Det övergripande målet för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om att utveckla avancerade färdigheter för att genomföra en detaljerad revision för att kontrollera att de relevanta kontrollmyndigheterna genomför offentliga kontroller på ett effektivt och lämpligt sätt är följande:

Att sprida bästa praxis för revisionsförfaranden, förbättra kunskaperna om det här komplexa arbetsområdet och säkerställa konsekventa och höga genomförandestandarder i hela unionen. Utbildningen har som mål att bidra till att utveckla en konsekvent ansats bland medlemsstaterna och ge försäkringar om att revisionens resultat i olika rapporter har jämförbart värde.

De utökade målen är följande:

 • Tillhandahålla kunskap om kraven i artikel 6 i förordning (EU) 2017/625 och praktiska lösningar för ett konsekvent och effektivt genomförande,
 • Ge djupgående inblick i de nuvarande och framtida utmaningarna inom EU:s kontrollsystem vid genomförandet av artikel 6 i förordning (EU) 2017/625 och lösningar för att övervinna dessa utmaningar,
 • Tillhandahålla kunskap om hur man säkerställer en lägsta kvalitetsnivå för nationella revisionssystem.
 • Betona skillnaden mellan ren regelefterlevnadsrevision och effektivitetsrevision,
 • Sprida god praxis mellan medlemsstaterna när det gäller att få till stånd ett fungerande internt revisionssystem som kan bedöma lämpligheten och effektiviteten i den offentliga kontroll som utförs enligt förordning (EU) 2017/625.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Revisioner på EU-nivå. Huvudsakliga resultat och rekommendationer från GD Hälsa och livsmedelssäkerhets revisioner av NAS i medlemsstaterna
 • EU:s rättsliga ram, NAS referensdokument och internationella standarder
 • Granskning av revisionsprocessen och organisation av revisionssystemet
 • Riskbaserad revisionsplanering
 • Oberoende och oberoende kontroll av revisionsprocessen
 • Mätning av den offentliga kontrollens effektivitet
 • Överensstämmelse med planerade arrangemang och lämplighet för att uppnå målen
 • Evidensbaserade iakttagelser, revisionsbevis
 • Analys av grundorsaker, metoder för analys av grundorsaker, användbarhet och tillämplighet för revision
 • Slutsatser och rekommendationer
 • Revisionsrapportering – Spridning
 • Revisionsledning och granskning
 • Nytta av avtalet om politisk dialog och samarbete för att kontinuerligt förbättra revisionssystemet 
 • Hur kan NAS reagera på kriser i livsmedelskedjan?

Detta utbildningsprogram riktar sig till personal vid behöriga myndigheter i EU:s medlemsstater och kandidatländer som deltar i offentlig kontrollverksamhet inom ramen för NAS.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zooma
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zooma
7 12/09/2022 16/09/2022 Lissabon Portugal
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovakien
11 27/02/2023 03/03/2023 Rom Italien
13  01/05/2023  05/05/2023 Warszawa  Polen
Revisionssystem – internrevision (avancerad)