BTSF-utbildning om livsmedelsförbättrande medel (kurs B).

Kursens övergripande mål är:

Sprida kunskap och bästa praxis om EU:s strategi för utvärdering, godkännande, övervakning och kontroll av livsmedelstillsatser, aromer och enzymer. Programmet innehåller nya praktiska inslag för att underlätta förståelsen av lagstiftningen och dess tillämpning.

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Rättslig ram för medel för livsmedelsförbättring
 • Utformning av offentlig kontroll av FIA
 • Vägledningsdokument om livsmedelstillsatser
 • Vägledning om klassificering av livsmedelsingredienser med färgande egenskaper
 • Nytt vägledningsdokument från EU som förklarar överföringsprincipen
 • Frågor och svar om livsmedelsaromer
 • Nytt offentliggörande om godkända enzymer
 • Bilaga om färgning av livsmedelsmaterial (för närvarande utarbetad av GFC)
 • Sammanfattning av RASFF-anmälningar om FIA och användning av RASFF-databasen
 • Övervakning av intag av livsmedelstillsatser
 • Gemensam metod för insamling av information från medlemsstaterna
 • Utarbetande av planer för offentlig kontroll av FIA
 • Kontrollplanernas mål
 • Identifiering av myndigheter och deras deltagande i kontrollplaner, inklusive laboratorier
 • Genomförande av nationella kontrollplaner för FIA på ett enhetligt sätt
 • Faktorer att beakta för prioritering i FIA (risk som härrör från användning, sannolikhet för vilseledande, tidigare bokföring, tillförlitlighet i verksamhetsutövares eller tredje parts egna kontroller)
 • Exempel på olika riskrankningsverktyg. Identifiering och urval av tillsatser och aromer som bör prioriteras
 • Beskrivning av livsmedelskedjan vid FIA, särskilda överväganden för identifiering och kategorisering av livsmedelsföretagare som ska kontrolleras för tillsatser, enzymer och aromer
 • Val av de lämpligaste metoderna för offentlig kontroll av FIA, inspektion, god tillverkningssed, revisioner av HACCP, övervakningsundersökningar, provtagning och analys
 • Genomförande av offentlig kontroll
 • Inspektionsförfaranden, provtagningsstrategier
 • Åtgärder som ska vidtas vid överträdelser. Uppföljning av kontrollplanens effektivitet och ändamålsenlighet
 • Definition av indikatorer, insamling av uppgifter och analys av resultaten
 • Kommunikationsstrategier för offentlig kontroll av FIA
 • Diagnostisering av utbildningsbehov och organisation av utbildningsplaner

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Utbildningen riktar sig till personal vid de behöriga myndigheterna som deltar i planeringen av kontrollverksamheten på området livsmedelsförbättrande medel och/eller ansvarar för revision vid centrala/regionala myndigheter.
Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
5 13/05/2024 17/05/2024 Madrid Spanien
6 04/11/2024 08/11/2024 St. Julian's (olika betydelser) Malta
7 17/02/2025 21/02/2025 Madrid Spanien
8 14/04/2025 18/04/2025 Aten Grekland
Livsmedelsförbättringsmedel (kurs B)