Курс за обучение поBTSF относно подобрителите на храните (курс Б).

Общите цели на курса са:

Разпространение на знания и най-добри практики във връзка с подхода на ЕС за оценка, разрешаване, мониторинг и контрол на добавките в храните, ароматизантите и ензимите. Програмата включва нови практически ориентирани характеристики, за да се улесни разбирането на законодателството и неговото прилагане

Курсът е насочен към следните теми:

 • Правна рамка на подобрителите на храните
 • Проектиране на официалния контрол на ФИА
 • Документи с насоки относно добавките в храните
 • Ръководство относно класификацията на хранителна съставка с оцветяващи свойства
 • Нов документ с насоки на ЕС, в който се обяснява принципът на пренасяне
 • Въпроси и отговори относно ароматизантите в храните
 • Нова публикация за разрешените ензими
 • Приложение относно оцветителните хранителни материали (разработено понастоящем от Съвместния изследователски център)
 • Обобщение на уведомленията по RASFF относно ФИА и използване на базата данни на RASFF
 • Мониторинг на приема на добавки в храните
 • Обща методология за събиране на информация от държавите членки
 • Изготвяне на планове за официален контрол на ФИА
 • Цели на плановете за контрол
 • Идентифициране и участие на органите в плановете за контрол, включително лабораториите
 • Изпълнение на националните планове за контрол на ФИА по еднакъв начин
 • Елементи, които трябва да се вземат предвид за приоритизиране в ФИА (риск, произтичащ от използването, вероятност от подвеждане, минали записи, надеждност на собствения контрол от страна на операторите или трета страна)
 • Примери за различни инструменти за класифициране на риска. Идентифициране и подбор на добавките и ароматизантите, които следва да се разглеждат като приоритет
 • Описание на хранителната верига в случай на ФИА, специфични съображения за идентифицирането и категоризацията на стопанските субекти в областта на храните, които подлежат на контрол по отношение на добавките, ензимите и ароматизантите
 • Избор на най-подходящите методи за официален контрол на ПХ, инспекция, ДПП, одити на НАССР, мониторингови проучвания, вземане на проби и анализ
 • Извършване на официален контрол
 • Процедури за инспекция, стратегии за вземане на проби
 • Мерки, които трябва да се предприемат в случай на нарушения. Ефикасност и ефективност на плана за контрол на последващите действия
 • Определяне на показатели, събиране на данни и анализ на резултатите
 • Комуникационни стратегии, приложими към официалния контрол на ФИА
 • Диагностика на нуждите от обучение и организиране на планове за обучение

Тази програма за обучение е предназначена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате заявления.

 • Курсът на обучение е насочен към служителите на компетентните органи, които участват в планирането на контролните дейности в областта на подобрителите на храните и/или отговарят за одита в централните/регионалните органи.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
5 13/05/2024 17/05/2024 Мадрид Испания
6 04/11/2024 08/11/2024 Свети Юлиан Малта
7 17/02/2025 21/02/2025 Мадрид Испания
8 14/04/2025 18/04/2025 Атина Гърция
Подобрители на храните (курс Б)