Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF για την αξιολόγηση των ΣΔΙΤ: Η αξιολόγηση κινδύνου της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι:

 • Στο τέλος της Ενότητας 1, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά την ικανότητά τους να αξιολογούν ρεαλιστικές χρήσεις ενός αντιπροσωπευτικού φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία και τις αρχές της βιολογικής παρέκτασης.
 • Στο τέλος της ενότητας 2, οι ασκούμενοι θα πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά τις γνώσεις τους σχετικά με το πλέον πρόσφατο πρότυπο PP1/296 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (1) Αρχές εναρμόνισης της αποτελεσματικότητας της αξιολόγησης του δυνητικού κινδύνου ανάπτυξης αντίστασης.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Ενότητα 1- Γενικές αρχές της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρακτική καθοδήγηση και συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 • Εισαγωγή στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ).
 • Κανονιστικό πλαίσιο.
 • Αρχές αποδεκτής αποτελεσματικότητας.
 • Ζωνική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Χρήσεις ήσσονος σημασίας και βιολογικές παρεκτάσεις.

Ενότητα 2— Εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών Αρχές αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου και σχετικές κανονιστικές πτυχές.

 • Εναρμονισμένη έκφραση δόσης για τη ζωνική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Ανάλυση κινδύνου αντοχής.
 • Βιολογικά φυτοφάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
 • Δραστηριότητες επίσημου ελέγχου.
 • Αξιολογητές κινδύνου.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα Αναγνωριστικό κύκλου μαθημάτων
1 16/01/2023 18/01/2023 Άλβα Ιταλία 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Άλβα Ιταλία 3051
Αξιολόγηση ΣΔΙΤ: Αξιολόγηση κινδύνου της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων