Декларация за поверителност на данните на BTSF

Защита на Вашите лични данни

Операция по обработване: Обработване на лични данни, свързани с администратора на
данни на BTSF ACADEMY:
Европейска комисия/ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“/отдел
F2 Референтен номер: DPR-ЕС-09987.2

1. Въведение

Европейската комисия се ангажира да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и допълнително обработва лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на Вашите лични данни в контекста на (вид) среща или мероприятие, организирано от Европейската комисия. В него се обяснява начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва тази информация и какви права имате във връзка с Вашите лични данни. В него също така се посочват координатите за връзка с отговорния администратор на данни, с когото можете да упражните правата си, длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с обработването на лични данни, свързани с BTSF ACADEMY, е представена по-долу.

2. Защо и как обработваме Вашите лични данни?

BTSF е инициатива за обучение на Европейската комисия за подобряване на знанията и прилагането на правилата на ЕС, обхващащи законодателството в областта на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и правилата относно здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

Вашите лични данни се събират от националните звена за контакт на BTSF във вашата страна. Останалите лични данни за целите на обучението и логистиката се изпращат директно от обучаемите до обучителите. Що се отнася до личните данни на обучителите, те се събират от HADEA, като орган, отговарящ за процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Тази операция по обработване се отнася до участие в дейности за обучение на BTSF в горепосочените области. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните„(ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) отговаря за политиката за BTSF. По-конкретно, целта на това обработване на данни се отнася до подбора, записването и участието в обучителните дейности, организирани чрез BTSF ACADEMY, както и присъствието и обратната връзка относно обучението, което се използва за анализ на политиките и за статистически цели. Освен това данните се обработват за следните цели:

 • планиране и организиране на обучителни дейности за участниците в BTSF
 • за да регистрирате потребители в BTSF ACADEMY
 • издаване на сертификати за участие за различните курсове на обучение
 • да събират обратна информация от участниците, така че администраторът да може да осигури по-добро и по-ефективно обучение в съответствие с нуждите и знанията на участниците, както и с уменията, необходими за тяхната работа.
 • извършване на последваща оценка на въздействието на инициативата BTSF.

Освен това се съхраняват статистически данни, за да може да се подобри качеството на обучението на BTSF ACADEMY. Статистическите данни се основават на оценките, представени от участниците в курсовете за обучение, напълно анонимизирани и извлечени чрез Excel. Следователно гаранциите при въпросното обработване на данни се основават на анонимизирането на личните данни, тъй като администраторът на операцията може да изпълнява разглежданите задачи без обработването на лични данни.

Освен това могат да се правят снимки и видеоклипове, за да се популяризират дейностите на BTSF ACADEMY.

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Законодателството, на което се основава BTSF, произтича от член 130 от Регламент (ЕС) 2017/625, който оправомощава Комисията да разработва обучение за служители на компетентните органи на държавите членки и извън ЕС. Следователно правното основание за дейностите по обработване е член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725, тъй като обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес (или при упражняването на официални правомощия, предоставени на институцията или органа на Съюза). Освен това член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725 за публикуването на снимки и видеоматериали на уебсайта на BTSF ACADEMY

 • Поради това Вашето съгласие е необходимо за: обработването на Вашите лични данни, произтичащи от записи (видеоматериали) или/и снимки, които ще бъдат качени на уебсайта на BTSF ACADEMY, и те ще бъдат достъпни само за регистрираните членове.

Вашето съгласие за тези услуги може да бъде оттеглено по всяко време и по-долу е предоставена подробна информация за това как да оттеглите съгласието си.

4. Какви лични данни събираме и обработваме по-нататък?

Събират се следните Ваши лични данни:

 1. Курсове за обучение лице в лице и виртуална класна стая BTSF/регистрация на ACADEMY, Външни участници: Собствено и фамилно име, уникален идентификатор на EU Login в Комисията, електронно писмо, използвано за EU Login, град, държава, организация/институция, роля в организацията (политика, изпълнение, друго), организационно равнище (централно, регионално, местно, друго), дата на раждане, пол, гражданство, лични данни или данни за паспорта, данни за контакт (електронен адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер, пощенски адрес, адрес и телефонен номер на изпращащата организация), експерт, технически умения и езици, образование, професионален опит, включително подробности за настояща и предишна заетост.
 2. Вътрешен персонал (служители на Комисията като обучители/наблюдатели): Име и фамилия, имейл адрес, Организация, Позиция в организацията
 3. Генерален персонал — Външни обучители с административни функции/преподавателна роля в BTSF ACADEMY: Име и фамилия, имейл адрес, организация, позиция, заемана в организацията. Също така, както е посочено по-горе, личните данни, включени във видеоклипове и снимки, могат да бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие.

5. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Администраторът на лични данни съхранява Вашите лични данни само за времето, необходимо за изпълнение на целта за събиране или по-нататъшна обработка.

За всяка от категориите лични данни, които могат да бъдат обработвани, по-долу ще намерите данните за съхранение и препратката към съответния регистър на обработването:

 • Личните данни, свързани с организацията и управлението на БТСФ АКАДЕМИЯ, ще се съхраняват в продължение на пет години след регистрацията на потребителя в БТСФ АКАДЕМИЯ.
 • Личните данни, включени в снимки и видеоклипове, се съхраняват и публикуват на уебсайта на BTSF ACADEMY в продължение на 8 години. Този период на съхранение съответства на периода на съхранение на учебния материал, който се поддържа на сайта в първоначалния му формат до последващ планиран преглед и актуализация, когато снимките и видеоклиповете ще бъдат изтрити.

6. Как защитаваме и защитаваме Вашите лични данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия (или на нейните изпълнители, ако изпълнителите са ангажирани да подпомагат администратора в организирането и управлението на конкретна среща или събитие). Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити Вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия за справяне със сигурността онлайн, риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид рискът, свързан с обработването, и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват ограничаване на достъпа до личните данни единствено до упълномощени лица, които имат законна нужда да знаят за целите на тази операция по обработване.

7. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкриват?

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на тази операция по обработване, както и на други упълномощени служители на Комисията в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители спазват законовите и, когато е необходимо, допълнителни споразумения за поверителност. Освен това HaDEA и нейните външни обучители и дружества, участващи в организацията на обучението, и органите, натоварени със задачи по наблюдение или инспекция при прилагане на правото на ЕС (напр. вътрешни одити, Сметната палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF)), могат да имат достъп до Вашите лични данни. До предоставените данни могат да имат достъп и националните звена за контакт на BTSF във вашата страна и външните обучители, отговарящи за организирането на обучението на участниците. Освен това Вашите лични данни няма да бъдат предавани на държави извън ЕС или международни организации.

8. Какви са вашите права и как можете да ги упражнявате?

Имате конкретни права като „субект на данни“ съгласно глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално правото на достъп до Вашите лични данни и на коригирането им, в случай че личните Ви данни са неточни или непълни. Когато е приложимо, имате право да изтриете личните си данни, да ограничите обработването на личните Ви данни, да възразите срещу обработването и правото на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се извършва законосъобразно съгласно член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725, на основания, свързани с конкретната Ви ситуация.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на данни или в случай на конфликт с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните данни за контакт са дадени в раздел 9 по-долу.

Когато желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, посочете тяхното описание (т.е. техните референтни номера, както е посочено в точка 10 по-долу) във Вашето искане.

Можете да оттеглите съгласието си, ако е получено от администратора, като изпратите имейл до администратора, като използвате функционалната пощенска кутия, посочена по-долу.

9. Информация за контакт

 • Администраторът налични данни
  Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения, или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
 • Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията
  можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните ( DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) във връзкасвъпроси, свързани с обработването на личните Ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.
 • Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)
  Имате право да се обърнете (т.е. можете да подадете жалба) до Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако смятате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на данни.

10. Къде да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от Европейската комисия, които са документирани и за които е уведомен. Можете да получите достъп до регистъра чрез следния линк: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-ЕС-09987.2.

Последно модифициране: четвъртък, 11 април 2024, 16:55