Ο γενικός στόχος του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων για τη διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου για την επαλήθευση της αποτελεσματικής και κατάλληλης εφαρμογής των επίσημων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου είναι:

Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τις διαδικασίες ελέγχου, βελτίωση των γνώσεων για τον σύνθετο αυτόν τομέα εργασίας και διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ένωση. Στόχος της κατάρτισης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής προσέγγισης σε όλα τα κράτη μέλη και να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι τα πορίσματα των ελέγχων σε διάφορες εκθέσεις είναι συγκρίσιμης αξίας.

Οι διευρυμένοι στόχοι είναι οι εξής:

 • Παρέχει γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και πρακτικές λύσεις για συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή·
 • Παροχή εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα ελέγχου της ΕΕ κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας για τα εθνικά συστήματα ελέγχου (NAS)·
 • Τονίζει τη διαφορά μεταξύ του αμιγώς ελέγχου συμμόρφωσης και του ελέγχου επιδόσεων·
 • Διάδοση ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για την επίτευξη ενός λειτουργικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο είναι ικανό να αξιολογεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων που διενεργούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Έλεγχοι σε επίπεδο ΕΕ. Κύρια πορίσματα και συστάσεις από τους ελέγχους της ΓΔ SANTE της NAS στα κράτη μέλη
 • Νομικό πλαίσιο της ΕΕ, έγγραφα αναφοράς NAS και διεθνή πρότυπα
 • Επανεξέταση της διαδικασίας ελέγχου και οργάνωση του συστήματος ελέγχου
 • Προγραμματισμός ελέγχων βάσει κινδύνου
 • Ανεξαρτησία και ανεξάρτητος έλεγχος της διαδικασίας ελέγχου
 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων
 • Συμμόρφωση με τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις και καταλληλότητα για την επίτευξη των στόχων
 • Διαπιστώσεις βάσει αποδεικτικών στοιχείων, αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου
 • Ανάλυση των γενεσιουργών αιτίων, μέθοδοι ανάλυσης έρριζων αιτίων, χρησιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής στον έλεγχο
 • Συμπεράσματα και συστάσεις
 • Υποβολη ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και επανεξεταση ΕΛΕΓΧΟΥ
 • Η ΣΠΔΣ ωφελεί τη συνεχή βελτίωση του συστήματος ελέγχου 
 • Πώς μπορεί η NAS να ανταποκριθεί σε κρίσεις κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων στο πλαίσιο της NAS.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
4 04/04/2022 08/04/2022 ΚΚ Ζουμ
5 09/05/2022 13/05/2022 ΚΚ Ζουμ
7 12/09/2022 16/09/2022 Λισαβόνα Πορτογαλία
9 7/11/2022 11/11/2022 Μπρατισλάβα Σλοβακία
11 27/02/2023 03/03/2023 Ρώμη Ιταλία
13  01/05/2023  05/05/2023 Βαρσοβία  Πολωνία
Σύστημα λογιστικού ελέγχου — Εσωτερικός έλεγχος (Advanced)