Obiectivul general al programului de formare/cursului BTSF privind dezvoltarea competențelor avansate de a efectua un audit detaliat pentru a verifica punerea în aplicare eficace și adecvată a controalelor oficiale de către autoritățile de control relevante este:

Diseminarea bunelor practici pentru procedurile de audit, îmbunătățirea cunoștințelor privind acest domeniu complex de lucru și asigurarea unor standarde consecvente și înalte de implementare în întreaga Uniune. Formarea își propune să ajute la dezvoltarea unei abordări consecvente la nivelul statelor membre, precum și la asigurarea faptului că respectivele constatări ale auditului din diferite rapoarte au o valoare comparabilă:

Obiectivele extinse sunt:

 • Furnizează cunoștințe privind cerințele prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/625 și soluții practice pentru o punere în aplicare consecventă și eficace;
 • Să ofere o imagine aprofundată a provocărilor actuale și viitoare cu care se confruntă sistemele de control ale UE în ceea ce privește punerea în aplicare a articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/625 și soluții pentru depășirea acestor provocări;
 • Să furnizeze cunoștințe cu privire la modul de asigurare a unui nivel minim de calitate pentru sistemele naționale de audit (SNA);
 • Să sublinieze diferența dintre auditul de conformitate pur și auditul performanței;
 • Să disemineze bunele practici între statele membre în ceea ce privește realizarea unui sistem de audit intern operațional care să poată evalua caracterul adecvat și eficacitatea controalelor oficiale efectuate în temeiul Regulamentul (UE) 2017/625.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Audituri la nivelul UE. Principalele constatări și recomandări ale auditurilor efectuate de DG SANTE cu privire la NAS în statele membre
 • Cadrul juridic al UE, documentele de referință ale SNA și standardele internaționale
 • Examinarea procesului de audit și organizarea sistemului de audit
 • Programarea auditului bazat pe riscuri
 • Independența și controlul independent al procesului de audit
 • Măsurarea eficacității controalelor oficiale
 • Respectarea dispozițiilor planificate și adecvarea pentru atingerea obiectivelor
 • Constatări bazate pe probe, probe de audit
 • Analiza cauzelor fundamentale, metode de analiză a cauzelor fundamentale, utilitatea și aplicabilitatea auditului
 • Concluzii și recomandări
 • Raportarea auditului &Difuza
 • Gestionarea și revizuirea auditului
 • ADPC favorizează îmbunătățirea continuă a sistemului de audit 
 • Cum poate răspunde SNA la situațiile de criză de-a lungul lanțului alimentar

Acest program de formare se adresează personalului autorităților competente din statele membre ale UE și din țările candidate implicate în activități de control oficial în temeiul SNA.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
4 04/04/2022 08/04/2022 CV Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 CV Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lisabona Portugalia
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovacia
11 27/02/2023 03/03/2023 Roma Italia
13  01/05/2023  05/05/2023 Varșovia  Polonia
Sistemul de audit – Audit intern (avansat)