Информация за защита на личните данни

Съобщение за защита на данните за потребители с удостоверена автентичност.

BTSF е инициатива на Европейската комисия за обучение за подобряване на знанията и прилагането на правилата на ЕС, обхващащи законодателството в областта на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и правилата относно здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

Тази операция по обработване се отнася до участието в курсове за обучение по BTSF, които осигуряват по-широк достъп до обучение в горепосочените области. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните „(ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) отговаря за политиката за BTSF, която се изпълнява от Изпълнителната агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA).

В настоящото известие за защита на данните се обяснява причината за обработването на всички предоставени лични данни и как HaDEA ги събира и обработва и гарантира тяхната защита. В него също така подробно се описва как се използва тази информация и какви права може да упражнява субектът на данни във връзка с данните.

1. Вашите лични данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и за свободното движение на такива данни. Тъй като организирането на курсове за обучение по BTSF предполага събирането на лични данни на физически лица, обработването ѝ попада в обхвата на разпоредбите на горепосочения регламент.

Администраторът на данни за операцията по обработване е началник на отдел A2 „EU4Health и програма за единния пазар и хранителната верига“ на HaDEA.

Достъп до личните данни имат служителите на HaDEA, участващи в управлението на курсовете за обучение на BTSF. Достъп до предоставените
данни имат и националните звена за контакт (НЗК) на Вашата държава и ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“.

Обработващите лични данни са външните изпълнители, участващи в организирането на курсове за обучение по програмата BTSF, които обработват вашите лични данни от наше име. Допълнителна информация за идентифициране на изпълнителите, които отговарят за организацията на всеки курс/курсове за обучение, може да бъде намерена тук: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Правното основание за дейностите по обработване е член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725, тъй като обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес (или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на институцията или органа на Съюза) * и член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725 за незадължителните данни.

С член 130 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията се оправомощава да разработи обучение за служителите на компетентните органи на държавите членки и извън ЕС.


2. Целта (ите) на това обработване е подборът, записването и участието в дейностите по обучение по програмата BTSF, както и за статистически цели. Освен
това данните се обработват за следните цели:

 • да планира и организира дейности за обучение за участниците в BTSF;
 • да издава удостоверения за участие за различните курсове за обучение;
 • да събира обратна информация от участниците, така че администраторът да може да предоставя по-добро и по-ефективно обучение в зависимост от нуждите и знанията на участниците, както и от уменията, необходими за тяхната работа;
 • извършване на последваща оценка на въздействието на инициативата BTSF.

HaDEA покрива всички нужди във връзка с обработката на информацията за инициативата BTSF.


3. Събират се следните ваши лични данни:

 • Име и фамилия;
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Гражданството;
 • Данни за личната карта или паспорта;
 • Данни за контакт (адрес на електронна поща, телефонен номер, номер на мобилен телефон, пощенски адрес, име и телефонен номер на изпращащата организация);
 • Професионална квалификация, технически умения и езикови познания, образование, професионален опит, включително подробни данни за заеманите в момента и в миналото длъжности;

Това са задължителни данни за целта (ите), посочена (и) по-горе.

Могат да се събират незадължителнилични данни, като например снимки и видеоматериали. Тези данни могат да бъдат обработвани и само въз основа на Вашето изрично предварително съгласие въз основа на член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725.


4. Получателите на Вашите лични данни ще бъдат HaDEA и нейните изпълнители, отговарящи за организацията на обучението, и органите, натоварени със задачи по наблюдение или инспекция при прилагането на правото на ЕС (напр. вътрешни одити, Сметна палата, Европейска служба за борба с измамите (OLAF)). Вашите лични данни няма да бъдат предавани на държави извън ЕС или международни организации.


5. Вашите лични данни ще се съхраняват само за времето, необходимо за постигане на целите, за които се обработват.

Въпреки това можем да запазим информацията, която Ви идентифицира, за по-дълъг период от време за исторически, статистически или научни цели при наличие на подходящи предпазни мерки.

Докладите, съдържащи лични данни, ще бъдат архивирани съгласно правната рамка на HaDEA.

Въпреки това, когато е необходимо, след това забавяне личните данни ще бъдат част от списък с данни за контакт, споделяни вътрешно за целите на установяването на контакт със субектите на данни в бъдеще в контекста на дейностите на HaDEA. Ако субектите на данни не са съгласни с това, моля, свържете се с администратора на лични данни, като използвате HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu и изрично уточните искането си.


6. Имате право на достъп до личните си данни и правото да поискате те да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни; когато е приложимо, имате право да поискате ограничаване или да възразите срещу обработката, да поискате копие или изтриване на вашите лични данни, с които разполага администраторът на данни. Ако обработката се извършва с ваше съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време, без това да се отрази на законосъобразността на обработката, основаваща се на вашето съгласие преди неговото оттегляне.

Вашето искане за упражняване на някое от горепосочените права ще бъде разгледано без ненужно забавяне и при всички случаи в срок от един месец.


7. Ако имате въпроси относно обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете към началника на отдел A2 „EU4Health и програма за единния пазар и хранителната верига“ на HaDEA (структура, действаща като администратор на данни) чрез: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu


8. Имате право по всяко време да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на HaDEA на адрес HaDEA-DPO@ec.europa.eu и към Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS@edps.europa.eu).

* Акт за установяване: Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията, Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания, Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП, Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и за отмяна на решения за изпълнение 2013/801/ЕС, 2013/771/ЕС, 2013/778/ЕС, 2013/779/ЕС, 2013/776/ЕС и 2013/770/ЕС.


BTSF е инициатива на Европейската комисия за обучение за подобряване на знанията и прилагането на правилата на ЕС, обхващащи законодателството в областта на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и правилата относно здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

Тази операция по обработване се отнася до участието в дейности за обучение за електронно обучение по линия на BTSF BTSF ACADEMY, които осигуряват по-широк достъп до обучение в горепосочените области чрез използване на интерактивно електронно обучение. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните „(ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) отговаря за политиката за BTSF, която се изпълнява от Изпълнителната агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA).

В настоящото съобщение за защита на данните се обяснява причината за обработването на всички предоставени лични данни, както и начинът, по който HaDEA ги събира и обработва, и гарантира тяхната защита. В него също така подробно се описва как се използва тази информация и какви права може да упражнява субектът на данни във връзка с данните.

1. Вашите лични данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и за свободното движение на такива данни. Тъй като Академията BTSF съдържа лични данни на физически лица, нейното обработване попада в обхвата на разпоредбите на горепосочения регламент.

Администраторът на данни за операцията по обработване е началникът на отдел A2 „EU4Health и програма за единния пазар и хранителната верига“ на HaDEA към HaDEA.

Личните данни се обработват от служителите на HaDEA, участващи в управлението на BTSF на дейностите за онлайн електронно обучение на BTSF.

Достъп до предоставените данни имат и националните звена за контакт (НЗК) на Вашата държава и ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“.

Правното основание за дейностите по обработване е член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725, тъй като обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес (или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на институцията или органа на Съюза).

С член 130 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията се оправомощава да разработи обучение за служителите на компетентните органи на държавите членки и извън ЕС.

2. Целта (ите) на това обработване е подборът, записването и участието в дейностите по обучение в рамките на Академията BTSF, както и за статистически цели.

Освен това данните се обработват за следните цели:

 • да планира и организира дейности за обучение за участниците в BTSF;
 • да издава удостоверения за участие за различните курсове за обучение;
 • да събира обратна информация от участниците, така че администраторът да може да предоставя по-добро и по-ефективно обучение в зависимост от нуждите и знанията на участниците, както и от уменията, необходими за тяхната работа;
 • да поддържа регистрационни файлове, които включват активност на потребителя (време за достъп, действия и др.), които биха могли да се използват за разрешаване на инциденти с потребители;
 • извършване на последваща оценка на въздействието на инициативата BTSF.

HaDEA покрива всички нужди във връзка с обработката на информацията за BTSF. Необходимата информация за профила се генерира по време на процеса на регистрация и създаването на профил. Профилът позволява на потребителя да се запише в различни курсове и данните за неговия профил се използват за проследяване на индивидуалния напредък. Потребителят може да редактира данните от профила си и да поиска администраторът да ги изтрие.

3. Събират се следните ваши лични данни:

 • Име и фамилия;
 • Електронен адрес;
 • Град;
 • Националност на изпращащата организация;
 • На пазара;
 • Заемана длъжност в организацията;
 • Информация за посещаваните обучения;

Това са задължителни данни за очертаната (ите) по-горе цел (и).

4. Получателите на Вашите лични данни ще бъдат HaDEA и органи, натоварени със задачи по наблюдение или инспекция при прилагането на правото на ЕС (напр. вътрешни одити, Сметна палата, Европейска служба за борба с измамите (OLAF)). Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети държави или международни организации.

5. Вашите лични данни ще се съхраняват само за времето, необходимо за постигане на целите, за които се обработват.

Данните се съхраняват дотогава, докато потребителят има активен профил в BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY ще изтрие профила след 5-годишен период на бездействие или по искане на потребителя да го анулира.

Въпреки това можем да запазим информацията, която Ви идентифицира, за по-дълъг период от време за исторически, статистически или научни цели при наличие на подходящи предпазни мерки.

Докладите, съдържащи лични данни, ще бъдат архивирани съгласно правната рамка на HaDEA.

Въпреки това, когато е необходимо, след това забавяне личните данни ще бъдат част от списък с данни за контакт, споделяни вътрешно за целите на установяването на контакт със субектите на данни в бъдеще в контекста на дейностите на HaDEA. Ако субектите на данни не са съгласни с това, моля, свържете се с администратора на лични данни, като използвате HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu и изрично уточните искането си.

6. Имате право на достъп до личните си данни и правото да поискате те да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни; когато е приложимо, имате право да поискате ограничаване или да възразите срещу обработката, да поискате копие или изтриване на вашите лични данни, с които разполага администраторът на данни. Ако обработката се извършва с ваше съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време, без това да се отрази на законосъобразността на обработката, основаваща се на вашето съгласие преди неговото оттегляне.

Вашето искане за упражняване на някое от горепосочените права ще бъде разгледано без ненужно забавяне и при всички случаи в срок от един месец.

7. Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да се обърнете към началника на отдел A2 „EU4Health и единен пазар „на Хранителната верига на HaDEA (структура, действаща като администратор на данни) чрез: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Имате право по всяко време да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на HaDEA на адрес HADEA-DPO@ec.europa.eu и към Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS@edps.europa.eu).

Регламент (ЕС) 2018/1725 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2018 г. година

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО: PDF


ОРЗД за институциите на ЕС: Вашите права в ерата на цифровите технологииPDF

Нови правила за защита на данните за институциите на ЕС и как те засягат ВОУPDF

Документиране на обработката на данни: Ръководство на ЕНОЗД за гарантиране на отчетностPDFПоследно модифициране: петък, 29 септември 2023, 12:30