BTSF -koulutusohjelman ja jatkotaitojen kehittämistä koskevan kurssin yleisenä tavoitteena on tehdä yksityiskohtainen tarkastus sen todentamiseksi, että asianomaiset valvontaviranomaiset panevat virallisen valvonnan tehokkaasti ja asianmukaisesti täytäntöön, on seuraava:

Levittää tarkastusmenettelyjä koskevia parhaita käytäntöjä, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa johdonmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla unionissa. Koulutuksen tarkoituksena on auttaa kehittämään johdonmukainen lähestymistapa kaikissa jäsenvaltioissa ja antamaan takeet siitä, että eri kertomuksissa esitetyt tarkastushavainnot ovat vertailukelpoisia.

Laajennetut tavoitteet ovat seuraavat:

 • Tarjota tietoa asetuksen (EU) 2017/625 6 artiklan vaatimuksista ja käytännön ratkaisuista johdonmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa varten;
 • Antamaan syvällisen käsityksen nykyisistä ja tulevista haasteista, joita EU:n valvontajärjestelmissä on koettu asetuksen (EU) 2017/625 6 artiklan täytäntöönpanossa, ja ratkaisut näihin haasteisiin vastaamiseksi;
 • Tarjottava tietoa siitä, miten varmistetaan kansallisten tarkastusjärjestelmien vähimmäislaatutaso;
 • Korostaa pelkän säännönmukaisuuden tarkastuksen ja tuloksellisuuden tarkastuksen välistä eroa;
 • Levitetään hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä sellaisen operatiivisen sisäisen tarkastuksen järjestelmän luomiseksi, jolla voidaan arvioida asetuksen (EU) 2017/625 nojalla suoritettavan virallisen valvonnan soveltuvuutta ja tehokkuutta.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Tarkastukset EU:n tasolla. Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston NAS-tarkastusten tärkeimmät havainnot ja suositukset jäsenvaltioissa
 • EU:n oikeudellinen kehys, NAS-viiteasiakirjat ja kansainväliset standardit
 • Tarkastusprosessin tarkastelu ja tarkastusjärjestelmän organisointi
 • Riskiperusteinen tilintarkastuksen ohjelmointi
 • Tarkastusprosessin riippumattomuus ja riippumaton valvonta
 • Virallisen valvonnan tehokkuuden mittaaminen
 • Suunniteltujen järjestelyjen noudattaminen ja soveltuvuus tavoitteiden saavuttamiseen
 • Näyttöön perustuvat havainnot, tilintarkastusevidenssi
 • Juurisyyanalyysi, perussyyanalyysimenetelmät, hyödyllisyys ja sovellettavuus tarkastukseen
 • Johtopäätökset ja suositukset
 • Tilintarkastusraportointi ja tulosten levittäminen
 • Tilintarkastuksen hallinnointi ja uudelleentarkastelu
 • PDCA-sopimuksen hyödyt tarkastusjärjestelmän jatkuvassa parantamisessa 
 • Miten NAS voi reagoida kriiseihin elintarvikeketjussa

Koulutusohjelma on tarkoitettu EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle, joka osallistuu NAS:n mukaisiin virallisiin valvontatoimiin.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lissabon Portugali
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovakia
11 27/02/2023 03/03/2023 Rooma Italia
13  01/05/2023  05/05/2023 Varsova  Puola
Tarkastusjärjestelmä – Sisäinen tarkastus (edistynyt)