Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ toiduparandusainete koolituskursus (kursus B).

Kursuse üldised eesmärgid on:

Levitada teadmisi ja parimaid tavasid seoses ELi lähenemisviisiga toidu lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning ensüümide hindamisele, lubamisele, järelevalvele ja kontrollile. Programm sisaldab uusi praktilisi funktsioone, et hõlbustada õigusaktide mõistmist ja nende jõustamist.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Toidu kvaliteedi parandamise vahendite õigusraamistik
 • FIA ametliku kontrolli kavandamine
 • Toidu lisaaineid käsitlevad juhenddokumendid
 • Juhenddokument värvaine omadustega toidu koostisosa klassifitseerimise kohta
 • ELi uus juhenddokument, milles selgitatakse ülekandmise põhimõtet
 • Küsimused ja vastused toidu lõhna- ja maitseainete kohta
 • Uus väljaanne lubatud ensüümide kohta
 • Toiduainete värvaineid käsitlev lisa (töötab praegu välja Teadusuuringute Ühiskeskus)
 • Toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu edastatud teadete kokkuvõte ja toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi andmebaasi kasutamine
 • Toidu lisaainete tarbimise jälgimine
 • Liikmesriikidelt teabe kogumise ühine metoodika
 • FIA ametliku kontrolli kavade koostamine
 • Kontrollikavade eesmärgid
 • Ametiasutuste, sealhulgas laborite väljaselgitamine ja kaasamine kontrollikavadesse
 • FIA riiklike kontrollikavade ühetaoline rakendamine
 • FIAs prioriseerimisele kuuluvad elemendid (kasutamisest tulenev risk, eksitavate andmete tõenäosus, varasemad andmed, ettevõtjate või kolmandate isikute tehtud enesekontrollide usaldusväärsus)
 • Näited erinevate riskiastme hindamise vahendite kohta. Esmatähtsaks peetavate lisaainete ning lõhna- ja maitseainete identifitseerimine ja valik
 • Toiduahela kirjeldus FIA korral, erikaalutlused lisaainete, ensüümide ning lõhna- ja maitseainete suhtes kontrollitavate toidukäitlejate kindlakstegemiseks ja liigitamiseks
 • Toidualase mõju hindamise, inspekteerimise, hea tootmistava, ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) auditite, seireuuringute, proovivõtu ja analüüsi jaoks kõige sobivamate meetodite valimine
 • Ametliku kontrolli rakendamine
 • Kontrollimenetlused, proovivõtustrateegiad
 • Rikkumiste korral võetavad meetmed. Järelmeetmete tõhusus ja mõjusus seoses kontrollikavaga
 • Näitajate määratlemine, andmete kogumine ja tulemuste analüüs
 • FIA ametliku kontrolli suhtes kohaldatavad kommunikatsioonistrateegiad
 • Koolitusvajaduste diagnoosimine ja koolituskavade korraldamine

See koolitusprogramm on välja töötatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Koolituskursus on suunatud pädevate asutuste töötajatele, kes osalevad toiduparandusainete valdkonna kontrollitegevuse kavandamises ja/või vastutavad auditeerimise eest keskasutustes/piirkondlikes asutustes.
Istungjärk Alguskuupäev Lõppkuupäev Linn Riik
5 13/05/2024 17/05/2024 Madrid Hispaania
6 04/11/2024 08/11/2024 Püha Juliani Malta
7 17/02/2025 21/02/2025 Madrid Hispaania
8 14/04/2025 18/04/2025 Ateena Kreeka
Toidu kvaliteedi parandamise abiained (kategooria B)