrnují činnosti uživatelů (doba přístupu, akce atd.), jež by mohly být použity k řešení incidentů uživatelů,
 • provádění následného hodnocení dopadu iniciativy BTSF.

Agentura HaDEA pokrývá všechny potřeby týkající se zpracování informací pro BTSF. Nezbytné profilové informace se vytvoří během procesu registrace a vytvoření účtu. Účet umožňuje uživateli zapsat se do různých kurzů a údaje z jeho profilu se používají ke sledování individuálního pokroku. Uživatel může své profilové údaje upravovat a může správce požádat o jejich výmaz.

3. Shromažďují se tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • E-mailovou adresu;
 • Město;
 • Státní příslušnost vysílající organizace;
 • Organizace;
 • Funkce zastávaná v organizaci.
 • Informace o absolvovaných školeních;

Jedná se o povinné údaje pro výše uvedené účely.

4. Příjemci vašich osobních údajů budou HaDEA a subjekty pověřené sledováním nebo kontrolou při uplatňování práva EU (např. interní audity, Účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)). Vaše osobní údaje nebudou předány třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

5. Vaše osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány.

Údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud má uživatel aktivní účet v AKADEMIE BTSF. BTSF ACADEMY účet vymaže po pětiletém období nečinnosti nebo na žádost uživatele o zrušení účtu.

Je však možné, že s příslušnými zárukami budeme uchovávat informace, které Vás identifikují, delší dobu, a to pro historické, statistické nebo vědecké účely.

Zprávy obsahující osobní údaje budou archivovány v souladu s právním rámcem HaDEA.

V případě potřeby však budou osobní údaje po tomto prodlení součástí seznamu kontaktních údajů, které budou interně sdíleny pro účely budoucího kontaktování subjektů údajů v souvislosti s činnostmi agentury HaDEA. Pokud s tím subjekty údajů nesouhlasí, je třeba se obrátit na správce na adrese HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu a jasně formulovat svou žádost.

6. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo k nim získat přístup a zažádat o jejich opravu. v příslušných případech máte právo požádat o omezení zpracování údajů či proti tomuto zpracování vznést námitku nebo požádat o kopii údajů v držení správce údajů či o jejich výmaz. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.

Vaše žádost o výkon některého z výše uvedených práv bude vyřízena bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce.

7. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je zaslat vedoucímu oddělení A2 „Program EU pro zdraví a jednotný trh – potravinový řetězec HaDEA (subjekt jednající jako správce údajů) prostřednictvím: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Máte právo se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů HaDEA na adrese HADEA-DPO@ec.europa.eu a na evropského inspektora ochrany údajů (EDPS@edps.europa.eu).

Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES: PDF


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů pro orgány EU: vaše práva v digitální éřePDF

Nová pravidla pro ochranu údajů pro orgány EU a jejich vliv na YOUPDF

Dokumentování zpracování údajů: Příručka EIOÚ k zajištění odpovědnostiPDFNaposledy změněno: Pátek, 29. září 2023, 12.30