Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi/kõrgemate oskuste arendamise kursuse üldeesmärk, et viia läbi üksikasjalik audit, et kontrollida ametlike kontrollide tõhusust ja sobivust asjaomaste kontrolliasutuste poolt, on järgmine:

Levitada auditimenetluste parimaid tavasid, parandada teadmisi selle keeruka töövaldkonna kohta ning tagada ühtsed ja ranged rakendusstandardid kogu liidus. Koolituse eesmärk on aidata välja töötada ühtne lähenemisviis kõigis ELi liikmesriikides ja tagada, et eri aruannetes esitatud auditijäreldused oleksid võrreldavad.

Laiendatud eesmärgid on järgmised:

 • Annab teadmisi määruse (EL) 2017/625 artikli 6 nõuete kohta ning praktiliste lahenduste kohta järjepidevaks ja tõhusaks rakendamiseks;
 • Anda põhjalik ülevaade ELi kontrollisüsteemides määruse (EL) 2017/625 artikli 6 rakendamisel kogetud praegustest ja tulevastest probleemidest ning leida lahendused nende probleemide lahendamiseks;
 • Anda teadmisi selle kohta, kuidas tagada riiklike auditisüsteemide kvaliteedi miinimumtase;
 • Rõhutada erinevust üksnes vastavusauditi ja tulemusauditi vahel;
 • Jagada liikmesriikide vahel häid tavasid toimiva siseauditisüsteemi loomisel, mille abil on võimalik hinnata määruse (EL) 2017/625 alusel tehtud ametlike kontrollide sobivust ja tõhusust.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • ELi tasandi auditid. Tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi (DG SANTE) auditite peamised leiud ja soovitused riiklike varjupaigasüsteemide kohta liikmesriikides
 • ELi õigusraamistik, NASi viitedokumendid ja rahvusvahelised standardid
 • Auditiprotsessi läbivaatamine ja auditisüsteemi korraldus
 • Riskipõhine auditi kavandamine
 • Auditiprotsessi sõltumatus ja sõltumatu kontroll
 • Ametlike kontrollide tõhususe mõõtmine
 • Vastavus kavandatud korrale ja sobivus eesmärkide saavutamiseks
 • Tõenditel põhinevad leiud, auditi tõendusmaterjal
 • Algpõhjuste analüüs, algpõhjuste analüüsi meetodid, kasulikkus ja kohaldatavus auditis
 • Järeldused ja soovitused
 • Auditi aruandlus ja levitamine
 • Auditi juhtimine ja läbivaatamine
 • Poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu kasu auditisüsteemi pidevale täiustamisele 
 • Kuidas saab riiklik strateegia reageerida kriisile kogu toiduahela ulatuses?

Käesolev koolitusprogramm on suunatud ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide pädevate asutuste töötajatele, kes osalevad riikliku süsteemi kohases ametlikus kontrollitegevuses.

Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lissabon Portugal
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovakkia
11 27/02/2023 03/03/2023 Rooma Itaalia
13  01/05/2023  05/05/2023 Varssavi  Poola
Auditisüsteem – Siseaudit (täiustatud)