BTSF mācību programmas/Course on Developing Developing Developing Developing (BTSF) mācību programmas/Course on Developing Developing Developing and Developing Developing and Developing and Developing Developing (BTSF mācību programmas) vispārējais mērķis ir šāds:

Izplatīt paraugpraksi attiecībā uz revīzijas procedūrām, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto jomu un nodrošinot saskaņotus un augstus īstenošanas standartus visā Savienībā. Apmācības mērķis ir palīdzēt izstrādāt starp dalībvalstīm saskaņotu pieeju un sniegt pārliecību par to, ka revīzijas konstatējumi dažādos ziņojumos ir salīdzināmi;

Paplašinātie mērķi ir šādi:

 • Nodrošina zināšanas par Regulas (ES) 2017/625 6. panta prasībām un praktiskiem risinājumiem konsekventai un efektīvai īstenošanai;
 • Sniegt padziļinātu ieskatu par pašreizējām un turpmākām problēmām, ar kurām saskaras ES kontroles sistēmas, īstenojot Regulas (ES) 2017/625 6. pantu, un risinājumus šo problēmu pārvarēšanai;
 • Sniegt zināšanas par to, kā nodrošināt valstu revīzijas sistēmu (NAS) minimālo kvalitātes līmeni;
 • Uzsvērt atšķirību starp atbilstības revīziju un lietderības revīziju;
 • Izplatīt labu praksi starp dalībvalstīm, lai izveidotu operacionālu iekšējās revīzijas sistēmu, kas spēj novērtēt saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 veikto oficiālo kontroļu piemērotību un efektivitāti.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Revīzijas ES līmenī. Galvenie konstatējumi un ieteikumi, kas gūti SANTE ĢD veiktajās NAS revīzijās dalībvalstīs
 • ES tiesiskais regulējums, NAS atsauces dokumenti un starptautiskie standarti
 • Revīzijas procesa un revīzijas sistēmas organizācijas pārbaude
 • Uz risku balstīta revīzijas plānošana
 • Revīzijas procesa neatkarība un neatkarīga pārbaude
 • Oficiālo kontroļu efektivitātes novērtēšana
 • Atbilstība plānotajiem pasākumiem un piemērotība mērķu sasniegšanai
 • Uz pierādījumiem balstīti konstatējumi, revīzijas pierādījumi
 • Pamatcēloņa analīze, pamatcēloņa analīzes metodes, lietderība un piemērojamība revīzijai
 • Secinājumi un ieteikumi
 • Revīzijas ziņojumi un izplatīšana
 • Revīzijas vadība un pārskatīšana
 • PDCA ieguvumi, lai pastāvīgi uzlabotu revīzijas sistēmu 
 • Kā NAS var reaģēt uz krīzi pārtikas ķēdē

Šī mācību programma ir paredzēta ES dalībvalstu un kandidātvalstu kompetento iestāžu darbiniekiem, kas iesaistīti oficiālās kontroles darbībās saskaņā ar VAS.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lisabona Portugāle
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovākija
11 27/02/2023 03/03/2023 Roma Itālija
13  01/05/2023  05/05/2023 Varšava  Polija
Revīzijas sistēma — iekšējā revīzija (attīstīta)