Програма за обучение наBTSF относно готовността за борба с болестите по животните.

Изпълнителната агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA, по-рано Chafea) и Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните„на Европейската комисия организираха набор от 15 обучения в областта на готовността за борба с болестите по животните, включително ранно предупреждение, планиране на действия при извънредни ситуации и контрол на болестите по животните, като част от инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“. Бяха поканени общо 450 участници от избрани държави членки и други държави.

Общите цели на програмата/курса за обучение на BTSF по въпросите на готовността за болести по животните са:

  • Да се осигури общо разбиране за актуалното състояние на инструментите, подходящи за справяне с нововъзникващи болести по животните (включително зоонози) и свързаните с тях ветеринарни интервенции за ранна реакция.
  • Повишаване на ефикасността на ветеринарните служби за защита на територията на ЕС срещу появата на нововъзникващи болести по животните.
  • Да се даде възможност на стажантите да сравняват ключови елементи от плановете за действие при извънредни ситуации и други елементи на готовност, разработени от съответните държави членки, с цел да се установят и споделят най-добри практики.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирайте кандидатурите.

  • Длъжностни лица от съответните компетентни органи, участващи в изготвянето на политики, планирането и контрола на централно или регионално равнище относно здравето на сухоземните или водните животни, търговията в рамките на ЕС със сухоземни или водни животни и зародишни продукти и вноса на живи животни, продукти от животински произход и зародишни продукти, и
  • Персонал на ветеринарните служби на държавите членки с подходящ професионален опит, запознат със съответното законодателство на ЕС и с надзора на болестите по животните, както и с най-модерните и ефективни мерки за контрол.

Участниците трябва да отговарят на минималните изисквания, посочени по-долу, за да се гарантира, че могат да следват и да участват пълноценно:

  • В състояние да предоставя обучение на други колеги и да споделя опита след участието им в обучението.
  • Да разбират и говорят английски език, за да участват активно в обучението.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 12/09/2022 16/09/2022 Рига Латвия
2 24/10/2022 28/10/2022 София България
3 14/11/2022 18/11/2022 Утрехт На Нидерландия
4 05/12/2022 09/12/2022 Венеция Италия
5 16/01/2023 20/01/2023 Венеция Италия
6 13/02/2023 17/02/2023 Утрехт На Нидерландия
7 13/03/2023 17/03/2023 София България
8 17/04/2023 21/04/2023 Рига Латвия
9 08/05/2023 12/05/2023 София България
10 12/06/2023 16/06/2023 Рига Латвия
11 18/09/2023 22/09/2023 Рига Латвия
12 16/10/2023 20/10/2023 Утрехт На Нидерландия
13 13/11/2023 17/11/2023 Венеция Италия
14 11/12/2023 15/12/2023 Венеция Италия
15 15/01/2024 19/01/2024 Утрехт На Нидерландия
Готовност във връзка със заболяванията при животните