Splošni cilj programa usposabljanja/časa usposabljanja BTSF za razvoj naprednih znanj in spretnosti za izvedbo podrobne revizije za preverjanje učinkovitega in ustreznega izvajanja uradnega nadzora s strani ustreznih nadzornih organov je:

Razširjati dobre prakse za postopke revizije, in sicer z okrepitvijo ozaveščenosti o tem kompleksnem področju dela ter zagotavljanjem doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Uniji. Cilj usposabljanja je prispevati k oblikovanju usklajenega pristopa po vseh državah članicah in zagotavljanju, da so revizijske ugotovitve v različnih poročilih primerljive, in sicer zajema:

Razširjeni cilji so:

 • Zagotavljanje znanja o zahtevah iz člena 6 Uredbe (EU) 2017/625 in praktičnih rešitvah za dosledno in učinkovito izvajanje;
 • Zagotavljanje poglobljenega vpogleda v sedanje in prihodnje izzive, s katerimi se soočajo nadzorni sistemi EU pri izvajanju člena 6 Uredbe (EU) 2017/625, in rešitve za premagovanje teh izzivov;
 • Zagotavljanje znanja o tem, kako zagotoviti minimalno raven kakovosti nacionalnih revizijskih sistemov (NAS);
 • Poudariti razliko med izključno revizijo skladnosti in revizijo smotrnosti poslovanja;
 • Širjenje dobrih praks med državami članicami pri vzpostavljanju operativnega sistema notranje presoje, s katerim je mogoče oceniti ustreznost in učinkovitost uradnega nadzora, ki se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2017/625.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Revizije na ravni EU. Glavne ugotovitve in priporočila iz revizij NAS v državah članicah, ki jih je opravil GD SANTE
 • Pravni okvir EU, referenčni dokumenti NAS in mednarodni standardi
 • Pregled revizijskega postopka in organizacije revizijskega sistema
 • Načrtovanje revizij na podlagi tveganja
 • Neodvisnost in neodvisni nadzor revizijskega procesa
 • Merjenje učinkovitosti uradnega nadzora
 • Skladnost z načrtovano ureditvijo in primernost za doseganje ciljev
 • Ugotovitve na podlagi dokazov, revizijski dokazi
 • Analiza temeljnih vzrokov, metode analize temeljnih vzrokov, uporabnost in uporabnost za revizijo
 • Zaključki in priporočila
 • Revizijsko poročanje in razširjanje
 • Upravljanje in pregled revizij
 • Koristi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju pri stalnem izboljševanju revizijskega sistema 
 • Kako se lahko nacionalna strategija odziva na krizo v prehranski verigi

Ta program usposabljanja je namenjen osebju pristojnih organov držav članic EU in držav kandidatk, ki sodeluje pri dejavnostih uradnega nadzora v okviru nacionalne strategije.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lizbonska Portugalska
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovaška
11 27/02/2023 03/03/2023 Rim Italija
13  01/05/2023  05/05/2023 Varšava  Poljska
Revizijski sistem – notranja revizija (napredno)