Det overordnede målet for BTSF - opplæringsprogrammet/kurset om utvikling av avanserte ferdigheter for å gjennomføre en detaljert revisjon for å verifisere at de relevante kontrollmyndighetenes effektive og hensiktsmessige gjennomføring av offentlig kontroll er:

Å spre beste praksis for revisjonshandlinger, forbedre kunnskapen om dette komplekse arbeidsområdet og sikre ensartede og høye gjennomføringsstandarder i hele Unionen. Opplæringen har som mål å bidra til å utvikle en ensartet tilnærming på tvers av medlemsstatene og gi forsikringer om at revisjonsresultatene i ulike rapporter er av sammenlignbar verdi.

Utvidede mål er:

 • Gi kunnskap om kravene i artikkel 6 i forordning (EU) 2017/625 og praktiske løsninger for ensartet og effektiv gjennomføring,
 • Gi grundig innsikt i de nåværende og fremtidige utfordringene som oppleves innenfor EUs kontrollsystemer i gjennomføringen av artikkel 6 i forordning (EU) 2017/625 og løsninger for å overvinne disse utfordringene;
 • Gi kunnskap om hvordan man sikrer et minimum av kvalitetsnivå for nasjonale revisjonssystemer (NAS),
 • Understreke forskjellen mellom ren samsvarsrevisjon og ytelsesrevisjon;
 • Spre god praksis mellom MS for å oppnå et operativt internrevisjonssystem som er i stand til å vurdere egnetheten og effektiviteten av offentlig kontroll utført i henhold til forordning (EU) 2017/625.

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Revisjoner på EU-nivå. Hovedfunn og anbefalinger fra DG SANTE revisjoner avNAS i MS
 • EUs juridiske rammeverk, NAS-referansedokumenter og internasjonale standarder
 • Gjennomgang av revisjonsprosessen og organiseringen av revisjonssystemet
 • Risikobasert revisjon
 • Uavhengighet og uavhengig gransking av revisjonsprosessen
 • Måle effektiviteten av offentlige kontroller
 • Overholdelse av planlagte ordninger og egnethet til å nå målene
 • Evidensbaserte funn, revisjonsbevis
 • Rotårsaksanalyse, metoder for rotårsaksanalyse, nytte og anvendelighet til revisjon
 • Konklusjoner og anbefalinger
 • Revisjonsrapportering og formidling
 • Revisjonsledelse og revisjon
 • PDCA fordelertil kontinuerlig forbedring av revisjonssystemet 
 • Hvordan kan NAS svare på krise langs næringskjeden

Dette opplæringsprogrammet er rettet til personale fra vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene og kandidatlandene som deltar i offentlig kontrollvirksomhet under NAS.

Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lisboa Portugal
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovakia
11 27/02/2023 03/03/2023 Roma Italia
13  01/05/2023  05/05/2023 Warszawa  Polen
Revisjonssystem — internrevisjon (avansert)