Общите цели на програмата за обучение на BTSF относно оценката на ПЧП: Оценката на риска за ефикасността на продуктите за растителна защита е:

 • В края на модул 1 стажантите следва да бъдат подобрени по отношение на способността си да оценяват реалистичната употреба на представителен продукт за растителна защита, като използват наличните данни и принципите на биологичната екстраполация.
 • В края на модул 2 стажантите следва да бъдат подобрени в знанията си относно последния стандарт на Европейската прокуратура PP1/296 (1) Принципи за ефикасност, хармонизиране на оценката на потенциалния риск от развитие на резистентност.

Курсът разглежда следните теми:

Модул 1— Общи принципи на оценката на ефикасността на продуктите за растителна защита в рамките на Регламент (ЕО) № 1107/2009, практически насоки и обсъждане на оценката на ефикасността на ПРЗ:

 • Въведение в оценката на ефикасността на продуктите за растителна защита (ПРЗ).
 • Регулаторна рамка.
 • Принципи на приемлива ефикасност.
 • Зонална оценка на ПРЗ.
 • Минимални употреби и биологични екстраполации.

Модул 2— Хармонизиране между държавите членки Принципи за оценка на ефикасността на продукти за растителна защита с нисък риск и свързаните с това регулаторни аспекти.

 • Хармонизиран израз на дозата за зоналната оценка на продуктите за растителна защита.
 • Анализ на риска от резистентност.
 • Биопестициди и продукти за растителна защита с нисък риск.
 • Дейности по официален контрол.
 • Оценители на риска.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава Идентификационен номер на курса
1 16/01/2023 18/01/2023 Алба Италия 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Алба Италия 3051
Оценка на ПЧП: Оценка на риска за ефикасността на продуктите за растителна защита