Κύκλος μαθημάτων κατάρτισηςBTSF σχετικά με τους παράγοντες βελτίωσης των τροφίμων (μάθημα Β).

Οι γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

Διάδοση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την προσέγγιση της ΕΕ για την αξιολόγηση, την έγκριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προσθέτων τροφίμων, των αρωματικών υλών και των ενζύμων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα πρακτικά χαρακτηριστικά για τη διευκόλυνση της κατανόησης της νομοθεσίας και της επιβολής της

Το μάθημα πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:

 • Νομικό πλαίσιο για τους παράγοντες βελτίωσης των τροφίμων
 • Σχεδιασμός Επίσημων Ελέγχων στη FIA
 • Έγγραφα καθοδήγησης για τα πρόσθετα τροφίμων
 • Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την ταξινόμηση ενός συστατικού τροφίμων με χρωστικές ιδιότητες
 • Νέο έγγραφο καθοδήγησης της ΕΕ που εξηγεί την αρχή της μεταφοράς
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με τις αρωματικές ύλες τροφίμων
 • Νέα δημοσίευση για τα εγκεκριμένα ένζυμα
 • Παράρτημα για τον χρωματισμό των υλικών τροφίμων (το οποίο αναπτύσσεται επί του παρόντος από το ΚΚΕρ)
 • Σύνοψη των κοινοποιήσεων RASFF σχετικά με τη FIA και χρήση της βάσης δεδομένων RASFF
 • Παρακολούθηση της πρόσληψης προσθέτων τροφίμων
 • Κοινή μεθοδολογία για τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη
 • Προετοιμασία των σχεδίων επίσημων ελέγχων στη FIA
 • Στόχοι των σχεδίων ελέγχου
 • Προσδιορισμός και συμμετοχή των αρχών στα σχέδια ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ FIA ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΤΡΟΠΟ
 • Στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ιεράρχηση στη FIA (κίνδυνος που προέρχεται από τη χρήση, πιθανότητα παραπλάνησης, προηγούμενα αρχεία, αξιοπιστία των ιδίων ελέγχων από φορείς εκμετάλλευσης ή τρίτους)
 • Παραδείγματα διαφορετικών εργαλείων κατάταξης κινδύνων. Προσδιορισμός και επιλογή των προσθέτων και των αρωματικών υλών που πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητα
 • Περιγραφή της τροφικής αλυσίδας στην περίπτωση της FIA, ειδικές εκτιμήσεις για την ταυτοποίηση και την κατηγοριοποίηση των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων που πρέπει να ελέγχονται για πρόσθετα, ένζυμα και αρωματικές ύλες
 • Επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων για τους επίσημους ελέγχους των ΒΤ, την επιθεώρηση, την ορθή παρασκευαστική πρακτική, τους ελέγχους HACCP, τις έρευνες παρακολούθησης, τη δειγματοληψία και την ανάλυση
 • Εφαρμογή των επίσημων ελέγχων
 • Διαδικασίες επιθεώρησης, στρατηγικές δειγματοληψίας
 • Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση παραβάσεων. Αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα του σχεδίου ελέγχου των δράσεων παρακολούθησης
 • Καθορισμός δεικτών, συλλογή δεδομένων και ανάλυση των αποτελεσμάτων
 • Στρατηγικές επικοινωνίας που εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο της FIA
 • Διάγνωση των αναγκών κατάρτισης και οργάνωση σχεδίων κατάρτισης

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Παρακαλείσθε να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στο προσωπικό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχει στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων ελέγχου στον τομέα των βελτιωτικών τροφίμων και/ή είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο στις κεντρικές/περιφερειακές αρχές.
Συνεδρία Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
5 13/05/2024 17/05/2024 Μαδρίτη Ισπανία
6 04/11/2024 08/11/2024 Αγίου Ιουλιανού Μάλτα
7 17/02/2025 21/02/2025 Μαδρίτη Ισπανία
8 14/04/2025 18/04/2025 Αθήνα Ελλάδα
Βελτιωτικά τροφίμων (κύκλος B)