Celkovým cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy zameranej na rozvoj pokročilých zručností na vykonanie podrobného auditu na overenie účinného a vhodného vykonávania úradných kontrol príslušnými kontrolnými orgánmi je:

Šíriť najlepšie postupy v oblasti vykonávania auditu, zlepšovať vedomosti v tejto komplexnej oblasti činnosti a zaisťovať konzistentné a vysoké normy vykonávania v celej Únii. Odborná príprava je zameraná na podporu rozvíjania jednotného prístupu vo všetkých členských štátoch a poskytovania záruk, že zistenia auditov uvedené v rôznych správach majú porovnateľnú hodnotu. Ďalšie ciele sú:

Rozšírené ciele sú:

 • Poskytuje poznatky o požiadavkách článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/625 a praktické riešenia na konzistentné a účinné vykonávanie;
 • Poskytnúť podrobný prehľad o súčasných a budúcich výzvach, s ktorými sa stretávajú systémy kontroly EÚ pri vykonávaní článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/625, a o riešeniach na prekonanie týchto výziev;
 • Poskytovať poznatky o tom, ako zabezpečiť minimálnu úroveň kvality vnútroštátnych systémov auditu (NAS);
 • Zdôrazniť rozdiel medzi čistým auditom zhody a auditom výkonnosti;
 • Šíriť osvedčené postupy medzi členskými štátmi pri dosahovaní prevádzkového systému vnútorného auditu, ktorý je schopný posúdiť vhodnosť a účinnosť úradných kontrol vykonávaných podľa nariadenia (EÚ) 2017/625.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Audity na úrovni EÚ. Hlavné zistenia a odporúčania z auditov NAS GR SANTE v členských štátoch
 • Právny rámec EÚ, referenčné dokumenty NAS a medzinárodné normy
 • Preskúmanie procesu auditu a organizácie systému auditu
 • Programovanie auditu na základe rizika
 • Nezávislosť a nezávislá kontrola procesu auditu
 • Meranie účinnosti úradných kontrol
 • Súlad s plánovanými opatreniami a vhodnosť na dosiahnutie cieľov
 • Zistenia založené na dôkazoch, audítorské dôkazy
 • Analýza hlavných príčin, metódy analýzy hlavných príčin, užitočnosť a uplatniteľnosť na audit
 • Závery a odporúčania
 • Podávanie správ o audite a šírenie informácií
 • Riadenie a preskúmanie auditu
 • PDCA prispieva k neustálemu zlepšovaniu systému auditu 
 • Ako môže NAS reagovať na krízu v celom potravinovom reťazci

Tento program odbornej prípravy je určený zamestnancom príslušných orgánov členských štátov EÚ a kandidátskych krajín, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach úradných kontrol v rámci NAS.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lisabonskej Portugalsko
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovensko
11 27/02/2023 03/03/2023 Rím Taliansko
13  01/05/2023  05/05/2023 Varšava  Poľsko
Systém auditu – vnútorný audit (pokročilý)