De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram om utvärdering av offentlig-privata partnerskap: Riskbedömning av växtskyddsmedlens effektivitet är följande:

 • I slutet av modul 1 bör deltagarna förbättra sin förmåga att utvärdera realistiska användningsområden för ett representativt växtskyddsmedel med hjälp av tillgängliga data och principerna för biologisk extrapolering.
 • I slutet av modul 2 bör praktikanterna få bättre kunskap om EPPO:s senaste standard PP1/296 (1) Principer för harmonisering av effektiviteten vid bedömningen av den potentiella risken för resistensutveckling.

Kursen tar upp följande ämnen:

Modul 1– Allmänna principer för utvärdering av växtskyddsmedels effektivitet inom ramen för förordning (EG) nr 1107/2009, praktisk vägledning och diskussion om utvärderingen av växtskyddsmedlens effektivitet:

 • Introduktion till utvärderingen av växtskyddsmedlens effektivitet.
 • Regelverk.
 • Principer för acceptabel effektivitet.
 • Zonbedömning av växtskyddsmedel.
 • Mindre användning och biologiska extrapolationer.

Modul 2– Harmonisering mellan medlemsstaterna: Principer för effektivitetsutvärdering av växtskyddsmedel med låg risk och relaterade regleringsaspekter.

 • Harmoniserad dosdefinition för zonutvärderingen av växtskyddsmedel.
 • Analys av resistensrisk.
 • Biologiska växtskyddsmedel och växtskyddsmedel med låg risk.
 • Offentlig kontrollverksamhet.
 • Riskbedömare.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land Kursens ID
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italien 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italien 3051
Utvärdering av växtskyddsmedel: Riskbedömning av växtskyddsmedlens effektivitet