Celkovým cílem programu odborné přípravy BTSF /Course o rozvoji pokročilých dovedností k provedení podrobného auditu za účelem ověření účinného a vhodného provádění úředních kontrol příslušnými kontrolními orgány je:

Šířit osvědčené postupy pro postupy auditování, zlepšit znalosti v této složité oblasti práce a zajistit jednotné a vysoké standardy provádění v celé Unii. Cílem školení je napomoci při rozvoji jednotného přístupu ve všech členských státech a poskytování záruk, že zjištění auditu v různých zprávách mají srovnatelnou hodnotu.

Rozšířenými cíli jsou:

 • Poskytovat znalosti o požadavcích článku 6 nařízení (EU) 2017/625 a praktických řešeních pro jednotné a účinné provádění;
 • Poskytnout podrobný přehled o současných a budoucích výzvách, s nimiž se kontrolní systémy EU potýkají při provádění článku 6 nařízení (EU) 2017/625, a o řešeních k překonání těchto problémů;
 • Poskytovat znalosti o tom, jak zajistit minimální úroveň kvality vnitrostátních systémů auditu (NAS);
 • Zdůrazňuje rozdíl mezi čistě auditem souladu a auditem výkonnosti;
 • Šířit osvědčené postupy mezi členskými státy při vytváření funkčního systému interního auditu, který je schopen posoudit vhodnost a účinnost úředních kontrol prováděných podle nařízení (EU) 2017/625.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Audity na úrovni EU. Hlavní zjištění a doporučení auditů NNAS v členských státech GŘ SANTE
 • Právní rámec EU, referenční dokumenty NAS a mezinárodní normy
 • Přezkum auditního procesu a organizace auditního systému
 • Plánování auditu založeného na posouzení rizik
 • Nezávislost a nezávislá kontrola procesu auditu
 • Měření účinnosti úředních kontrol
 • Soulad s plánovanými opatřeními a vhodnost pro dosažení cílů
 • Zjištění založená na důkazech, auditní důkazy
 • Analýza hlavních příčin, metody analýzy hlavní příčiny, užitečnost a použitelnost pro audit
 • Závěry a doporučení
 • Podávání zpráv o auditu a šíření informací
 • Řízení a přezkum auditu
 • Dohoda o politickém dialogu a spolupráci je přínosná pro neustálé zlepšování auditního systému 
 • Jak může NAS reagovat na krizi v celém potravinovém řetězci

Tento program odborné přípravy je určen pracovníkům příslušných orgánů členských států EU a kandidátských zemí, kteří se podílejí na úředních kontrolních činnostech v rámci NAS.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
4 04/04/2022 08/04/2022 VC Zoom
5 09/05/2022 13/05/2022 VC Zoom
7 12/09/2022 16/09/2022 Lisabonská Portugalsko
9 7/11/2022 11/11/2022 Bratislava Slovensko
11 27/02/2023 03/03/2023 Řím Itálie
13  01/05/2023  05/05/2023 Varšava  Polsko
Auditní systém – interní audit (pokročilý)