Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci BTSF /Course on STM PROGRAMME o hygiene a flexibilite potravín sú:

 • Zvýšiť informovanosť a zlepšiť pochopenie ustanovení balíka hygienických predpisov o flexibilite;
 • Zdôrazniť, ako sa ustanovenia nie vždy používajú úplne a správne;
 • Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu v prístupe k flexibilite;
 • Zabezpečiť lepšie využívanie ustanovení o flexibilite
 • Šíriť najlepšie postupy pre úradné kontroly, ak sa uplatňuje flexibilita;
 • Zvýšiť informovanosť o postupoch oznamovania a význame ich prijatia;
 • Použitie prípadových štúdií a seminárov na základe konkrétnych írskych výrobkov/situácií.

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Flexibilita prostredníctvom hygienických predpisov: Všeobecný prehľad a koncepcia. Právne základy, ustanovenia o flexibilite zahrnuté do FHP, usmerňovacie dokumenty EK
 • Zistenia GR Sante v súvislosti s uplatňovaním ustanovení o flexibilite balíka hygienických predpisov
 • Činnosti vylúčené z rozsahu pôsobnosti hygienických nariadení
 • Priame dodávky od malých výrobcov spotrebiteľom: situácia v Írsku
 • Flexibilita pre malé podniky vo vzťahu k budovaniu, usporiadaniu a vybaveniu
 • Flexibilita pre malé podniky: zameranie na sektor mäsa
 • Flexibilita pre malé podniky: zameranie na sektor mlieka a mliečnych výrobkov a na sektory potravín neživočíšneho pôvodu
 • Flexibilita, pokiaľ ide o vykonávanie postupov založených na zásadách HACCP
 • Flexibilita a postupy založené na zásadách HACCP: situácia v Írsku
 • Flexibilita, pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 2073/2005 a situáciu v Írsku
 • Ustanovenia o flexibilite podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 2074/2005, potraviny s tradičnými vlastnosťami
 • Opatrenia flexibility, ktoré umožnia ďalšie používanie tradičných metód: rozsah pôsobnosti a praktické príklady
 • Opatrenia flexibility na uspokojenie potrieb potravinárskych podnikov nachádzajúcich sa v regiónoch s osobitnými geografickými obmedzeniami
 • Opatrenia flexibility a dokumentácia v jednotlivých podnikoch
 • Vnútroštátne opatrenia a postup oznamovania
 • Analýza oznámení v databáze TRIS a príklady z posledných oznámení

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Príslušné írske orgány
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 10/10/2023 12/10/2023 Grange Írsko
2 14/11/2023 16/11/2023 Grange Írsko
STM PROGRAMM o hygiene a flexibilite potravín