Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /του προγράμματος STM για την υγιεινή και την ευελιξία των τροφίμων είναι οι εξής:

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση της κατανόησης των διατάξεων ευελιξίας της δέσμης μέτρων για την υγιεινή·
 • Επισήμανση του τρόπου με τον οποίο οι διατάξεις δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε πλήρως και όχι με τον κατάλληλο τρόπο·
 • Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης όσον αφορά την προσέγγιση της ευελιξίας·
 • Εξασφάλιση καλύτερης χρήσης των διατάξεων ευελιξίας
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τους επίσημους ελέγχους όταν εφαρμόζεται ευελιξία·
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες κοινοποίησης και τη σημασία της έγκρισής τους·
 • Χρήση περιπτωσιολογικών μελετών και ασκήσεων εργαστηρίων, με βάση συγκεκριμένα ιρλανδικά προϊόντα/καταστάσεις.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Ευελιξία μέσω των κανονισμών για την υγιεινή: γενική επισκόπηση και γενική ιδέα. Νομικές βάσεις, διατάξεις ευελιξίας που περιλαμβάνονται στο FHP, έγγραφα καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Πορίσματα της ΓΔ Sante σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων ευελιξίας της δέσμης μέτρων για την υγιεινή
 • Δραστηριότητες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών υγιεινής
 • Άμεσος εφοδιασμός των καταναλωτών από μικρούς παραγωγούς: η κατάσταση στην Ιρλανδία
 • Ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά την κατασκευή, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό
 • Ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις: εστίαση στον τομέα του κρέατος
 • Ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις: εστίαση στον γαλακτοκομικό τομέα και στα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης
 • Ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές HACCP
 • Ευελιξία και διαδικασίες που βασίζονται στη HACCP: η κατάσταση στην Ιρλανδία
 • Ευελιξία όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 και την κατάσταση στην Ιρλανδία
 • Διατάξεις ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005, τρόφιμα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά
 • Μέτρα ευελιξίας που επιτρέπουν τη συνέχιση της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων: πεδίο εφαρμογής και πρακτικά παραδείγματα
 • Μέτρα ευελιξίας για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων τροφίμων που βρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Μέτρα ευελιξίας και τεκμηρίωση σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις
 • Εθνικά μέτρα και διαδικασία κοινοποίησης
 • Ανάλυση των κοινοποιήσεων στη βάση δεδομένων TRIS και παραδείγματα από τις τελευταίες κοινοποιήσεις

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Ιρλανδικές αρμόδιες αρχές
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 10/10/2023 12/10/2023 Grange Ιρλανδία
2 14/11/2023 16/11/2023 Grange Ιρλανδία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STM για την υγιεινή και την ευελιξία των τροφίμων