De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om STM-PROGRAMMEM om livsmedelshygien och flexibilitet är följande:

 • Öka medvetenheten om och förbättra förståelsen för flexibilitetsbestämmelserna i hygienpaketet.
 • Belysa hur bestämmelserna inte alltid används fullt ut och inte på rätt sätt,
 • Främja erfarenhetsutbyte för att höja nivån på sakkunskapen och harmoniseringen när det gäller strategin för flexibilitet,
 • Säkerställa en bättre användning av flexibilitetsbestämmelserna
 • Sprida bästa praxis för offentlig kontroll när flexibilitet tillämpas,
 • Öka medvetenheten om anmälningsförfaranden och vikten av att de antas,
 • Användning av fallstudier och workshoppar, baserade på specifika irländska produkter/situationer.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Flexibilitet genom hygienförordningarna: allmän översikt och koncept. Rättsliga grunder, flexibilitetsbestämmelser i FHP, kommissionens vägledningsdokument
 • GD Förhandsresultat när det gäller tillämpningen av flexibilitetsbestämmelserna i hygienpaketet
 • Verksamheter som inte omfattas av hygienförordningarna
 • Direktleverans från små producenter till konsumenter: situationen i Irland
 • Flexibilitet för småföretag när det gäller byggande, utformning och utrustning
 • Flexibilitet för småföretag: fokus på köttsektorn
 • Flexibilitet för småföretag: fokus på mejerisektorn och sektorn för livsmedel av icke-animaliskt ursprung
 • Flexibilitet när det gäller genomförandet av förfaranden som grundar sig på HACCP-principerna
 • Flexibilitet och HACCP-baserade förfaranden: den irländska situationen
 • Flexibilitet med avseende på förordning (EG) nr 2073/2005 och den irländska situationen
 • Flexibilitetsbestämmelser enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 2074/2005, livsmedel med traditionella egenskaper
 • Flexibilitetsåtgärder för att möjliggöra fortsatt användning av traditionella metoder: tillämpningsområde och praktiska exempel
 • Flexibilitetsåtgärder för att tillgodose behoven hos livsmedelsföretag i regioner med särskilda geografiska begränsningar
 • Flexibilitetsåtgärder och dokumentation vid enskilda anläggningar
 • Nationella åtgärder och anmälningsförfarande
 • Analys av anmälningarna i TRIS-databasen och exempel från de senaste anmälningarna

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Irländska behöriga myndigheter
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 10/10/2023 12/10/2023 Grange Irland
2 14/11/2023 16/11/2023 Grange Irland
STM-PROGRAM om livsmedelshygien och flexibilitet