Ogólnym celem programu szkoleniowego/kurzy szkoleniowej w ramach programu BTSF w zakresie rozwijania zaawansowanych umiejętności w celu przeprowadzenia szczegółowego audytu w celu zweryfikowania skutecznego i odpowiedniego przeprowadzania kontroli urzędowych przez właściwe organy kontrolne jest:

Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie procedur audytu, poszerzanie wiedzy na temat tego złożonego obszaru prac oraz zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii. Szkolenie ma pomóc w opracowaniu spójnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich oraz w zapewnieniu, że ustalenia z kontroli zawarte w różnych sprawozdaniach mają porównywalną wartość.

Rozszerzone cele to:

 • Zapewnia wiedzę na temat wymogów określonych w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz praktycznych rozwiązań służących spójnemu i skutecznemu wdrażaniu;
 • Zapewnienie dogłębnego wglądu w obecne i przyszłe wyzwania napotykane w ramach unijnych systemów kontroli przy wdrażaniu art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz rozwiązania służące przezwyciężeniu tych wyzwań;
 • Zapewnienie wiedzy na temat sposobu zapewnienia minimalnego poziomu jakości krajowych systemów audytu (NAS);
 • Podkreśla różnicę między audytem zgodności a kontrolą wykonania zadań;
 • Rozpowszechnić między państwami członkowskimi dobre praktyki w zakresie tworzenia operacyjnego systemu audytu wewnętrznego, który jest w stanie ocenić odpowiedniość i skuteczność kontroli urzędowych przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/625.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Audyty na szczeblu UE. Główne ustalenia i zalecenia z audytów DG SANTE dotyczących NAS w państwach członkowskich
 • Ramy prawne UE, dokumenty referencyjne NAS i normy międzynarodowe
 • Przegląd procesu audytu i organizacja systemu audytu
 • Programowanie audytów opartych na analizie ryzyka
 • Niezależność i niezależna kontrola procesu audytu
 • Pomiar skuteczności kontroli urzędowych
 • Zgodność z planowanymi rozwiązaniami i przydatność do osiągnięcia celów
 • Ustalenia oparte na dowodach, dowody audytowe
 • Analiza przyczyn źródłowych, metody analizy przyczyn źródłowych, przydatność i zastosowanie do audytu
 • Wnioski i zalecenia
 • Sprawozdawczość z badania i rozpowszechnianie
 • Zarządzanie audytem i przegląd
 • PDCA korzystnie wpływa na ciągłe doskonalenie systemu audytu 
 • W jaki sposób krajowy system alarmowy może reagować na kryzys w całym łańcuchu żywnościowym

Niniejszy program szkoleniowy jest skierowany do pracowników właściwych organów państw członkowskich UE i krajów kandydujących uczestniczących w czynnościach związanych z kontrolami urzędowymi w ramach NAS.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lizboński Portugalia
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratysława Słowacja
11 27/02/2023 03/03/2023 Rzym Włochy
13  01/05/2023  05/05/2023 Warszawa  Polska
System audytu – audyt wewnętrzny (zaawansowany)