Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με την ετοιμότητα για τις ζωονόσους.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA, πρώην Chafea) και η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσαν σύνολο 15 σεμιναρίων κατάρτισης στον τομέα της ετοιμότητας για τις νόσους των ζώων, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης προειδοποίησης, του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και του ελέγχου των νόσων των ζώων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα». Συνολικά, προσκλήθηκαν 450 συμμετέχοντες από επιλεγμένα κράτη μέλη και άλλες χώρες.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων BTSF για την ετοιμότητα αντιμετώπισης των ασθενειών των ζώων είναι οι εξής:

  • Διαμόρφωση κοινής αντίληψης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εργαλείων που είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση αναδυόμενων νόσων των ζώων (συμπεριλαμβανομένων των ζωοανθρωπονόσων), και σχετικά με τις κτηνιατρικές παρεμβάσεις έγκαιρης αντίδρασης.
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την προστασία του εδάφους της ΕΕ από την εμφάνιση αναδυόμενων νόσων των ζώων.
  • Παροχή στους εκπαιδευόμενους της δυνατότητας να συγκρίνουν βασικά στοιχεία των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και άλλων στοιχείων ετοιμότητας που έχουν εκπονηθεί από τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους, προκειμένου να προσδιορίσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

  • Υπάλληλοι των σχετικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, στον σχεδιασμό και στον έλεγχο σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, στην υγεία των χερσαίων ή υδρόβιων ζώων, στο ενδοενωσιακό εμπόριο χερσαίων ή υδρόβιων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και στις εισαγωγές ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και
  • Προσωπικό των κτηνιατρικών υπηρεσιών των κρατών μελών με επαρκή επαγγελματική πείρα, εξοικειωμένο με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και την επιτήρηση των ζωονόσων και τα πλέον σύγχρονα και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν πλήρως:

  • Είναι σε θέση να παρέχει κατάρτιση σε άλλους συναδέλφους και να μοιράζεται την εμπειρία μετά τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση.
  • Να κατανοείτε και να μιλάτε αγγλικά για να συμμετάσχετε ενεργά στη συνεδρία κατάρτισης.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 12/09/2022 16/09/2022 Ρίγα Λετονία
2 24/10/2022 28/10/2022 Σόφια Βουλγαρία
3 14/11/2022 18/11/2022 Ουτρέχτη Οι Κάτω Χώρες
4 05/12/2022 09/12/2022 Βενετία Ιταλία
5 16/01/2023 20/01/2023 Βενετία Ιταλία
6 13/02/2023 17/02/2023 Ουτρέχτη Οι Κάτω Χώρες
7 13/03/2023 17/03/2023 Σόφια Βουλγαρία
8 17/04/2023 21/04/2023 Ρίγα Λετονία
9 08/05/2023 12/05/2023 Σόφια Βουλγαρία
10 12/06/2023 16/06/2023 Ρίγα Λετονία
11 18/09/2023 22/09/2023 Ρίγα Λετονία
12 16/10/2023 20/10/2023 Ουτρέχτη Οι Κάτω Χώρες
13 13/11/2023 17/11/2023 Βενετία Ιταλία
14 11/12/2023 15/12/2023 Βενετία Ιταλία
15 15/01/2024 19/01/2024 Ουτρέχτη Οι Κάτω Χώρες
Ετοιμότητα για ασθένειες των ζώων