BTSF mācību programmas/STM PROGRAMME mācību programmas par pārtikas higiēnu un elastīgumu vispārējie mērķi ir šādi:

 • Palielināt informētību un uzlabot izpratni par higiēnas tiesību aktu kopuma elastīguma noteikumiem;
 • Uzsvērt, kā noteikumi ne vienmēr tiek izmantoti pilnībā, nevis pareizi;
 • Veicināt pieredzes apmaiņu, lai palielinātu zināšanu līmeni un saskaņotu pieeju elastīgumam;
 • Nodrošināt elastīguma noteikumu labāku izmantošanu
 • Izplata oficiālo kontroļu paraugpraksi gadījumos, kad tiek piemērota elastība;
 • Palielināt informētību par paziņošanas procedūrām un to pieņemšanas nozīmi;
 • Gadījumu izpētes un darbsemināru izmantošana, pamatojoties uz konkrētiem Īrijas produktiem/situācijām.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Elastīgums, ko nodrošina higiēnas regulas: vispārējs pārskats un koncepcija. Juridiskais pamats, FHP iekļautie elastības noteikumi, EK vadlīniju dokumenti
 • Sante ĢD konstatējumi saistībā ar higiēnas tiesību aktu kopuma elastīguma noteikumu piemērošanu
 • Darbības, kas ir izslēgtas no higiēnas regulu darbības jomas
 • Tieša piegāde no mazajiem ražotājiem patērētājiem: situācija Īrijā
 • Elastība mazajiem uzņēmumiem attiecībā uz būvniecību, iekārtošanu un aprīkojumu
 • Elastība mazajiem uzņēmumiem: koncentrēšanās uz gaļas nozari
 • Elastība mazajiem uzņēmumiem: koncentrēšanās uz piena nozari un pārtikas produktiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti
 • Elastība attiecībā uz tādu procedūru īstenošanu, kuru pamatā ir HACCP principi
 • Elastīgums un uz HACCP balstītas procedūras: situācija Īrijā
 • Elastība attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 2073/2005 un situāciju Īrijā
 • Elastīguma noteikumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2074/2005 7. pantu, pārtikas produkti ar tradicionālām īpašībām
 • Elastīguma pasākumi, lai varētu turpināt izmantot tradicionālās metodes: darbības joma un praktiski piemēri
 • Elastības pasākumi, lai apmierinātu to pārtikas uzņēmumu vajadzības, kuri atrodas reģionos, kuros ir īpaši ģeogrāfiski ierobežojumi
 • Elastīguma pasākumi un dokumentācija atsevišķos uzņēmumos
 • Valsts pasākumi un paziņošanas process
 • TRIS datubāzē iekļauto paziņojumu analīze un pēdējo paziņojumu piemēri

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Īrijas kompetentās iestādes
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 10/10/2023 12/10/2023 Grange Īrija
2 14/11/2023 16/11/2023 Grange Īrija
STM PROGRAMMA par pārtikas higiēnu un elastīgumu